Община Добрич обявява публично обсъждане на решение за освобождаване от заплащане на Такса за битови отпадъци за 2015г., на лицата, чиито жилищни имоти са пострадали от природното бедствие на 19 и 20 Юни 2014г.

Публичното обсъждане се обявява за сроковете от 2 до 16 септември 2014 г. Очакваме Вашите аргументирани предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg. 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Детелина Николова

Кмет на Община град Добрич

 

       Относно: Приемане на решение за освобождаване от заплащане на Такса за битови отпадъци за 2015г., на лицата, чиито жилищни имоти са пострадали от природното бедствие на 19 и 20 Юни 2014г. в град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

        Известно ни е, че на 19 срещу 20 Юни 2014г., Община гр. Добрич бе сполетяна от силно опасно наводнение, което причини на гражданите в засегнатите райони на общината големи имуществени и неимуществени вреди. Жилищата, постройките и имуществото на хората, бяха залети от придошлата вода и същите бяха съборени или сериозно повредени от водната стихия. Община гр. Добрич извърши всички необходими действия, които са предвидени в Правилника за организацията и дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет. Създаде се необходимата организация за приемане на заявления за подпомагане на засегнатите лица. Издадена беше заповед за сформиране на общинска комисия за установяване и оценка на щетите от бедствието. Общинската комисия изготви в срок протоколи за оценка на щетите и бяха издадени заповеди за премахване или ремонтиране на засегнатите сгради от наводнението по реда на чл. 195 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Исканията за обезщетения на гражданите бяха окомплектовани с необходимите документи и се внесоха в срок в Междуведомствената комисия към Министерски съвет от Кмета на общината. Очаква се правителството да отпусне от централния бюджет възстановителна помощ за поправяне, заздравяване на жилища или за премахване на жилищни сгради и сумата да се разходва по предназначение за подпомагане на засегнатите лица. На свое заседание от 29 Юли 2014г., Общински съвет гр. Добрич прие предложението на Кмета и с решение № 34-5 освободи собствениците на сгради пострадали от наводнението от заплащане на такси по Закона за устройство на територията.     

       На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, общинския съвет може да освобождава отделни категории лица изцяло или частично от заплащане на отделни видове такси. Овластяването на общински съвет с това право е в съответствие със същността му, като орган на местното самоуправление - избран пряко от населението чл. 18, ал. 1 във вр. с чл. 20, ал. 1 във вр. с чл. 17, ал. 1 от ЗМСМА и компетентен да определя политиката на общината по самостоятелното осъществяване на всички въпроси от местно значение, които законодателят е предоставил в компетентността на общините, в т.ч. местните финанси и образованието.

        Законодателят не е определил критерии, при които общински съвет може да освободи съответното лице, което по принцип дължи такса, в т.ч. и такса за битови отпадъци от нейното заплащане. Това означава, че въпросът е предоставен изцяло в компетенцията на органа. Така формулирана компетентността на общински съвет е пряко проявление на местното самоуправление и неговата автономност. Дали и при какви условия общински съвет ще освободи дадени лица от заплащане на таксата е пряка проява на провежданата от него политика. Единственото изискване, което законодателят е поставил, е освобождаването да става за категории лица. Това законодателно изискване обективира и гарантира конституционния принцип за равенство - чл. 6 и чл. 19, ал. 2 от Конституцията.

      На основание чл. 8, ал. 4 от ЗМДТ, в случаите на освобождаване от такси по решение на общински съвет, разходите по предоставяне на услугата са за сметка на останалите общински приходи на общината.

      Такса за битови отпадъци е общото наименование на три вида услуги, които общината предоставя на лицата и за които ползвателите на услугата са задължени лица - сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване. Според предварителни данни, общият размер на ТБО за 2015г. на засегнатите от бедствието задължени лица, чиито жилищни имоти са обследвани от Комисия по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ на Община гр. Добрич и са получили заповеди по чл. 195 от ЗУТ за премахване, преобразуване или ремонтиране на същите ще бъде около 4 000.00 лева. Считам, че намалението на приходите от ТБО по бюджета на общината за следващата година, при вземане на решение за освобождаване от ТБО, може да бъде поето и компенсирано от останалите общински приходи за 2015г. на общината. Но това ще бъде от голяма полза за нашите съграждани пострадали при наводнението.

      На основание чл. 66, ал. 1 от Административно процесуалния кодекс, проектът за решение е публично оповестен на интернет страницата на Община град Добрич и гражданите и заинтересованите лица могат да представят писмени предложения и възражения.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ и чл. 8 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, освобождава от заплащане на Такса за битови отпадъци за 2015г. лицата, чиито жилищни имоти са пострадали от природното бедствие на 19 и 20 Юни 2014г., били са обследвани от Комисия по чл. 196, ал. 1 от ЗУТ на Община гр. Добрич и са получили заповеди по чл. 195 от ЗУТ за премахване, преобразуване или ремонтиране на същите, съгласно Приложение № 1.

        Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи действия във връзка с изпълнение на решението.

 

ВНАСЯ:

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

 

         
СПИСЪК НА СГРАДИТЕ, ПОСТРАДАЛИ ОТ НАВОДНЕНИЕТО НА 19 И 20 ЮНИ 2014, ЗА КОИТО СА ИЗДАДЕНИ ЗАПОВЕДИ ЗА УКРЕПВАНЕ ИЛИ ПРЕМАХВАНЕ 
         
         
№ по ред Заповед № основание по ЗУТ Издадена на …. Адрес на имота
1 633.04.07.2014 чл.195, ал.4 Ивайло Иванов Тодоров и Радослава Стойчева Тодорова ул. Копривщица № 14 а
2 634/ 04.07.2014 чл.195, ал.6 Александър Атанасов Александров,
Десислава Георгиева Александрова и
Ани Георгиева Пенчева
ул. Копривщица № 17
3 649/ 08.07.2014 чл.195, ал.4  Райна Стоянова Василева ул. Коприщица № 27 а
4 650/ 08.07.2014 чл.195, ал.4  Йордан Марев Димитров ул. Копривщица № 25
5 651/ 08.07.2014 чл.195, ал.4 Минчо Йорданов Минев
/ наследник на Мария Георгиева Славова/
ул. Копривщица № 23
6 652/ 08.07.2014 чл.195, ал.6  наследници на
Недялка Маринова Петкова и
Стоян Любомиров Петков
ул. Копривщица № 20
7 653/ 08.07.2014 чл.195, ал.6  Здравка Стефанова Георгиева и Денчо Стефанов Иванов ул. Копривщица № 15
8 654/ 08.07.2014 чл.195, ал.4  Наследници на Васил Вълков Николов - Костадина Петрова Колева и
Камен Василев
наследници на Георги Стефанов Стоянов- Елена Андреева Стоянова
ул. Копривщица № 13 и 13 а
9 655/ 08.07.2014 чл.195, ал.4 Руси Златев Костов ул. Копривщица № 11
10 656/ 08.07.2014 чл.195, ал.4  Велико Петров Проданов и Димитър Петров Проданов ул. Копривщица № 9 а
11 657/ 08.07.2014 чл.195, ал.4  Добринка Стоянова Георгиева и Колчо Стоянов Колев ул. Копривщица № 9 
12 658/ 08.07.2014 чл.195, ал.4  Ваня Стоилова Станева и Емилия Стефанова Симеонова ул. Копривщица № 6 и 6 а
13 666/ 10.07.2014 чл.195, ал.4 във връзка с ал.3 от ЗУТ Димчо Стоянов Иванов и
Ваньо Стоянов Иванов
ул. Копривщица № 14
14 667/ 10.07.2014 чл.195, ал.6  Христинка Йорданова Василева
/ наследник на Йордан Василев Тодоров/
ул. Бузлуджа № 6
15 659/ 08.07.2014 чл.195, ал.5  Пламен Димитров Иванов
 /син на починалия Димитър Иванов Титев/ и
Радка Добрева Титева
ул. Бузлуджа № 9
16 660/ 08.07.2014 чл.195, ал.6 Илия Илиев Иванов,
Минка Желязкова Иванова,
Петко Илиев Иванов и
Татяна Илиева Иванова
ул. Бузлуджа № 12
17 661/ 08.07.2014 чл.195, ал.6 Иванка Великова Георгиева ул. Бузлуджа № 14
18 662/ 08.07.2014 чл.195, ал.6  Зорка Тодорова Неделчева ул. Стоил войвода № 3
19 690/ 14.07.2014 чл.195, ал.4 във връзка с ал.3 от ЗУТ Руска Станчева Александрова ул. Отец Паисий № 67
20 691/ 14.07.2014 чл.195, ал.4 във връзка с ал.3 от ЗУТ Румен Христов Бостанджиев-
наследник на Бейтула Абибула Аптилов
ул. Асен Златаров № 37
21 692/ 14.07.2014 чл.195, ал.4 във връзка с ал.3 от ЗУТ Мефкюре Юсмен Джамадин,
Тюркян Юсмен Юсеин и
Мира Демирева Джендова
ул. Хайдут Пейо № 14
22 694/ 14.07.2014 чл.195, ал.6 Стоян Янков Георгиев и
Марийка Янкова Атанасова
бул. Русия № 67
23 696/ 14.07.2014 чл.195, ал.4 във връзка с ал.3 от ЗУТ Исмаил Мехмедов Устов ул. Боримечка № 10
24 697/ 14.07.2014 чл.195, ал.4 във връзка с ал.3 от ЗУТ Макбуле Селим Мехмедова ул. Боримечка № 4
25 698/ 15.07.2014 чл.195, ал.6 Тошко Костадинов Няголов и
Нягол Костадинов Няголов
ул. Кубадин № 26
26 699/ 15.07.2014 чл.195, ал.6 Сашо Савов Славов ул. Люле Бургас № 64
27 700/ 15.07.2014 чл.195, ал.4 във връзка с ал.3 от ЗУТ Жечка Димова Стоянова,
Юрдана Иванова Иванова и
Иван Иванов Минчев
ул. Кубадин № 45
28 701/ 15.07.2014 чл.195, ал.6 Исмет Мустафа Хасан и
Сейде Мустафа Осман
ул. Боримечка № 2
29 731/ 22.07.2014 чл. 195, ал.4 Амит Нурветов Муртазов и
Шенгюлер Асанова Муртазова
ул. Перущица № 1
30 732/ 22.07.2014 чл. 195, ал.6 Жеко Тодоров Николов ул. Илинден № 8
31 733/ 22.07.2014 чл. 195, ал.4 Анка Георгиева Василева ул. П.Р.Славейков № 3
32 734/ 22.07.2014 чл.195, ал.4 Недю Тодоров Славов и
Слави Тодоров Славов
ул. П.Р.Славейков № 6
33 735/ 22.07.2014 чл.195, ал.6 Надя Кирова Метцлер ул. П.Р.Славейков № 8
34 736/ 22.07.2014 чл.195, ал.4 Росица Ангелова Минчева-Янакиева и
Пламен Ангелов Минчев
ул. П.Р.Славейков № 22
35 737/ 22.07.2014 чл.195, ал.4  Божидар Стоянов Николов ул. Батак № 29
36 738/ 22.07.2014 чл.195, ал.4 Владимир Стоянов Петров,
Николинка Демирова Стоянова и
Пенчо Маринов Колев
ул. Батак № 31
37 739/ 22.07.2014 чл.195, ал.4 Калинка Василева Христова и
Красимир Димитров Киров
ул. Батак № 31 а
38 740/ 22.07.2014 чл.195, ал.6 Делчо Марков Йорданов ул. Тунджа № 31
39 741/ 22.07.2014 чл.195, ал.6 Маринка Цонева Петкова ул. Суха река № 25
40 742/ 22.07.2014 чл.195, ал.6 Красимира Димитрова Събева и
Радка Димитрова Николова
ул. Ал. Стамболийски № 47
41 743/ 22.07.2014 чл.195, ал.6 Цанко Йорданов Цанев бул. Русия № 41
42 744/ 22.07.2014 чл.195, ал.6 Елена Йорданова Димитрова бул. Русия № 43
43 745/ 22.07.2014 чл. 195, ал.4 Нуредин Мехмед Демир и
Айредин Мехмед Рашид
ул. Арда № 27
44 749/ 22.07.2014 чл.195, ал.6 Росен Стоянов Манковски,
Станислав Дочев Манковски и
Добровест Дочев Манковски
ул. Батак № 33
