Годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич - 2018/2019 г.

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ -  2018/2019г.

 

            Годишният план за развитие на социалните услуги в община Добрич е разработен в изпълнение на приетата от Общински съвет Добрич Общинска стратегия за развитие на социалните услуги на община Добрич 2016-2020г.

            Годишният план се разработва на основание чл.36 б, ал.4 от ППЗСП. Той е отворен документ, който може да бъде променян, допълван и усъвършенстван в отговор на възникнали нови потребности, в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. Ключовите приоритетни направления в Годишния план за развитие на социалните услуги в община Добрич са определени в съответствие с идентифицираните потребности на рисковите групи и необходимостта от решаване на социални проблеми на жителите на общината .

 

 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА ГРАД  ДОБРИЧ СА:

 • Изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги на общинско ниво, съобразно регионалните и националните приоритети .

 

 • Подобрен и улеснен достъп до социални услуги на нуждаещите се хора.

 

 • Увеличаване спектъра на предлаганите социални услуги в общността .

 

 • Увеличаване дела на децата, отглеждани в семейна и алтернативна семейна грижа.

 

 • Подобряване професионалните умения на специалистите в социалната сфера чрез обучения, квалификации, обмяна на опит.
 • Създаване на условия за социално включване и провеждане активен живот на хората с увреждания, възрастните и самотни хора.

 

1. БРОЙ, ВИД И КАПАЦИТЕТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, КОИТО ФУНКЦИОНИРАТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ.

Данните и информацията за действащите социални услуги са отразени в Таблица „Налични  социални услуги в Община Добрич”.

 

2. БРОЙ, ВИД И КАПАЦИТЕТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПЛАНИРАНИ ЗА РАЗКРИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ И/ИЛИ ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ.

Дейностите по този раздел са отразени в Таблица „Планирани социални услуги в Община Добрич през 2018/2019 г.”.

 

           

         Таблица: „Налични  социални услуги в Община Добрич (в общността; специализирани институции; )

 Услуга /вид

 

Потребители

     Капацитет

Дейности/фокус на услугата

Местоположение (община, населено място)

Статус налична услуга (от година)

Финансиране/ресурсно обезпечаване

Целеви групи

2017

2018

2019

1.

 

 

 

 

 

2.

Домашен социален патронаж със

 

 

 

 

Звено за обслужване в домашна среда

 

Възрастни и стари хора, в т.ч. хронично болни, лица с увреждания, самотни и живеещи в отдалечени от административния център населени места

 

350

 

 

 

 

 

 

34

350

 

 

 

 

 

 

34 + 125

350

 

 

 

 

 

 

34+ 125

Социални услуги – грижа в семейна среда, предоставяни по домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от потребителя; съдействие за снабдяване с необходимите технически помощни средства при ползватели с увреждане; битови услуги и др.

 

Община град Добрич

 

Налична от 1975 г.

 

 

 

 

 

Налична от 2014г.

 

 

 

Услугите се финансират като местна дейност от бюджета на Община град Добрич

 

 До края на 2018 г. със средства от общинския бюджет по Постановление на МС

 

3.

.„Личен асистент”, ”Социален асистент”, ”Домашен помощник”

Деца и възрастни с увреждания, в невъзможност за самообслужване

 

125

125

    -

Интегрирана услуга за подкрепа в домашна среда за деца и възрастни с увреждания, с частична или пълна невъзможност за самообслужване,  с цел  задоволяване на потребностите им от лична, комунално-битова и социална подкрепа.

 

Община град Добрич

 

Налична от 2016г.

Финансира се по Проект „Подкрепи ме” по схема ”Независим живот” на ОПРЧР. до 31.05.2018г.

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

6.

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

 

 

 

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания към ЦПЗ”Д-р П.Станчев”.

 

 

Дневен център за деца с увреждания „Надежда”

 

 

 

Деца, младежи и/или пълнолетни лица с увреждания.

 

40

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

70

40

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

70

40

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

90

Социални услуги, които се предоставят за деца, младежи и възрастни в риск в среда, заместваща семейната (целодневно и/или почасово на място) и създават условия за цялостно обслужване и задоволяване на основните жизнени потребности през деня, свързани с осигуряване на храна, здравни, образователни и рехабилитационни грижи, развитие на умения за самостоятелен живот, стимулиране на  ангажираност, организация на свободното време и установяване на лични контакти. Индивидуализация на грижата спрямо потребностите, интересите и желанията на целевата група.

 

Община град Добрич

 

 

 

 

Община град Добрич

 

 

 

 

 

Община град Добрич

 

Налична от 2006 г.

 

 

 

 

Налична от 2009г.

 

 

 

 

 

Налична от 2003 г.

