ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА УДОСТОЯВАНЕ СЪС ЗВАНИЕТО “ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА ГРАД ДОБРИЧ“ / ЗА ПРИСЪЖДАНЕ НА ПОЧЕТЕН ЗНАК НА ОБЩИНАТА

 1. Комисията провежда не по-малко от две редовни заседания годишно, при наличие на обикновен кворум (присъствие на не по-малко от 5 члена ) от комисията.

 

 1. Предложения за избор на „Почетен граждани на град Добрич“/ за присъждане на Почетен знак се приемат от Комисията в писмен вид с мотивировка до Председателя на комисията в срок до 31 август на всяка календарна година.

 

 1. Комисията обработва всички постъпили предложения до 31 август, като има ангажимент:
 • да изиска допълнителни данни и информация по предложенията;
 • при нужда да организира публични дискусии и/или публично представяне на кандидатите;
 • да организира допитване до гражданите и анкети;
 • за други дейности в тази връзка по своя преценка.

 

 1. Комисията разглежда документите по номинациите и прави преценка по допустимостта им.

 

 1. Комисията степенува предложенията според приноса на номинираните по следните критерии:
 • От какво значение е приносът на номинирания - местно, национално или международно значение;
 • До колко номинираният е допринесъл реално за повишаване качеството на живот на гражданите на град Добрич и Република България;
 • Дали приносът на номинирания е в рамките на професионалните му задължения или е направен в рамките на допълнителен обществен труд;
 • Степен на участие на номинирания в други сфери (извън тази, в която е номиниран) на обществения живот;
 • Проявен изключителен героизъм.

(Комисията си запазва правото да прави допълнителни предложения към Общински съвет, свързани с организация на своята работа и допълнителни критерии)

 

 1. Заседанията на комисията са открити за граждани и журналисти.

 

 1. След проведено тайно гласуване Комисията прави предложение до Общински съвет за избор на „Почетен граждани на град Добрич“/за присъждане на Почетния знак на общината.

 

 1. Членовете на Комисията гласуват в запечатан плик с интегрална бюлетина, върху която са изписани имената на всички допуснати кандидати. Комисията предлага на Общински съвет да бъде удостоен със званието „Почетен гражданин“/да му се присъди Почетен знак – за кандидати, които са получили не по-малко от 7 действителни гласа от деветчленната  комисия. Допуска се гласуване за повече от един кандидат. При липса на квалифициран избор, се пристъпва към второ гласуване.

 

 1. След допълнителни дебати, Комисията прави второ гласуване.

 

 1. След проведено второ гласуване, ако нито един от номинираните не събере нужното квалифицирано мнозинство от минимум 7 гласа, Комисията не прави предложение до Общински съвет за удостояване със званието „Почетен гражданин на град Добрич“/за присъждане на Почетния знак за съответната година.

 

Приети с решение № 22-17 от 25.07.2017  г.

на Общински съвет град Добрич.

Актуално

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища

31.01.2023

Общинския съвет на своето редовно заседание даде съгласие Община Добрич да кандидатства с 5 проекта по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите на Община Добрич са за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна...

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища
ВИЖ ДОБРИЧ
7.16° C облачно
Нагоре