Община Добрич очаква Вашите предложения и становища за Правилника за присъждане на Годишните награди в областта на културата и науката

Община град Добрич предлага на вниманието на своите граждани проекта на Правилник за присъждане на Годишни награди „Добрич” в областта на културата и науката, който определя реда, условията и процедурата за присъждане на наградите.

Предложения и становища по проекта можете да подавате в писмен вид в 14-дневен срок от датата на публикуване на проекта на адрес: 9300 Добрич, ул. „Независимост” № 7, Дирекция „Хуманитарни дейности” или на електронната поща: kultura_dobrich@abv.bg

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

Относно:  Приемане Правилник за присъждане на Годишни награди „Добрич” в областта на културата и науката

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Предлагам на Вашето внимание Правилник за присъждане на Годишни награди „Добрич” в областта на културата и науката. Неговото създаване е инициирано от дългогодишния дебат сред творците и културните, научни и образователни институти, звена и организации в град Добрич, както и от проведената през 2014 г. обществена дискусия. Текстът на Правилника е в съответствие с действащата в областта на културата законова база – Закона за закрила и развитие на културата /ЗЗРК/, чл. 18, ал. 2, т. 7. Той отразява постъпилите в Дирекция „Хуманитарни дейности”, отдел „Образование и култура”, направление „Култура” предложения, както и проведените обсъждания на звената /секции и Оперативно бюро/ при Обществения съвет по култура към Община град Добрич.

Нов момент в Правилника са: броят и видът на наградите /една колективна награда – диплом и 1500 лв., една индивидуална награда – диплом и 1000 лв., и една награда за млад творец или учен до 35 години – диплом и 1000 лв./, както и разширяване на възможността за изразяване на обществена позиция и активно участие на гражданското общество в процедурата по присъждане на горепосочените награди. По традиция наградите ще се връчват на специална церемония по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, организирана от Община град Добрич.

 

1. Причини, които налагат приемането:

Проведеният дългогодишен дебат в сферата на културата и науката, дискусиите в Обществения съвет по култура, както и постъпилите конкретни мнения и предложения.

 

2. Цел:

Правилникът определя реда, условията и процедурата за присъждане на годишните награди „Добрич”, които имат за цел да изразят признанието на гражданите на Община град Добрич към творците и дейците на културата и науката за техните постижения през годината, за заслугите им за развитието на българската култура и наука и за приноса им за издигане авторитета на града и равнището на неговия духовен живот, като по този начин стимулират създаването на висококачествени продукти в условията на открито и честно съревнование и създават допълнителни условия за развитието на науката и културата в Добрич.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на Правилника:

За постигане на горепосочената цел не са необходими допълнителни финансови средства.

4. Очаквани резултати от прилагането:

Отдаване на заслужено признание за приноса на творците, дейците на науката и културата в Община град Добрич, стимулиране личностното творческо развитие и развитието на културните и научни институти, звена и организации, участие на местното общество в културните процеси в града чрез изразяване на гражданска позиция.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Правилника е разработен в съответствие с Европейското законодателство и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗЗРК/ и на Закона за местното самоуправление и местната администрация с тях. 

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове проектът е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

 

            Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                            

                                

                            Проект!

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 2, т.7 от ЗЗРК приема Правилник за присъждане на Годишни награди „Добрич” в областта на културата и науката.

 

 

ВНОСИТЕЛ:

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА

Кмет на Община град Добрич

 

ПРОЕКТ

П Р А В И Л Н И К

ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИ НАГРАДИ „ДОБРИЧ”

В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА И НАУКАТА

Цел

         Годишните награди в областта на културата и науката „Добрич” /наградите/ имат за цел да удостоят с публично признание творци, учени и дейци на изкуството и културата от град Добрич за ярки постижения и принос в развитието на сценичните изкуства, визуалните изкуства, културното наследство, книгите, четенето и библиотеките, медиите и науката.

 

II.   Общи положения

         Чл. 1. С този правилник се уреждат условията и реда за присъждане на Годишните награди в областта на културата и науката в Община град Добрич.

Чл. 2. Наградите се присъждат по реда и съгласно процедурата, предвидена в този правилник и в съответствие със следните принципи:

1.публичност, прозрачност и обективност;

2.честна конкуренция;

3.справедливост и равнопоставеност на всички кандидати.

Чл. 3. Наградите се учредяват и присъждат от Община град Добрич.

Чл. 4. Наградите са една колективна, една индивидуална награда и една награда за млад творец или учен /до 35 години/. Същите нямат конкурсен характер.

Чл. 5. Наградите са неделими и се присъждат приживе.

         Чл. 6. Наградите се връчват на специална церемония по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители, организирана от Община град Добрич. Те  включват:

1.Диплом.
2. Парична сума в размер на: 1500 лв. за колективната награда; 1000 лв.

за индивидуалната награда и 1000 лв. – награда за млад творец или учен.

Чл. 7. Наградите се присъждат за постижения през периода от 1 септември на предходната година до 1 септември на годината на присъждане.

Чл. 8. Средствата за наградите се осигуряват от спомоществователи и бюджета на Община град Добрич.

III. Процедура по присъждане на наградите

Чл. 9. Редът за присъждане на наградите е следният:

          (1) Предложенията за наградите се правят от културни, образователни и научни институти и организации, творчески звена, съюзи и синдикати, неправителствени организации и граждани в писмен вид с мотивировка до кмета на Община град Добрич в срок до 20 септември на всяка календарна година. Заедно с тях в писмен вид се подават и предложения за членове на комисията по оценяване и присъждане на наградите.

(2)  Не се приемат самопредложения за номинации.

(3) Физическите и юридическите лица могат да правят само по едно предложение съответно за колективна, за индивидуална награда и за награда за млад творец или учен.

(4) След изтичане на срока по чл. 9, ал. 1, Кметът на Община град Добрич публикува постъпилите предложения на официалната интернет страница на Общината и в местните средства за масово осведомяване за изразяване на обществена позиция.

(5) В публикацията се посочват също така срокът и начинът за изразяване на обществената позиция.

(6) Предложенията за годишните награди се разглеждат и оценяват от комисия в състав от минимум пет члена, включително председател и секретар. Председател на комисията е заместник-кметът в ресор „Хуманитарни дейности“.

(7) Поименният персонален състав на комисията се определя със Заповед на Кмета на Община град Добрич, въз основа на постъпилите предложения по чл. 9, ал. 1 от Правилника.

(8) Не може да бъде член на комисията лице, което е номинирано или е част от номиниран колектив и по някакъв начин е заинтересовано от избора на комисията.

(9) Комисията оценява и класира направените предложения, като взема под внимание постъпилите мнения и становищата на гражданите и юридическите лица. Същата взема решение след провеждане на тайно гласуване и с квалифицирано мнозинство /50% плюс 1 от общия брой на членовете си/. Заседанието, на което се гласуват решенията за определяне на наградите, е открито.

(10) Комисията изготвя писмен протокол за решенията си.

(11) По преценка на комисията награди могат и да не се присъждат.

(12) Комисията може да присъжда допълнително грамоти за принос в науката и в духовното развитие на град Добрич по своя преценка.

 

ІV. Заключителни разпоредби

         § 1. Този Правилник е приет с Решение №……………на заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на ……………….. и влиза в сила от датата на обнародването му в печата или разгласяването му по друг начин на територията на общината.

 

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
3.22° C облачно
Нагоре