Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес

 

Документът е публикуван на 20.02.2019 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич за срок от 20.02.2019 г. до 22.03.2019 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От д-р Емилия Баева – Зам.- кмет „Хуманитарни дейности”

 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С протоколно Решение № 34-33 от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на 29.05.2018 г. бе приет Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ  адресна територията на Община град Добрич. Общата сума за финансиране лечението на репродуктивни проблеми през изминалата година е 15 000 лв. През 2018 година са одобрени за финансово подпомагане всички 5 двойки кандидати.

Предвид стремежа да се облекчи процедурата за кандидатстване, се предлага на Общински съвет град Добрич да приеме Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ  адрес  на територията на Община град Добрич, с който се актуализират реда, условията и процедурата за отпускане на финансова помощ със средства, предвидени в бюджета на Община град Добрич. Проектът е изготвен от Комисия, назначена със Заповед № 203 от 14.02.2019 г. на Кмета на Община град Добрич.

 

1.Причини и мотиви за приемане на Правилник.

При реализиране на дейностите по реда на Правилника и предвид факта, че за първи път Община град Добрич реализира подобна инициатива, се откроиха някои аспекти от процедурата, които следва да бъдат подобрени.

С настоящия проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ  адрес  на територията на Община град Добрич  се цели значително улесняване на кандидатите относно документацията, която следва да предоставят при подаване на заявление. Предвижда се извършване на служебна справка за всяка необходима информация, налична в информационните масиви на Община град Добрич.

В документа са конкретно описани индикациите, на базата на които ще се финансира лечението на безплодие с методите на асистирана репродукция. Изброени са подлежащите на финансиране медицински дейности, както и тези, за които няма да се извършва финансиране.

В чл. 9 от Правилника са изброени критериите, на които кандидатите следва да отговарят, за да получат финансово подпомагане. Добавено е изискване кандидатите да не са одобрени за финансово подпомагане за ин витро процедури от Центъра за асистирана репродукция или от друга институция, предоставяща финансиране за лечение на репродуктивни проблеми.

Предлага се промяна в текста и броя на разработените образци на заявление за кандидатстване и декларации.

 

2. Цели и очаквани резултати от приемане на Правилника.

Да се намали административната тежест за кандидатите, относно изискуемите документи,удостоверяващи обстоятелства, които трябва да бъдат доказани.
Повече хора с репродуктивни проблеми да имат възможност за реализиране на процедури по асистирана репродукция 
Да се подобри демографската характеристика на Община Добрич чрез увеличаване  броят на децата.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт.

Необходимите средства за прилагането на Правилника са в размер на 30 000 лв. за 2019 г. и са осигурени от Бюджета на Община град Добрич.

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за изменение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адресна територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство–Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, Закон за здравето, Наредба за дейности по асистирана репродукция и др./ свързани с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Община град Добрич.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до……..2019 година(вкл.)

С оценка на въздействието можете да се запознаете тук.  

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:

 

Проект!

 

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.76, ал.3 от АПК, Общински съвет град Добрич:

 

 1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес  на територията на Община град Добрич,както следва:

§1.  Чл. 4 се променя така:

 1. Чл. 4, ал. (1), т. 3, буква „е” текста „трансфер на размразени ембриони, които са криоконсервирани със средства от центъра - необходимите ехографски прегледи, размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и ембриотрансфер” се заменя с „трансфер на размразени ембриони - необходимите ехографски прегледи, размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и ембриотрансфер”.

   

  §2. Чл. 9 се променя така:

 1. В т. 12 след текста „да не са одобрени за финансово подпомагане за ин витро процедури от „Центъра за асистирана репродукция” се добавя „или от друга институция предоставяща финансиране за лечение на репродуктивни проблеми”.

   

  § 3. Чл. 10 се променя така:

 1. В чл. 10, ал. 1 думата „подадено” се заменя с „подписано”;
 2. В чл. 10, ал. 1, т. 4, т. 5, т. 8, т. 9. т. 11, т. 13, т. 14 и т. 15 отпадат;
 3. В чл. 10, ал. 1, т. 6 думата „удостоверение” се заменя с „документ, удостоверяващ”;
 4. В чл. 10, ал. 1, т. 12 думата „удостоверение” се заменя с „документ, удостоверяващ”;
 5. Създава се т. 16 с текст „Декларация, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 9, т. 7, т. 9, т. 10, и т. 12”Приложение 2;

   

  § 4. §2 се променя така:

 1. Приложения 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 и 9 се отменят и се трансформират в нови Приложение 1;Приложение 2; Приложение 3 и Приложение 4;

 

 1. Утвърждава следните образци на документи, които са свързани с прилагането на Правилника:
 • Заявление за отпускане на финансово подпомагане – Приложение 1;
 • Декларация, удостоверяваща обстоятелствата по чл. 9, т. 7, т. 9, т. 10 и т. 12 – Приложение 2
 • Заявление за изплащане на финансовата помощ – Приложение 3;
 • Декларация-съгласие за извършване на банков превод – Приложение 4.

 

 1. Средствата за осигуряване на финансова помощ на семейства и двойки с репродуктивни проблеми за 2019 г. в размер на 30 000 лева са осигурени от Бюджета на Община град Добрич.

   

 2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи, съгласно закона действия в изпълнение на горепосочените решения.

 

ВНОСИТЕЛ:

Д-Р ЕМИЛИЯ БАЕВА

Зам. – кмет „Хуманитарни дейности”

и Председател на Комисията за изготвяне на Правилник за изменение и

допълнение на Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение

на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, живущи на територията на

Община град Добрич

 

 

Приложение 1

 

Приложение 2

 

Приложение 3

 

Приложение 4

 

Правилник 2018

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре