Община град Добрич обявява публично обсъждане на Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 23.03.2018 г. до 23.04.2018 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

от Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

ОТНОСНО:  Предложение за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

Съгласно чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, в общинските детски градини може да се организират почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по отглеждане на децата, по желание на родителите и при условия и по ред, определени с Наредба на Общинския съвет.

С предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата се цели да се регламентира заплащането на допълнителните услуги за почасово и сезонно отглеждане на децата в детските градини на територията на Община град Добрич.

Съгласно чл. 119, ал. 4 от Закона за здравето, за отглеждане на децата в общинските детски ясли родителите и настойниците заплащат такси в размери, определени от Общинския съвет в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

С предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата се цели да се регламентира възможността за заплащане на такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в  общинските детски ясли и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич.

І. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в Наредбата:

Причините, които налагат приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, са продиктувани от разпоредбите на чл.68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищно образование, който регламентира възможностите в общинските детски градини да се организират като допълнителна услуга почасови, съботно-неделни и сезонни дейности по желание на родителите/настойниците или законните представители на детето.

За ползването на допълнителните услуги по отглеждането на децата в общинските детски градини и детски ясли, ще се заплащат такси за издръжка и ползване на материалната база и за необходимите средства за възнаграждения на персонала и задължителните осигурителни вноски от работодатели извън стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели. Реализираните приходи ще постъпват по бюджета на Община град Добрич.

ІІ. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 • Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от Наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за здравето;
 • Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите;
 • Създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги;
 • Постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси.

ІІІ. Финансови и други средства, необходими за прилагане на  Наредбата:

Предвидените изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община град Добрич не изискват допълнителни финансови средства от бюджета на общината.

 

ІV. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата:

 • Синхронизиране на текстовете от Наредбата с действащото законодателство в Република България;
 • По-голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските такси, предоставяни от Общината;
 • Наличие на допълнителна услуга по отглеждане на децата в детските градини по отношение на почасови и сезонни дейности, по желание на родителите/настойниците;
 • Възможността за заплащане на такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в  общинските детски ясли и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич.

 

V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е обвързано със синхронизирането на действащото българско законодателство (Закона за местните данъци и такси, Закона за предучилищното и училищното образование, Закона за здравето), относимо към уредбата на тези обществени отношения.

Настоящите изменения и допълнения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, приета от Общински съвет град Добрич, са в съответствие с европейското законодателство – Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.   

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове, проектът на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич, заедно с мотивите /Приложение 1/, за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок да направят своите предложения и становища.

Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:                                                                                                             

                                

                                                                                                                                                             ПРОЕКТ!

 

Р Е Ш Е Н И Е:

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, във връзка с чл. 298, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 119, ал. 4 от Закона за здравето и чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс:

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

§ 1. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Досегашната ал. 8 става ал. 10.
 2. Добавя се нова ал. 8 със следното съдържание:

„(8) Такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в общинските детски ясли и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич – 135,00 лв. на месец.“

 1. Добавя се нова ал. 9 със следното съдържание:

„(9) Предвидените в чл. 28, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 преференции не се отнасят за таксата по чл. 28, ал. 8.“

§ 2. В чл. 30 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 се добавя нова т. 5 със следното съдържание:

„5. Такса за ползване на детски градини от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич, в периода 01.06. – 15.09. – 124,00 лв.“

 1. В ал. 1 се добавя нова  т. 6 със следното съдържание:

„6. Такса за ползване на детски градини за почасова дейност като допълнителна услуга от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич, в учебно време /от 15 септември до 31 май на следващата календарна година/ в рамките на шест последователни астрономически часа преди обяд – 62,00 лв.“

 1. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
 2. Добавя се нова ал. 10 със следното съдържание:

„(10) Предвидените в чл. 30, ал. 3, ал. 4, ал. 5 и ал. 6 преференции не се отнасят за таксата по чл. 30, ал. 1, т. 5 и т. 6.“

§ 3. В преходните и заключителни разпоредби на Наредбата се създава §13 със следния текст:

„§13. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на публикуването й.”

2. Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

                                                                                        Приложение 1

            Мотиви към Наредбата:

С предложеният проект за изменение и допълнение на Наредбата се цели:

 1. Да се регламентира заплащането на допълнителните услуги за почасово и сезонно отглеждане на деца, които не са обхванати в общинските детски градини и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич, в периода 01.06. – 15.09.;
 2. Да се регламентира възможността за заплащане на такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в  общинските детски ясли и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич.

          

            Мотиви към чл. 28, ал. 8:

С въвеждането на тази такса се цели предоставяне на възможност за ползване на общинските детски ясли от деца, които не са обхванати от електронната система за прием в детска ясла на територията на Община град Добрич и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич. Размерът на таксата е формиран на база месечната такса за ползване на детска ясла /55,72 лв./ и  необходимите средства за възнаграждения и задължителните осигурителни вноски за персонала, ангажиран с предоставяне на услугата, извън стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Здравеопазване“ /79,28 лв./.

           

Работна заплата и задължителни осигурителни вноски от работодател за 1 медицинска сестра в детска ясла

917,50 лева

Работна заплата и задължителни осигурителни вноски от работодател за 1 детегледачка в детска ясла

668,00 лева

Общо

1585,50 лева

 

Максимален брой деца в група в детска ясла

20

Изчислена сума за 1 дете от дължимите възнаграждения и осигуровки

79,28 лева

Месечна такса за ползване на детска ясла

55,72 лева

Такса за ползване на детски ясли от деца, които не са обхванати в общинските детски ясли и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич.

135,00 лева / месец

 

            Мотиви към чл.30, ал. 1, т. 5:

С въвеждането на тази такса се цели предоставяне на възможност за ползване на общинските детски градини от деца, които не са обхванати от електронната система за прием в детска градина на територията на Община град Добрич и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич. Размерът на таксата е формиран на база месечната такса за ползване на детска градина /55,72 лв./ и необходимите средства за възнаграждения и задължителните осигурителни вноски за персонала, ангажиран с предоставяне на услугата, извън стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ /68,28 лв./.

 

Работна заплата и задължителни осигурителни вноски от работодател за 1 учител в детска градина 

1039,00 лева

Работна заплата и задължителни осигурителни вноски от работодател за 1 възпитател в детска градина 

668,00 лева

Общо

1707,00 лева

 

Максимален брой деца в група в детска градина

25

Изчислена сума за 1 дете от дължимите възнаграждения и осигуровки

68,28 лева

Месечна такса за ползване на детска градина

55,72 лева

Такса за ползване на детски градини от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич, в периода 01.06. – 15.09.

 

124,00 лева / месец

 

 

            Мотиви към чл.30, ал. 1, т. 6:

С въвеждането на тази такса се цели предоставяне на възможност за ползване на общинските детски градини от деца, които не са обхванати от електронната система за прием в детска градина на територията на Община град Добрич и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич през учебно време в рамките на шест последователни астрономически часа преди обяд.

Размерът на таксата е формиран на база месечната такса за ползване на детска градина /55,72 лв./ и  необходимите средства за възнаграждения и задължителните осигурителни вноски за персонала, ангажиран с предоставяне на услугата, извън стандартите за финансиране на делегираните от държавата дейности във функция „Образование“ /68,28 лв./ разделени на две. Часовете на ден за пребиваване в детската градина, съгласно Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование, са 12. Въз основа на тези часове таксата е разделена на две, за да се изчисли за шест часа. 

 

Работна заплата и задължителни осигурителни вноски от работодател за 1 учител в детска градина 

1039,00 лева

Работна заплата и задължителни осигурителни вноски от работодател за 1 възпитател в детска градина 

668,00 лева

Общо

1707,00 лева

 

Максимален брой деца в група в детска градина

25

Изчислена сума за 1 дете от дължимите възнаграждения и осигуровки

68,28 лева

Месечна такса за ползване на детска градина

55,72 лева

Обща такса на месец за максимално присъствие на ден 12 часа

 

124,00 лева / месец

Максимални часове на пребиваване в детската градина, съгл. Наредба № 5 за предучилищното образование

12

Такса за ползване на детски градини за почасова дейност като допълнителна услуга от деца, които не са обхванати в общинските детски градини и/или които са с адресна регистрация, различна от гр. Добрич, в учебно време /от 15 септември до 31 май на следващата календарна година/ в рамките на шест последователни астрономически часа преди обяд 

 

62,00 лева / месец

 

 

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
4.38° C предимно облачно
Нагоре