Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич

Документът е публикуван на 24.04.2018 г.

 

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 24.04.2018 г. до 28.05.2018 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

         Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич 

                                                                           

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич  е приета с решение № 3 – 14 от 18 декември 2007 година на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение № 27-17 от 17 декември 2013 година, изм. и доп. с решение № 10-4 от 26.07.2016 година.

С тази наредба се уреждат условията и редът за поемане на общински дълг, за издаването на общински гаранции, видовете общински дълг, съгласно Закона за общинския дълг.

  1. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в наредбата

Направените изменения и допълнения на Закона за публичните финанси (обн., ДВ, бр.91 от 14.11.2017 г.); Закона за общинския дълг (обн., ДВ, бр.96 от 01.12.2017 г., доп.,ДВ, бр.99 от 12.12.2017 г.)  налагат и местната нормативна уредба да бъде приведена в съответствие с изискванията на националните фискални правила, приложими за общините.  

    2. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на наредбата 

Основните цели на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич са: постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с нормите на Закона за общинския дълг и Закона за публичните финанси; спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти.

   3. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на наредбата

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

  • Синхронизиране на текстовете от Наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Законосъобразност при цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

             За прилагането на предложените изменения и допълнения на Наредбата не са необходими допълнителни финансови и други средства.

 5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България

            Предлаганият проект за приемане на Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, ЗПФ и Закона за общинския дълг/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

            На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

            На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на  интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на e-mail адрес: dobrich@dobrich.bg  в срок до 28.05.2018 г.

 

 

            Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

Проект!

РЕШЕНИЕ:

 

            Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 15, ал. 3 от Закона за общинския дълг и чл.76, ал.3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич, както следва:

 

            § 1. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:

1. В т. 1 думите  гражданите на Община град Добрич” се заменят с  местната общност

            2. Точка 5  се изменя така: 

„5. финансиране на общински проекти за концесии за строителство или концесии за услуги с плащания от концедента;

             3. Създават се т.7, т.8 и т.9 :

„7. финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета (ОВ, L 347/320 от 20 декември 2013 г.), наричан по-нататък "Регламент № 1303/2013", от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура;”

„8. разплащане на просрочени задължения;”

„9. осигуряване на плащания по предоставени временни безлихвени заеми за сметка на централния бюджет по реда на Закона за публичните финанси.”

            § 2. В чл. 5, ал.1 се създава т.6:

„6. проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.”

§ 3. В  чл.22, ал.3 след  думата „финансова” се добавя  „или кредитна” 

            § 4. В чл. 22 а, ал.2 накрая се поставя запетая и се добавя ”както и за общинския дълг, поет за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура.”

§ 5. Член 23 се изменя така:

„Кметът на общината изпраща на министъра на финансите с копие до Сметната палата решението на Общински съвет по чл.9, ал.3 от ЗОД в 30-дневен от неговото приемане заедно с годишния отчет за състоянието на общинския дълг. ”

§ 6. В чл. 24а накрая се поставя запетая и се добавя  ”както и за финансиране на проекти чрез финансови инструменти по смисъла на чл. 2, т. 11 от Регламент 1303/2013 от финансови посредници, избрани от "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" ЕАД въз основа на открита, прозрачна, пропорционална и недискриминационна процедура”

§ 7. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за цялостната организация по поемането, обслужването и управлението на общински дълг на Община град Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

 

 

 

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-0.91° C облачно
Нагоре