Заседание № 46 на 26.02.2019 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Предложение за поемане на краткосрочен дълг, чрез провеждане на  процедура за избор на кредитна институция.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Информация за основни параметри и условия при изготвяне на обществена поръчка с предмет: „Строително - монтажни работи на обект: Жилищен блок „Добрич”.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Предоставяне на временни безлихвени заеми по проекти финансирани със средства на Европейския съюз.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Oдобряване на проект на решение на Кмета на Община град Добрич, за едностранно прекратяване на договор № 71 от 07.12.2006 г. за предоставяне на концесия върху нежилищен имот, публична общинска собственост: „Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали“ в АЕМО „Стария Добрич“, град Добрич, поради неизпълнение на част от договорните задължения от страна на концесионера ЕТ „Спецов – Георги Спецов“, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Одобряване на проект за Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.603.327 (общински земеделски), 72624.603.324 (общински за „селскостопански, горски, ведомствен път“) и 72624.603.325 (общински за „селскостопански, горски, ведомствен път“) за обект: „Газоразпределителна мрежа, включваща разпределителен газопровод и газопроводно отклонение, захранваща ПИ 72624.603.284 (частна собственост - урбанизирана територия за „ПСД”) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Разрешаване изработване на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.902.373 е землището на град Добрич (за „Жилищно строителство”).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план на Община (ОУПО) град Добрич и проект на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на ПИ 72624.497.20.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Разрешаване изработване на Частично изменение на Общ устройствен план за Община (ОУПО) град Добрич на ПИ 72624.207.39, образуван от разделянето на ПИ 72624.207.13 и проект на  Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) на същия.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Предоставяне за ползване на общински пасища, мери и ливади през стопанската 2019-2020 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Кандидатстване с проектно предложение „Подкрепа в дома“, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05М9ОР001-2.040 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Приемане на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2019 г. на Община град Добрич и Общински план за младежта на Община град Добрич за 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Издаване на Запис на заповед, във връзка с депозиране на авансово плащане за Проект „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич“ по Договор № BG16RFOP001-1.011-0006-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Предложение за продажба на общински жилищни имоти – апартаменти.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Обявяване на имот - частна общинска собственост за публична общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.605.69 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Велико Търново“ № 67-67а, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на  Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост, находящ се в приземен етаж в сграда с идентификатор 72624.619.503.1 (Учебен корпус А) на ул. „Ген. Георги Попов” № 16 в град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - в сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” № 5 (бивша Стоматологична поликлиника) и изменение на Решение № 41-13/27.11.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост: „Кафене”, находящо се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич, чрез публично оповестен конкурс.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

22. Отдаване под наем на имот, публична общинска собственост – „Тъкачница” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

23. Отдаване под наем на имоти, публична общинска собственост – „Кожухарска работилница”, „Златарска работилница”, „Ретро-фото”, „Щампаджийница”, „Ножарска работилница и художествена работа с цветни метали” в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

24. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Промяна в РЕШЕНИЕ № 45-24 от Протокол № 45/29.01.2019 г. за разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план – План за регулация (ПУП-ПР) с обхват квартали с номера 333, 334, 325, 324, част от кв. 336 УПИ I за „Озеленяване“ и неурегулиран терен на ПУП „БИЗНЕС ЗОНА“ и част от кв. 256 УПИ XLVIII 300, 301, УПИ VI по ПУП на ПЗ „Запад“.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

26. Издаване на Запис на Заповед във връзка с депозиране на искане за авансово плащане по Проект Функциониране на Областен информационен център – Добрич № BG05SFOP001-4.004-0017, по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004, с наименование: „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни информационни центъра през периода 2019-2021, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ” (ПО4).

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

27. Приемане на Мониторингов доклад на Община град Добрич за 2018 г. за изпълнение на План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение за периода 2015-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

28. Приемане на Годишен отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център за 2018 г. и План за действие – 2019 г. за изпълнение на Общинската стратегия на ОбСНВ град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

29. Повторно приемане на Решение № 45-9/29.01.2019 г. на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

30. Отмяна на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и Приемане на нов Правилник  за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛИ: Михаел Игнатов и група общински съветници от различни политически партии

31. Предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на ОбС Добрич и избор на нов Председател.

ВНОСИТЕЛИ: Мая Димитрова и общинските съветници от БСП

32. ДРУГИ:

32.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
3.17° C облачно
Нагоре