Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община град Добрич(2018 – 2019 г.)

Годишният план е разработен съгласно чл. 197, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, в сила от 1.08.2016 г. и в изпълнение на Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците от Община град Добрич (2017-2019 г.)

 

Стратегическа цел 1: Осигуряване на среда за социално приобщаване и качествено образование, в която детето е прието, ценено и има възможност да развива своите способности.

Дейност

Срок за изпълнение

Институции

Финансиране

1.1.Оценяванена индивидуалните потребности на децата и учениците и определяне на необходимост от обща или от допълнителна подкрепа

 

ежегодно

 

детски градини, училища

не се изисква допълнително финансиране

1.2.Извършване на оценка на риска от обучителни затруднения на децата на 5 и 6 годишна възраст в рамките на установяването на готовността на детето за училище

 

ежегодно

 

детски градини, подготвителни групи към училищата

не се изисква допълнително финансиране

1.3.Ранно оценяване на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца при постъпване за първи път на детето в детската градина чрез скрининг за определяне на риск от възникване на обучителни затруднения

 

ежегодно

детска градина, РЦПППО- Добрич

не се изисква допълнително финансиране

1.4.Осигуряване на условия и ресурси за развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявата на децата и учениците в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта:

1.4.1.Проучване на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците и създаване на условия за тяхното пълноценно развитие и изява на общинско, областно и национално ниво;

1.4.2.Организиране и провеждане на занимания в групи по интереси в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, гражданското и здравното образование;

1.4.3.Организиране на образователна, творческа, спортна дейност за деца и ученици на общинско, областно, национално равнище, включително и през ваканциите

 

ежегодно

детски градини

училища,

Община град Добрич,

РУО – Добрич, ОМЦ „Захари Стоянов“, институти и сдружения в областта на културата и спорта

от бюджетите на съответните институции

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.Подпомагане на кариерното ориентиране на учениците чрез стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта

 

ежегодно

училища,

Център за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР), РУО – Добрич,

Община град Добрич

 

от бюджетите на съответните институции

 

1.6.Кариерно консултиране и ориентиране на учениците в зависимост от потребностите, интересите, способностите, предпочитанията и ценностите

ежегодно

училища,

ЦПЛР, РУО – Добрич,

Община град Добрич

 

от бюджетите на съответните институции

 

1.7.Осигуряване на кариерно ориентиране според способностите и потребностите на учениците със СОП

 

ежегодно

РЦПППО – Добрич,

ЦПЛР, РУО – Добрич

от бюджетите на съответните институции

 

1.8. Участие в общински, областни, национални проекти, програми и форуми в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта за осигуряване на личностно развитие на децата и учениците и стимулиране на инициативност и творчески потенциал

ежегодно

детски градини,

училища,

Община град Добрич,

РУО – Добрич, институти и сдружения в областта на културата и спорта, ОМЦ „Захари Стоянов“

бюджетни и целеви средства

Стратегическа цел 2:  Осигуряване на необходими специалисти и повишаване на педагогическите компетенции на педагозите за посрещане на потребностите на децата и учениците за успешно и пълноценно приобщаване в училищната общност

 

2.1.Обезпечаване на общата и допълнителна подкрепа  за личностно развитие в детските градини и училищата с необходими специалисти:  психолог/педагогически съветник, логопед, ресурсни учители и др. педагогически специалисти според потребностите на децата и учениците (чл. 4, ал.4 от Наредба за приобщаващото образование)

ежегодно

 

детски градини, училища, ЦСОП, РЦПППО – Добрич, ДСП,

социални услуги в общността

осигуряване на необходимите средства от държавата във връзка с прилагането на Наредбата за приобщаващо образование

2.2.Организиране и осъществяване на различни форми за повишаване на знанията, уменията и компетенциите на учителите, работещи с деца и ученици със СОП, деца и ученици със изявени дарби, с хронични заболявания, деца и ученици в риск

 

ежегодно

детски градини, училища, ЦСОП, РЦПППО – Добрич, РУО – Добрич, НПО, Община град Добрич

от бюджетите на съответните институциии/или самофинанси-

ране

 

2.3.Организиране и провеждане на обучения на детски учители за осъществяване на дейности, свързани с определяне на риск от възникване на обучителни затруднения чрез скрининг

 

eжегодно

 

детски градини, РЦПППО – Добрич, РУО – Добрич, НПО

от бюджетите на съответните институции

2.4.Мултиплициране на добър педагогически опит в приобщаващото образование на ниво образователни институции и община

 

ежегодно

детски градини, училища, РЦПППО – Добрич, РУО – Добрич, НПО

от бюджетите на съответните институции

Стратегическа цел 3: Организационно и съдържателно развитие на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за ефективно изпълнение на разпоредбите в нормативните документи за приобщаващо образование.

 

 

3.1. Осигуряване на педагогическа и психологическа подкрепа на децата и учениците със СОП, обучаващи се в Център за специална образователна подкрепа „Д-р П. Берон“ (ЦСОП) за оптимално развитие на силните страни и способностите, коригиране и компенсиране на обучителните затруднения, постигане на очакваните резултати от обучението, стимулиране на цялостното им развитие за успешна социална и професионална реализация (чл.182 от Наредбата за приобщаващо образование)

 

3.2.Организиране на обучението на деца и ученици със СОП в изнесени паралелки и групи в ЦСОП, както и в социалните услуги в общността

(чл.184, ал.1 от Наредбата за приобщаващо образование)

 

ежегодно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦСОП „Д-р П. Берон“ гр. Добрич,

Община град Добрич,

РЦПППО – Добрич,

РУО – Добрич, детски градини и училища, културни институти, НПО, социални услуги в общността

 

осигуряване на необходимите средства от държавата във връзка с прилагането на Наредбата за приобщаващо образование

Стратегическа цел 4: Достъпност на общата и специализираната среда за децата и учениците чрез подобряване на материалните условия в детските градини и училищата

 

 

4.1.Подобряване на достъпността на архитектурната среда в образователните институции за осигуряване на физически достъп на децата и учениците с намалена мобилност:

 

4.1.1.Изграждане на съоръжения за достъпност на входовете на училищата и детските градини – рампи, асансьори и пр.;

4.1.2.Изграждане и адаптиране на детски площадки и съоръжения за игра в училищата и детските градини за деца с увреждания;

4.1.3.Изграждане на адаптирани санитарни възли в детските градини, училищата и обслужващите звена за децата със специални образователни потребности

 

 

ежегодно

Община град Добрич, училища, детски градини

осигуряване на необходимите средства от държавата във връзка с прилагането на Наредбата за приобщаващо образование

 

целеви и бюджетни средства

4.2.Изграждане и подобряване на специализираната подкрепяща среда в образователните институции (чл. 104, ал. 4 от Наредба за приобщаващото образование)

 

ежегодно

детски градини, училища, Община град Добрич

осигуряване на необходимите средства от държавата във връзка с прилагането на Наредбата за приобщаващо образование

целеви и бюджетни средства

Стратегическа цел 5: Осигуряване на най-добрия интерес на детето или ученика чрез партньорство и взаимодействие между всички участници в процесите на обучение, възпитание, социализация и адаптация в образователните институции (деца/ученици – педагогически специалисти – родители)

5.1.Развитие на ефективни форми за  взаимодействие  с родителите на деца и ученици  за осигуряване на подкрепа за личностно развитие:

5.1.1.Прилагане на програми и проекти за подкрепа и обучение за семействата за деца и ученици с увреждания;

5.1.2.Осигуряване на подкрепяща среда за семействата и близките на децата със СОП  чрез консултиране с психолози, логопеди, социални работници в училището/детската градина;

5.1.3.Сформиране на родителски групи за получаване на професионална помощ и подкрепа по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

5.1.4.Консултиране на родителите на деца и ученици с изявени дарби и насочване към специалисти за развитие на детето и ученика.

 

 

 

ежегодно

детски градини, училища, Община град Добрич, НПО, МКБППМН, ЦОП

не се изисква допълнително финансиране

 

 

 

 

 

 

 

5.2.Дейности за организиране на колективни, индивидуални, постоянни и временни организационни педагогически форми и изяви на ученици на общинско и регионално равнище

ежегодно

детски градини,

училища,

Община град Добрич,

 РУО - Добрич

от бюджетите на съответните институции

 

5.3. Организиране на информационни срещи с родители за подкрепа на деца и ученици в процеса на училищното образование

ежегодно

 

 

 

 

 

детски градини, училища, МКБППМН, НПО

 

бюджетни и целеви средства

 

 

 

 

 

 

5.4. Провеждане на квалификационни дейности с педагогическите специалисти, насочени към усъвършенстване на уменията за сътрудничество с родители

 

ежегодно

детски градини,

училища,

РУО – Добрич, НПО

бюджетни и целеви средства

5.5. Разработване и утвърждаване на модели на добри практики за съвместна дейност с родители и местна общност в подкрепа за личностното развитие на децата и учениците

ежегодно

детски градини,

училища,

РУО – Добрич, НПО

не се изисква допълнително финансиране

 

 

 

 

 

 

 

Стратегическа цел 6: Активно взаимодействие между образователните институции, държавни и общински структури, доставчици на социални услуги за осигуряване на процеса на приобщаващо образование в детските градини и училищата

6.1. Подобряване на координацията и сътрудничеството между институции по отношение на работата с децата в риск и деца, жертви на насилие за прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище,  утвърден със заповед № РД09-1871/18.12.2015 г. на министъра на образованието и науката и Междуинституционален план за действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните институции (2017 г.)

 

ежегодно

детски градини, училища, МКБППМН, РЗИ, МВР, ОЗД, РДСП, Община град Добрич,

РУО - Добрич

 

 

 

 

не се изисква допълнително финансиране

 

 

 

 

 

 

 

6.2.Създаване на работещи практики за изпълнение на нормативните изисквания за уведомяване на отделите за закрила на детето от  училищата и детските градини в случаите на деца и ученици в риск, отказ от страна на родителите за осигуряване на допълнителна подкрепа след оценка на индивидуалните потребности на детето/ученика.

 

ежегодно

детски градини, училища, ОЗД, Община град Добрич, РУО - Добрич

не се изисква допълнително финансиране

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Обединяване на усилията и активно взаимодействие между образователните институции и общински и местни структури и органи за повишаване на обхвата на децата и учениците и отпадането от училище

ежегодно

детски градини,

училища,

ДСП,

Община град Добрич,

РУО – Добрич

не се изисква допълнително финансиране

 

 

 

 

 

 

 

6.4.Организиране и провеждане на дейности,  насочени към местната общност за преодоляване на  предразсъдъците и  повишаване на информираността и чувствителността към децата и учениците, нуждаещи се от  допълнителна подкрепа за личностно развитие.

 

ежегодно

детски градини,

училища,

Община град Добрич,

РУО – Добрич, НПО

не се изисква допълнително финансиране

 

 

 

 

 

 

 

               

Приет с решение № 33-24/24.04.2018  година

на Общински съвет град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре