Община Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“

Документът е публикуван на 17.10.2018 г.  

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ за срок от 17.10.2018 г. до 19.11.2018 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Атанас Атанасов - Общински съветник и

Председател на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве”

 

    Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ на Община град Добрич се определят органите, реда и условията за финансово подпомагане на специализацията и/или осигуряването на социално-битови условия на лекари и специалисти по здравни грижи за необходимото кадрово обезпечаване на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Община град Добрич.

1. Причини и мотиви за приемане на Правилника за изменение и допълнение.

С решение № 33-28 от 24 април 2018 г. на Общински съвет град Добрич беше приет Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“, бяха утвърдени образци на документи, свързани с прилагането на нормативния акт и беше избран състав на Управителния съвет на фонда. Съгласно взетото от Общински съвет решение първоначалните средства, в размер на 20 000 лева се осигуряват от бюджета на Община град Добрич.

В периода май – октомври 2018 г. бяха проведени 9 (девет) открити работни заседания, по време на които бяха одобрени кандидатурите на осем млади специалисти за подпомагане от Общински фонд „Здраве“. (Приложение № 2 от настоящата докладна записка - Списък на лицата, одобрени за подпомагане от фонда). Според заложените в Правилника за работа на фонда разпоредби, всеки заявител може да кандидатства едновременно за няколко от формите на финансово и социално-битово подпомагане. Повечето от кандидатите са се възползвали от тази възможност.

 

С цел оптимизиране дейността на фонда, на 31 май 2018 г. Управителният съвет свика съвместно заседание с представители на областна администрация, общинска администрация и ръководствата на „МБАЛ – Добрич“ АД и „Център за психично здраве д-р П. Станчев – Добрич“ ЕООД. По време на заседанието бяха проведени конструктивни обсъждания и бе отправена молба към ръководителите на двете заведения за болнична помощ да представят кратка визия за текущото състояние на лечебните заведения. На 03 юли 2018 г. беше организирана съвместна среща с началниците на отделения и главната медицинска сестра на МБАЛ – Добрич, по време на която беше проведена разяснителна кампания и бяха направени конструктивни предложения от страна на лекарите, част от които са причина за настоящото предложение за изменение и допълнение в Правилника за реда и работата на фонда. Предложенията са свързани и с идентифицираната потребност от разширяване на възможностите и формите за подпомагане.

 С решение № 8-1 от 10 октомври 2018 г. на Управителния съвет беше приет проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ - Приложение № 1 към докладната записка.

За повече яснота представям предложените изменения и допълнения в сравнение с досегашния текст:

Текст в действащия Правилник:

 

Предложение за изменение и допълнение:

 

Чл. 3 (1) Управителният съвет по чл. 2:

……………

5. Се произнася с решение по всяка преписка, което съдържа:

 • дата на постановяване;
 • имената на членовете на лица, присъствали при вземане на решението;
 • трите имена на подалото заявление лице, неговия адрес, ЕГН и входящия номер на заявлението му;
 • предложение за одобряване на искането: размер на отпуснатите средства/вид на социално-битовото подпомагане;
 • начална дата за изплащане/предоставяне;
 • мотивиран отказ по заявление.

 

Чл. 3, ал. 1, т. 5 се изменя по следния начин (тиретата се заменят с подточки):

 

Чл. 3 (1) Управителният съвет по чл. 2:

……………..

5. Се произнася с решение по всяка преписка, което съдържа:

 5.1.      дата на постановяване;

 5.2. имената на членовете, присъствали при вземане на решението;

5.3. трите имена на подалото заявление лице, неговия адрес, ЕГН и входящия номер на заявлението му;

5.4. предложение за одобряване на искането: размер на отпуснатите средства/вид на социално-битовото подпомагане;

5.5.начална дата за изплащане/предоставяне или

5.6. мотивиран отказ по заявление.

Чл. 6 (2) Финансовото и социално-битовото подпомагане се осъществява под формата на:

 •  възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул

 и/или

 •  възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

и/или                                                                    

 •  възстановяване на месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич до 50 %

и/или

 •  възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 50 % от минималната работна заплата за страната месечно.

 

Чл. 6, ал. 2 се изменя и допълва по следния начин (тиретата се заменят с точки и се създават нови т. 2 и т. 4):

 

Чл. 6 (2) Финансовото и социално-битовото подпомагане се осъществява под формата на:

 1. възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул

и/или

 1. възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към СДО (следдипломно обучение) на специалисти по здравни грижи, след представяне на карта-направление (по един курс годишно)

и/или

 1. възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

и/или

 1. възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 100 лева   

и/или

 1. възстановяване на месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич до 50 %

и/или

 1. възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 50 % от минималната работна заплата за страната месечно.

Приложение 1

ДО

ОБЩИНСКИ ФОНД „ЗДРАВЕ“

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

…………………

Моля, след като разгледате настоящото заявление и приложените към него документи, да се произнесете с решение по реда на чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ при Община град Добрич, с което да бъде одобрен за финансово и социално-битово подпомагане под формата на:

 

 • възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул

и/или

 • възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

и/или

 • възстановяване на месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич до 50 %

и/или

 • възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 50 % от минималната работна заплата за страната месечно.

 

Прилагам в оригинал и моля при разглеждане на заявлението ми да вземете предвид следните документи:

 1. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала";
 2. Свидетелство за съдимост;
 3. Копие на трудов договор;
 4. Копие на диплома за завършено медицинско образование;
 5. Копие на книжка на специализанта (ако е приложимо);
 6. Копие на акт за раждане на детето (ако е приложимо);
 7. Удостоверение от детско заведение (ако е приложимо);
 8. Копие на договор за наем на ведомствени жилище (ако е приложимо);
 9. Становище на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ.

 

 

Заявлението за подпомагане (Приложение 1 към Правилника) се изменя и допълва по следния начин (добавят се две форми на подпомагане, допълва се т. 8 и се създават нови т. 10 и т. 11):

Приложение 1

ДО

ОБЩИНСКИ ФОНД „ЗДРАВЕ“

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

…………………

Моля, след като разгледате настоящото заявление и приложените към него документи, да се произнесете с решение по реда на чл. 3, ал. 1, т. 5 от Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ при Община град Добрич, с което да бъде одобрен за финансово и социално-битово подпомагане под формата на:

 

 • възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул

и/или

 • възстановяване на такси за участие за индивидуално обучение към СДО (следдипломно обучение) на специалисти по здравни грижи, след представяне на карта-направление (по един курс годишно)

и/или

 • възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

и/или

 • възстановяване на разходи за свободен наем на жилище в размер на 100 лева

и/или

 • възстановяване на месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич до 50 %

и/или

 • възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 50 % от минималната работна заплата за страната месечно.

Прилагам в оригинал и моля, при разглеждане на заявлението ми да вземете предвид следните документи:

1. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала“;

2. Свидетелство за съдимост;

3. Копие на трудов договор;

4. Копие на диплома за завършено медицинско образование;

5. Копие на книжка на специализанта (ако е приложимо);

6. Копие на акт за раждане на детето (ако е приложимо);

7. Удостоверение от детско заведение (ако е приложимо);

8. Копие на договор за наем на ведомствено или друго жилище (ако е приложимо);

9. Становище на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ;

10. Копие на карта-направление за обучение (ако е приложимо);

11. Декларация за промяна в обстоятелствата.

 

Създава се ново Приложение 5 – Декларация за промяна в обстоятелствата:

Приложение 5

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

                               от .........................................................................................

(трите имена)

Уважаеми господин/госпожо Председател,

Декларирам, че при промяна на заявените от мен обстоятелства съм длъжен/длъжна в 3 (три)-дневен срок да уведомя Управителния съвет на Общински фонд „Здраве“.

 

Дата:                                                  Подпис:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ, ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

…………

§3. Приложения 1, 2, 3 и 4 са по образец и представляват неразделна част от правилника.

Допълва се §3 от Преходните и заключителни разпоредби по следния начин:

…………

§3. Приложения 1, 2, 3, 4 и 5 са по образец и представляват неразделна част от правилника.

 

2. Цели и очаквани резултати от приемане на Правилника за изменение и допълнение.

   С приемането на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ се цели привличането и задържането на максимален брой медицински специалисти, живеещи в и извън град Добрич. Ще се разширят възможностите за обучение на специалистите по здравни грижи, което ще доведе до повишаване на професионалната им квалификация, кариерно и личностно развитие. Добрата мотивация на медицинските специалисти ще подобри качеството и ефикасността на предлаганите медицински услуги на територията на общината.  

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба.

За прилагането на предложените изменения и допълнения на Правилника не са необходими допълнителни финансови и други средства, извън предвидените в Правилника съгласно Раздел ІV. Източници на финансиране на фонда.

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

              Предлаганият проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове (ЗМСМА, Закон за здравето, Закон за лечебните заведения и др.), свързани с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника за изменение и допълнение.

              На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

              На основание чл. 77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“.   

            Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на e-mail: dobrich@dobrich.bg в срок до 19.11.2018 година.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следното

 

Проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

1.   Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“, съгласно Приложение № 1.

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

 

Приложение 1

Приложение 2  

 

 

 

Вносител:

 

АТАНАС АТАНАСОВ

Общински съветник и

Председател на Управителния съвет на Общински фонд „Здраве”

 

 

 

 

 

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.07° C облачно
Нагоре