Държавно-делегирана дейност, финансира се по ЕРС

 

Предоставя се от външен доставчик, финансира се по ЕРС

 

 

Държавно-делегирана дейност,финансира се по ЕРС

 

7.

 

Защитени жилища за лица с умствена изостаналост

 

Лица с умствена изостаналост и интелектуални затруднения; след напускане на институция или преходно жилище; 

8+6

8+6

8+6

Социална услуга – резидентен тип, грижа в среда близка до семейната, предназначена за ограничен брой лица, до 15, препоръчително 8, навършили 18 г., за които са изчерпани възможностите за осигуряване на семейна среда, настанени дългосрочно, където водят независим и самостоятелен начин на живот, подпомогнати от професионалисти

Община град Добрич

 

Налична от 2008 г

Държавно-делегирана дейност,финансира се по ЕРС

8.

Преходно жилище за пълнолетни лица с увреждания

 

 

Пълнолетни лица с лека степен на увреждания. осигуряваща настаняване на не повече от 8 лица и подкрепа от специалисти за придобиване на практически умения за водене на самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността.

8

8

8

Социална услуга – резидентен тип, осигуряваща настаняване на не повече от 8 лица и подкрепа от специалисти за придобиване на практически умения за водене на самостоятелен начин на живот и подготовката им за включване в живота на общността.

Община град Добрич

Налична от  2010г.

От 2017 с променена целева група

Държавно-делегирана дейност,финансира се по ЕРС

9.

Център за социална рехабилитация и интеграция за  възрастни хора

Лица с хронични заболявания; лица с  умствени/физически/множествени увреждания;

 със специални образователни потребности; безработни; хората от кръга на соц. контакти на лицата в риск.

45

45

45

Социални услуги, извършвани почасово на място или в семейна среда, свързани с извършване на рехабилитация, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално включване.

 

Община град Добрич

Налична от 1998 г

Държавно-делегирана дейност,финансира се по ЕРС

10.

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания -1

 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания -2

 

 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания -3

 

Деца в риск от социална изолация, за които са изчерпани възможностите за осигуряване на семейна среда с перспективи за продължително

настаняване; лишени от родителска грижа; изведени от институции

15

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

15

15

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

15

15

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

15

Комплекс от социални услуги – резидентен тип, предоставяне на дългосрочна грижа в среда, близка до семейната, за изграждане на умения за самостоятелен живот, осигуряване на здравни и образователни услуги (вкл. извън мястото на живеене/

 

 

Община град Добрич

 

 

 

 

Община град Добрич

 

 

 

Община град Добрич

Налична от 2010 г.

 

 

 

 

Налична от 2010г.

 

 

 

Налична от 2011г

 

От м. декември 2017 - с променена целева група

Държавно-делегирана дейност,финансира се по ЕРС

11.

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания

 • ЦНСТ -1
 • ЦНСТ -4

 

 

Център за настаняване от семеен тип за младежи с увреждания

 

 • ЦНСТ -2
 • ЦНСТ -3

 

Деца и младежи с увреждания, в риск от социална изолация, за които са изчерпани възможностите за осигуряване на семейна среда с перспективи за продължително

настаняване; лишени от родителска грижа; изведени от институции

 

 

 

 

 

12+2

12+2

 

 

12+2

12+2

 

 

 

 

 

12+2

12+2

 

 

12+2

12+2

 

 

 

 

 

12+2

12+2

 

 

12+2

12+2

Комплекс от социални услуги – резидентен тип, предоставяне на дългосрочна грижа в среда, близка до семейната, осигуряване на здравни и образователни услуги, социално включване в живота на общността чрез предоставяне на подходящи съпътстващи услуги .

Община град Добрич

Налична от 2015г.

 

 

 

 

 

 

Налична от 2015 г.

От м. декември 2017 г. с променена целева група

Държавно-делегирана дейност, финансира се по ЕРС

13

Център за обществена подкрепа2

 

 

Център за обществена подкрепа – възложена на външен доставчик-   Сдружение „Български червен кръст” Добрич

 

Деца в риск и техните семейства, отглеждани от един родител,  деца в многодетни семейства, деца на непълнолетни родители; в риск от отпадане от училище, с девиантно поведение, жертви на насилие ;наблюдение над следосиновителен период, приемна грижа.

 

30

 

 

 

25

 

30

 

 

 

25

 

50

 

 

 

25

Комплекс от социални услуги, свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

Община град Добрич

 

 

 

Община град Добрич

 

 

 

 

 

Налична от 2010 г.

 

 

 

Налична от 2007 г

 

 

 

 

 

 

Държавно-делегирана дейност,финансира се по ЕРС

 

Предоставя се от външен доставчик, финансира се по ЕРС

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Дом за медико-социални грижи за деца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дневен център за деца с увреждания към ДМСГД Добрич.

Деца лишени от родителска грижа на възраст от 0 до 3г.; деца с увреждания от 0-7г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деца с увреждания от 0-7г.,от специализирана институция и от общността

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Комплекс от медико-социални услуги – институционални грижи, насочени към:                           диагностициране; лечение; рехабилитация; продължително медицинско наблюдение; полагане на специфични грижи; възпитание; обучение; подготовка за социално включване и участие чрез посещаване на масови детски заведения, интеграция в семейство, подготовка за осиновяване.   

 

 

Медико-социални услуги  за деца със специални нужди. Включват  рехабилитатор, психолог, логопед, педагог и медицински работници, които се грижат за деца с медицински проблем. Дневния център предлага целодневни или почасови услуги - работи се върху фина моторика, координация, развитие на двигателни и говорни умения. Предлага се и диетотерапия, както и магнитотерапия, електротерапия, звукова терапия, парафин.

 

Община град Добрич/ с обхват област Добрич/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община град Добрич/ с обхват област Добрич/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налична от 2013г.

Финансира се от Министерство на здравеопазването

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансира се от Министерство на здравеопазването

16

Общностен център за деца и семейства

 

Деца от 0-7 г.: Деца от 0-7 г и техните родители от уязвими етнически групи; в частност ромската общност; Деца чийто родители са безработни, получават социални помощи; Деца на самотни родители; Деца със здравословни проблеми; Деца от многодетни семейства; Деца с рисково поведение; Деца, чийто родители не полагат достатъчна грижа за децата си, с нисък родителски капацитет, поради ниско образование, Деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас.

610

900 

   -

Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели да се постигнат следните резултати: повишаване общото благосъстояние на децата; подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години; разширяване обхвата на услугите, свързани с грижи за деца и семейства с ниски доходи, деца с увреждания и техните семейства.

Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налична от 2016г.

Финансира се по Проект „За равен шанс на децата“ ОПРЧР

 

17

Приемна грижа

Проект „Приеми ме 2015” – ОП”РЧР”

Деца в риск от изоставяне, чиито родители изпитват временна или по-продължителна невъзможност за отглеждането им.

51

62

64

Услугата се фокусира върху краткосрочно или дългосрочно отглеждане  на дете в семейна среда, и се явява алтернатива на настаняването му в специализирана институция. От м. ноември 2016г. се предоставя на областен принцип. Дейностите се реализират в съвместно с ОЗД към ДСП и Комисията по приемна грижа към РДСП.

Дейности:

1.Провеждане на информационни кампании на общинско ниво за популяризиране на приемната грижа;

2.Обучение и оценка на кандидатите за приемни родители;

3.Подкрепа на приемните родители в процеса на напасване с детето;

4.Настаняване и отглеждане на дете в приемното семейство; Наблюдение и подкрепа на приемното семейство след настаняване на дете.

Област Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налична от

2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Финансира се по Проект „Приеми ме 2015” – ОП”РЧР”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Дом за стари хора

 

 

Стари хора с право на пенсия, за които няма кой да полага грижи

 

115

115

115

Комплекс от социални услуги, институционални грижи – осигуряване денонощно на подслон, храна, здравно обслужване, социална подкрепа, организиране на свободното време и установяване н лични контакти.

 

Община град Добрич

 

Налична от 1957г.

 

 

Държавно-делегирана дейност, финансира се по ЕРС

 

19

Център за временно настаняване 

 

Възрастни лица без дом, в неравностойно социално положение

6

6

6

Основните дейности в центъра са насочени към ограничаването на социалната изолация, в която се намират

лицата. Процесът на социална интеграция е стъпаловиден и е съобразен с конкретните нужди на потребителите. Дейностите са насочени към създаване на условия за социални контакти, битово и трудово устройване.

 

Община град Добрич

 

Налична от 2013г

Предоставя се от Фондация”Ръка за помощ”

 

 

Таблица: БРОЙ, ВИД И КАПАЦИТЕТ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ, ПЛАНИРАНИ ЗА РАЗКРИВАНЕ, ЗАКРИВАНЕ,  ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ.

 Дейностите по този раздел са отразени в:

Таблица „Планирани социални услуги в Община Добрич през 2018/2019 г.”.

 

Услуга/вид

Потребители

     Капацитет

Дейности/фокус на услугата

Местоположение (община, населено място)

Финансиране/ресурсно обезпечаване

Целеви  групи

2017

2018

2019

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разширяване на дейностите в Център за обществена подкрепа чрез дейности по предоставяне на услугите „Формиране на ранни родителски умения“, Семейно консултиране и подкрепа“ и „Здравна консулнация“

Деца от 0-7 г и техните родители от уязвими етнически групи; в частност ромската общност; Деца чийто родители са безработни, получават социални помощи; Деца на самотни родители; Деца със здравословни проблеми; Деца от многодетни семейства; Деца с рисково поведение; Деца, чийто родители не полагат достатъчна грижа за децата си, с нисък родителски капацитет,

поради ниско образование

 

30

 

30

 

  50

Превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в ранното детско развитие. Подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители се цели да се постигнат следните резултати: повишаване общото благосъстояние на децата; подобрена училищна готовност на децата от семейства с ниски доходи и децата с увреждания на възраст до 7 години; разширяване обхвата на услугите, свързани с грижи за деца и семейства с ниски доходи, деца с увреждания и техните родители.

 

Община град Добрич

 

Държавно-делегирана дейност, финансира се по ЕРС

/Увеличаване капацитета на ЦОП/

2.

Наблюдавано  жилище за младежи от 18г. до 25г.

 

Младежи без увреждания от 18 до 25 г. възраст

 -

 -

 6

Ремонт, обзавеждане оборудване на помещения -2018 г.

 

Услугата е с фокус - младежи от 18- до 25-годишна възраст, които са били настанени извън семейството по реда на Закона за закрила на детето, осигуряваща настаняване и условия за водене на самостоятелен начин на живот. Подкрепата на лицата от специалисти се осъществява извън услугата чрез психологически, социални, правни и трудови консултации

Община град Добрич

Финансиране по ОПРР,  договор за изпълнение на дейностите № BG16RFOP001-5.001-0018-C01. Изграждане на НЖ 125 000 лв.

 

3.

Разширяване дейността на Дневен център за деца с увреждания, с дейности по предоставяне на услугите „Ранна интервенция на уврежданията“ /РИУ/и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания /ИППДУ-услуги за деца с увреждания и техните семейства

Деца с увреждания и техните семейства.

Деца от 0-7 г.

 Деца с увреждания, подлежащи на записване в първи клас.

 70

70

 90

Ремонт, обзавеждане оборудване на помещения-2018 г.

 

Услугата е с фокус - пряка работа с деца с увреждания и техните семейства, включително рехабилитация, и дейности по консултиране, обучение, мобилна работа с детето и семейството в техния дом с цел предотвратяване на изоставянето и/или институционализирането на деца с увреждания и изграждане на специални умения за отглеждане на децата с увреждания.

Подкрепа на деца с увреждания за успешна интеграция в първи клас.

 

Община град Добрич

Финансиране по ОПРР,  договор за изпълнение на дейностите № BG16RFOP001-5.001-0018-C01. Ремонт на ДЦДУ -  92 255,82 лв. и  /Увеличаване капацитета на ДЦДУ/

 

 

 

4.

Наблюдавано  жилище

Пълнолетни лица с увреждания с отменено запрещение, изведени от услуги резидентен тип.

-

4

4

Подпомагане и взаимопомощ, ефективна защита и социална интеграция на потребителите , с оглед  социално включване.

Община град Добрич

Ще се финансира от Фондация ”Св. Николай Чудотворец, в партньорство в Община град Добрич.

 

5.

Център за временно настаняване

Възрастни лица без дом, в неравностойно социално положение.

 

 -

 -

 20

Комплекс от дейности, които създават условия за подкрепа на бездомни лица с цел тяхната социална интеграция, задоволяване на ежедневните им потребности и предоставяне на временен подслон..

 

Община град Добрич

До 2019 г. Община град Добрич се задължава да включи допустим социален обект в Инвестиционната програма  и ИПГВР, на стойност 5% от общия ресурс за БФП – 28 000 000 лв.

                         

 

         

 

 

Всички социални услуги са ресурсно обезпечени съгласно действащата нормативна уредба.

 

 

           Забележка:

 

 1. Финансовата издръжка на всички налични социални услуги – държавно-делегирана дейност се финансират по Единен разходен стандарт.
 2. Персоналът на социалните услуги  е съобразен с Методиката за определяне числеността на персонала, утвърдена през 2012г.
 3. Планираното увеличаване капацитета на Дневен център за деца с увреждания и Център за обществена подкрепа е във връзка с Актуализиран план за действие за изпълнение на Националната стратегия „ВИЗИЯ ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯТА НА  ДЕЦАТА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ“, приет с Решение на МС №859 от 13.10.2016.

 

 

 

            Директор на Дирекция „Социално подпомагане” - Добрич:…………….

                                                                                                                 / М. Миткова /        

 

 

 

 

 

 Приет с решение № 33-26/24.04.2018  година

на Общински съвет град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C разкъсана облачност
Нагоре