Актуализиране на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община град Добрич (2016-2020 г.)

Обобщена таблица за планираните услуги в община Добрич

Услуга,

Вид

Потребители

Капа

цитет

Съдържание – основни дейности, фокус на услугата

Местополо-жение

Статус

(нова или налична)

Целеви групи

Брой

Териториален обхват

 

ЦОП 1

ЦОП 2

 

 

 

ЦОП 3

 

 

 

Стар текст: Семейства и деца с риск от изоставяне или разрушени семейни връзки; кандидати/одобрени приемни  родители; кандидати/осиновители; деца настанени в семейства на близки и роднини; деца в риск от отпадане от училище;  деца с противообществени прояви или поведенчески отклонения; деца жертви и извършители на насилие

Деца, семейства, бременни и  родилки в риск  от изоставяне на децата си

Нов текст: Семейства и деца с риск от изоставяне или разрушени семейни връзки; кандидати/одобрени приемни  родители; кандидати/осиновители; деца настанени в семейства на близки и роднини; деца в риск от отпадане от училище;  деца с противообществени прояви или поведенчески отклонения; деца жертви и извършители на насилие

Деца, семейства, бременни и  родилки в риск  от изоставяне на децата си

Деца и родители от уязвими етнически групи в частност ромската общност; деца, които не посещават детска градина или не ползват друг тип услуга за грижа за деца; деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа; родители живеещи в лоши жилищни условия; бъдещи родители.

 

 

Годишно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Добрич-град

Община Добрич-град

Община Добрич-град

 

 

 

 

 

25

Стар

30

Нов 50

 

30

 

 

 

 

Стар текст:Превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране на приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

Идентифициране на деца, родители и бременни жени в риск; Социално консултиране и подкрепа на майки, заявяващи намерение да изоставят детето си в родилно отделение; обучения  за формиране умения за самостоятелен живот за деца от семейства в риск; арт терапия; семейно планиране;

Нов текст: Формиране на родителски умения,Семейно консултиране, Здравна консултация, Семейства и деца с риск от изоставяне или разрушени семейни връзки; кандидати/одобрени приемни  родители; кандидати/осиновители; деца настанени в семейства на близки и роднини; деца в риск от отпадане от училище;  деца с противообществени прояви или поведенчески отклонения; деца жертви и извършители на насилие

Деца, семейства, бременни и  родилки в риск  от изоставяне на децата си

 

 

 

Добрич-град

Добрич-град

Добрич-град

 

 

 

 

Налична  ДДД – увеличаване капацитета 25-30

Налична ДДД , увеличаване капацитета  30-50

Налична, проект на ФРП

 

 

 

Дневен център за деца с увреждания с мобилна услуга

Стар текст: Деца с увреждания

Нов текст: Деца с увреждания и техните семейства.

 

 1

 

 Община Добрич-град

 

 

 

Стар 70

Нов 90

 

 

 

Стар текст: Комплексни грижи за деца, свързани със задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности, в т.ч. хидротерапия и организация на свободното време.

Нов текст: Комплексни грижи за деца, свързани със задоволяване на ежедневните, здравните и рехабилитационните потребности, в т.ч. хидротерапия и организация на свободното време.

 Ранна интервенция на уврежданията, Медицински, социални  и психологични консултации, изграждане на родителски умения за грижа за деца с увреждания, Проследяване психо –моторното развитие на деца от 0-7 г. от уязвими  семейства;мобилна работа за осъществяване превенция на заболяванията , информиране и консултиране, индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания.

 

Добрич-град

 

 

 

Налична ДДД

ЦСРИ с мобилна услуга

 Възрастни с увреждания

1

 

 Община Добрич-град

 

 

45

 

 

Комплекс от социални услуги, свързани с извършване на рехабилитационни, социално-правни консултации, образователно и професионално обучение и ориентиране.

 

 

 

Добрич-град

 

 

Налична ДДД,

увеличаване на капацитета от 45 на 55 до 2020г.

 

ЦНСТДМБУ 1

ЦНСТДМБУ 2

ЦНСТДМБУ 3

 

 

 

 

 

ЦНСТДМУ 1

ЦНСТДМУ 2

ЦНСТДМУ 3

ЦНСТДМУ 4

 

 

 

Деца в риск от изоставяне и институционализация

 

 

 

 

 

 

 

Деца от ДДУИ, превенция на институционализация

Младежи от ДДУИ,

превенция на институционализация

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

Община Добрич-град

Община Добрич-град

 

Община Добрич-град

 

 

 

 

Община Добрич-град

Община Добрич-град

Община Добрич-град

Община Добрич-град

 

 

 

15

15

15

 

 

 

 

 

 

 

12+2

12+2

12+2

12+2

 

 

Комплексни услуги, свързани със задоволяване на основните жизнени потребности в близка до семейната среда, оказване на индивидуализирана подкрепа и грижа, съобразена с особеностите на децата. Съдействие на децата за поддържане на връзки  с биологичните им родители, близки,  приемни  родители или осиновители.

 

Комплекс от социални услуги за деца и младежи с увреждания със специфични потребности, предоставяни в среда, близка до семейната. Индивидуализирана грижа ,подкрепа за изграждане и развитие на лични умения, създаване на условия за участие в живота на общността.

 

Добрич - град

Добрич - град

Добрич - град

 

 

 

 

 

Добрич - град

Добрич - град

Добрич - град

Добрич - град

 

 

Налична ДДД

Налична ДДД

 

 

 

 

 

 

 

Налична ДДД

Налична ДДД

Налична  ДДД

Налична  ДДД

 

Общностен център за деца и семейства –Комплекс  за почасови и мобилни услуги

1.Ранна интервенция на уврежданията

 

 

2. Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания

3.Семейно консултиране и подкрепа .

 

 

 

 

 

4.Формирне и развитие на родителски умения.

 

5.Здравна консулатация за деца.

 

 

 

 

 

6.Допълнителна подготовка за равен старт в училище.

 

 

7.Семеен център за деца от 0-3 г.

 

Деца в риск от 0-7 г. и техните родители

 

 

Деца с увреждания и техните родители

 

 

 

 

Деца с увреждания и техните родители

 

 

Деца и родители от уязвими етнически групи в частност ромската общност; деца, които не посещават детска градина или не ползват друг тип услуга за грижа за деца; деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа; родители живеещи в лоши жилищни условия; бъдещи родители.

 

 

 

 

Деца и родители от уязвими етнически групи в частност ромската общност; деца, които не посещават детска градина или не ползват друг тип услуга за грижа за деца; деца, за които родителите не полагат достатъчна грижа; родители живеещи в лоши жилищни условия; бъдещи родители.

 1

 Община Добрич - град

 

 

 

 

Деца -30

Родители -50

 

 

 

30

 

 

150 семейства

 

 

 

 

 

 

150 семейства

 

 

500 деца

 

 

 

 

 

30 деца

 

 

 

 

10 деца и техните родители

Медицински, социални  и психологични консултации, изграждане на родителски умения за грижа за деца с увреждания

Предотвратяване на изоставянето и/или институционализиране на деца с увреждания. Изграждане специализирани умения на деца с увреждания и подкрепа на семействата им

Подкрепа на деца с увреждания за успешна адаптация в 1-ви клас

 

Повишаване подкрепата за уязвими групи в риск по отношение развитието и нуждите на децата;повишаване възможностите за социално включване чрез повишаване на социалните умения и родителския капацитет .

Създаване връзка родител – дете, разширяване на подкрепата за родители от уязвими групи;

 

Проследяване психо –моторното развитие на деца от 0-7 г. от уязвими  семейства;мобилна работа за осъществяване превенция на заболяванията , информиране и консултиране.

 

Съхраняване и доразвиване придобитите социални умения на децата от предучилищните групи и подготовката им за  - 1ви  клас.

 

Предоставяне на комплексна грижа за деца необхванати от детските ясли;подобряване на родителските умения на техните родители.

Добрич - град

 

Проектно финансиране, 2016/2018 г.

ОПРЧР Проект „За равен шанс на децата“

ДМСГД

Добрич

 

Дневен център за деца с увреждания от 0-7г.

Деца от 0 до 3 години и деца до 7 години с увреждания

 

  Област - Добрич

20

 

 

 

60

Комплексни грижи за изоставени от биологичните си родители деца от 0 до 3 години и деца с увреждания от 0 до 7 години.

Здравна и социална подкрепа на деца с увреждания от 0.7г.

