Община град Добрич обявява обществено обсъждане за Отмяна на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и приемане на Нов Правилник

Документът е публикуван на 22. 01. 2019 г.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане за Отмяна на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и Приемане на нов Правилник  за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич за срок от 22.01.2019 г. до 25.02.2019 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От: Михаел Игнатов и група общински съветници от различни политически партии

 

 

 Относно: Отмяна на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич и Приемане на нов Правилник  за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 Правилник  за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич е приет с решение № 29-11 от 11 февруари 2014 година на Общински съвет – град Добрич.

С него се регламентират основните принципи в дейността на обществения посредник, реда за избор, мандат, правомощия, отчетност и отговорност.

 Факт е, че към настоящият момент не функционира фигурата на обществения посредник на територията на Община град Добрич.

 От една страна причината е липсата на консенсус между политическите партии представени в Общински съвет, ведно със законоустановеното изискване от ЗМСМА за квалифициран избор, който следва да има в Общински съвет град Добрич по избора на обществен посредник.

 От друга страна с настоящия правилник е създадено ограничение на правата на общинските съветници да получат информираност и да направят мотивиран избор по отношение на кандидати за обществен посредник, както и кандидатите за обществен посредник зависят изцяло от субективната преценка на част от общинските съветници, а именно на тези от постоянната комисия по „ЗОРК“.

 Правилника не урежда в детайли, материалната обезпеченост на обществения посредник и подпомагащите го служители и е създадена неяснота по отношение функционирането на фигурата на обществения посредник и изпълнение на неговите задължения.

 С приемането на изцяло нов Правилник ще се предостави възможност на всеки общински съветник да направи информиран избор съобразно регламентираната в  ЗМСМА процедура по избора.

 С изготвените правила ще се уредят по ясен, разбираем и прозрачен начин, възможността да функционира обществения посредник на територията на Община град Добрич.

 Основната цел, която ще бъде постигната с приемането на предложения изцяло нов правилник ще предостави възможността избрания обществен посредник да бъде именно посредник между гражданите и администрацията, търсейки справедливи и компромисни варианти на проблемите, а не да бъде защитник на едната страна срещу другата и така да възпроизвежда нагласата за противопоставяне, наследена и битуваща в обществото.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следните:

проект!

 

РЕШЕНИЯ:

 

1.         Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21а от Закон за местното управление и местната администрация изцяло отменя Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич приет с решение № 29-11 от 11 февруари 2014 година на Общински съвет – град Добрич и приема нов Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община град Добрич представляващ Приложение № 1 към настоящата докладна записка.

2.         Възлага на Кмета последващи съгласно закона действия.

 

ВНОСИТЕЛИ:

 

1.МИХАЕЛ ИГНАТОВ- общински съветник;

2. МАЯ ДИМИТРОВА- общински съветник;

3. МИЛКО ПЕНЧЕВ- общински съветник;

4. АТАНАС АТАНАСОВ- общински съветник;

5.НЕЖЛЯ ГАНЕВА- общински съветник.

 

 

ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

 

 

Раздел I.

 

Общи положения

 

Чл. 1. С този правилник се уреждат организацията, дейността и бюджета на обществения посредник и неговата администрация, редът за приемане и разглеждане на жалби и сигнали, за извършване на проверка по инициатива на обществения посредник (омбудсмана), за посредничество и за отправяне на предложения и препоръки.

 

Чл. 2. Въпросите относно дейността на обществения посредник и организацията на неговата администрация, които не са уредени в този правилник, се уреждат с вътрешни актове на обществения посредник: заповеди, решения, правила, методически указания и други.

 

Чл. 3. Обществения посредник се подпомага от технически сътрудник, на когото той може да възлага изпълнението на някои технически функции по администриране на жалби, сигнали и др. действия, които не са в противоречие с функции, чието изпълнение е в изключителните правомощия единствено на обществен посредник.

 

Чл. 4. Обществения посредник осъществява сътрудничество със сродни институции в други общини, както и с местни и/или международни организации, чийто предмет на дейност обхваща защитата на правата на човека.

 

Чл. 5. (1) Обществения посредник взаимодейства с Националния омбудсман и други сродни институции в България и им оказва съдействие или те на него.

 

(2) Обществения посредник осъществява сътрудничество с неправителствени организации, чийто предмет на дейност обхваща защитата на правата на човека.

 

Чл. 6. (1) Дейността на обществения посредник е публична.

 

(2) Обществения посредник информира обществеността за своята работа чрез публикации в официалната страница на институцията в интернет, съобщения за средствата за масова комуникация, изявления в медиите, пресконференции, интервюта, участия в предавания и други.

 

(3) Обществения посредник е длъжен да не разгласява обстоятелствата, съставляващи държавна, служебна или търговска тайна, както и лични тайни, които са му станали известни във връзка с осъществяване на правомощията му.

 

Чл. 7. (1) Книжата на обществения посредник са неприкосновени и не подлежат на проверка и изземване.

 

(2) Кореспонденцията между обществения посредник и лицата, които се обръщат към него с жалби и сигнали, е неприкосновена, не подлежи на проверка и не може да бъде използвана като доказателствено средство в никакви производства.

 

(3) Лицата, които са се обърнали с жалби и сигнали до обществения посредник, имат право на достъп до кореспонденцията между обществения посредник и други органи или лица във връзка с техните жалби и сигнали по реда на Закона за достъп до обществена информация.

 

Раздел II.

 

Основни принципи в дейността на обществения посредник. Правомощия

 

Чл. 8. В своята дейност обществения посредник се ръководи от следните основни принципи:

 

1. безпристрастност и независимост;

 

2. утвърждаване на правовата държава и справедливостта;

 

3. защита на интересите на децата;

 

4. преценка по вътрешно убеждение относно спазването на изискванията за добро управление.

 

Чл. 9. (1) Обществения посредник:

 

1. разглежда жалби и сигнали срещу общинските органи и техните администрации и срещу лица, на които е възложено осъществяването на местна публична функция или предоставянето на местни обществени услуги, когато при извършваните от тях административни действия се накърняват права и свободи или не се създават необходимите условия за зачитането им, както и срещу частноправни субекти за нарушени или застрашени права и свободи;

 

2. прави проверки по постъпили жалби и сигнали;

 

3. предприема действия по своя инициатива, когато констатира, че неговата намеса е необходима с оглед зачитането на правата и свободите;

 

4. прави предложения и препоръки за зачитане на правата и свободите, за отстраняване на последиците от накърняването на определени права и свободи, за отстраняване на причините, довели до това, включително предложения за промени в нормативната уредба;

 

4а. отправя предложения и препоръки за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите от частноправни субекти;

 

5. предоставя становища на Общински съвет по проекти на наредби и/или правилници, които се отнасят до защитата на правата на човека;

 

6. защитава правата на децата с предвидените в този правилник средства;

 

7. отправя предложения и препоръки до Общински съвет за подписване на местни актове в областта на правата на човека; наблюдава и насърчава ефективното прилагане на подписани и приети местни актове в областта на правата на човека;

 

8. сезира Областния управител с искане за установяване на незаконосъобразност на наредба, с който се нарушават права и свободи на гражданите;

 

9. посредничи между лицата по т. 1 и засегнатите лица за преодоляване на допуснатите нарушения и примирява позициите им;

 

10. изисква информация от лицата по т. 1 във връзка с разглежданите случаи;

 

11. проверява, включително на място, когато е необходимо, дейността на лицата по т. 1 и присъства при обсъждане и вземане на решения;

 

12. публично изразява мнение по зачитането на правата и свободите и може да поиска да бъде изслушан от Общински съвет;

 

13. уведомява прокуратурата за резултатите от своите проверки, когато има данни за извършено престъпление;

 

14. изготвя и внася годишен доклад в Общински съвет;

 

15. информира Общински съвет за отделни случаи на накърняване и незачитане на права и свободи и изготвя доклади по тях;

 

16. извършва и други действия във връзка със зачитането на правата и свободите.

 

(2) Правомощията на обществения посредник не се отнасят до:

 

1. дейността на Народното събрание, президента, Конституционния съд, Висшия съдебен съвет и Сметната палата;

 

2. осъществяването на съдебната власт от съда, прокуратурата и следствието;

 

3. въпросите, свързани с националната сигурност и външната политика.

 

(3) Обществения посредник не може да води дела от името на лицата, които са се обърнали към него, и не може да ги представлява пред съд и пред лицата по ал. 1, т. 1.

 

Чл. 11. (1) Към обществения посредник се създава приемна.

 

(2) Обществения посредник приема лично граждани в определено от него време.

 

(3) Обществения посредник може да открива временни приемни в отделни квартали.

 

(4) Обществения посредник има право на допълнителен платен годишен отпуск до 12 работни дни за изпълнение на задълженията в извънработно време

 

 Чл. 14. Дейността на обществения посредник може да се подпомага от външни експерти и специалисти, които работят по граждански договор или на обществени начала.

 

 Чл. 15. Обществения посредник може да формира консултативни съвети или да участва с право на съвещателен глас в създадени такива от Общинския съвет.

 

 

Раздел III.

 

Приемане и разглеждане на жалби и сигнали

 

 

Чл. 16. (1) Жалбите и сигналите, които се подават до обществения посредник, могат да бъдат писмени или устни.

 

 

(2) Жалбите и сигналите се подават на български език.

 

(3) Формата на жалбите и сигналите е свободна, но те задължително трябва да съдържат:

 

1. данни за подателя, включително за връзка с него;

 

2. описание на нарушението;

 

3. данни за нарушителя;

 

4. времето, по което е извършено нарушението;

 

5. информация за това, дали същият случай е в процес на разглеждане от съд или друга институция.

 

(4)  Допълнителна информация може да бъде поискана и след подаването им.

 

(5) Писмените жалби и сигнали се подават лично, с писмо, по факс или по електронна поща. Обществения посредник може да издаде примерен образец на жалба/сигнал, използването на който не е задължително.

 

(6) Устните жалби и сигнали се подават лично.

 

(7) Подаването на жалби и сигнали, както и цялата процедура по разглеждането им, е безплатна за подателя.

 

 

Чл. 17. Постъпилите писмени жалби или сигнали се вписват в регистъра на жалбите и сигналите.

 

 

 

Чл. 18. (1) За постъпилите устни жалби или сигнали се съставя протокол, в който посочва името и постоянния адрес на подателя, описание на нарушението, органа, администрацията или лицето, срещу които се подава жалбата.

 

(2) Протоколът се вписва в регистъра на жалбите и сигналите.

 

Чл. 19. Когато подателят на жалба или сигнал иска неговата самоличност да бъде запазена в тайна, в регистъра не се посочват данни за самоличността му.

 

Чл. 20. (1) Не се разглеждат анонимни жалби и сигнали, както и жалби и сигнали за нарушения, извършени преди повече от две години.

 

(2) Ако въпросите в жалбите и сигналите по предходната алинея са с голямо обществено значение, обществения посредник може да извърши проверка по собствена инициатива.

 

Чл. 21. (1) Жалбите и сигналите, се вписват в регистъра от техническия сътрудник.

 

Чл. 22. (1) Местният обществен посредник извършва първо проверка на жалбата и/или сигнала, за нейната допустимост.

 

(2) При необходимост могат да бъдат изисквани допълнителни данни от подателя на жалбата или сигнала.

 

(3) Съществуването на други пътища за защита не е основание за недопустимост на жалбата или сигнала. Ако жалбата или сигналът засяга въпрос, който може да бъде отнесен към висшестоящ административен орган или пред друг специализиран орган, местният обществен посредник може да посъветва подателя да се обърне към съответната институция, освен ако прецени, че е наложително и той да разгледа случая.

 

(4) Ако жалбата или сигналът е извън правомощията на местният обществен посредник, той информира подателя за това и може да го посъветва да се обърне към друг орган.

 

(5) Със съгласието на подателя местният обществен посредник може да изпрати жалбата или сигнала на друг компетентен орган.

 

Чл. 23. (1) Обществения посредник, извършва проверка, като събира информация, изисква и проверява документи, наблюдава пряко дейността на органите и лицата по чл. 9, ал. 1, т. 1 и други.

 

(2) Проверката може да включва и събиране на данни от подателя на жалбата или сигнала, запитвания към органи или лица, извън тези по чл. 9, ал. 1, т. 1, и други.

 

(3) Обществения посредник може да възлага извършването на проучвания и експертни доклади, ако прецени, че са необходими за целите на проверката.

 

Чл. 24. (1) Проверката приключва с писмен отговор до лицето, подало жалбата или сигнала.

 

 

 

 

(2) Отговорът по ал. 1 отразява резултатите от проверката и включва:

 

1. повода за извършване на проверката;

 

2. описание на нарушението;

 

3. предприетите действия;

 

4. направените констатации и изводи;

 

5. препоръки и предложения, ако има такива;

 

6. друга информация от значение за случая.

 

(3) Отговорът се подписва от обществения посредник.

 

Чл. 25. (1) Регистърът на жалбите и сигналите съдържа:

 

 

1. входящ номер и дата на постъпване на жалбата или сигнала от Протокола;

 

2. името и адреса на подателя, освен в случаите по чл. 19;

 

3. наименованието на органа по чл. 9, ал. 1, т. 1;

 

4. същественото от оплакванията;

 

5. номер и дата на отговора;

 

6. други мерки, предприети по случая;

 

7. осъществяването на посредничество и резултатите от него.

 

(2) Вписванията в регистъра се извършват от служителят в деловодството и се подписват от обществения посредник.

 

(3) Информацията, съдържаща се в регистъра, е достъпна за всички органи и лица, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

 

Раздел IV.

 

Посредничество

 Чл. 35. По всяко време при разглеждане на жалба или сигнал обществения посредник може да предложи посредничеството си за доброволно уреждане на случая между засегнатото лице и органа или лицето по чл. 9, ал. 1, т. 1.

 

Чл. 36. По своя преценка обществения посредник осъществява посредничеството лично.

 

Чл. 37. (1) В случаите по чл. 35 обществения посредник отправя предложение за посредничество до подателя и органа или лицето, срещу което е подадена жалбата или сигналът.

 

(2) В случай че и двете страни приемат посредничеството, обществения посредник оказва всестранна помощ за преодоляване на спора. За целта той може да проведе поредици от общи и/или индивидуални срещи със страните.

 

(3) В хода на срещите на всеки етап обществения посредник изслушва становищата на страните и ги подпомага в процеса на преодоляване на различията с всички възможни средства, включително като им предлага начин на разрешаване на спора.

 

(4) Обществения посредник може да разкрива на другата страна по спора информация, която е получил по време на индивидуална среща, само при наличие на изрично съгласие на страната, от която е получил информацията.

 

(5) В случай на успешно уреждане на спора за резултатите от посредничеството се съставя протокол, който се подписва от двете страни и обществения посредник.

 

(6) В случай на неуспешно приключване на посредничеството обществения посредник може да използва други свои правомощия, предвидени от закона и този правилник.

 

 Раздел V.

 

Действия по инициатива на обществения посредник

 

 

Чл. 38. (1) Обществения посредник може да предприеме действия по своя инициатива, когато констатира, че не се създават необходимите условия за защита на правата и свободите на гражданите.

 

(2) Когато обществения посредник действа по собствена инициатива, той може да извършва проверки и относно нарушения, извършени преди повече от две години.

 

(3) Предприемането на действия от обществения посредник по негова инициатива се вписва в регистъра на жалбите и сигналите.

 

Чл. 39. Ако друго не е предвидено в този раздел, за извършването на проверка по инициатива на обществения посредник и приключването и се прилагат съответно правилата за проверката по жалба или сигнал.

 

 

 

 

Раздел VI.

 

Становища, препоръки и предложения

 

Чл. 40. Когато намери за необходимо, обществения посредник изразява становища и прави препоръки и предложения:

 

1. за извършването или за преустановяване на извършването на определени административни действия;

 

2. за възстановяване на нарушени права и свободи;

 

2а.  за насърчаване и защита на застрашените права и свободи на гражданите;

 

3. за отстраняване на причините и условията, които създават предпоставки за нарушения на правата и свободите;

 

4. за отстраняване на проявите на лошо администриране и за подобряване на работата на администрацията.

