Започва набирането на заявления-декларации от желаещите да ползват услугата ”Обществена трапезария”

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд- 2016 -2020“

BG05FMOP001-3.002

Проект”Грижа за по-добър живот”

Договор за БФП№BG05FMOP001-3.002-0172-C03

           

О Б Я В А

Във връзка с подписан Договор  BG05FMOP001-3.002-0172-C03 и Допълнително споразумение между Община град Добрич и Агенция за социално подпомагане, в изпълнение на проект  „Грижа за по-добър живот“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Операция тип 3: ”Осигуряване на топъл обяд - 2016-2020” BG05FMOP001-3.002, Община град Добрич обявява, че от 07.09.2018г. до 13.09.2018г. /включително/, от 9.30 часа до 16.30 часа,  в Корпус 3 /бивш партиен дом/, етаж 11, започва набирането на заявления-декларации от желаещите да ползват услугата ”Обществена трапезария”

Изпълнението на проекта цели:

-   Допълване,надграждане и разширяване на обхвата на действащата Национална програма за подпомагане на обществените трапезарии,както и намаляване на броя на живеещите в бедност лица,чрез подпомагането им с храни,с оглед задоволяване на основно материално лишение.

-   По проекта ще бъдат подпомогнати 110 представители на целевите групи за периода от месец октомври 2018г. до месец април 2019г.

-  Целевите групи по тази операция се определят с Наредба на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (Обн.ДВ., бр.29 от 12.04.2016 г.,изм.и доп.ДВ бр.100 от 15.12.2017г.)

Основните целеви групи за предоставяне на топъл обяд са:

Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установени от Дирекция”Социално подпомагане”.

Семейства и самотноживеещи пенсионери, които имат ниски доходи и не могат да се издържат с тези доходи и имуществото си.

Скитащи и бездомни деца и лица.

Допълнителна целева група:

1.  Лица, настанени в Център за временно настаняване.

При подаването на заявленията-декларации, кандидатите трябва да представят следните документи:

Документ за самоличност/лична карта,паспорт/ за справка;

Ако в семейството има деца, родителите да представят акт за раждане на децата /за справка/;

Кандидати, освидетелствани от ТЕЛК да представят копие от Експертно решение на ТЕЛК.

Безработните кандидати да представят регистрационен картон от Дирекция”Бюро по труда”.

След приключване на приема на документи, комисия сформирана със заповед на Кмета на Община град Добрич ще извърши оценка и подбор на кандидат-потребителите,  в съответствие с указаните целеви групи по проекта и съгласно списъци, предоставени от Дирекция „Социално подпомагане”.

Комисията  ще изготви поименни списъци на одобрените потребители и  чакащите резерви, които ще бъдат изнесени на 28.09.2018г.пред офиса на проекта Корпус 3 /бивш партиен дом/, етаж 11 и публикувани на официалния сайт на Община град Добрич.

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.68° C слаб снеговалеж
Нагоре