Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „ЦЗПЖ“

 

Документът е публикуван на 16.11.2018 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „ЦЗПЖ“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ за срок от 16.11.2018 г. до 17.12.2018 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

проект

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община Добрич

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „ЦЗПЖ“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“)

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Общинско предприятие ЦЗПЖ е създадено с предмет на дейност управление и поддържане на зоопаркове, отглеждане, изхранване, ветеринарно лечение, запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни с цел запазване на генетичния фонд, поддържане на наличните съоръжения на зоопарк, организиране на образователни, културно-развлекателни и атракционни мероприятия.

 

Причини и мотиви за приемане на Правилника за изменение и допълнение

Предложението се отнася до промяна в предмета на дейност и промяна на Приложения А и Б съответно за структура и численост на персонала в предприятието. Правилника за дейността на ОП ЦЗПЖ гр.Добрич е приет с Решение №15-2 от 18.12.2012 г. на основание чл.52 ал.3 от ЗОС. Към настоящият момент числеността на персонала е 12 работници.

Анализ на разпределените задължения и отговорности между съществуващите общински предприятия, показа необходимостта от вътрешна реорганизация на дейностите, с цел оптимално и ефективно управление на дейностите. Конкретното предложение е, дейността „Общински приют за безстопанствени животни” да премине от ОП”УДП” в ОП „ЦЗПЖ” с цялата си численост активи и бюджет. По този начин се обединяват в едно предприятие всички дейности свързани с отглеждане  на животни /необходимост от хранене, ветеринарно обслужване, екарисаж и др/. Персоналът на ОП „УДП” намалява с 6 бр., с колкото се увеличава персоналът на ОП „ЦЗПЖ”, който става общо 18 бр.

2. Цели и очаквани резултати от приемане на измененията.

Да се постигне балансирано разпределение на задълженията и отговорностите между ръководствата общинските предприятия, с оглед на по-ефективното управление на дейностите. Дейността на ОП „ЦЗПЖ” ще бъде по икономична, по-качествена и по-целесъобразна, като например ще има възможност за осигуряване на ежедневна ветеринарно медицинска помощ за животните, използване на общ  транспорт, съвместно използване на екарисажни услуги и други.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

За прилагането на новите текстове от Правилника за дейността на ОП не са необходими допълнителни финансови средства, извън тези планирани в годишните бюджети за Дейност „Център за защита на природата и животните“ и за Дейност „Общински приют за безстопанствени животни“.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „ЦЗПЖ” на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗОС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, проектът за изменение на  Правилника за дейността на ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ е публикуван на интернет- страницата на Община град Добрич, където заинтересованите лица могат да се запознаят с него и съответно да направят писмени предложения и да изразят становища в 30-дневен срок от публикуване на настоящия документ.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс:

§1.  Изменя разпоредбата на чл. 2 от Правилника, както следва:

Чл.2.  Предметът на дейност на Общинското предприятие е: управление и поддържане на зоопаркове, отглеждане, изхранване, ветеринарно лечение, запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни с цел запазване на генетичния фонд, поддържане на наличните съоръжения на зоопарк, организиране на образователни, културно-развлекателни и атракционни мероприятия, управление и поддържане на приют за безстопанствени животни.

§2.  Изменя визираните в чл. 11 от Правилника Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“.

§3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре