Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински пазари"

Документът е публикуван на 16.11.2018 г.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински пазари“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“) за срок от 16.11.2018 г. до 17.12.2018 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД  ДОБРИЧ

 

     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

  от

Йордан Тошков Йорданов,

Кмет на Община град Добрич

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински пазари“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Правилникът за дейността на Общинско предприятие „Общински пазари“, организационно-управленската му структура – Приложение А и числеността на персонала – Приложение Б са приети с Решение № 27-2 от 27.10.2009г. на Общински съвет град Добрич и от тогава не са предлагани за актуализация.

Причини и мотиви за приемане на настоящите изменения и допълнения в Правилника за дейността на ОП:

Настоящата актуализация на Правилника се налага във връзка с:

 1. Необходимостта от вътрешна реорганизация на общинските предприятия, с цел по-балансирано разпределение на задълженията и отговорностите и по-ефективно управление на дейностите. Конкретното предложение е, считано от началото на следващата календарна година Контрол „Синя зона“ да премине от Общинско предприятие „Устойчиви дейности и проекти“ в Общинско предприятие „Общински пазари“ с цялата си численост, бюджет и активи (вкл. дейността на репатриращия автомобил и наказателния паркинг);

   

 2. Изпълнение на дадените препоръки в Одитен доклад с Вх.№ ОАУ – 1804 от 09.07.2018г. за извършен вътрешен одит на процеса по прилагане на правилата и процедурите на бюджетния процес във второстепенен разпоредител с бюджет – ОП „Общински пазари“. В доклада, като препоръка е вписано да се предприемат действия за актуализиране и приемане от Общински съвет град Добрич на Правилник за дейността на общинското предприятие с утвърдена актуална структура и численост на персонала, съобразени с предмета му на дейност.

  Цели и очаквани резултати от приемане на настоящите изменения и допълнения в Правилника за дейността на ОП:

   

  1.  Да има балансирано разпределение на задълженията и отговорностите между ръководствата на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ и ОП „Общински пазари“;

   

 1. Да има съответствие между утвърдения от Общински съвет град Добрич числен състав на персонала и действащите длъжностно и поименно щатни разписания, което пряко рефлектира и в съставянето на годишния бюджет на предприятието.

   

  Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

  За прилагането на новите текстове от Правилника за дейността на ОП не са необходими допълнителни финансови средства, извън тези планирани в годишните бюджети за Дейност 866 „Общински пазари и тържища“ и за Дейност 898 „Други дейности по икономиката“ – Звено: Контрол „Синя зона“.

  Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

         Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Общински пазари“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (Закон за местното самоуправление и местната администрация и Закон за общинската собственост) с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

  На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, проектът за изменение и допълнение на  Правилника за дейността на ОП „Общински пазари“ е публикуван на интернет- страницата на Община град Добрич, където заинтересованите лица могат да се запознаят с него и съответно да направят писмени предложения и да изразят становища в 30-дневен срок от публикуване на настоящия документ.

       Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

  проект!

  РЕШЕНИЕ:

  Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс:

  §1. Приема промяна на наименованието на документа, а именно: Правилникът за дейността на Общинско предприятие „Общински пазари“ считано от 01.01.2019 г. да носи името: Правилник за дейността на Общинско предприятие „Паркинги и пазари“.

   

  §2.  Изменя и допълва разпоредбата на чл. 2 от Правилника, както следва:

  Чл.2.  Предметът на дейност на общинското предприятие е: поддръжка, експлоатация, строителство и ремонт на търговски обекти, паркинги, съоръжения и пазари, предоставени му за ползване; събиране на дължимите наеми и такси за ползване на търговските обекти и съоръжения, събиране на такси и контрол на кратковременното платено паркиране „Синя зона“ на територията на град Добрич, организиране на дейността по принудително преместване (репатриране) на автомобили, съгласно действащите общински наредби.

   

  §3.  Изменя и допълва визираните в чл. 10 от Правилника Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав.

   

   

  §4. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

   

  Приложение А

   

  Приложение Б 

   

   

  ВНАСЯ:

  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
  Кмет на Община град Добрич

   

   

   

   

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
14.66° C предимно ясно
Нагоре