Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за срок от 22.03.2018 г. до 23.04.2018 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Иво Пенчев

Председател на Общински съвет град Добрич

 Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С решение № 2-2 от 24 ноември 2015 година на Общински съвет град Добрич бе приет Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Във връзка с приемането на Етичен кодекс на общинските съветници, Правилникът бе изменен и допълнен с решение № 16-26 от 31.01.2017 година на Общински съвет град Добрич.

На 16.03.2018 г., в бр. 24 на в Държавен вестник бе публикуван Законът за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), което обуславя настоящото предложение за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

 

1. Причини и мотиви за приемане на Правилника за изменение и допълнение.

Според чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. С този нормативен акт колективният орган урежда правилата, които ще спазва при своята работа и по които ще взаимодейства с общинската администрация, в съответствие с действащото законодателство.

На 01.03.2018 г. Народното събрание прие Закон за изменение и допълнение на Закона за местното самоуправление и местната администрация, обнародван на 16.03.2018 г., в бр. 24 на Държавен вестник. В изменението на чл. 29а, ал. 1 от Закона се казва: „В структурата на общинската администрация се създава самостоятелно звено, което подпомага работата на общинския съвет и на неговите комисии и осъществява организационно-техническото и административно обслужване на тяхната дейност. Звеното е на пряко подчинение на председателя на общинския съвет.” Съгласно ал. 5 на чл. 29а „Организацията на дейността и функциите на звеното се определят в правилника по чл. 21, ал. 3.“


 Промяната в нормативната база налага съответните изменения и допълнения в действащия Правилник.  

2. Цели и очаквани резултати от приемане на измененията.

Съществено условие за оптимална организация в работата на Общинския съвет, на неговите Постоянни и създавани Временни комисии е добрата подготовка, организационно-техническото и административно обслужване на заседанията на Общински съвет и на комисиите. Дейностите са ангажимент и отговорност на секретариата на Общинския съвет. Чрез служителите в звеното се осъществява в голяма степен и взаимодействието на Общински съвет и неговите комисии с общинска администрация. Съгласно до сега действащата нормативна уредба, звеното изпълняваше своите функции като част от структурата на общата администрация в общината.

С приемането на проекта за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация вътрешната нормативна уредба ще бъде приведена в съответствие с действащото в Република България законодателство. Ще се засилят ръководните и контролни функции на Председателя на Общински съвет по отношение на административните и организационно-технически дейности на секретариата. Предизвиканата от измененията в ЗМСМА промяна увеличава самостоятелността на звеното и ролята на Председателя за определяне на неговия състав, функции, контрол и оценяване на изпълнението.

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

За прилагането на предложените изменения и допълнения на Правилника не са необходими допълнителни финансови и други средства.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя. Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление. Тази харта е документът, подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички особености на местните структури, с оглед задоволяването на потребностите на населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият проект на Правилник е с предмет на подзаконов нормативен акт, който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно самоуправление.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на интернет страницата на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 23.04.2018 година.

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

Проект!

РЕШЕНИЕ:

 

              I. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 29а, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА одобрява нова структура на общинска администрация, съгласно Приложение № 1, считано от 01.06.2018 година.

              II. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА одобрява длъжностно разписание на звено „Секретариат на Общински съвет”, съгласно Приложение № 2.

 

III. Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 и ал. 3, чл. 29а от ЗМСМА и чл. 79 от АПК приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет град Добрич, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, съгласно Приложение № 3.

IV. Служителите на длъжност Главен специалист – Административно обслужване на Общински съвет в отдел „Канцелария и административно обслужване“, дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“ по действащото досега длъжностно разписание, следва да се преназначат в новосформираното звено „Секретариат на Общински съвет“.

V. Възлага на Кмета на Община град Добрич да извърши последващите, съгласно закона действия по изпълнение на решението.

Вносител:

Иво Пенчев

Председател на Общински съвет град Добрич

 

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3

 

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-2.1° C ясно небе
Нагоре