Заседание № 45 на 29.01.2019 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Отчет за дейността на Общински съвет град Добрич и неговите комисии през второто шестмесечие на 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

2. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет град Добрич през второто шестмесечие на 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на Община град Добрич за третата година от мандат 2015 - 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Информация за извършени промени по бюджета на Община град Добрич, включително по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет към Община град Добрич през четвърто тримесечие на 2018 г. и актуализирано разпределение на променените бюджети към 31.12.2018 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Приемане на бюджета за 2019 година, индикативния годишен разчет за сметките за средства от Европейския съюз и актуализираната бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 – 2021 година на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Представяне на годишен доклад за дейността на звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Представяне за сведение на Стратегически план за периода 2019 - 2021 г. и Годишен план за 2019 г. за дейността на Звено „Вътрешен одит“ при Община град Добрич на Общински съвет.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Одобрение на проект на решение на Кмета на Община град Добрич за приемане на предложение за прекратяване по взаимно съгласие на договор № 30 от 26.05.2003 г., за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Кафене”  находящо се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич с концесионер ЕТ „Миг – 52 – Мино Минов”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Решение за разпореждане с дяловете, собственост на „Тролейбусен транспорт“ ЕООД в друго търговско дружество: „Автобусен транспорт“ ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Решение за преобразуване чрез вливане на „Тролейбусен транспорт” ЕООД и „Автобусен транспорт“ ЕООД в „Градски транспорт” ЕООД.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

14. Приемане на актуализация на План за действие на Община град Добрич за подкрепа на интеграционните политики за граждани в уязвимо социално положение за периода 2015-2020 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

15. Приемане на Отчет за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2018 г. на Община град Добрич и Аналитична справка по Отчета за младежта за 2018 г. на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

16. Одобряване проект на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлени имоти (ПИ) 72624.509.117 (урбанизирана територия за „Търговски обект, комплекс“ – частна собственост) и 72624.509.115 (път от републиканската пътна мрежа – държавна собственост) за обект: Електрозахранване на Шоурум в ПИ 72624.509.126 (урбанизирана територия за „ОО“ – частна собственост) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

17. Одобряване на разходите за командировки на Кмета на Община град Добрич и Председателя на Общински съвет град Добрич за  периода от 01 октомври 2018 година до 31 декември 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

18. Учредяване безвъзмездно право на строеж по реда на чл. 37, ал. 6, т. 2 от Закона за общинската собственост за изграждане на православен храм „Свети Лука Кримски” в УПИ II, кв. 716 по ПУП-ЗРП на ЖК „Добротица”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

19. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост за поставяне на Рекламно-информационен елемент.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

20. Откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управител на „Диагностично-консултативен център-I-Добрич” EООД, ЕИК 124140855, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

21. Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в град Добрич през 2018 г.

ВНОСИТЕЛ: д-р Емилия Баева, Зам.-кмет на Община град Добрич

 

22. Предсрочно прекратяване на правомощията на Председателя на ОбС Добрич и избор на нов Председател.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници от БСП

23. Създаване на Общински фонд "Стимулиране на родители с висше образование" и временна комисия, която да изработи и предложи на ОбС гр. Добрич правилник за работа и устройство на фонда.

ВНОСИТЕЛ: Група общински съветници от ПП ВМРО - БНД

24. Разрешаване изработване на проект за изменение на ПУП - ПР с обхват квартали с номера 333, 334, 325, 324, част от кв. 336 УПИ І за "Озеленяване" и неурегулиран терен на ПУП "БИЗНЕС ЗОНА" и част от кв. 256 УПИ ХLVIII 300, 301, УПИ VІ по ПУП на ПЗ "Запад".

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

25. Даване на мандат за представляване на Община град Добрич на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К в обособена територия ,обслужвана от «В и К Добрич» АД, град Добрич, което ще се проведе на 20-ти февруари 2019 г.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

26. ДРУГИ:

26.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

ТÀНГО, ТÀНГО, ТÀНГО

05.12.2022

Завладяващата страст на тази музика ще ни поднесат Български камерен оркестър – Добрич с диригент Арто Чифчиян и солисти Стоян Караиванов – бандонеон и Теодора Занева – пиано на 21 декември от 18.30 ч. в Огледална зала...

ТÀНГО, ТÀНГО, ТÀНГО
ВИЖ ДОБРИЧ
7.46° C облачно
Нагоре