Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Документът е публикуван на 29.06.2018 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 29.06.2018 г. до 30.07.2018 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

Относно:  Предложение  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община град Добрич

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община град Добрич, наричана по-долу за краткост „Наредбата“ е  приета от Общински съвет град Добрич с решение № 4-10 от 30.01.2008 година. Същата е доп. с решение № 9-12 от 27.05.2008 година, изм. и доп. с решение № 11-23 от 29.07.2008 година, изм. и доп. с решение № 12-3 от 16.09.2008 г., изм. и доп. с решение № 14-2 от 28.10.2008 г., доп. с решение № 17-19 от 27.01.2009 г., изм. с решение № 36-7 от 30.07.2010 година, изм. с решение № 46-1 от 31.05.2011 г., изм. с решение № 3-2 от 20.12.2011 г., изм. с решение № 4-16 от 31.01.2012 г., изм. с решение № 14-3 от 27.11.2012 г., изм. и доп. с решение № 11-7 от 20.09.2016 г. – Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, доп. с решение № 24-4 от 19.09.2017 г.).

          С тази наредба се  определят реда, условията и процедурите, посредством които се осъществява придобиването, управлението и разпореждането с общинското имущество. С нея са определени и базисните цени, при които се осъществяват отделните разпоредителни действия и облигационни отношения.

 

1. ПРИЧИНИ И МОТИВИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА.

 

1.1 От приемането на Наредбата, до настоящия момент са настъпили някои ЗАКОНОДАТЕЛНИ ПРОМЕНИ изискващи нейното изменение и допълнение. В този смисъл са:

- ПИСМО с изх. № 2046/28.12.2016г. на Окръжна прокуратура град Добрич, в което се съдържат препоръки за въвеждане на допълнение в чл.66, ал.2 от Наредбата. 

- ПРОВЕРКА ПО РЕДА НА НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТ по преписка № 555/2017г.  по описа на Окръжна Прокуратура гр. Добрич,  образувана на 19.05.2017г., на основание писмено разпореждане от 18.05.2017г. на Върховна Административна Прокуратура, по преписка № И-38/2017г.-II.

 

1.2 ЛИПСА НА ПОДНОРМАТИВНА УРЕДБА ОТНОСНО реда и условията, посредством които се осъществява придобиването, управлението и разпореждането с:

-ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ;

- ИМОТИ или ЧАСТИ ОТ ТЯХ, предоставени за управление на образователни институции (УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ и Центрове за подкрепа за личностно развитие - ЦПЛР) прилагащи система на делегиран бюджет.

 

1.3. ЗАПОВЕД  682/ 20.06.2018г. на Кмета на Община град Добрич и възложените със същата задачи, а именно:

-Преглед на обхвата на зоните, определени в Приложение№1 към наредбата и тяхното актуализиране при необходимост;

-Преразглеждане на базисните наемни цени, определени в Приложение№1 към наредбата и тяхното актуализиране при необходимост;

-Предвиждане възможност за незаплащане на наем от наематели на общинско имущество  през летния/респективно зимния период, предвид на невъзможността за осъществяване на конкретната търговска дейност в посочените периоди;

 

2.ЦЕЛИ, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

Основните цели на проекта за изменение и допълнение на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на Община град Добрич са: постигане на максимална  ефективност при управление на общинското имущество посредством повишаване степента на законосъобразност и целесъобразност.

 

3.РЕЗУЛТАТИ, очаквани от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

•          Синхронизиране с действащото законодателство;

•          Регламентиране реда и условията за разпореждане с общински ателиета и гаражи;

•          Регламентиране реда и условията за отдаване под наем на имоти или части от тях, предоставени за управление на училища, детски градини и обслужващи звена.

•          Преглед на обхвата на зоните, определени в Приложение№1 към наредбата и тяхното актуализиране при необходимост;

•          Преразглеждане на базисните наемни цени, определени в Приложение№1 към наредбата и тяхното актуализиране при необходимост;

•          Предвиждане възможност за незаплащане на наем от наематели на общинско имущество  през летния/респективно зимния период, предвид на неосъществяваната от тях търговска дейност в посочените периоди;.

