Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Проект на Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми с постоянен и/или настоящ адрес

Документът е публикуван на 23.04.2018 г.

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 23.04.2018 г. до 25.05.2018 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Проект на Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ  адрес  на територията на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

М О Т И В И

към проект на Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ  адрес  на територията на Община град Добрич

 

 

1. Причини и мотиви за приемане на Правилник.

 

Основната причина за приемане на настоящия Правилник е задълбочаващата се тенденция към отрицателен естествен прираст в Община Добрич и нарастващия брой на хората с репродуктивни проблеми, които очертават необходимостта от набелязване на мерки за стимулиране на демографското развитие.

Комисия, създадена със Заповед № 91 от 25.01.2018 г. на Кмета на Община град Добрич, е изготвила проект на Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ  адрес  на територията на Община град Добрич.

Правилникът предвижда средствата за финансово подпомагане на медицински дейности за лечение на безплодие да се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община град Добрич, по предложение на Кмета, като неизползваните средства в рамките на календарната година остават като преходен остатък.

В документа конкретно са описани индикациите, на базата на които ще се финансира лечението на безплодие с методите на асистирана репродукция. Изброени са подлежащите на финансиране медицински дейности, както и тези, за които няма да се извършва финансиране.

Съществените моменти в новият нормативен акт са следните:

В ч. 9 от Правилника ясно са изброени критериите, на които кандидатите следва да отговарят за да получат финансово подпомагане, а именно:

- да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на  Община град Добрич през последните три години, като на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;

- да нямат задължения към Община град Добрич;

- да са с непрекъснати здравно-осигурителни права;

- да са пълнолетни;

- да са завършили средно образование;

- да не са осъждани за престъпления от общ характер;

- да не са поставени под запрещение;

- да не се водят на отчет в регистрите на ЦПЗ „Д-р П. Станчев” гр. Добрич;

- да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала;

- да не са роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен;

- да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим   единствено   с   методите   на  АРТ (асистирани репродуктивни технологии)   и   по-конкретно   IVF   или   ICSI;

- да не са одобрени за финансово подпомагане за инвитро процедури от „Центъра за асистирана репродукция” за календарната година, в която кандидатстват за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич;

- възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич да съответства на Наредба № 28/20.06.2007г. на Министерство на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция.

Ясно са посочени всички изискуеми документи за кандидатстване и процедурата за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки, живеещи във фактическо съжителство с репродуктивни проблеми. Предлагам за утвърждаване от Общински съвет и следните разработени образци:

- заявление за отпускане на финансово подпомагане - Приложение №1;

- декларация за фактическо съжителство за двойките, живеещи на семейни начала - Приложение №2;

- декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителя и неговия партньор - Приложение № 3;

- декларация от заявителите, че не са поставени под запрещение - Приложение № 4;

- декларация, че семейната двойка или съжителстващите на семейни начала лица не са одобрени за финансово подпомагане за инвитро процедури от „Центъра за асистирана репродукция” за календарната година - Приложение № 5;

- заявление за изплащане на финансова помощ - Приложение № 6;

- декларация за уведомяване за резултатите от проведената процедура - Приложение №7;

- декларация-съгласие за извършване на банков превод - Приложение 8;

- декларация-съгласие за съхраняване и обработване на лични данни - Приложение № 9.

Правилникът предвижда заявленията за финансово подпомагане за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми да се разглеждат от Комисия, сформирана със заповед на Кмета на Община град Добрич, в състава на която влизат:

Председател на Комисията е Зам. кмет „Хуманитарни дейности”

            Членове:

- председателя на ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”;

-  председателя на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”;

-  председателя на ПК „Законност, обществен ред и контрол”;

- 2-ма служители на общинска администрация по предложение на Кмета на Община град Добрич;

- лекар специалист по „акушерство и гинекология”, по възможност с допълнителна квалификация в областта на асистираната репродукция.

 

2. Цели и очаквани резултати от приемане на Правилника.

            Да има яснота, прозрачност, публичност и обективност при финансово подпомагане лечението на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес  на територията на Община град Добрич, със средства предвидени в бюджета на общината.
      Очакванията са след въвеждането на нормативния акт, повече хора с репродуктивни проблеми да имат възможност за процедури за асистирана репродукция и да намалее значително броят на семействата/двойките на територията на общината, които все още нямат деца.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт.

            Необходимите средства за прилагането на правилника са в размер на 15 000 лв. за 2018 г. и ще бъдат осигурени от Бюджета на Община град Добрич, след неговата актуализация.

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за приемане на Правилник за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ адрес  на територията на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, Закон за здравето, Наредба за дейности по асистирана репродукция и др./ свързани с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

 

 

                                                          

 

 ПРАВИЛНИК

ЗА ОТПУСКАНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВА И ДВОЙКИ С РЕПРОДУКТИВНИ ПРОБЛЕМИ, С ПОСТОЯНЕН И/ИЛИ НАСТОЯЩ  АДРЕС  НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

(Приет с Решение № ……… от ……….2018г. на Общински съвет град Добрич)

 

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. С настоящия Правилник се определят реда, условията и процедурата за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки във фактическо съжителство с репродуктивни проблеми, с постоянен и/или настоящ  адрес  на територията на Община град Добрич, със средства, предвидени в бюджета на Община град Добрич.

 

Чл. 2. Средствата, предвидени за финансово подпомагане на медицински дейности, свързани с лечение на безплодие, се гласуват всяка календарна година с бюджета на Община град Добрич, по предложение на Кмета.

 

Чл. 3. (1) Със средства, предвидени в бюджета на Община град Добрич, се финансират лица с безплодие, лечимо с методите на АРТ (асистирани репродуктивни технологии) и по-конкретно чрез ин витро оплождане при наличие на следните индикации:

1. Безплодие с неизяснена чрез конвенционалните диагностични методи етиология;

2. Тубарен стерилитет при жената /МКБ-Х: №97.1/, доказан чрез общоприетите начини за поставяне на диагнозата „тубарен стерилитет” – лапароскопия, лапаротомия или хистеросалпингография (ХСГ):

а/ липса на маточни тръби двустранно /оперативно отстранени/;

б/ едностранна липса с контралатериална непроходимост или стеноза;

в/ двустранна непроходимост на маточните тръби /вкл. след стерилизация/;

г/едностранна непроходимост с контралатериална стеноза;

д/ двустранна интерстициална или истмична стеноза;

е/ състояние след пластика на маточни тръби,  най-малко  12 месеца след пластика, при положение че не е настъпвала вътрематочна бременност;

ж/ ендометриоза, засягаща интегритета на маточните тръби;

3. Стерилитет при жената, свързан с липсата на овулация пораци LUFS;

4. Стерилитет, свързан с мъжки фактор /МКБ-Х: №97.4/:

а/ азооспермия, при хистологични данни за наличие на сперматогенеза;

б/ олиго- и/или астено-, и/или тератозооспермия, налагаща АРТ чрез IVF или ICSI с поне два от следните параметри:

аа) обем на еякулата < 1,0 ml;

бб) концентрация на сперматозоидите < 20 милиона/ml;

вв) сперматозоиди с добра подвижност < 40 % (grade 1 - 2);

гг) сперматозоиди с добра морфология < 30 % (по СЗО) или < 15 % (по Крюгер)

дд) наличие на спермоантитела при мъжа и/или жената;

5. Доказано моногенно генетично заболяване или доказана балансирана хромозомна мутация при поне един от партньорите;

6. Доказано онкологично заболяване при жената;

7. Други форми на безплозие с доказана необходимост от лечение чрез АРТ.

 

(2) Може да се финансира асистирана репродукция на спонтанен цикъл след писмено съгласие на заявителката при наличие на индикации по ал. 1, т. 1 - 6 в един или повече от следните случаи:

1. при пациентката е показан лош отговор към КОХС при предходна/и стимулация/и (low - responders: 0 - 4 овоцита);

2. ограничен яйчников резерв със стойности на анти-Мюлеров хормон от 1 до 1,4 ng/ml; 3. наличие на съпътстващо заболяване или състояние, което е противопоказано за КОХС (като автоимунни заболявания, тежки алергични реакции и др.).

 

(3) Наличието на индикациите по ал. 2, т. 1 и 2 не изключва възможността за прилагане на асистирана репродукция с КОХС, освен ако заявителката не е изразила писмено съгласие за процедура на спонтанен цикъл.

 

Чл. 4. (1) Със средства, предвидени с бюджета на Община град Добрич се финансират следните дейности по асистирана репродукция:

1.  Контролирана овариална (хипер)стимулация /КОХС/ с един или повече от един от следните лекарствени продукти /по групи/:

а/ аналози на гонадолибералина /агонисти или антагонисти/,

б/ гонадотропни хормони /уринарни или рекомбинантни/,

в/ други /за лутеална поддръжка/ - стероиди и/или хорионгонадотропин.

2. Контрола на стимулационния процес чрез:

а) документирани ехографски прегледи;

б) хормонални изследвания;

3.  АРТ методи /ин витро методики/:

а/ фоликулна пункция под ехоглафски контрол;

б/ класическо инвитро оплождане;

в/ оплождане чрез т.нар. ICSI;

г) трансфер на свежи ембриони;

 д) криоконсервация на предимплантационни ембриони или на яйцеклетки;

е) трансфер на размразени ембриони, които са криоконсервирани със средства от центъра - необходимите ехографски прегледи, размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и ембриотрансфер;

ж) асистирана репродукция на спонтанен цикъл - необходимите ехографски прегледи, 4 фоликулни пункции под ехографски контрол, оплождане, замразяване и размразяване на ембрионите, култивиране при нужда и необходимия брой ембриотрансфер/и.

 

(2) Лекарствените продукти, финансирани със средства по този Правилник следва да са включени в Позитивния лекарствен списък на Република България и се осигуряват по реда на чл. 207, ал. 1, т.5а от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.

 

Чл. 5. Със средства, предвидени с бюджета на Община град Добрич, не се извършва финансиране извън посочените по- горе дейности, включително:

1. първоначалните изследвания за достигане до диагноза и вземане на решение за АРТ чрез инвитро оплождане;

2. изследванията, необходими като минимум съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, както следва:

а) микробиологични;

б) спермален анализ;

в) за трансмисивни инфекции;

г) кръвногрупова принадлежност и резус фактор;

д) хормонални - преди КОХС;

е) на кръвни картини, биохимия и хемостаза;

ж) други специфични изследвания (генетични, имунологични и пр.);

3. изследвания извън посочените в Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, независимо от момента на извършването им;

4. индукция на овулацията и/или КОХС с кломифен цитрат и др. СЕРМ;

5. инсеминации от партньора или дарител;

6. ембриоредукция;

7. предимплантационна генетична диагностика или скрининг (PGD/PGS);

8. инвитро матурация (IVM);

9. овоцитна донация;

10. ембриодонация;

11. GIFT, ZIFT и др. подобни;

12. тестикуларна и/или епидидимална биопсия (TеSE, PESA, МESA).

 

Чл. 6. Кандидатстването за финансово подпомагане на медицински дейности, свързани с лечение на безплодие на семейства и двойки с репродуктивни проблеми, по реда на настоящия Правилник е за един опит в рамките на една календарна година и не ограничава правото и възможността за кандидатстване и финансиране през следващата календарна година, както и за финансиране от Центъра за асистирана репродукция (при положение, че не се финансира една и съща процедура).

 

Чл. 7.  Средствата, отпуснати на семейства и двойки, живеещи на семейни начала за финансово подпомагане, са в размер до 3 000 лв. (три хиляди лева) на двойка заявител, в рамките на една календарна година. Изплащането на одобрените средства може да се извърши и през следващата календарна година, като се предвиждат в бюджета на Общината.

 

Чл. 8. По настоящия Правилник на Община град Добрич се финансират медицински дейности, извършени единствено в лицензирани клиники на територията на Република България, които имат разрешително по чл.131, ал. 1 от Закона за здравето и Наредба № 16/25.04.2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция.

                          

 

Глава втора

КРИТЕРИИ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА НУЖДАЕЩИ СЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО АСИСТИРАНА РЕПРОДУКЦИЯ ПРИ ЛИЦА С БЕЗПЛОДИЕ, ЛЕЧИМО С МЕТОДИТЕ НА АРТ. ДОКУМЕНТИ, ДОКАЗВАЩИ НЕОБХОДИМОСТ ОТ ЛЕЧЕНИЕ С АРТ ПРОЦЕДУРИ.

 

Чл. 9. За да получат финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция при безплодие, лечимо с методите на АРТ, кандидатите трябва да отговарят на  следните критерии:

1. да са български граждани, притежаващи постоянен и/или настоящ адрес на територията на  Община град Добрич през последните три години, като на това условие следва да отговаря поне единият от кандидатите;

2. да нямат задължения към Община град Добрич;

3. да са с непрекъснати здравно-осигурителни права;

4. да са пълнолетни;

5. да са завършили средно образование;

6. да не са осъждани за престъпления от общ характер;

7. да не са поставени под запрещение;

8. да не се водят на отчет в регистрите на ЦПЗ „Д-р П. Станчев” гр. Добрич;

9. да са семейства или двойки, живеещи на семейни начала;

10. да не са роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен;

11. да е налице доказан стерилитет /независимо с женски и/или с мъжки фактор/, лечим   единствено   с   методите   на   АРТ   и   по-конкретно   IVF   или   ICSI;

12. да не са одобрени за финансово подпомагане за инвитро процедури от „Центъра за асистирана репродукция” за същата календарна година, в която кандидатстват за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич;

13. възрастта на жените, кандидатстващи за финансиране със средства от бюджета на Община град Добрич да съответства на Наредба № 28/20.06.2007г. на Министерство на здравеопазването за дейности по асистирана репродукция.

 

Чл. 10. При кандидатстване се подават следните документи:

(1) Заявление по образец, съгласно Приложение № 1, подадено от двамата заявители към което се прилага:

1. медицинска документация, удостоверяваща наличие на индикации по чл. 3;

2. етапна епикриза, в която задължително се отбелязва липсата на контраиндикации съгласно Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по асистирана репродукция, а при индикации за асистирана репродукция на спонтанен цикъл - и препоръка на медицински специалист по асистирана репродукция за прилагане на този метод;

3. копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф "вярно с оригинала" на всеки от заявителите;

4. удостоверение за настоящ адрес, в случай, че лицето няма постоянен адрес на територията на Община град Добрич;

5. удостоверение за наличие или липса на задължения към Община град Добрич;

6. удостоверение от Териториална дирекция на НАП офис Добрич за непрекъснати здравноосигурителни права;

7. копие на диплом за завършено средно образование за всеки от заявителите;

8. копие на акта за сключен граждански брак – за семействата или попълнена декларация за фактическо съжителство (Приложение №2) за двойките, живеещи на семейни начала;

9. декларация, удостоверяваща липсата на кръвно родство по права линия и по съребрена линия до четвърта степен между заявителя и неговия партньор, по образец съгласно Приложение № 3;

10. свидетелство за съдимост на всеки от заявителите;

11. декларация от заявителите, че не са поставени под запрещение, по образец съгласно Приложение № 4;

12. удостоверение, че кандидатстващите не се водят на отчет в регистрите на ЦПЗ „Д-р П. Станчев” гр. Добрич;

13. декларация, че семейната двойка или съжителстващите на семейни начала лица не са одобрени за финансово подпомагане за инвитро процедури от „Центъра за асистирана репродукция” за календарната година (Приложение № 5);

14. декларация за уведомяване за резултатите от проведената процедура (Приложение № 7);

15. декларация за съгласие за съхраняване и обработване на лични данни (Приложение № 9).

 

(2) Медицинската документация се подготвя от лечебно заведение, получило разрешение за дейности по асистирана репродукция съгласно чл. 131, ал. 1 от Закона за здравето.

 

(3) При нужда, Комисията може да изисква и допълнителни документи и данни от медицинските заведения, както и да извършва проверки и запитвания.

 

 

Глава трета

ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОГАМАНЕ

 

 

Чл. 11. Председателят на Комисията обявява в сайта на Община град Добрич срока и мястото за прием на документи.

 

Чл. 12. (1) Кандидатстващите за финансова помощ подават заявление по образец, адресирано до Кмета на Община град Добрич, към което прилагат документите по чл. 10, ал. 1.

 

(2) Входираните в деловодството на Община град Добрич заявления се разглеждат от Комисия, сформирана със заповед на Кмета на Община град Добрич в състав:

            Председател на комисията е Зам. кмет „Хуманитарни дейности”

            Членове:

- председателя на ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”;

-  председателя на ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”;

-  председателя на ПК „Законност, обществен ред и контрол”;

- 2-ма служители на общинска администрация по предложение на Кмета на Община град Добрич;

- лекар специалист по „акушерство и гинекология”, по възможност с допълнителна квалификация в областта на асистираната репродукция.

 

(3) За дейността си членовете на Комисията не получават възнаграждение, с изключение на лекарите – специалисти по чл.12, ал. 2 и по чл. 13, ал. 1.

 

Чл. 13. (1) При необходимост в Комисията могат да участват и други медицински специалисти.

 

(2) Средствата за възнаграждения се осигуряват от бюджета на Община град Добрич.

 

Чл. 14. Комисията по този Правилник осъществява следните функции в изпълнение на правомощията си :

1. разглежда заявленията за финансово подпомагане хронологично, по датата на входиране.

2. изготвя протокол, който предлага за утвърждаване на Кмета на Община град Добрич.

 

Чл. 15. (1) 3аседанията на Комисията са редовни при присъствие на повече от половината от нейните членове.

 

(2) 3аседанията са закрити.

 

(3) Решенията за одобряване на кандидатите се вземат с обикновено  мнозинство  от  присъстващите,  при  явно  гласуване.

 

Чл. 16. (1)   За  всеки  от  кандидатите  се  изготвя  преписка  по  заявленията, включени в дневния ред на заседанието.

 

(2) Преписката включва Заявлението, придружено с документите по чл. 10.

 

Чл. 17. При  непълноти  в  подадените  документи,  Комисията уведомява кандидатите и определя срок до един месец за корекции.

 

Чл. 18. Всеки заявител се уведомява писмено за резултата от процедурата.

 

Чл. 19. (1) В тримесечен срок от уведомяването на одобрените за финансиране двойки/семейства,  заявителите са длъжни да уведомят Кмета на Община град Добрич за започнатите действия по извършване на асистирана репродукция, като представят необходимите за това документи (план за лечение от здравното заведение, насрочена или започната процедура и др.)

 

(2) При неизпълнение на задължението за уведомяване по ал.1, правото за ползване на финансова помощ на двойката - заявител се погасява.

 

Чл. 20. (1) Изплащането на финансовата помощ става след извършване на процедурите и при спазване на указания в ал. 2 ред.

 

(2) Одобрените лица подават заявление (Приложение № 6) до Кмета на Община Добрич и декларация (Приложение № 8) в едномесечен срок от приключване на процедурите по асистирана репродукция. Към заявлението лицата прилагат:

 1. удостоверение за банкова сметка;
 2. първични счетоводни документи – фактури (оригинал) с описание и стойност на извършените дейности и медицинските изследвания. При заплатени в брой суми, към фактурите следва да се приложат касовите бонове. 

   

  (3) Паричната сума се отпуска до един месец от датата на подаване на заявлението по ал. 2.

   

  (4) Средствата се изплащат с банков превод в левове по посочена банкова сметка от заявителите.

   

   

  Глава четвърта

  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ НА ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ

   

  Чл. 21. Членовете на Комисията, лицата по чл. 13 от настоящия Правилник, както и служителите на общинската администрация, нямат право да разгласяват факти и обстоятелства, които са им станали известни в хода на тяхната дейност.

   

  Чл. 22. Правилника за отпускане на финансова помощ за лечение на семейства и двойки с репродуктивни проблеми се обявява на сайта на Община град Добрич.

   

   

   

   

   

   

  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

   

  §1. Този Правилник е приет с Решение № …….... по Протокол № ……………../ …………2018г., от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на ………….2018г.

   

  §2. Приложения № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 представляват неразделна част от Правилника.

   

   

   

   

   

   

   

   

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.42° C облачно
Нагоре