Статут на Общински Младежки Център град Добрич

 С Т А Т У Т

 

НА ОБЩИНСКИ МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР

 ГРАД ДОБРИЧ

 

 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

 

Чл. 1. С този статут се уреждат основните цели и предмета на дейност на Общински младежки център - град Добрич, организационната структура и управление, финансирането и управлението на материалната база.

Чл. 2. Общински младежки център - град Добрич е второстепенен разпоредител с бюджет, финансиран от приходи за местни дейности, Функция III "Образование“, Дейност 337 "Извънучилищни дейности".

        Чл. 3. Общински младежки център - град Добрич притежава печат с текст "Общински младежки център “Захари Стоянов” - Добрич".

Чл. 4. Общински младежки център - град Добрич е със седалище в град Добрич, пл. “Стария орех” № 1.

 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

 

 

Чл. 5. Общински младежки център - град Добрич е създаден като специфична общинска структура за да предлага условия за осъществяване на дейности, предназначени за децата и младите хора от общината, с цел да:

 1. стимулира личностната и социалната реализация и интеграция в обществото;
 2. подпомага развитието на интересите и дарованията - професионални, творчески, културни, социални, духовни и други - в тяхното свободно време;
 3. изпълнява общински, регионални и национални програми;
 4. подпомага и активно съдейства за изпълнението на националната и общинска политика;
 5. разширява обществената подкрепа и издига ролята и авторитета на децата и младите хора у нас, без оглед на тяхната идейна, политическа или религиозна ориентация.

Чл. 6. За да удовлетвори разностранните интереси на децата и младежите от общината, Общински младежки център - град Добрич организира, реализира и партнира в дейности по:

 1. общински програми;
 2. национални програми;
 3. европейски и други международни програми;
 4. набиране, съхраняване, анализиране и разпространяване сред младите хора от общината на специфична младежка информация;
 5. направление на социалната и здравна превенция;
 6. направление на културата и художественото творчество;
 7. професионалното развитие на младежите от общината - възможности за работа, обучение и квалификация и други;
 8. подпомагане на младежката заетост;
 9. гражданското и здравното възпитание на децата и младите хора;
 10. запазването на българските традиции и обичаи;
 11. създаването на условия и среда за осмисляне и самоорганизиране на свободното време на децата и младите хора от общината: забавно-развлекателни, екологични, спортни, туристически и други дейности.

Чл. 7. За осъществяване на изброените дейности, Общински младежки център - град Добрич организира, подпомага и реализира:

 1. специализирани служби за младежка информация и консултации;
 2. клубове, клубни обединения, неформални групи, включени като формирования в структурата на центъра;
 3. различни художествени, творчески и обществени прояви в т.ч. - общински, регионални, национални и международни;
 4. клубове по професионални и творчески интереси;
 5. клубни и творчески занимания и форми - школи, студия, курсове, клубове;
 6. прояви, съобразени с интересите и потребностите на децата и младите хора: конференции, семинари, обменни програми, концертни програми, спектакли, шоута, изложби, срещи, дискусии, лектории, балове и други;
 7. инициативи на младежки, студентски и други неправителствени организации, работещи по въпросите на младежта.

 

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 8. Общата численост на персонала се одобрява от Общински съвет по предложение на Кмета на Община град Добрич.

Чл. 9. Кмета на Община град Добрич назначава, след провеждане на конкурс, директор на Общински младежки център - град Добрич и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения, съгласно Кодекса на труда.

Чл. 10. Директорът организира и управлява дейността на центъра, съгласно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Община град Добрич.

Чл. 11. За осъществяване на своите правомощия, директорът издава заповеди.

Чл. 12. Директорът назначава, преназначава, освобождава и налага дисциплинарни наказания на служителите на центъра, съгласно Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове към него.

Чл. 13. При осъществяване на дейността на Общински младежки център - град Добрич, директорът:

 1. Управлява предоставеното му общинско имущество;
 2. Разходва средствата в рамките на утвърдения с Решение на Общински съвет град Добрич бюджет за дейността;
 3. Разработва Правилник за вътрешния трудов ред в Общински младежки център - град Добрич, Вътрешни правила за организация на работната заплата, длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите и ги представя за утвърждаване от Кмета на Община град Добрич;
 4. Разработва и утвърждава длъжностни характеристики на персонала;
 5. Подписва договори (с изключение на договори, сключени след провеждане на процедури, по които възложител е Кмета).

Чл. 14. Дейността на Общински младежки център - град Добрич е организирана в следните направления:

 • административно и финансово обслужване;
 • специалисти, разпределени по направления;
 • неформално образование;
 • информационно-консултантски център (програми, проекти, комуникации);
 • младежки изяви и инициативи.

 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл. 15. Финансовата издръжка се осигурява със средства от:

 1. общинския бюджет;
 2. дарения;
 3. средства по програми и проекти, финансирани от фондове и институции на Европейския съюз и други международни програми.

 

V. МАТЕРИАЛНА БАЗА

 

 

Чл. 16. Общински младежки център – град Добрич ползва движимо и недвижимо имущество, което му е предоставено за стопанисване и управление по установения ред от Общинския съвет.

Чл. 17. Общински младежки център – град Добрич може да придобива движимо имущество по реда, съгласно нормативните документи.

Чл. 18. Стопанисването и ползването на материалната база се урежда в Правилника за вътрешния трудов ред.

 

VІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

       

Чл.19. Статутът подлежи на актуализация, при промяна на нормативната база или при възникнала необходимост, свързана с развитие на дейността.

Чл. 20. Настоящият статут влиза в сила от датата на приемането му от Общински съвет град Добрич.

 

                                       Приет с решение № 32-6 от 27 май 2014 година

на Общински съвет град Добрич

Актуално

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки

06.06.2023

Община град Добрич информира гражданите, че на 07.06.2023 г. ще се извършат регулярните обработки срещу кърлежи на детските площадки  Градски Парк „Свети Георги“. Обработките ще  провеждат в утринните часове след 6...

Регулярни обработки срещу кърлежи на Градски Парк „Свети Георги“ и детските площадки
ВИЖ ДОБРИЧ
17.25° C разкъсана облачност
Нагоре