 

4. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

5.АНАЛИЗ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич за обществено обсъждане.

           На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич е уведомила всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич.

 

       Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок от датата на публикуване на настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на  Община град Добрич, считано от 29.06.2018г. до 30.07.2018 година.

 

В тази връзка, съобразно изложените  мотиви, предлагам  да се направят промени на цитираните по-долу разпоредби в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на на Община град Добрич.

  За целта  предлагам  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на на Община град Добрич, а именно:

ПРОЕКТ!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс:

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на Община град Добрич, в следния смисъл: 

 

§1. Изменя се и се допълва разпоредбата на  чл.4а, ал.1 :

 

Стара редакция:

В изпълнение на стратегията по чл. 4, ал.1 Общински съвет приема годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на Кмета на Общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на Общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:

1.прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

2.описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;

3.описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които Общината желае да получи в замяна;

4.описание на имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

5.други данни, определени от Общинския съвет.

(2) Най-малко един път в годината, Кметът на Общината съставя и предоставя на Общински съвет отчет за изпълнението на Програмата по предходната алинея, за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.

(3) Стратегията и Програмата, както и промените в тях, се публикуват на интернет страницата на Общината и се обявяват на видно място в сградата на Община град Добрич, в 14-дневен срок от приемането им.

 

Нова редакция:   В изпълнение на стратегията по чл. 4, ал. 1, Общински съвет приема план за действие за общинските концесии в съответствие със Закона за концесиите и годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост, по предложение на Кмета на Общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на Общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата е в съответствие с плана за действие за общинските концесии и съдържа:

 

1.прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти – общинска собственост;

2.описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, както и за възлагане чрез концесия;

3.описание на имотите, които Общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които Общината желае да получи в замяна;

4.описание на имотите, които Общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;

5.обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;

6.обектите по т.5 от първостепенно значение; /нова/

7.други данни, определени от Общинския съвет.

 

 

§2. Допълва разпоредбата на  чл. 19, като се създават нови ал.6 ,ал.7 и ал.8 :

 

Стара редакция:

Чл.19. (1) (изм. с Решение № 11-7/20.09.2016 г.) Свободни имоти или части от тях -  публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем при условие, че наемането им не пречи на дейността на лицата, които ги управляват, след решение на Общинския съвет от Кмета на Общината за срок до 10 години.

(2) (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Отдаването под наем на имотите по предходната алинея се извършва след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на глава VІІІ от тази Наредба.

(3) Въз основа на резултатите от търга или конкурса по ал.2, Кметът на Общината издава заповед, с която определя за наемател лицето, спечелило търга или конкурса.

(4) Договорът за отдаване под наем се сключва от Кмета на Общината.

(5) Наемната цена не може да бъде по-ниска от определената в Приложение №1 към Наредбата.

 

Нова редакция, създават се нови ал. 6, ал.7, ал.8 и ал.9

нова (6) Имоти или части от тях, предоставени за управление на образователни институции, прилагащи системата на делегиран бюджет, които не са необходими за провеждане на учебно-възпитателния процес, могат да се отдават под наем, при условие, че за това не е на лице пречка и/ или противоречие с  дейността на образователната институция. Предложението за провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс се изготвя от директора на институцията.

 

 нова (7) Имоти или части от имоти, предоставени за управление на образователни институции, прилагащи системата на делегиран бюджет, които не са необходими за провеждане на учебния процес,  само в определени часове от седмицата, могат да се предоставят на трети лица, за временно възмездно ползване за образователни услуги,  културна, научна дейност, публични събития и спорт, за срок не повече от 12 месеца. Въз основа на направеното заявление директорът отправя до Кмета мотивирано предложение. В случай,че същото бъде одобрено от Кмета, директорът на образователната институция сключва договор със заявителя. По отношение на тяхното ползване Директорът на институцията, следва да въведе ограничителни условия относно кандидатите, вида дейност, достъпа до помещението, охрана и други специфични изисквания, съобразени с конкретния случай. Редът и условията за предоставяне под наем на свободните помещения се определят с Правила утвърдени от кмета на общината.


        Нова  (8). Предоставянето под наем по реда на ал.6 се извършва, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет, което от своя страна следва да съдържа ограничителни условия относно кандидатите, вида дейност, достъпа до помещението, охрана и други специфични изисквания, съобразени с конкретния случай. Въз основа на решението на общински съвет, директора на съответната институция издава заповед за провеждане на търг или конкурс. Редът и условията за провеждане на търга/конкурса се определят с Правила, утвърдени от кмета на общината. Въз основа на резултатите от търга или конкурса директорът сключва  договор за наем.

Нова (9) Предвидените в ал.6 и 7 имоти или части от тях не могат да се предоставят за ползване за политическа, религиозна или друга дейност, забранена на територията на такива имоти от законови и подзаконови нормативни актове.

 

§3. Допълва разпоредбата на  чл. 21, като се създават нови ал.5 и ал.6:

 

Стара редакция:

Чл.21. (1) (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска издръжка се отдават под наем на трети лица от Кмета на Общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, който се провежда по реда на глава VІІІ от тази Наредба.

 (2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на Общината издава заповед, с която определя за наемател лицето, спечелило търга или конкурса.

(3) (изм. с Решение № 11-7/20.09.2016 г.) Кметът на Общината сключва договор за отдаване под наем, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(4) Наемната цена не може да бъде по-ниска от определената в Приложение №1 към Наредбата.

 

Нова редакция, създават се нови ал.5 и ал.6

Чл.21. (1) (доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на общинска издръжка се отдават под наем на трети лица от Кмета на Общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, който се провежда по реда на глава VІІІ от тази Наредба.

 (2) Въз основа на резултатите от търга или конкурса, Кметът на Общината издава заповед, с която определя за наемател лицето, спечелило търга или конкурса.

 (3) (изм. с Решение № 11-7/20.09.2016 г.) Кметът на Общината сключва договор за отдаване под наем, чийто срок не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(4) Наемната цена не може да бъде по-ниска от определената в Приложение №1 към Наредбата

нова (5) Наемателите, които осъществяват дейност на открито с надуваеми съоръжения, атракциони и др., по отношение на които е невъзможно експлоатирането през месеците  декември, януари и февруари, заплащат за тези месеци 50% от наемната цена, определена  договор за наем.  

 нова (6) Наемателите, които осъществяват търговска дейност на територията  училища и/или други подобни заведения, в които е временно е преустановена учебната дейност, през месеците  юли и август заплащат за тези месеци 50% от наемната цена, определена  договор за наем.

 

 

§4. Изменя се разпоредбата на  чл. 22, ал.2 , ал. 3, ал.5

 

Стара редакция: Чл.22. (1) (изм. с Решение № 11-7/20.09.2016 г.) С решение на Общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, без търг или конкурс:

 1. за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението;

 2. на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза;

 3. на търговски дружества, необходими им като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани  с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура, за срока на ремонтно – строителните дейности.

(2) Лицата, желаещи да наемат имот  по ал. 1, подават искане до Кмета на Общината, придружено с удостоверение за актуално състояние и  удостоверение за липса на задължения към Община град Добрич.

(3) При наличие на помещения, Кметът на Общината прави предложение пред Общински съвет за вземане на решение по ал.1.

(4) Въз основа на решението на Общински съвет, Кметът на Общината сключва договор за наем.

(5) (изм. с Решение № 11-7/20.09.2016 г.) Срокът на наемните правоотношения по ал.1 не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(6) Наемната цена се определя съгласно Приложение № 1 към Наредбата.

 

Нова редакция:

Чл.22. (1) (изм. с Решение № 11-7/20.09.2016 г.) С решение на Общинския съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни имоти – частна общинска собственост, без търг или конкурс:

1. за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението;

2. на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза;

3. на търговски дружества, необходими им като терени за временно използване, за спомагателни и допълнителни площадки, комуникации и други, свързани  с изграждането, ремонта и поддържането на обекти на техническата инфраструктура.

(2) Лицата, желаещи да наемат имот  по ал. 1, подават искане до Кмета на Общината и декларация за съгласие (декларация за поверителност) да бъде извършена проверка за наличие или липса на задължения към общината.

(3) При наличие на подходящи имоти, Кметът на Общината прави предложение пред Общински съвет за вземане на решение по ал.1.

(4) Въз основа на решението на Общински съвет, Кметът на Общината сключва договор за наем.

(5) (изм. с Решение № 11-7/20.09.2016 г.) Срокът на наемните правоотношения по ал.1 не може да бъде по-дълъг от 10 години за имотите посочени в т.1 и 2 , а за имотите посочени в ал.1 т.3 срокът на наемните правоотношения не може да бъде по-дълъг от  срока на ремонтно – строителните дейности.

(6) Наемната цена се определя съгласно Приложение № 1 към Наредбата.

 

 

§5. Изменя се и се допълва разпоредбата на  чл. 61, ал.1

 

Стара редакция: Чл. 61. (1) Право на надстрояване и пристрояване върху сгради, собственост на физически или юридически лица, построени върху имоти, частна общинска собственост, се учредява от Кмета на общината на собственика на сградата, както и на собственици на жилища и други обекти в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения при условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.

 

Нова редакция:  Чл. 61. (1) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сгради, собственост на физически или юридически лица, построени върху имоти, частна общинска собственост, се учредява след решение на Общински Съвет, без търг или конкурс, от Кмета на общината на собственика на сградата,  на собственици на жилища и/или други обекти в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения при условията на чл. 183, ал. 2 и 3 от ЗУТ.

 

§6. Изменя се  разпоредбата на  чл. 66, ал.2,т.4 и се допълва чл.66,ал.2, като се създава   нова т.5

 

Стара редакция: Чл. 66. (изм. и доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) (1) Замяната на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на право на строеж в полза на Общината с имот или с право на строеж - собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, може  се извършва по инициатива на общината или по писмено предложение на заинтересованите лица по ред в съответствие с програмата по чл. 5, ал. 1 от настоящата наредба. 

 

(2) Замяна по ал. 1 може да се извърши:

1.при прекратяване на съсобственост върху имоти между Общината и трети лица;

2.когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на Общината;

3.между Общината и друга община или между Общината и държавата;

4.в други случаи, определени в закон.

 

Нова редакция: Чл. 66. (изм. и доп. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) (1) Замяната на имот - частна общинска собственост, на право на строеж върху имот - частна общинска собственост, или на право на строеж в полза на Общината с имот или с право на строеж - собственост на държавата, на физически лица или на юридически лица, може  се извършва по инициатива на общината или по писмено предложение на заинтересованите лица по ред в съответствие с програмата по чл. 5, ал. 1 от настоящата наредба. 

(2) Замяна по ал. 1 може да се извърши:

1.при прекратяване на съсобственост върху имоти между Общината и трети лица;

2.когато с влязъл в сила подробен устройствен план се предвижда отчуждаване на имоти за нуждите на Общината;

3.между Общината и друга община или между Общината и държавата;

4. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;

5. в други случаи, определени в закон.

 

 

§7.   Изменя се разпоредбата на чл.77, ал.3

Стара редакция

Чл.77(3) (изм. с Решение № 3-2/20.12.2011 г.) Размерът на определения депозит не може да бъде по-малък от 10 на сто от началната тръжна цена, съответно 10 на сто от годишния наем при търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.

Нова редакция

Чл.77,ал.3 Размерът на определения депозит не може да бъде по-малък от 25 на сто от началната тръжна цена, съответно 25 на сто от годишния наем при търгове с тайно наддаване за отдаване под наем.

 

 

§8.   Изменя се разпоредбата на чл.81, ал.5, т.3

Стара редакция

Чл.81. (1) В деня и часа на провеждането на търга с тайно наддаване, Председателят на комисията:

1.проверява присъствието на членовете на комисията;

2.обявява откриването на търга и неговия предмет и обект.

(2) (изм. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Предложенията на участниците се връчват на Председателя на комисията в деня и часа на провеждането на търга с тайно наддаване. Същите трябва да бъдат запечатани в непрозрачни пликове, на които се посочват имената на участника и обекта, за който участва.

(3) Когато търгът с тайно наддаване се провежда за повече от един обект, за всеки отделен обект, се подава отделен плик с предложение.

(4) Един участник може да участва за определен обект само с едно предложение.

(5) Пликът съдържа следните документи:

1. предложение, попълнено съгласно приложения образец в тръжната документация;

2. удостоверение за актуално състояние – за юридическите лица и едноличните търговци, издадено не по късно от 2 месеца от датата на провеждане на търга с тайно наддаване - оригинал или заверено копие;

3. заверено копие от личната карта – за физическите лица, когато не участват в търга в качеството си на еднолични търговци или не са регистрирани по ТЗ;

 

Нова редакция:

Чл.81. (1) В деня и часа на провеждането на търга с тайно наддаване, Председателят на комисията:

1.проверява присъствието на членовете на комисията;

2.обявява откриването на търга и неговия предмет и обект.

(2) (изм. с Решение № 14-2/28.10.2008 г.) Предложенията на участниците се връчват на Председателя на комисията в деня и часа на провеждането на търга с тайно наддаване. Същите трябва да бъдат запечатани в непрозрачни пликове, на които се посочват имената на участника и обекта, за който участва.

(3) Когато търгът с тайно наддаване се провежда за повече от един обект, за всеки отделен обект, се подава отделен плик с предложение.

(4) Един участник може да участва за определен обект само с едно предложение.

(5) Пликът съдържа следните документи:

1. предложение, попълнено съгласно приложения образец в тръжната документация;

2. удостоверение за актуално състояние – за юридическите лица и едноличните търговци, издадено не по късно от 2 месеца от датата на провеждане на търга с тайно наддаване - оригинал или заверено копие;

3.  отменена

 

9. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл.84, ал.3

 

Стара редакция

Чл.84(3) Депозитите на класираните на първите три места участници се освобождават в срок три работни дни след сключване на договора.

Нова редакция

Чл.84, (3) Депозитите на класираните на второ и трето място участници се освобождават в срок три работни дни след сключване на договора. Депозитът на спечелилият търга участник се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената при  продажба на имот, а при отдаване под наем на имот депозитът се задържа за целия период на договора, като депозитът се връща след приключване на договора, при условие че контрагента няма неплатени задължения, произтичащи от този договор, а именно: наем, ел. и ВиК разходи и др.

 

 

§10. Изменя се разпоредбата на чл.89, ал.1

Стара редакция

Чл. 89. (1) Тръжната документация съдържа :

3. вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да бъде по-малък от 10 на сто от началната тръжна цена, съответно 30 на сто от годишния наем при търгове с явно наддаване при отдаване под наем.

 

Нова редакция

Чл. 89. (1) Тръжната документация съдържа :

3. вида, размера, начина и срока на плащане на депозита за участие, който не може да бъде по-малък от 25 на сто от началната тръжна цена, съответно 25 на сто от годишния наем при търгове с явно наддаване при отдаване под наем.

 

§11 Изменя се и се допълва разпоредбата на чл.102, ал.1

Стара редакция

Чл. 102.(1) Депозитът на спечелилият търга участник се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената.

 

 

Нова редакция

Чл.102.(1) Депозитите на класираните на второ и трето място участници се освобождават в срок три работни дни след сключване на договора. Депозитът на спечелилият търга участник се задържа като гаранция за сключване на договор и се прихваща от цената при  продажба на имот, а при  отдаване под наем на имот депозитът се задържа за целия период на договора, като депозитът се връща след приключване на договора, при условие че контрагента няма неплатени задължения, произтичащи от този договор, а именно: наем, ел. и ВиК разходи и др.

 

 

 

§12.   Създава се нова глава IX.ОБЩИНСКИ АТЕЛИЕТА И ГАРАЖИ

Чл.119. (1) По предложение на Кмета, с решение на Общински съвет се определят общинските ателиета и гаражи,които са  предназначени за :

1.  отдаване под наем за задоволяване на лични нужди;

2.  продажба на лица, настанени в тях по административен ред;

3.  продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

(2) Предназначението на ателиетата и гаражите се определя и може да се променя съобразно потребностите на общината от Общинския съвет по предложение Кмета на общината.

(3) Ателие по смисъла на настоящата наредба е помещение извън жилището  предназначено за индивидуална творческа дейност, разрешена по надлежния ред, а именно: художествена, литературна, архитектурна, инжинерно-техническа и друга, чието упражняване изисква самостоятелно помещение,  отговарящо на всички изисквания на ЗУТ и поднормативни актове в тази връзка.

(4) Ал. 3 не се отнася за обектите, намиращи се на територията на АЕМО“Стария Добрич“.  

Чл.120. Управлението и разпореждането с общински ателиета и гаражи се извършва по реда за управление и разпореждане с общински нежилищни имоти – частна общинска собственост, установен с тази наредба.

§13. Изменя и допълва Приложение 1, към наредбата за определяне на базисни наемни цени в лв./кв.м/месец за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, в следния смисъл: Утвърждава действащите  БАЗИСНИ ЦЕНИ, актуализирани със Заповед № 103/29.01.2018г. на Кмета на Община град Добрич като напълно съответстващи с изготвената по този повод пазарна оценка на същите и ДОПЪЛВА определяйки БАЗИСНИ наемни цени в лв./кв.м/месец за отдаване под наем на общински ателиета и гаражи:

Стара редакция:

Т.1. ПОМЕЩЕНИЯ

 

Зони

 

Търговия

 

Заведения
за храненеи развлечение

 

Производствени дейности и услуги

 

Лекарски,
стоматологични
кабинети
и офиси за административни нужди

 

Дейност с нестоп. цел

 

Особен вид дейности

 

І

 

10,91

 

6,67

 

2,12

 

9,07

 

1,82

 

24,17

 

ІІ

 

6,35

 

5,08

 

1,70

 

7,27

 

1,51

 

18,13

 

ІІІ

 

4,66

 

4,66

 

1,59

 

6,77

 

1,48

 

6,05

 

ІV

 

4,23

 

4,24

 

1,46

 

4,83

 

1,48

 

5,08

 

Нова редакция:

Т.1 ПОМЕЩЕНИЯ

Зони

Търговия

Заведения за хранене
и развле-чение

Производствени дейности и услуги

Лекарски, стомато-логични кабинети
и офиси за администра-тивни нужди

Дейност с нестоп.  цел

Особен

вид дейности

Гаражи

Ателиета

За чита-лищна дейност

 

І

 

10,91

 

6,67

 

2,12

 

9,07

 

1,82

 

24,17

 

3,10

 

3,81

 

0,55

 

ІІ

 

6,35

 

5,08

 

1,70

 

7,27

 

1,51

 

18,13

 

2,65

 

3,05

 

0,45

 

ІІІ

 

4,66

 

4,66

 

1,59

 

6,77

 

1,48

 

6,05

 

1,99

 

1,83

 

0,44

 

ІV

 

4,23

 

4,24

 

1,46

 

4,83

 

1,48

 

5,08

 

1,00

 

1,50

 

0,44

 

Оценка на наемна цена за ателиета, гаражи и читалищна дейност е възложена с писмо изх.№ 94В-00-412/26.06.2018г. на Община град Добрич.

§14.   Изменя и допълва Приложение т.1, т.3 и т.4  към наредбата за определяне на базисни наемни цени в лв./кв.м/месец за отдаване под наем на общински нежилищни имоти, а именно ОБХВАТ НА ЗОНИТЕ. Допълва настоящото приложение с графика на всяка една от определените зони 1,2,3 и 4, съставляваща неразделна част от приложението: 

 

 

т.3 Стара редакция:

т3. І-ва зона обхваща площите по ул. „Независимост” до пресечката с ул. „Любен Каравелов”, ул. „България”, ул. „Отец Паисий”, ул. „Гоце Делчев”, ул. „Даме Груев”, бул. „25-ти Септември” от площад „Тракия” до входа на Градски парк, площад „Свобода”.

 

Нова редакция: т3. І-ва зона обхваща площите, заключени между: бул. „25-ти септември” от площад „Тракия”, ул. „Независимост” до пресечката с ул. „Любен Каравелов”, ул. „България”, ул. „Максим Горки”, ул. „Славянска”, бул. „25-ти септември”, ул.“Генерал Гурко“, ул. „Отец Паисий”, бул. „Добруджа” и ул. „Гоце Делчев” до бул. „Русия”.

 

т.4 Стара редакция:

4. ІІ-а зона обхваща площите, заключени в пространството между: бул. „Трети март” (от входа на Градски парк), бул. „Добричка епопея”, бул. „Добруджа”, бул. „25-ти Септември”, ул. „Ген. Георги Попов”, бул. „Русия”, бул. „25-ти Септември” (до входа на Градски парк), градски парк „Свети Георги”, с изключение на площите по т. 3.

Нова редакция:

4. ІІ-а зона обхваща площите, заключени в пространството между: бул.”Трети март” (от входа на Градски парк), бул.”Добричка епопея”, бул.”Добруджа”, бул.”25-ти Септември”, ул.”Ген. Георги Попов”, бул.”Добруджа”, бул. „Русия“, бул.”25-ти Септември” (до входа на Градски парк), градски парк „Свети Георги”, с изключение на площите по т. 3.

 

 

 

§15. Изменя Приложение 1,т.11

Стара редакция

Базисната наемна цена за отдаване под наем на физкултурни салони в учебни заведения се определя в размер на 102,00лв/месец.

Нова редакция

Приложение 1,т.11

Отменя се

 

§16. Изменя Приложение 1,т.11а

Стара редакция

Базисната наемна цена за отдаване под наем на помещения в учебни заведения или части от тях за учебна цел, се определя в размер на 4,48лв/кв.м за месец, без включен ДДС.

 

Нова редакция

/1/ Наемната цена за отдаване под наем на имоти или части от тях в училища и ЦПЛР, с изключение на физкултурни салони, по реда на чл.19, ал. 7 (за определени часове от седмицата) се определя на 1 лв./кв.м/час.

/2/Наемна цена за отдаване под наем на физкултурни салони в училища, по реда на чл.19, ал.7 (за определени часове от седмицата), се определя на 10 лв/час., но не по-малко от 30 лева за еднократно ползване.

/3/ Наемна цена за отдаване под наем на помещения в детски градини по реда на чл.19, ал.7 (за определени часове от  седмицата), се определя на 5 лв/час.

/4/ Базисните наемни цени за отдаване на имоти или части от тях, в образователни институции, по реда на чл.19, ал.6, се определят съгласно приложение 1, т.1 и т.2 към настоящата наредба.

 

§17. Изменя и допълва Приложение 1, т. 14 към Наредбата

Стара редакция т.14:

Всички посочени в настоящото приложение базисни наемни цени са без ДДС.

Нова редакция т.14. Базисната наемна цена за предоставяне под наем на помещения в закрити учебни заведения се определя съгласно приложение 1, т.1 към настоящата наредба.

 

 

 

§18. Изменя и допълва Приложение 1, т. 15 към Наредбата

нова т.15 Всички посочени в настоящото приложение базисни наемни цени са без ДДС.

 

§19. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община град Добрич не изменя действащите договори за наем на общински имоти, които запазват правното си  действие до изтичане срока на договора.

 

§20. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество  на Община град Добрич, влиза в сила след публикуването й в печата или разгласяването й по друг начин на територията на Общината.

 

 

    2. Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

 

 

        ВНАСЯ:

        ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

       Кмет на Община град Добрич

 

Графика към Приложение 1

 

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.1° C ясно небе
Нагоре