Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Документът е публикуван на 23.04.2018 г.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 23.04.2018 г. до 23.05.2018 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

М О Т И В И

към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

1. Причини и мотиви за приемане на настоящата Наредба:

Исканата промяна за изменение и допълнение на Глава Трета, чл. 53 от Наредбата, в частта относно услуги, извършвани от ОП „Обреден дом“ гр.Добрич, произтича от необходимостта за предоставяне на гражданите на нови по вид услуги, както и осъвременяване на цените на някои от предоставяните услуги в направление траурна дейност. Промяната ще допринесе за постигане на по-голяма удовлетвореност на гражданите при организиране на погребения и траурни церемонии.

В направление Тъжни обреди се предвижда:

 

 • Въвеждане на нова по вид услуга: Ползване на зала за траурни церемонии

   

  С цел постигане на по-голяма удовлетвореност и удобство на гражданите на града при провеждане на траурни церемонии и поклонения, е необходимо да бъде допълнен асортимента на предлаганите услуги от предприятието, като бъде предоставяна за ползване траурната зала, находяща се в административната сграда на Гробищния парк на град Добрич. Стойността на услугата по предоставянето й е в размер на 24 лв. с ДДС за един час.

   

 • Промяна в цената на услугата: Ползване на хладилна камера

 

С цел повишаване качеството на обслужването на гражданите при организиране на погребения, както и качествено съхранение на тленните останки, оставени за съхранение в хладилната камера, собственост на ОП Обреден дом град Добрич, е необходимо да бъде изменена цената на услугата по предоставянето й, съобразена с разходите за постигането й. Стойността на услугата е 5,16 лв. с ДДС за един час. Цената на услугата към момента е 1,20 лв. с ДДС.

При определянето на размера на услугите са взети предвид видът и обемът на извършваните дейности, времето, необходимо за това и досегашната практика. Прилаган е диференциран подход спрямо различните видове услуги и тяхното потребление.

Цените на услугите се формират съгласно Приложение № 1 - на основа на пълните разходи, направени по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи. Те включват и съответен дял от:

а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;

б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги;

в/ разходи за управление и контрол.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата Наредба:

 • Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
 • Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
 • Определяне цени на ново разкрити услуги.
 • Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на услугите;
 • Надграждане и развитие на дейностите и предлаганите услуги.

   

  3. Очаквани резултати от приемане на Наредбата:

 • Регламентиране и разширяване на дейностите, извършвани от ОП Обреден дом;
 • Качествено административно обслужване на гражданите на града;
 • Възстановяване на голяма част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
 • По–голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси и цени на услугите, предоставяни от общината.
 • Запазване на настоящите и привличане на нови потребители на услугите, предоставяни от ОП Обреден дом.  

4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

          За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейскиясъюз и правото на РепубликаБългария:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

§ 1. В чл. 53, в частта Услуги предоставяни от ОП Обреден дом, се правят следните изменения и допълнения:

1.Изменя се точка 20, в частта цена на услугата:

 

Услуга

Мярка

Цена без ДДС

 

 

20.

Ползване на хладилна камера (за 1 час)

лв.

4,30

 2.Създава се нова точка 22 със следния текст:

Услуга

Мярка

Цена без ДДС

 

 

22.

Ползване на зала за траурни церемонии (за 1 час)

лв.

20,00

3.Досегашни точки от 22 до 44 включително, се изменят на точки 23 до 45.

§2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила след публикуването й в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

 

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
20.16° C облачно
Нагоре