План за действие 2018 г. за изпълнение на общинската стратегия за превенция на наркомании

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

2018 г.

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАРКОМАНИИ

 

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

                                                                                                                                                         

 

 

 

 

ДЕЙНОСТ

 

 

 

ОТГОВОРНИ

ИНСТИТУЦИИ

 

 

СРОК

1

2

3

4

 

 

І. ИНФОРМАЦИОННО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ И МОНИТОРИНГ

 

 

 

1.

Разширяване на информационна банка - набиране, селектиране и каталогизиране.

ПИЦНВ

текущ

2.

Годишно проучване по теми и  показатели на Европейския мониторинг център по наркотици и наркомании (EMCDDA).

НФЦ

ПИЦНВ

октомври

 

3.

Годишен доклад-2017 г. по тенденциите на употреба на наркотици и свързани проблеми, съгласно методиката на „Мулти сити” - Група Помпиду, Съвет на Европа.

ПИЦНВ

декември

4.

Организиране и провеждане на представително социологическо проучване на тема: ”Ниво на разпространение на наркотични вещества сред общата популация в град Добрич. Употреба, проблеми и тенденции. Добрич-2018 г.

НФЦ

ПИЦНВ

 

 

октомври-декември

5.

Разпространение на Годишния доклад-2017  по тенденциите за употреба на наркотици и проблеми свързани  с тях.

 

ПИЦНВ

ноември

6.

Разпространение на анкетни проучвания по училищата и  общата популация.

ОбСНВ

ПИЦНВ

септември

7.

Разработване, отпечатване и разпространение на информационни материали.

ПИЦНВ

текущ

8.

Актуализация на Общински превантивен сайт - http://overcomedrugs.dobrich.com/

ОбСНВ

ПИЦНВ

текущ

 

 

ІІ.ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЕФЕКТИВНИ ПРЕВАНТИВНИ ПРОГРАМИ

 

 

 

1.

Осигуряване изпълнението на „Общинска програма за превенция на употреба на наркотици в училища” на територията на Община град Добрич,  VІІІ-ХІ клас.  Планиран обхват за  учебната 2017/2018 г.-1 000 ученика от 5 училища.

ОбСНВ

ПИЦНВ

текущ

2.

Организиране провеждането на обучение в „Техники за извършване на скрининг, ранни и кратки интервенции и насочване за лечение”на социални и здравни специалисти.

 

ПИЦНВ

март-април

3.

Изграждане на мрежа от обучени лица. Обучение на лица, заети в превантивни програми, събития и кампании - учители, педагогически съветници, социални работници, здравни специалисти в училища.

ОбСНВ

ПИЦНВ

текущ

4.

Подобряване на предлагането, достъпността и обхвата  на училищно базирана Програма „Превенция на рисково поведение в ранното образование І-ІV клас” в три  училища.

 

ПИЦНВ

 

текущ

 

5.

Разширяване на възможностите за включване на децата в привлекателни за тях форми за прекарване на свободното време

  • Изпълнение на двете дългосрочни превантивно-спортни програми „Карате-училище” и  „Тенис-училище”
  • Стартиране на програма „Плувай за здраве”

ПИЦНВ

 

текущ

6.

Провеждане на Лятна кампания „Лято без риск”-2018 г. за превенция на рисково поведение сред деца и млади хора.

ОбСНВ

ПИЦНВ

юни

юли

7.  

Разпространение на превантивни филми-видеолектории сред ученици.

ОбСНВ

 

юни

8.

Разработване, издаване и разпространение на превантивни материали за различни прицелни групи.

ПИЦНВ

 

текущ

9.

Обучение на младежи, провеждане на летен лагер от ОбСНВ.

ОбСНВ

ОбМЦ

МКБППМН

юли

август

10.

Провеждане на семинарни обучения в Ученическо общежитие.

ОбСНВ

ПИЦНВ

април

11.

Организиране на разяснителни кампании сред ромското население за рисковете от употребата на наркотични вещества.

ПИЦНВ

 

 

 

 

ІІІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО УСЛУГИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА ЗДРАВНИТЕ И СОЦИАЛНИ ЩЕТИ ЗА ИНДИВИДА И ОБЩЕСТВОТО

 

 

 

1.

Развитие на програми и услуги за намаляване разпространението на свързаните с употребата на наркотици социално значими заболявания: ХИВ/СПИН, хепатит В и С, полово предавани болести и туберкулоза.

ОбСНВ

РЗИ

 

2.

Развитие на дейностите за скрининг и доброволно тестване /включително на терен/ на кръвно и полово предаваните болести, пре- и пост-тестово консултиране и насочване на специализирано лечение.

 

Участие в подготвителния процес на кадри за работа с интравенозни наркомани.

ОбСНВ

 

текущ

3.

 

 

Развитие и осигуряване на устойчиво функциониране  на Аутрич програма на местно ниво за работа  с младежи в риск.

ОбСНВ

ОбМЦ

текущ

4.

Участие в междурегионална мрежа за работа с лица, употребяващи наркотици-организационно и експертно подпомагане на здравно-образователни програми сред общността и на дейности по снабдяване с информационни материали, презервативи, лубриканти.

ОбСНВ

ПИЦНВ

 

 

текущ

5.

Информационно и експертно подпомагане на дейности, по намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни практики в ромската общност (12-25 г.).

 

ПИЦНВ

ОбСНВ

 

текущ

6.

Информационно и експертно подпомагане на дейности, по намаляване на рисковото поведение и рисковите инжекционни практики сред проституиращи мъже и жени – участие в изграждането на Национална система за постоянен епидемиологичен и поведенчески надзор на ХИВ/СПИН.

ПИЦНВ

МКБППМН

 

 

 

текущ

 

 

 

 

 

 

ІV. ЛЕЧЕНИЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И РЕСОЦИАЛИЗАЦИЯ

 

 

 

1.

Изпълнение  на програма „Превантивен подход на проблемно употребяващи метаамфетамини”.

ПИЦНВ

ЦПЗ

 

текущ

2.

Експертно подпомагани при изпълнение на Дневна психорехабилитационна програма за зависими лица към ЦПЗ „д-р П.Станчев-Добрич ”ЕООД град Добрич.

ЦПЗ

 

 

текущ

3.

Експертно подпомагане  на Програма за Аутрич работа с деца и младежи в риск в социалните заведения.

Отдел „ЗСП”

ОбСНВ

текущ

4.

Иституционална и експертна помощ на Програма за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонист на лица, зависими към опиоиди.

ЦПЗ

ОбСНВ

текущ

5.

Разкриване на социална услуга „Кризисен център” за зависими лица.

ОбСНВ

Отдел”ЗСП”

ПИЦ

януари-декември

 

 

V. УПРАВЛЕНИЕ, КООРДИНАЦИЯ, ИНСТИТУЦИОНАЛНО УКРЕПВАНЕ И СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

 

 

1.

Повишаване квалификационните умения и тренинг на професионалисти, работещи по намаляване търсенето на психоактивни вещества.

ОбСНВ

НПО

текущ

2.

Провеждане  на мероприятия по случай Международния ден за борба с наркоманиите

  • Провеждане на рок концерт с мото „Не на дрогата”;
  • Провеждане на Европейски младежки поп - рок конкурс „Сарандев”

ОбСНВ

ОбМЦ

 

 

май

юни

 

3.

Организиране изпълнението на Програма „ЕКО-ЛЯТО-2018”

ОбМЦ

 

юли

август

4.

 

Информационно подпомагане на проекти, одобрени от Национален център по наркомании, осъществявани от НПО.

ПИЦНВ

текущ

5.

 

Изготвяне на отчет и актуализиране на  План за действие  на Общински

съвет по наркотични вещества  град Добрич  - 2018 г.

ОбСНВ

декември

6.

Участие в осъществяването на дейности произтичащи от изпълнението на Националната стратегия и плана за действие на местно/регионално равнище.

 

ПИЦНВ

текущ

 

 

 

 

7.

Осъществяване обмен на информация, за дейностите по превенция на наркомании и добри практики в политиката по намаляване на търсенето на психоактивни вещества с градовете членове на ECAD.

ОбСНВ

ПИЦНВ

 

текущ

 

 

VІ. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ, РЕСУРСИТЕ И ЕФЕКТИВНОСТТА

 

 

 

1.

Анализ на очакванията и потребностите на прицелните групи - градско население,  младежи и техните семейства, млади хора с рисково поведение, злоупотребяващи и зависими лица, маргинални етнически общности. 

ОбСНВ

ПИЦНВ

 

декември

2.

Ежегоден анализ на наличните ресурси. Планиране на искани ресурси.

ОбСНВ

ПИЦНВ

декември

3.

Отчет на резултатите и ефективността на превантивни, здравни и социални дейности, финансирани бюджетно или чрез национални програми.
Планиране и въвеждане на инструменти за оценка.

ОбСНВ

ПИЦНВ

декември

         

 

Приет с решение № 31-10 от 27.02.2018 г.

                                                                                    на Общински съвет град Добрич.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре