Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци

Документът е публикуван на 21.12. 2018 г.  

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич за срок от 21.12.2018 г. до 28.01.2019 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

        Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич е приета с решение № 4 – 9 от 30 януари 2008 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община град Добрич. С приемане на наредбата, бяха изпълнени изискванията на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ в сила от 01.01.2008г., а именно Общинският съвет да определя с наредба размера на данъците при условията, по реда и в границите, определени със Закона за местните данъци и такси.

      

 1. Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

   

     В Държавен вестник брой 98 от 27.11.2018г., в сила от 01.01.2019 г., в преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, са публикувани изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси. Измененията касаят най – вече данъка върху превозните средства на автомобилите. От 01.01.2019г., се предвижда собствениците на товарни автомобили с технически допустима максимална маса до 3,5 тона, да заплащат годишен данък какъвто заплащат собствениците на леки автомобили. Предвидено е също данъкът върху горепосочените превозни средства, да се състои от два компонента: - имуществен и екологичен. Имущественият компонент ще се определя в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, а екологичният компонент в зависимост от екологичната категория на автомобила в граници, които са определени в ЗМДТ. Относно данъка върху недвижимите имоти е направено прецизиране на недвижимите имоти, които подлежат на облагане, както и е уточнено, че подлежи на облагане само вещното право на ползване върху имотите. Предвидено е облекчение за лицата, които придобиват недвижими имоти по възмезден и безвъзмезден начин, като същите вече не са длъжни да подават данъчни декларации по реда на чл.14 от ЗМДТ. Нотариусите в 7-дневен срок от извършване на сделката ще уведомяват общината за прехвърлените вещни права върху недвижимите имоти и превозните средства. В определени от ЗМДТ случаи е дадена възможност на служителите в общинска администрация, сами да образуват данъчна партида и да определят данъчни задължения, въз основа на служебно събрани данни за недвижимите имоти на лицата. Прецизират се и някои текстове в ЗМДТ, които са свързани с облагането с данък върху недвижимите имоти и данък върху наследствата.      

      Определянето на конкретния размер на данъка върху превозните средства, в лимитираните от законодателя граници е предоставен на преценката по целесъобразност на Общински съвет в общината. Общинският съвет е органът, комуто законодателя е предоставил правомощието да преценява възможностите на неселението и нуждите на общината, за да осигури чрез размера на данъка оптималния баланс на интересите и да гарантира изпълнението на функциите на общината. При това положение, при определяне размера на данъка е разумно да бъде възприет малко под усреднения размер на данъка, като по този начин ще се постигне баланс между фискалните интереси на общината и възможностите на данъчните субекти да заплащат дължимите от тях задължения за данък към общината. Средствата събрани от данък върху превозните средства сформират съществена част от местните приходи в бюджета на Община град Добрич. С тези средства се гарантира реализация на проекти, които са свързани с проектиране, изграждане и реконструиране на инфраструктурни обекти на територията на общината, в това число рехабилитация на улици, обследване и проектиране на основни ремонти на пътни възли, улици и мостове.

        С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите нови правни норми на Закона за местните данъци и такси.

   

 2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

   

        Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските данъци, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци на територията на общината.

   

3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

 • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
 • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните данъци на територията на общината;
 • С промяната ще се постигне повишаване приходите в бюджета на Община град Добрич;
 • Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;
 • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
 • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

       Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл.26, ал.2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

 На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 28.01.2019 година.

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и чл.79 от АПК, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, както следва:

     §1. Чл. 7, ал.1 се изменя по следния начин:

     Чл.7. (1) С данък върху недвижимите имоти се облагат разположените на територията на страната поземлени имоти, сгради и самостоятелни обекти в сгради в строителните граници на населените места и селищните образувания, както и поземлените имоти извън тях, които според подробен устройствен план имат предназначението по чл. 8, т. 1 от Закона за устройство на територията и след промяна на предназначението на земята, когато това се изисква по реда на специален закон.

 

     §2. Чл.9 се изменя по следния начин:

   Чл.9. Когато върху облагаем недвижим имот правото на собственост или ограниченото вещно право на ползване е притежание на няколко лица, те дължат данък съответно на частите си.

 

     §3. Чл.10 се изменя по следния начин:

   Чл.10. Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограничено вещно право на ползване, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.

 

     §4. В Чл.19 се създава нова ал.3 със следния текст:

   (3) В случай че е установено деклариране на повече от едно основно жилище, облекченията по ал. 1 и 2 не се прилагат и данъкът, определен по чл. 22 от ЗМДТ, се дължи в пълен размер за всяко от жилищата и за периода, в който едновременно са декларирани като основни жилища.

    

     §5. В Чл.19 досегашната ал.3 става ал.4.

   §6. Чл.20 се изменя по следния начин:

    Чл.20. В предвидените в ЗМДТ случаи, задължените лица подават данъчна декларация по реда на чл.14 от закона, за определяне на данъка.

 

    §7. Чл.21 се изменя по следния начин:

    Чл. 21. Не се подава данъчна декларация в случаите по чл.14, ал.3 и ал.8 от ЗМДТ.

 

    §8. Чл.30 се изменя по следния начин:

      Чл.30. Данъкът се определя и се съобщава на всеки наследник или заветник поотделно по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

      §9. Чл.31 се изменя по следния начин:

       Чл. 31. На основата на данъчната оценка, послужила за определяне на данъка по чл.30, служителят в общинската администрация определя дължимия годишен данък и го съобщава на всеки наследник или заветник.

 

      §10. Чл.37, ал.2 се изменя по следния начин:

      (2) Данъкът се заплаща при прехвърлянето на недвижимия имот, ограничените вещни права върху недвижим имот и моторните превозни средства, а в случаите по чл. 44, ал. 3 от ЗМДТ - към момента на издаване на акта, удостоверяващ правото на собственост, който подлежи на вписване.

 

      §11. Чл.41, ал.1 се изменя по следния начин:

      Чл. 41. (1)  За леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона, годишният данък се състои от два компонента - имуществен и екологичен, и се определя по следната формула:

ГДПС = ИмК x ЕК,

където:

ГДПС е годишният размер на данъка върху превозните средства за леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 т;

ИмК е имуществен компонент, който се определя по реда на т. 1;

ЕК е екологичен компонент, който се определя по реда на т. 2.

1. имущественият компонент се определя от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, коригирана с коефициент в зависимост от годината на производство на автомобила, по следната формула:

ИмК = СkW x Кгп,

където:

СkW е частта от стойността на данъка в зависимост от мощността на двигателя, която се определя от мощността на двигателя и размера на данъка, както следва:

а) до 55 kW включително -  0,56 лв. за 1 kW;

б) над 55 kW до 74 kW включително - 0,76 лв. за 1 kW;

в) над 74 kW до 110 kW включително - 1,54 лв. за 1 kW;

г) над 110 kW до 150 kW включително - 1,72 лв. за 1 kW;

д) над 150 kW до 245 kW включително - 1,80 лв. за 1 kW;

е) над 245 kW -  2,10 лв. за 1 kW;

Кгп е коригиращ коефициент за годината на производство на автомобила в следните размери:

 

Брой на годините от годината на производство, включително годината на производство

Коефициент

Над 20 години

1,1

Над 15 до 20 години включително

1

Над 10 до 15 години включително

1,3

Над 5 до 10 години включително

1,5

До 5 години включително

2,3

 

2. екологичният компонент се определя в зависимост от екологичната категория на автомобила както следва:

 

Екологична категория

Коефициент

без екологична категория, с екологични категории "Евро 1" и "Евро 2"

 

        1,10

"Евро 3"

        1,00

"Евро 4"

        0,80

"Евро 5"

        0,60

"Евро 6" и "ЕЕV"

        0,40

 

     §12.  Чл.41, ал.2 се изменя по следния начин:

       (2) Данъкът за ремаркета на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона е в размер, както следва:

1. товарно ремарке - 10 лв.;

2. къмпинг ремарке - 20 лв..

     §13. В Чл.41, ал.6 се изменя по следния начин:

        (6) Данъкът за товарен автомобил с технически допустима максимална маса над 3,5 тона, но не повече от 12 тона е в размер на 20 лева за всеки започнати 750 кг. товароносимост.

     §14. В чл.41 се създава нова ал.14 със следния текст:

      (14) Когато в регистъра по чл.39а, ал.1 няма данни за екологичната категория на моторното превозно средство, се приема, че превозното средство е без екологична категория.

     §15. Чл.45, ал.1 се отменя.

      §16. Чл.45, ал.2 се изменя по следния начин:

      (2) За мотопеди и мотоциклети с мощност на двигателя до 74 kW включително, и съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на екологични категории, по-високи от "Евро 4" - с 60 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 3 от ЗМДТ данък.

     §17. В Чл.45, ал.3 се изменя по следния начин:

     (3) За автобусите, товарните автомобили, с технически допустима максимална маса над 3,5 тона, влекачите за ремарке и седловите влекачи с двигатели, съответстващи на екологична категория "Евро 4", данъкът се заплаща с 20 на сто намаление, а за съответстващите на "Евро 5", "Евро 6" и "ЕЕV" - с 50 на сто намаление от определения по чл. 55, ал. 5, 6, 7 и 13 от ЗМДТ данък.

     §18. Чл. 47 се изменя по следния начин:

     Чл. 47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, а в случаите по чл.54, ал.5 от ЗМДТ - в приход на общината по регистрация на превозното средство.

     §19. В Приложение № 1 към чл.55 от Наредбата – „Патентни дейности“, т.21 се отменя.

     §20. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:

     §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, влиза в сила от обнародването в местния печат, или след разгласяване по друг начин на територията на общината.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре