Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците

Документът е публикуван на 27.04.2018 г.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 27.04.2018 г. до 28.05.2018 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението  и дисциплината на водачите на превозни средства  и пешеходците на e-mail: dobrich@dobrich.bg.

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

от Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба

за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С настоящата докладна записка внасям предложение за изменение и допълнение на  Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич.

 

Тази Наредба урежда основните правила, права и задължения на Община град Добрич, на физическите и юридически лица, свързани с организацията, управлението и безопасността на движението на водачите на моторни превозни средства (МПС) на територията на Община град Добрич.

 

Горепосочената Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич  е приета с Решение № 18-1 от 28.03.2017 г. на Общински съвет град Добрич, изменена и допълнена с Наредба за изменение и допълнение, приета с Решение № 24-6 от 19.09.2017 г. на Общински съвет град Добрич.

1. Причини, които налагат приемането:

Сега действащата Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич  е приета с Решение № 18-1 от 28.03.2017 г. на Общински съвет град Добрич, изменена и допълнена с Наредба за изменение и допълнение, приета с Решение № 24-6 от 19.09.2017 г. на Общински съвет град Добрич.

Същата съдържа малко текстове относно принудителното задържане и преместване на МПС, които е необходимо да се осъвременят и да отговорят в пълна степен на изискванията, принципите и целите на действащите закони и обществените отношения.

При извършения преглед на текстовете на наредбата се установи, че съществуващата регламентация е обща и предимно с декларативен характер. Не отразява и не регулира в достатъчна степен обществените отношения, свързани с принудителното задържане и преместване на МПС. Това наложи изготвяне на проект за изменение и допълнение на действащата наредба.

Проектът е съобразен с изискванията на конкретни закони и подзаконови нормативни актове.

  Направените предложения са във връзка с предстоящото пускане в експлоатация на репатриращ автомобил и организиране на паркинг за принудително отстранените МПС. Нормативно определени са всички моменти от началото на принудителното отстраняване до този на заплащането на съответните такси и напускането на наказателния паркинг от принудително отстранения автомобил.

  С постоянното увеличаване на броя на новорегистрираните МПС и интензивността на движението на територията на град Добрич, както и във връзка с многобройните случай на неправилно паркирани МПС на територията на града, е необходимо да се гарантират изпълнението на утвърдената организация на движение и спазването на реда за паркиране на определените за това места.

 

  2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба:

 

Актуализиране на материята, отнасяща се до организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, както и осъществяване на ефективен и качествен контрол за спазване на разпоредбите на наредбата; Привеждане на нормативния акт в съответствие с обществените отношения.

 

  3. Очаквани резултати от приемане на наредбата:

 

  Повишаване ефективността на предоставяните услуги и контролната дейност по спазване  разпоредбите на наредбата;

  Повишаване на качеството на предлаганите услуги;

  Повишаване контрола на движение по пътищата на територията на община град Добрич;

  Финансовите резултати, които се очаква да бъдат постигнати са от събраните приходи от заплащането на цените при ползването на паркоместата, както и от реализирането на наказателните мерки, свързани с ползването на технически средства за принудително задържане тип “скоба“, които ще компенсират разходите по въвеждане на SMS-паркирането и изграждането и поддръжката на инфраструктурата на определените за паркиране места с въведен режим „синя зона“ - хоризонтална и вертикална пътна сигнализация.

 

    4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

 

  Финансовите средства, необходими за прилагане на наредбата са предвидени в бюджета на Община град Добрич за 2018 г.

  5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

  Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя.

 

            Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                            

 

                                

 ПРОЕКТ!

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс:

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и

пешеходците на територията на Община град Добрич, както следва:

 

§1 В чл. 4, ал.3, т.3, се правят следните изменения и допълнения: Премахва се думата „жилищни“, която е пред думата „сгради“.

§2 В чл. 10, се правят следните изменения и допълнения: „ 5 тона“ се заменя с „12 тона“.

§3 В чл. 11, ал.1, се правят следните изменения и допълнения: „Забранява се движението на товарни автомобили с максимално допустима маса над 12 т в зона „В” целогодишно, съобразно организацията на движение в град Добрич.                              

§4.  В чл. 35, се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал.2 след досегашният текст се добавя следния текст: „При липса на достъп от страната на водача /предвид начина на паркиране/, скобата се поставя от другата страна, при спазване на същите изисквания.“

2. В ал.4 текста се заменя с: „Правят се най-малко 5 /пет/ броя фотоснимки за констатиране на нарушението- преди и след блокиране на МПС.“

3. В ал.5  текста се заменя с: „Забранява се освобождаването на скобата от други лица, освен от упълномощените за това.“

4. В ал.(6) текста се заменя с: „При повреждане на скобата в случаите на предходната алинея или по друг начин, на извършителя се налага глоба, съгласно Таблица – Приложение 12.“

5. Създава се ал.(7) с текст: „Освобождаване на автомобила се извършва след заплащане на цената за паркиране и разходите по използването на техническото средство, определени в Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги, извършвани от Община град Добрич.“

6. Създава се ал.(8) с текст: „Когато водача или собственика на МПС, не се яви до три часа от поставянето на  скобата или до края на работното време на съответната зона, МПС се репатрира до специализиран охраняем паркинг.“

 

§5. В чл. 38, ал.2 след думата „уведомява“ се  добавя „и оперативния дежурен в Община град Добрич“.

 

§6. Чл. 39 се променя така:

Чл. 39 (1) Службата за контрол при Община град Добрич може да извършва преместване на паркирано моторно превозно средство без знанието на неговия собственик или на упълномощения от него водач, когато МПС е:

1. Паркирано в нарушение на ЗДвП на места, обозначени с неподвижен пътен знак, предупреждаващ за принудително преместване на паркирано превозно средство, както и в нарушение на Наредбите, приети от Общински съвет – гр. Добрич;

2. Спряно от движение и/или разкомплектовано, паркирано по улици, тротоари и зелени площи;

3. Паркирано във втори ред спрямо другите паркирани автомобили;

4. Паркирано на кръстовище или на пешеходни пътеки и на разстояние по - малко от 5 /пет/ метра от тях;

5. Паркирано в зоната на изчакване при светлинно регулирани кръстовища;

6. Паркирано при вход или изход на гараж, паркинг, детски заведения, училища, театри и др. места,  където е възможно да влизат или излизат ППС;

7. Паркирано в тунели, подлези, на мостове, надлези, стеснени участъци от пътя и в участъци с ограничена видимост;

8. Паркирано в пешеходната зона;

9. Паркирано така, че спира или затруднява движението по улиците или тротоарите;

10. Паркирано на спирките на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници;

11. Паркирано на платното за движение и на тротоара непосредствено пред входовете на сгради и гаражи, когато това затруднява достъпа до тях;

12. Паркирано в паркове, зони за отдих и  зелени площи;

13. Паркирано на места, определени за спиране на таксиметрови автомобили и на обозначени паркоместа, заплатени за служебен абонамент;

14. Паркирано на места, определeни за паркиране на хора с трайни увреждания, сигнализирани с необходимата маркировка;

15. При престояване на блокирано с техническо средство тип „скоба“ МПС, паркирано в зоната за кратковременно паркиране повече от 3 /три/ часа, както и след изтичане на работното време на съответната зона, то може да бъде репатрирано от мястото на паркирането по реда на чл. 168 от ЗДвП, като водачът или собственикът на МПС, освен разноските по блокирането с техническо средство тип „скоба“, заплаща и разноските по репатрирането и паркирането;

 (2) Принудителното преместване на МПС се извършва от полицейски служител от ОДМВР гр. Добрич и длъжностни лица от Община гр. Добрич, определени със заповед на Кмета. За извършеното нарушение може да се съставя фиш, а при оспорването му АУАН, съгласно Закона за движение по пътищата.

 (3)  Полицейският служител от екипът  извършил репатрирането уведомява 01  РУ при ОД на МВР- Добрич и дежурния по Община Добрич, че автомобила е преместен на определения паркинг.

(4) Принудително преместени автомобили се транспортират до паркинг, определен със заповед на Кмета на Община Добрич.

(5) Заплащането на таксите /разноските / за отстранен автомобил, се извършва на касата на паркинга, където е откаран репатрирания автомобил, за което се издава  касов бон.

(6) Напускане на паркинга се допуска, само след като водачът или собственикът на автомобила е заплатил съответните такси за принудителното отстраняване, задържане и отговорно пазене и след като представи документ за собственост или регистрационен талон. Таксите са определени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

(7) Паркингът е охраняем и е на непрекъснат 24 часов работен ден, като престоят на принудително отстранените МПС там се заплаща по 1/един/ лев за час престой.

 

§7. Чл. 40 се променя така:

Чл. 40 Процеса на репатриране се преустановява, ако водачът на неправилно паркираното МПС дойде на място, преди поставянето на четирите сапана /колана/ на репатратора. В този случай водачът заплаща 50% от таксата за репатриране, определената в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на Община Добрич.

 

§8. Чл. 41 се променя така:

 Чл. 41 Заплащането чрез кратко съобщение на мобилен оператор (SMS) на цената за паркиране или поставянето на касов бон за паркиране в “синя зона” в автомобил, паркиран в нарушение на изискванията на Закона за движение по пътищата и на Правилника за прилагането му, както и на тази наредба, не отменя нарушението и съответното за него наказание.

 

§9. Чл. 42 се отменя.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§10. В чл. 57а, ал.1, т. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич се правят следните изменения и допълнения: „За ползване на карта за режим на платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес е 20 % от стойността на определената цена по ал.2.

§11. В чл. 57а, ал.1, т. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич се правят следните изменения и допълнения: „10,00 лева“ се заменя с  „20,00 лева“.

§12. В чл. 57а, ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич се създава нова т. 7 със следното съдържание: „За престой на паркинг на принудително отстранени МПС – по 1 /един/ лев за всеки час престой“.

 

2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

 

ВНОСИТЕЛ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

С цялата Наредба с промените можете да се запознаете тук.

 

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.1° C ясно небе
Нагоре