45 758/ 24.07.2014 чл.195, ал.4 Недю Недялков Недев ул. Кубрат № 23
46 759/ 24.07.2014 чл.195, ал.4 Радослав Димитров Димитров ул. Кубрат № 19
47 760/ 24.07.2014 чл.195, ал.4 Ана Георгиева Неделчева ул. Кубрат № 14
48 761/ 24.07.2014 чл.195, ал.4 Пламен Василев Иванов ул. Ал.Кръстев № 38
49 762/ 24.07.2014 чл.195, ал.4 Георги Друмев Колев и
Стефан Стоянов Стоянов
ул. "Стоил войвода" № 22
50 763/ 24.07.2014 чл.195, ал.4 Румен Киров Киров ул. Индже войвода № 13
51 764/ 24.07.2014 чл.195, ал.4 Живко Димитров Славов ул. Индже войвода № 17
52 765/ 24.07.2014 чл.195, ал.4 Ангел Апостолов Георгиев и
Гергана Иванова Георгиева
ул. Индже войвода № 19
53 766/ 24.07.2014 чл.195, ал.4 Рада Димитрова Георгиева ул. Индже войвода № 21
54 767/ 24.07.2014 чл.195, ал.4 Любчо Димитров Димитров ул. Индже войвода № 23
55 768/ 24.07.2014 чл.195, ал.6 Станка Петрова Иванова ул. Индже войвода № 25
56 769/ 24.07.2014 чл.195, ал.4 Исуф Ибрям Юмер бул. Русия № 61
57 771/ 25.07.2014 чл.195, ал.4 Велико Димитров Георгиев и
Рада Димитрова Георгиева
ул. Индже войвода № 15
58 774/ 28.07.2014 чл.195, ал. 4 Емил Алеков Кузов,
Вилдан Азис Мехмед,
Вебер Азис Мустафа
- наследници на Алеко Александров Кузов
ул. Тунджа № 33
59 775/ 28.07.2014 чл.195, ал. 4 Радостин Георгиев Тодоров,
Стефан Георгиев Тодоров и
Радостина Демирева Тодорова
ул. Тунджа № 22
60 776/ 28.07.2014 чл.195, ал. 4 Каймет Юсеин Сали ул. Тунджа № 35
61 777/ 28.07.2014 чл.195, ал. 6 Ергюнал Ибрям Юмер ул. Тунджа № 35-а
62 778/ 28.07.2014 чл.195, ал. 4 Гюлсечер Али Ахмед бул. Русия № 64 
63 779/28.07.2014 чл.195, ал.4 Орхан Мустафа Демир, пълномощник на наследник на Мустафа Демир Юсеин бул. Русия № 66
64 780/ 28.07.2014 чл.195, ал.4 Зулкер Ахмед Хюсеин,
Айдън Исуф Ахмед и
Ашкън Исуф Ахмед -
наследници на Исуф Ахмед Хюсмен
бул. Русия № 70
65 781/ 28.07.2014 чл.195, ал.4 Айше Рашед Ахмед,
Сезгин Мехмед Али,
Танер Гюлер Шефкет и
Гюлер Шефкет Аптулов
бул. Русия № 72
66 802/ 01.08.2014 чл.195, ал.6 Анка Желева Иванова ул. Бузлуджа № 10
67 806/ 01.08.2014 чл.195, ал.4 Никола Стоянов Андреев и
Марияна Стоянова Андреева
ул. Ал.Кръстев № 32 - а
68 808/ 01.08.2014 чл.195, ал.4 Демир Демиров Инджев,
Мара Михайлова Инджева и
Гюлшен Ахмедова Али
ул. Първомайска № 1
69 809/ 01.08.2014 чл.195, ал.4 Анка Божилова Петрова и наследници на
Христо Ганев Петров
ул. Арда № 23
70 810/ 01.08.2014 чл.195, ал.4 Гюрсел Исмаил Сали и
Нико Иванов Стоянов
бул. Русия № 82
71 812/ 01.08.2014 чл.195, ал.4 Сабрие Нури Велиева,
Сабри Нури Хасан и
Силвия Юриева Мартинова
бул. Русия № 86
72 813/ 01.08.2014 чл.195, ал.4 Живка Събева Михайлова,
наследници на Силвия Събева Гълъбова,
Драгомир Събев Андреев,
Анита Димитрова Христова,
Албена Димитрова Янкова,
Катя Димитрова Димитрова и
Стефан Димитров Димитров
бул. Русия № 208

 

 

 

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
6.88° C предимно ясно
Нагоре