Заседание № 42 на 18.12.2018 г.

Поект!

ДНЕВЕН   РЕД

 

1. Актуализация на бюджета за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за поемане на дългосрочен дълг чрез провеждане на процедура за избор на кредитна институция.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Приемане на План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински пазари“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП ЦЗПЖ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Даване на съгласие общината да подаде проектно предложение по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-4.004, с наименование: „Осигуряване функционирането на националната мрежа от 27 Областни информационни центъра през периода 2019-2021, Приоритетна ос № 4 „Техническа помощ за управлението на ЕСИФ” (ПО4).

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Одобряване проект на решение на Кмета на Община град Добрич за  прекратяване на договор № 69 от 07.12.2006 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Щампаджийница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич с концесионер ЕТ „ЗОЯ – Здравко Жейнов” - заличен в търговския регистър, поради настъпила смърт на Здравко Христов Жейнов.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.252.22 (пасище - общинска публична собственост) и 72624.274.86 (път от републиканска пътна мрежа – държавна собственост) за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ - фаза 1, ВиК-разпределителна  водопроводна и канализационна мрежа – 3 ЛОТА“, обхващащ частта от проекта, която попада извън границите на урбанизираните територии.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.621.107 (път от републиканска пътна мрежа – държавна собственост) и 72624.474.81 (за движение и транспорт - публична държавна собственост) за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“- фаза 1, ВиК-разпределителна  водопроводна и канализационна мрежа – 3 ЛОТА“, обхващащ частта от проекта извън границите на урбанизираните територии, до разпределителна шахта в ПИ 72624.474.82.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Разрешаване изработване проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) на Поземлени имоти (ПИ) 72624.274.87 (местен път – публична общинска собственост) за обект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич“ - фаза 1, ВиК-разпределителна  водопроводна и канализационна мрежа – 3 ЛОТА“, обхващащ частта от проекта извън границите на урбанизираните територии.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Изменение на Решение № 41-19 по протокол № 41 от 27.11.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

13. Продажба на имот (земеделска земя), общинска собственост, по реда на  Закона за общинската собственост.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Учредяване право на пристрояване във връзка с одобрен проект за обект: „Разширение на съществуваща пералня в УПИ III в кв.7 по ПУП - ПРЗ на ЖК „Дружба 1, 2 и 4” на град Добрич”.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Отдаване под наем на общинско място – публична общинска собственост, находящо се в ПИ 72624.623.9511 в улична регулация, по ул. „Независимост”, между хотел „Добруджа” и бл. 29, за поставяне на павилион.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: арх. Боян Коларов, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Приемане на календарен график за провеждане заседанията на Общински съвет град Добрич и на Постоянните комисии през 2019 година.

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на ОбС град Добрич

Допълнителна: Издаване на Запис на заповед, във връзка с депозиране на авансово плащане за Проект „Реконструкция и обновяване на образователната инфраструктура в Добрич – I“ по Договор № BG16RFOP001-1.011-0005-С01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

Актуално

ТÀНГО, ТÀНГО, ТÀНГО

05.12.2022

Завладяващата страст на тази музика ще ни поднесат Български камерен оркестър – Добрич с диригент Арто Чифчиян и солисти Стоян Караиванов – бандонеон и Теодора Занева – пиано на 21 декември от 18.30 ч. в Огледална зала...

ТÀНГО, ТÀНГО, ТÀНГО
ВИЖ ДОБРИЧ
7.45° C облачно
Нагоре