Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за реда и условията за работа и устройство на Общински фонд "Стимулиране на родители с висше образование"

Документът е публикуван на 21.02.2019 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за реда и условията за работа и устройство на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ за срок от 21.02.2019 г. до 25.03.2019 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От група общински съветници от ПП ВМРО-БНД

 

Относно: Приемане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд  „Стимулиране на родители с висше образование”

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Правилника за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ на Община град Добрич се определят органите, реда и условията за финансово стимулиране на родители на новородено/осиновено дете, които са завършили висше образование.

1. Причини и мотиви за приемане на Правилника.

С Решение № 45-6 от 29.01.2019 г., Общински съвет град Добрич даде съгласие да бъде създаден Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ в Община град Добрич. С него се предвижда да бъдат стимулирани родители на новородено/осиновено дете, които са завършили висше образование. На същото заседание, Общински съвет взе решение за създаване на временна комисия, която да изработи и предложи на Общински съвет град Добрич Правилник за работата на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“, в срок от 30 дни, след влизане в сила на решението.

Съществените моменти в новият нормативен акт са следните:

Според чл. 3, ал. 1 от Правилника, дейността на Общинският фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ ще се ръководи от  Комисия. Съставът ще бъде от 3 (трима) общински съветници, избрани от Общински съвет за срока на мандата и от 2 (двама) представители на общинската администрация, определени от Кмета на Община град Добрич.

Съгласно чл. 3, ал. 2 Комисията предоставя доклад и финансов отчет за своята дейност, за изтеклата финансова година пред Общински съвет град Добрич, през месец януари на следващата година.

В чл. 4, ал. 1 от Правилника е предвидено средствата за Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ да се осигуряват от:

 

 1. Бюджета на Община град Добрич, след решение на Общински съвет град Добрич;
 2. Дарителски и благотворителни кампании;
 3. Други източници.

 

В чл. 12 от Правилника е предвидено, че право да кандидатстват за Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“  имат  родители на новородено/осиновено дете, които отговарят на следните условия:

            1. Родителите на новороденото/осиновено дете да имат завършено висше образование към датата на подаване на Заявлението-декларация.

2. Родителите да имат постоянен и настоящ адрес на територията на Община град Добрич не по-малко от 1 (една) година, считано от датата на подаване на Заявлението-декларация.

3. Родителите на новороденото/осиновено дете да имат непрекъснати здравно- осигурителни права към датата на подаване на Заявлението-декларация за отпускане на еднократната финансова помощ.

4.Да нямат задължения към Община град Добрич към датата на подаване на Заявлението-декларация за отпускане на еднократна финансова помощ.

 Според чл. 11 родителите има право на еднократна финансова помощ за новородено дете, независимо от доходите на семейството, когато детето не е оставено за отглеждане в специализирана институция за деца – социална услуга, съгласно Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото приложение, както и приложени мерки за закрила – настаняване извън семейството по реда за Закона за закрила на детето и Правилника за неговото приложение и не са му отнети или ограничени родителските права.

 Чл.  13 от Правилника определя размера на еднократната финансова помощ за всяко новородено/осиновено дете, чиито родители отговарят на условията , както следва:

 

-           За първо общо дете – 500 лева

-           За второ общо дете – 700 лева

-           За трето и всяко следващо общо дете – 1000 лева

 

2. Цели и очаквани резултати от приемане на Правилника.

С приемането на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ на Община град Добрич се цели привличането и задържането на семейства с висше образование.  Младежите, които отиват в други градове да получат своето висше образование да се завърнат в град Добрич след неговото завършване.  Повишаване на мотивацията на младите да завършват висше образование. Очакванията са след въвеждането на нормативният акт семейства, които са останали да работят в по-големите градове след завършването на висшето си образование да се завърнат в Добрич.

 3. Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт.

 Според направените предварителни и прогнозни финансови разчети, необходимите средства за дейността на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“ и за прилагането на Правилника са в размер на 30 000,00 лева до 31.12.2019 г. Първоначалните средства ще бъдат осигурени от Бюджета на Община град Добрич, след неговата актуализация.

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за приемане на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“  на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (ЗМСМА), свързани с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

            На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

            На основание чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд  „Стимулиране на родители с висше образование“  на Община град Добрич.   

            Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 25.03.2019 г.

 

5. Предварителна оценка на въздействието към чл. 16 от Наредбата за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието.

Формуляр за частична предварителна оценка на въздействието*

Институция: Община град Добрич

Нормативен акт: Създаване на общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование”

За включване в законодателната/

оперативната програма на Министерския съвет за периода: НЕ

Дата: 21.02.2019 г.

