Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“

Документът е публикуван на 17.10.2018 г.  

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ за срок от 17.10.2018 г. до 19.11.2018 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Атанас Атанасов - Общински съветник и

Председател на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве”

 

    Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ на Община град Добрич се определят органите, реда и условията за финансово подпомагане на специализацията и/или осигуряването на социално-битови условия на лекари и специалисти по здравни грижи за необходимото кадрово обезпечаване на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Община град Добрич.

1. Причини и мотиви за приемане на Правилника за изменение и допълнение.

С решение № 33-28 от 24 април 2018 г. на Общински съвет град Добрич беше приет Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“, бяха утвърдени образци на документи, свързани с прилагането на нормативния акт и беше избран състав на Управителния съвет на фонда. Съгласно взетото от Общински съвет решение първоначалните средства, в размер на 20 000 лева се осигуряват от бюджета на Община град Добрич.

В периода май – октомври 2018 г. бяха проведени 9 (девет) открити работни заседания, по време на които бяха одобрени кандидатурите на осем млади специалисти за подпомагане от Общински фонд „Здраве“. (Приложение № 2 от настоящата докладна записка - Списък на лицата, одобрени за подпомагане от фонда). Според заложените в Правилника за работа на фонда разпоредби, всеки заявител може да кандидатства едновременно за няколко от формите на финансово и социално-битово подпомагане. Повечето от кандидатите са се възползвали от тази възможност.

 

С цел оптимизиране дейността на фонда, на 31 май 2018 г. Управителният съвет свика съвместно заседание с представители на областна администрация, общинска администрация и ръководствата на „МБАЛ – Добрич“ АД и „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич“ ЕООД. По време на заседанието бяха проведени конструктивни обсъждания и бе отправена молба към ръководителите на двете заведения за болнична помощ да представят кратка визия за текущото състояние на лечебните заведения. На 03 юли 2018 г. беше организирана съвместна среща с началниците на отделения и главната медицинска сестра на МБАЛ – Добрич, по време на която беше проведена разяснителна кампания и бяха направени конструктивни предложения от страна на лекарите, част от които са причина за настоящото предложение за изменение и допълнение в Правилника за реда и работата на фонда. Предложенията са свързани и с идентифицираната потребност от разширяване на възможностите и формите за подпомагане.

 С решение № 8-1 от 10 октомври 2018 г. на Управителния съвет беше приет проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ - Приложение № 1 към докладната записка.

За повече яснота представям предложените изменения и допълнения в сравнение с досегашния текст:

Текст в действащия Правилник:

 

Предложение за изменение и допълнение:

 

Чл. 3 (1) Управителният съвет по чл. 2:

……………

5. Се произнася с решение по всяка преписка, което съдържа:

 • дата на постановяване;
 • имената на членовете на лица, присъствали при вземане на решението;
 • трите имена на подалото заявление лице, неговия адрес, ЕГН и входящия номер на заявлението му;
 • предложение за одобряване на искането: размер на отпуснатите средства/вид на социално-битовото подпомагане;
 • начална дата за изплащане/предоставяне;
 • мотивиран отказ по заявление.

 

Чл. 3, ал. 1, т. 5 се изменя по следния начин (тиретата се заменят с подточки):

 

Чл. 3 (1) Управителният съвет по чл. 2:

……………..

5. Се произнася с решение по всяка преписка, което съдържа:

 5.1.      дата на постановяване;

 5.2. имената на членовете, присъствали при вземане на решението;

5.3. трите имена на подалото заявление лице, неговия адрес, ЕГН и входящия номер на заявлението му;

5.4. предложение за одобряване на искането: размер на отпуснатите средства/вид на социално-битовото подпомагане;

5.5.начална дата за изплащане/предоставяне или

5.6. мотивиран отказ по заявление.

Чл. 6 (2) Финансовото и социално-битовото подпомагане се осъществява под формата на:

 •  възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул

 и/или

 •  възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

и/или                                                                    

 •  възстановяване на месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич до 50 %

и/или

 •  възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 50 % от минималната работна заплата за страната месечно.

 

Чл. 6, ал. 2 се изменя и допълва по следния начин (тиретата се заменят с точки и се създават нови т. 2 и т. 4):

 

Чл. 6 (2) Финансовото и социално-битовото подпомагане се осъществява под формата на:

 1. възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул

и/или

 1. възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към СДО (следдипломно обучение) на специалисти по здравни грижи, след представяне на карта-направление (по един курс годишно)

и/или

 1. възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

и/или

 1. възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 100 лева   

и/или

 1. възстановяване на месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич до 50 %

и/или

 1. възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 50 % от минималната работна заплата за страната месечно.

Приложение 1

ДО

ОБЩИНСКИ ФОНД „ЗДРАВЕ“

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

…………………

Моля, след като разгледате настоящото заявление и приложените към него документи, да се произнесете с решение по реда на чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ при Община град Добрич, с което да бъде одобрен за финансово и социално-битово подпомагане под формата на:

 

 • възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул

и/или

 • възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

и/или

 • възстановяване на месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич до 50 %

и/или

 • възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 50 % от минималната работна заплата за страната месечно.

 

Прилагам в оригинал и моля при разглеждане на заявлението ми да вземете предвид следните документи:

 1. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала";
 2. Свидетелство за съдимост;
 3. Копие на трудов договор;
 4. Копие на диплома за завършено медицинско образование;
 5. Копие на книжка на специализанта (ако е приложимо);
 6. Копие на акт за раждане на детето (ако е приложимо);
 7. Удостоверение от детско заведение (ако е приложимо);
 8. Копие на договор за наем на ведомствени жилище (ако е приложимо);
 9. Становище на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ.

 

 

Заявлението за подпомагане (Приложение 1 към Правилника) се изменя и допълва по следния начин (добавят се две форми на подпомагане, допълва се т. 8 и се създават нови т. 10 и т. 11):

Приложение 1

ДО

ОБЩИНСКИ ФОНД „ЗДРАВЕ“

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

…………………

Моля, след като разгледате настоящото заявление и приложените към него документи, да се произнесете с решение по реда на чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ при Община град Добрич, с което да бъде одобрен за финансово и социално-битово подпомагане под формата на:

 

 • възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул

и/или

 • възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към СДО (следдипломно обучение) на специалисти по здравни грижи, след представяне на карта-направление (по един курс годишно)

и/или

 • възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

и/или

 • възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 100 лева

и/или

 • възстановяване на месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич до 50 %

и/или

 • възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 50 % от минималната работна заплата за страната месечно.

Прилагам в оригинал и моля, при разглеждане на заявлението ми да вземете предвид следните документи:

1. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала“;

2. Свидетелство за съдимост;

3. Копие на трудов договор;

4. Копие на диплома за завършено медицинско образование;

5. Копие на книжка на специализанта (ако е приложимо);

6. Копие на акт за раждане на детето (ако е приложимо);

7. Удостоверение от детско заведение (ако е приложимо);

8. Копие на договор за наем на ведомствено или друго жилище (ако е приложимо);

9. Становище на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ;

10. Копие на карта-направление за обучение (ако е приложимо);

11. Декларация за промяна в обстоятелствата.

 

Създава се ново Приложение 5 – Декларация за промяна в обстоятелствата:

Приложение 5

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

                               от .........................................................................................

(трите имена)

Уважаеми господин/госпожо Председател,

Декларирам, че при промяна на заявените от мен обстоятелства съм длъжен/длъжна в 3 (три)-дневен срок да уведомя Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“.

 

Дата:                                                  Подпис:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ, ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

…………

§3. Приложения 1, 2, 3 и 4 са по образец и представляват неразделна част от правилника.

Допълва се §3 от Преходните и заключителни разпоредби по следния начин:

…………

§3. Приложения 1, 2, 3, 4 и 5 са по образец и представляват неразделна част от правилника.

 

2. Цели и очаквани резултати от приемане на Правилника за изменение и допълнение.

   С приемането на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ се цели привличането и задържането на максимален брой медицински специалисти, живеещи в и извън град Добрич. Ще се разширят възможностите за обучение на специалистите по здравни грижи, което ще доведе до повишаване на професионалната им квалификация, кариерно и личностно развитие. Добрата мотивация на медицинските специалисти ще подобри качеството и ефикасността на предлаганите медицински услуги на територията на общината.  

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагането на предложените изменения и допълнения на Правилника не са необходими допълнителни финансови и други средства, извън предвидените в Правилника съгласно Раздел ІV. Източници на финансиране на фонда.

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

              Предлаганият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (ЗМСМА, Закон за здравето, Закон за лечебните заведения и др.), свързани с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника за изменение и допълнение.

              На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

              На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“.   

            Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на e-mail: dobrich@dobrich.bg в срок до 19.11.2018 година.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следното

 

Проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

1.   Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“, съгласно Приложение № 1.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

 

Приложение 1

Приложение 2  

 

 

 

Вносител:

 

АТАНАС АТАНАСОВ

Общински съветник и

Председател на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве”

 

 

 

 

 

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.05° C облачно
Нагоре