Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич

Документът е публикуван на 24.04.2018 г.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 24.04.2018 г. до 28.05.2018 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

ДО

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

       Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич е приета с решение № 27 – 1 от 17.12.2013 година на Общински съвет град Добрич и изменена и допълнена с решение № 13-2 от 25.10.2016 г . С тази Наредба се определят условията и реда:

 • за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години;
 • за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, актуализиране и отчитане на общинския бюджет;
 • за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз.

1. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в наредбата

Направените изменения и допълнения на Закона за публичните финанси (обн. ДВ, бр. 91 от 14.11.2017 г.), налагат и местната нормативна уредба да бъде приведена в съответствие с изискванията на националните фискални правила, приложими за общините.   

2. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на наредбата

Една от основните цели на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич  е уеднаквяване на местните бюджетни правила със законодателните разпоредби, предвидени в изменения Закон за публичните финанси, касаещи регламентиране на взаимоотношенията на общинския бюджет с държавния бюджет – обособяване на основни взаимоотношения, чиито размери по видове се приемат със ЗДБРБ, както и доразвиване на уредбата относно други взаимоотношения с държавния бюджет.

Друга цел на предлаганите изменения и допълнения е усъвършенстване и прецизиране на действащи разпоредби в частта на изпълнението на общинския бюджет.

3. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на наредбата

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

 • Синхронизиране на текстовете от Наредбата с принципите, правилата,  терминологията и промените и допълненията заложени в Закона за публичните финанси. 
 • Достигане на по-голяма публичност и прозрачност в действията, при условията на открита процедура за финансово оздравяване.
 • Осъществяване на граждански контрол върху работата на общинската администрацията. 

4.Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

      За прилагането на предложените изменения и допълнения на Наредбата не са необходими допълнителни финансови и други средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗПФ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

            На основание чл.77 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл.26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на  интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на адрес: dobrich@dobrich.bg  в срок до 28.05.2018 г.

            Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси и чл. 76, ал. 3 и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич, както следва:

§ 1. В Чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Ал. 2 се отменя:
 2. Ал. 3 се изменя така:

   „3. Не се допуска извършването на разходи, натрупването на нови задължения за разходи и/или поемането на ангажименти за разходи, както и започването на програми или проекти, които не са предвидени в годишния бюджет на общината.“

 3. Създават се ал. 4, ал. 5 и ал. 6:

  „4. Не се допуска поемането на ангажименти за разходи, ако общината не е привела показателите си за поети ангажименти и задължения за разходи в съответствие с ограниченията по чл. 94, ал. 3, т. 1 и 2 от ЗПФ.“

  „5. Не се допуска натрупването на нови задължения за капиталови разходи и/или поемането на ангажименти за капиталови разходи за сметка на приходи, ако планираните по бюджета на общината приходи не се изпълняват.“

  „6. Не се допуска увеличение на наличните по бюджета на общината към края на годината просрочени задължения спрямо отчетените към края на предходната година, ако наличните към края на предходната година просрочени задължения надвишават 5 на сто от отчетените разходи.“

  § 2. В Чл. 19 се правят следните изменения:

 1. Ал. 1 се изменя така:

  „1. Размерът по видове на основните бюджетни взаимоотношения между общинските бюджети и централния бюджет се приема със закона за държавния бюджет за съответната година.“

 2. Ал. 2 се изменя така:

  „2. Размерът на бюджетните взаимоотношения по ал. 1 може да се променя по реда ЗПФ от съответния орган, когато това произтича от закон, от преструктуриране на делегираните от държавата дейности или при промени в натурални и/или стойностни показатели за финансиране на съответната дейност по бюджета на общината включително за сметка на намаление на бюджетното взаимоотношение на бюджета на първостепенен разпоредител с бюджет по държавния бюджет с централния бюджет, при изпълнение на области на политики, проекти, програми и възлагане на дейности.“

  § 3. В чл. 20, ал. 1 се правят следните изменения:

 1. Точка „б“ се изменя така: „местни дейности – обща изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;“
 2. Точка „г“ се изменя така: „други целеви разходи, включително за местни дейности;“

  § 4. Чл. 26, ал. 1, т. 1 се изменя така: „одобрената от Министерския съвет средносрочна бюджетна прогноза, включително размера на основните бюджетни взаимоотношения на централния бюджет с общините, както и одобрената бюджетна прогноза на общината.“

  § 5. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Ал. 2 се изменя така:

  „2. Текущите разходи за местните дейности се финансират от собствени приходи, обща изравнителна субсидия и трансфер за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища.“

 2. Ал. 4, т. 3 се изменя така:

  „т. 3. общата изравнителна субсидия и за зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища;“

  § 6. В Чл. 30, ал. 4 се прави следното изменение: думите „два местни ежедневника“  се заменят с думите „един местен или регионален вестник“

  § 7. Чл. 34, ал. 3, т. 6 се изменя така: „разчетите за финансиране на капиталови разходи, включително разпределението на целевата субсидия за капиталови разходи, определена със закона за държавния бюджет за съответната година, по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи;“

  § 8. Текста “Раздел VII Изпълнение на общинския бюджет” се изменя така: “Раздел VIII Изпълнение на общинския бюджет”

  § 9. Текста “Раздел VII “а“ Финансови затруднения и процедура по финансово оздравяване” се изменя така: “Раздел VIII “a” Финансови затруднения и процедура по финансово оздравяване”

  § 10. Текста “Раздел VIII Текущо наблюдение и отчитане на общинския бюджет“  се изменя така: “Раздел IX Текущо наблюдение и отчитане на общинския бюджет“

  § 11. Текста “Раздел VIII Годишен отчет на общинския бюджет“ се изменя така: “Раздел X „Годишен отчет на общинския бюджет“

  § 12. Текста “Раздел IX Ред за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз“ се изменя така: “Раздел  XI Ред за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз“

  § 13. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

   

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.05° C разкъсана облачност
Нагоре