Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОБП „ Устойчиви дейности и проекти“

Документът е публикуван на 16.11.2018 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОБП „ Устойчиви дейности и проекти“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ за срок от 16.11.2018 г. до 17.12.2018 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД  ДОБРИЧ

 

     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

  от

Йордан Тошков Йорданов,

Кмет на Община град Добрич

 

 

Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОБП „ Устойчиви дейности и проекти“ в разделите „Предмет на дейност“ и „Структура на предприятието“ (Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“)

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

            Правилникът за дейността на Общинско предприятие „Устойчиви дейности и проекти“, организационно-управленската му структура – Приложение А и числеността на персонала – Приложение Б са приети с Решение № 22-1 от 02.12.2004 г. и изменено с Решение №37-2 от 14.09.2010 г. на Общински съвет град Добрич.

 

Причини и мотиви за приемане на настоящите изменения в Правилника за дейността на ОБП:

 

Настоящата актуализация на Правилника се налага във връзка с:

 1. Необходимостта от вътрешна реорганизация на общинските предприятия, с цел по-балансирано разпределение на задълженията и отговорностите. В Общинско предприятие „Устойчиви дейности и проекти“ са обхванати различни по вид и значителни по обем дейности – озеленяване, охрана, контрол „Синя зона“, приют за безстопанствени животни, което затруднява ефективното им координиране и управление в една общинска структура. Конкретните предложения за промяна, считано от следващата календарна година са:
 2.  Дейност „Общински приют за безстопанствени животни“ да премине от ОБП „Усточивии дейности и проекти“ в ОП „Център за защита на природата и животните“ с цялата си численост, бюджет и активи;
 3.  Дейност Контрол „Синя зона“ да премине от ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ в Общинско предприятие „Общински пазари“ с цялата си численост, бюджет и активи (вкл. дейността на репатриращия автомобил и наказателния паркинг);

   

  Цели и очаквани резултати от приемане на настоящите изменения и допълнения в Правилника за дейността на ОП:

   

  1.  Да се постигне балансирано разпределение на задълженията и отговорностите между ръководствата общинските предприятия, с оглед на по-ефективното управление на дейностите;

   

 1. Да се постигне съответствие между утвърдения от Общински съвет град Добрич числен състав на персонала и действащите длъжностно и поименно щатни разписания, което пряко рефлектира и в съставянето на годишния бюджет на предприятието.

   

Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на новите текстове от Правилника за дейността на ОБП не са необходими допълнителни финансови средства.

Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

       Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение на Правилника за дейността на ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (Закон за местното самоуправление и местната администрация и Закон за общинската собственост) с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове във връзка с чл. 77 от Административно-процесуалния кодекс, проектът за изменение на  Правилника за дейността на ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ е публикуван на интернет- страницата на Община град Добрич, където заинтересованите лица могат да се запознаят с него и съответно да направят писмени предложения и да изразят становища в 30-дневен срок от публикуване на настоящия документ.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във връзка с ал. 3 от Закона за общинската собственост и чл. 79 от Административно-процесуалния кодекс:

§1.  Изменя разпоредбата на чл. 2 от Правилника, както следва:

 

Чл.2.  Предметът на дейност на Общинското предприятие е: поддържане на зелената система, ново озеленяване; охрана, благоустройство и комунални дейности, поддържане на общинската инфраструктура; социално обслужване; организация, изпълнение и текущ контрол на дейности по проекти.

 

§2.  Изменя визираните в чл. 11 от Правилника Приложение А „Организационно-управленска структура“ и Приложение Б „Числен състав“.

§3. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

Приложение А

Приложение Б  

 

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ
Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре