Община град Добрич обявява конкурс за длъжността "Началник отдел" на отдел "Инфраструктура и околна среда"

Обявление

 

            Община град Добрич, ул. „България” №12, на основание чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед №843/07.08.2014 година на Кмета на Община град Добрич

 

ОБЯВЯВА КОНКУРС

 

за длъжността „НАЧАЛНИК ОТДЕЛ”

 на отдел „Инфраструктура и околна среда”,

дирекция „Устройство на територията, инфраструктура и околна среда”, както следва:

 

1. Минималните изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са:

- образование: висше, минимална степен „Бакалавър”;

- професионален опит, минимум 4 години, или ранг ІІІ младши.

2. Допълнителните изисквания за длъжността са:

- професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия” или „Електротехника, електроника и автоматика”;

- компютърни умения - MS Office, Internet;

- познаване на действащото законодателство, основните и подзаконовите нормативни актове, свързани с дейността – Закон за устройство на територията, Закон за опазване на околната среда.

3. Начинът за провеждане на конкурса е:

- решаване на тест;

- интервю.

4. Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса са:

4.1. Заявление за участие в конкурса, съгласно Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (образец);

4.2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС (образец);

4.3. Декларация по чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл (образец);

4.4. Автобиография СV формат;

4.5. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, документи за степен на образование или професионална квалификация. Документи издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и по ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

4.6. Копие от документа, удостоверяващ придобит ранг като държавен служител.

4.7. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

5. Документите следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно), в 10 дневен срок (от публикуване на обявлението) в сградата на Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 17.00 часа.

Определените служители за приемане на документите - Стоянка Казанлиева, главен експерт ЧР и Христина Николова, младши експерт АБДЧР, дирекция БФ, уведомяват кандидатите за пречките за назначаване, при наличие на посочените в чл. 7, ал. 1 и ал. 2 от ЗДСл условия.

След проверката, кандидатите получават длъжностна характеристика за конкурсната длъжност и регистрират само заявленията си в “Център за услуги и информация”, работно място “Деловодство”, ет. 1. Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

Формулярите по Образец се получават всеки работен ден в “Център за услуги и информация”, работно място “Деловодство”, ет. 1 от 08.00 часа до 17.00 часа.

6. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на информационната табела пред входа на общината, както и на Интернет страницата на общината.

7. Описание на длъжността: Да провежда дейността по инвестиционната политиката на Общината в областта на инфраструктурата, благоустрояването, жилищното строителство и околната среда, както и да осъществява контрол по изпълнението им.

8. Брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност: 1.

9. Размерът на основната заплата за длъжността – от 390.00 лв. до 2800 лв. (при назначаване основната месечна заплата ще бъде определена съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация).

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

КМЕТ НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

Актуално

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им

31.03.2023

В съответствие с изискванията на Закона за социалните услуги и Наредбата за планиране на социалните услуги, Община град Добрич изготви Анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно ниво и Предложение за планираните...

Покана за обществено обсъждане на анализ на потребностите от социални услуги и предложение за планирането им
ВИЖ ДОБРИЧ
9.71° C облачно
Нагоре