 

Чл. 41. (1) В 14-дневен срок от получаване на становищата, препоръките и предложенията органът или лицето, до което са изпратени, е длъжно да ги разгледа и да уведоми обществения посредник за предприетите мерки.

 

(2) Ако не бъдат предприети мерки, обществения посредник може да включи случая в годишния си доклад или в отделен доклад пред Общински съвет.

 

Чл. 42. (1) Ако в резултат от извършена проверка обществения посредник установи, че определена законова разпоредба е причина или създава предпоставки за нарушения на правата и свободите, той може да отправи предложения и препоръки за промени в наредбите и правилниците на Общински съвет.

 

(2) Предложенията и препоръките за промени се изпращат до председателя на Общински съвет и до Кмета.

 

(3) Предложенията и препоръките за  промени и действията, предприети по тях, се вписват в регистъра на жалбите и сигналите и се включват в годишния доклад на обществения посредник.

 

Чл. 43. Обществения посредник предоставя становища по наредби и правилници, които се отнасят до защита на правата на човека, по искане на Общински съвет или Кмета.

 

Раздел VII.

 

Годишен доклад. Доклади по отделни случаи

 

 

 

Чл. 45. (1) Обществения посредник представя годишен доклад за своята дейност пред Общински съвет.

 

(2) Докладът се внася до 31 март на следващата година и съдържа информация за:

 

1. постъпилите жалби и сигнали  - общо и брой на тези по които проверките са приключили;

 

2. случаите, при които намесата му е имала резултат;

 

3. случаите, при които намесата му е останала без резултат, и причините за това;

 

4. направените предложения и препоръки, както и дали са били взети предвид;

 

5. зачитането на правата и основните свободи и ефективността на действащото законодателство в тази област;

 

6. предложения и препоръки за осъществяване на промени в наредби и/или правилници;

 

8. отчет на разходите;

 

9. резюме;

 

10. друга информация, която е необходима за представяне на дейността на обществения посредник.

 

(3) Докладът по ал. 1 е публичен и се публикува на страницата на обществения посредник в интернет.

 

Чл. 46. (1) По искане на Общински съвет или по своя инициатива обществения посредник изготвя и представя доклади по отделни случаи.

 

(2) Докладите по ал. 1 са публични и се публикуват на страницата на обществения посредник в интернет.

 

(3) Копия от отделните доклади може да се изпращат на органите и лицата, за дейността на които те се отнасят.

 

 

 

Раздел VIII.

 

Бюджет

 

 

Чл. 47. (1) Дейността на обществения посредник и неговата администрация се финансира от  бюджета на Община Добрич и от други източници.

 

 

 

 

(2) Обществения посредник е първостепенен разпоредител с бюджетни средства.

 

Чл. 48. Основните месечни възнаграждения на администрацията на обществения посредник се определят от обществения посредник съгласно вътрешните правила за работната заплата и разполагаемите средства по бюджета за съответната година.

 

 

Чл. 49. (1) При осъществяване на своите правомощия обществения посредник пътува в страната, без да се издава заповед за командироване. Разходите за командировките се изплащат въз основа на представени документи съгласно Наредбата за командировките в страната.

 

 

Чл. 50. Изпълнението, отчитането и контролът по дейностите, финансирани със средства от бюджета на обществения посредник, се осъществяват съобразно общите правила на българското законодателство.

 

 

Раздел IX

 

ИЗБОР И МАНДАТ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ ПОСРЕДНИК

 

Чл.51 (1) Общественият посредник на територията на Община град Добрич се избира от Общински съвет град Добрич.

            (2) Започването на процедурата по избор на обществен посредник се обявява публично чрез електронните и печатни медии.

Чл.52. (1) За обществен посредник се избира пълнолетен, вменяем, не осъждан български гражданин, с постоянен или настоящ адрес на територията на общината, срещу когото няма наказателни производства за умишлени престъпления, с постоянно местоживеене на територията на Община град Добрич, със завършено висше юридическо образование.

            (2) Длъжността на обществения посредник е несъвместима с:

 Т.1. длъжност в държавната или общинска администрация по трудово или служебно правоотношение или изборна длъжност.

Т.2 длъжност по управление в търговско дружество или юридическо лице с нестопанска цел;

Т.3 членство в политическа партия или синдикална организация.

(3) За участие в избора на обществен посредник кандидатът представя:

- мотивирано заявление

- автобиография;

- свидетелство за съдимост;

- копие от диплома за висше образование;

- декларация за липса на обстоятелства, свързани с несъвместимост по чл. 52, ал. 2 от този Правилник; или деклариране на готовност за предприемане действия по ал.4

(4) В срок до три дни от избора си за обществен посредник, същият е длъжен да подаде заявление до конкретната институция по отписването му от заемане за длъжността, която е несъвместима с длъжността му на обществен посредник.

 

Чл.53. (1) Кандидатите подават изискуемите документи пред временна комисия, създадена за тази цел.

                        (2) Временната комисията извършва проверка на формалните основания за заемане на длъжността на кандидатите, отстранява кандидати, чиито документи не отговарят на изискванията на настоящия правилник, съставя протокол за взетите решения за отстраняване на кандидати и предлага отговарящите на условията кандидати за участие в процедура по избор на обществен посредник в Общинския съвет град Добрич.

                       

Чл.54. (1) Общински съвет град Добрич избира обществения посредник с тайно гласуване, с квалифицирано мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници.

                        (2) Ако никой от предложените кандидати не бъде избран, в двумесечен срок се провежда избор след нова процедура за обществен посредник.

                        (3) Ако няколко кандидати получат равен брой гласове, се пристъпва към жребий за избор на обществен посредник из между тези кандидати.

                        (4) Комисията по жребия се избира от състава на Общински съвет и определя правилата на жребия.

Чл.55. (1) Общественият посредник се избира за срок от 4 години и не е обвързан с мандата на Общински съвет град Добрич. Обществения посредник може да бъде избиран за не повече от два последователни мандата.

                        (2) Пълномощията на избрания обществения посредник възникват по силата на решението за избор на общинския съвет. Общественият посредник встъпва в длъжност след подписване на акт по встъпване и полагане на клетва пред Общинския съвет на същото заседание, на което е избран.

                        (3) Клетвата е със следното съдържание: “Заклевам се да спазвам Конституцията и законите на Република България и с всички свои действия да защитавам обективно и безпристрастно правата и свободите на гражданите на община Добрич”.

Чл.56. (1) Общественият посредник има всички права по трудово правоотношение освен тези, които противоречат или са несъвместими с неговото правно положение.

                        (2) Размерът на месечното възнаграждение на обществения посредник се определя с решение на Общинския съвет. Размерът на нетното възнаграждението не може да бъде по-малък от три минимални работни заплати.

                         (3) Общественият посредник ползва годишен отпуск не по-малко от  20 (двадесет) работни дни, като за ползването на отпуск уведомява писмено Председателя на Общинския съвет.

Чл. 57.            (1) Общественият посредник се освобождава от длъжност при:

  - подаване на оставка пред Общински съвет град Добрич;

  - изтичане на срока , за който е избран;

  - трайна невъзможност;

  - установяване на несъвместимост по чл. 9, ал. 2 от този Правилник;

  - осъждане с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер;

  - смърт.

                        (2) Общественият посредник се освобождава предсрочно по реда на неговото избиране.

                        (3) При предсрочно прекратяване на правомощията на обществения посредник, Общинският съвет в същото заседание взема решение за откриване на процедура за избор на обществен посредник.

Чл.58. (1) Изборът на нов обществен посредник се провежда не по-късно от два месеца преди изтичането на срока, за който е избран действащият обществен посредник.

                        (2) Общественият посредник продължава да изпълнява правомощията си до встъпване в длъжност на новоизбрания обществен посредник, при изтичане на мандат.

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби

 

 § 1. Този правилник отменя Правилник за организацията и дейността на обществения посредник приет с решение № 29-11 от 11 февруари 2014 година на Общински съвет – град Добрич

 

§ 2. Този Правилник се приема на основание  чл. 2, ал. 1, чл. 136, ал. 1 от Конституцията на Република България, чл. 3 от Европейската харта за местно самоуправление, чл. 21а от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

§ 3. За всички неуредени въпроси в настоящият правилник се прилагат разпоредбите на Административно - процесуалния кодекс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.58° C облачно
Нагоре