Добрич - град

Налична,

Финансира се от МЗ

Преходно

жилище

Младежи, напускащи  СИ 

 1

Област -Добрич

8

Наблюдение, съдействие и консултиране на младежите, напускащи специализираните институции; изграждане на умения за самостоятелен живот; превенция на рисково поведение; психологическо консултиране, семейно консултиране, медиация, рехабилитация; обучение  и подпомагане при трудова реализация, квалификация и преквалификация, кариерно консултиране.

Добрич - град

Налична ДДД

ЗЖ за хора с умствена изостаналост – 1

 

ЗЖ за хора с умствена изостаналост - 2

 

 

 

 

Възрастни лица с умствена изостаналост

  2

 

 

 

Община Добрич-град

 

 

Община Добрич-град

 

 

 

 

8

 

 

 

6

 

 

 

 

Предоставяне на подслон и ежедневни грижи за възрастни с увреждания в близка до семейната среда.

Добрич-град

 

 

Добрич - град

 

 

Налична ДДД

 

 

Налична ДДД

 

Дневен център за възрастни  с психични разстройства

Лица с психически увреждания

 

 1

 

Община Добрич - град

 

 

 

30

 

 

 

Медицинска и социална рехабилитация, консултации – социални, правни, здравни, психологически, трудотерапия; изграждане на умения за самостоятелност.

Добрич - град

 

 

 

 

Налична ДДД, предоставена за управление на външен доставчик /ЦПЗ/

Дневен

център за възрастни  с увреждания

с мобилна услуга 

Лица с физически и умствени увреждания

 1

Община Добрич - град

 

 

 

 

40

 

 

 

Цялостно обслужване на възрастните за деня, свързано с предоставяне на храна, задоволяване на ежедневни, здравни и рехабилитационни потребности и организация на свободното време.

Добрич - град

Налична, ДДД

 

 

Център за временно настаняване за възрастни

Възрастни лица, трайно живеещи на улицата  и водещи скитнически начин на живот;

 

Община Добрич - град

   6

Предоставяне на близка до семейната грижа за лица ,временно или трайно лишени дом

Добрич - град

Налична, управлявана от Фондация „Ръка за помощ“

 

Домашен социален патронаж  със Звено за предоставяне на услуги в домашна среда

 

 

 

Разширяване дейността на Звеното за услуги в домашна среда чрез предоставяне на услугите личен асистент , домашен помощник и социален асистент

 

Лица с увреждания и стари хора със затруднения в самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна среда;  

 

 

 

 

 

 Лица с увреждания и със затруднения в самообслужването, които имат нужда от грижа в семейна среда                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Добрич-град

 

 

 

 

 

Община Добрич-град

 

 

 

 

350

 

 

 

 

 

110

 

 

 

Комплексни социални услуги, предоставяни по домовете за доставка на храна; поддържане на личната хигиена и хигиената на жилищните помещения, обитавани от ползвателя; предоставяне на комунално – битови и социални услуги.

Грижа в семейна среда за деца и лица с увреждания, самотни възрастни хора в невъзможност да се справят самостоятелно.

 

 

Добрич-град

 

 

 

 

Налична, МД,увеличение на капацитета от 350 на 400 – до 2020г.

 

 

 

Нова , ОПРЧР,Проект   “ Подкрепи ме“

 

Дом за стари хора

 

 

Стари и самотни хора със затруднения в самообслужването

 1

Община Добрич-град

 

 

115

 

Комплекс от услуги за осигуряване на качествена и здравословна храна; медицински грижи; развлекателни, рехабилитационни, психологически услуги.

 

Добрич - град

 

Налична ДДД

 

.

Обществена трапезария

 

Лица и семейства на месечно подпомагане;лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях; самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии ; скитащи и бездомни деца и лица.

 

 1

 

 

 

 

 

 

 

Община Добрич-град

 

 

 

112

 

Осигуряване на храна

 

Добрич-град

 

Финансира се по проектни предложения на общините

 

Клуб на пенсионера

Лица в пенсионна възраст

 

Община Добрич - град

 

 

 

 

 

Социално включване на хората в пенсионна възраст; осигуряване на занимания и мероприятия в свободното време на нуждаещите се лица.

Добрич - град

Налична, МД

 

 

 

Клуб на инвалида

 

Лица с увреждания

 

 

Община Добрич - град

 

Социално включване на хората с увреждания.

Добрич - град

Налична, МД

Център за временно настаняване за възрастни

Възрастни лица, трайно живеещи на улицата  и водещи скитнически начин на живот;

1

Община Добрич - град

 20

Предоставяне на близка до семейната грижа за лица ,временно или трайно лишени дом, съдействие за придобиване на лични документи, медицинска грижа, за социална интеграция, при намиране на работа

 Добрич - град

Нова, МРРБ,Оперативна програма „Региони в растеж“

 

Център за работа с деца на улицата

Деца в риск от отпадане от училище и попадане трайно на улицата

1

Община Добрич - град

 20

Превенция на попадането на деца на улицата, скитничество, просене  и отпадане от училище

Добрич - град

Нова, МРРБ, Оперативна програма „Региони в растеж“

 

Наблюдавано жилище

Пълнолетни лица, с възможност да бъдат изведени от Защитено  жилище, на които е свалено запрещението

2

Община Добрич - град

 8

Подпомагане и взаимопомощ , ефективна защита и социална интеграция на потребителите с оглед социално включване

Добрич - град

Нова

ДДД

Наблюдавано жилище

Пълнолетни лица с увреждания, с отменено запрещение, изведени от услуги резидентен тип;

 

Община град Добрич

 4

Подпомагане и взаимопомощ , ефективна защита и социална интеграция на потребителите с оглед социално включване

Добрич - град

Нова

Фондация „Св. Николай Чудотворец“

Защитено жилище за лица с с   психични разстройства

Лица с психични разстройства

2

Община град Добрич

6+6

Предоставяне на подслон и ежедневни грижи за възрастни с психични разстройства в близка до семейната среда.

Добрич - град

Нова

ДДД

Приемна грижа

Деца в риск от изоставяне и настаняване в СИ

 

Община Добрич - град

 

Настаняване на деца в сигурна и безопасна семейна среда за определен период от време с цел:

- превенция на институционализиране;- развиване на социални умения;

- подготовка за реинтеграция или осиновяване.

 

Налична

ОПРЧР , Проект “Приеми ме 2015“

Информацион-но –консултативен кабинет към МКБППМН

Непълнолетни с емоционални и поведенчески проблеми в детска и юношеска възраст.

1

Община Добрич - град

 

Консултиране и специализирана помощ и подкрепа на деца и техните семейства при проблеми с адаптацията и мотивацията за учение, хиперактивност , дефицит на внимание и др. 

Добрич - град

Налична към МКБППМН

„Синя стая”

Деца под 10г. възраст в досег със закона – свидетели или пострадали от престъпления, обект на спор за родителски права, обект на осиновяване, пострадали от насилие и др.

1

Община Добрич - град

 

Създава условия за разпити и изслушване на деца извън съдебната зала за целите на наказателния и гражданския процес. 

Добрич - град

Нова

2018г. изградена от Районен съд Добрич, финансирана Община гр. Добрич.

Детски център”Веселата къща”

Деца до 10г. възраст, включително деца със СОП и техните семейства.

 

1

Община Добрич - град

 20

Образователни услуги за деца и родители. Услугите за деца ще включват занимания по Монтесори педагогика и психологическа подкрепа, а родителите ще участват в родителски класове, в които ще бъдат обучавани как да разпознават детските емоции, ще усвояват техники за разрешаване на конфликти и др.

Центърът ще предлага мобилна услуга с Монтесори педагогика в ЦДГ в град Добрич.

 

Нова

2016г. Фондация „Ръка за помощ”, финансирана  от  Българския център за нестопанско право и Фондация УниКредит с подкрепата на Фондация „Америка за България".

                 

 

Актуализацията е приета с решение № 33-26/24.04.2018  година

на Общински съвет град Добрич

Актуално

Започнаха строително – ремонтните дейности на Блок „Добрич“

29.05.2020

Фирмата - изпълнител започна строително – ремонтните дейности за довършването на Блок „Добрич“. В момента се събарят амортизираните от атмосферните условия стени на етажите с цел да бъдат изградени нови. Теренът е...

Започнаха строително – ремонтните дейности на Блок „Добрич“
ВИЖ ДОБРИЧ
12.33° C ясно небе
Нагоре