Контакт за въпроси: Тихомир Маринов

Телефон: 0882/123-866

 1. Дефиниране на проблема:

След завършването си на средно образование в град Добрич голяма част от младежите отиват да учат във Висши учебни заведения в други градове и чужбина. След като ги завършат много малка част от тях се завръщат в Добрич. По този начин възрастовата група на лица между 19  и 40 години е най-малка. Има голям недостиг на кадри с висше образование в публичния и частният сектор.

1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете аргументите, които обосновават нормативната промяна.

Лицата, които са напуснали град Добрич нямат стимул да се върнат след завършването на висшето си образование и да създадат семейство. В настоящите правилници и наредби не са включени решения за решаване на проблема.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство. Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).

Не са изготвяни последващи оценки на въздействието на проекта на акт.

1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?

 1. ЦЕЛИ: Да се завърнат и привлекат в град Добрич повече лица, завършили висше образование.

 

 1. Идентифициране на заинтересованите страни:

Работодатели в публичния и частния сектор, лица завършили висше образование.

Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена  област/всички предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни органи, др.).

 1. Варианти на действие:

Вариант: Без действие – При този вариант, младежите които желаят да получат висше образование ще напускат град Добрич в посока други градове и чужбина. Нямат допълнителен стимул да се завърнат обратно след като завършат.

Вариант: Приемане на правилник Приемане на Правилник за организацията,   реда и работата на Общински фонд  „Стимулиране на родители с висше образование” – При този вариант ще има регламентиран допълнителен стимул към лицата, завършили висше образование, да се завърнат в град Добрич, да създадат и отглеждат деца.

Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.

 1. Негативни въздействия:

Негативни действия от създаването на Общински фонд  „Стимулиране на родители с висше образование” не се очакват.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други негативни въздействия за всеки един от вариантите, в т.ч. разходи (негативни въздействия) за идентифицираните заинтересовани страни в резултат на предприемане на действията. Пояснете кои разходи (негативни въздействия) се очаква да бъдат второстепенни и кои да са значителни.

    6.    Положителни въздействия: В град Добрич ще се завърнат и ще бъдат привлечени повече хора с висше образование, които да създадат семейства и да отглеждат деца. Ще повлияе положително и на раждаемостта.

Опишете качествено (при възможност – и количествено) всички значителни потенциални икономически, социални, екологични и други ползи за идентифицираните заинтересовани страни за всеки един от вариантите в резултат на предприемане на действията. Посочете как очакваните ползи кореспондират с формулираните цели.

 1. Потенциални рискове:

Не се дефинират потенциални рискове от създаването на  Общински фонд  „Стимулиране на родители с висше образование”.

 

………………………………………………………………………………………………….

Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително възникване на съдебни спорове.

8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:

☐ Ще се повиши

☐ Ще се намали

х Няма ефект

8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и услуги?

Не засяга съществуващи регулаторни режими.

9. Създават ли се нови регистри?

Когато отговорът е „да“, посочете колко и кои са те

Да. Създава се регистър на децата и техните родители, получили финансова помощ по реда на Правилника

10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?

х Актът засяга пряко МСП

☐  Актът не засяга МСП

☐  Няма ефект

11.  Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?

☐ Да

х  Не

12. Обществени консултации: На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд  „Стимулиране на родители с висше образование“  на Община град Добрич.   

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg

Обобщете най-важните въпроси за  консултации в случай на извършване на цялостна оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете консултационни процедури.

13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?

☐ Да

х  Не

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).

14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за изработването на нормативния акт:

Име и длъжност:                                          

Тихомир Маринов,

Председател на временна комисия по изготвяне на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд  „Стимулиране на родители с висше образование”

Дата:

Подпис:

 

 

 

 

            Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното  

 

 

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

            Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 76, ал. 3 от АПК:

 1. Приема Правилник за реда и условията за работата и устройство на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“  на Община град Добрич, съгласно Приложение № 1.
 2. Утвърждава следните образци на документи, които са свързани с прилагането на нормативния акт, а именно Заявление-декларация и Декларация-съгласие за обработване на лични данни.
 3. Първоначалните средства за упражняване дейността на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“   в размер на 30 000,00 лева да бъдат осигурени от Бюджета на Община град Добрич, след неговата актуализация.
 4. Избира Комисия в състав:

1. ................................. общински съветник - председател

2. ................................. общински съветник

3. ................................. общински съветник

4. ................................. общинска администрация

5. ................................. общинска администрация

 

 1. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващите, съгласно закона действия в изпълнение на горепосочените решения.

 

ВНОСИТЕЛИ:

 1. ТИХОМИР МАРИНОВ                                                           

  Председател на Временната комисия за изработване на              

  Правилник за реда и условията за работата и устройство

  на Общински фонд „Стимулиране на родители с висше образование“

  ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ

  Общински съветник от ПП ВМРО-БНД

 

Заявление

Декларация съгласие

Правилник

 

 

 

 

Прикачени файлове

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
16.41° C ясно небе
Нагоре