Годишен план за паша за стопанската 2018-2019 година на територията на Община град Добрич

I. ОСНОВАНИЕ

Настоящият Годишен план за паша за стопанската 2018-2019 година е разработен на основание чл.37о, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), съгласно който същият се изготвя ежегодно и се внася за разглеждане и приемане от Общински съвет.

II. ОБХВАТ

            Годишният план за паша посочва годишното ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд на територията на Община град Добрич, като определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и за индивидуално ползване и правилата за ползването на мерите и пасищата на територията на общината на основание чл.37о, ал.1, т.1 и т.2 от ЗСПЗЗ.

III. ЦЕЛ

Целта на плана е да се подобри стопанисването, контролът и редът за ползването на мерите и пасищата, общинска собственост, както и да се повиши положителното въздействие върху околната среда, спазвайки добрите селскостопански практики.

IV. СПИСЪК С РАЗМЕРА И МЕСТОПОЛОЖЕНИЕТО НА МЕРИТЕ И ПАСИЩАТА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд са определени за общо и индивидуално ползване на територията на Община град Добрич, включени в списъка на Приложение № 1.

V. ПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИНСКИТЕ МЕРИ И ПАСИЩА ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

Размера и местоположението на мерите и пасищата, както и правилата за общо и за индивидуално ползване на територията на Община град Добрич, в зависимост от броя и вида на отглежданите пасищни животни на територията на съответното землище се определя от Общински съвет град Добрич с решение, прието с мнозинство от общия брой на съветниците.

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА И ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

1. Общината e длъжна:

1.1. Да предостави и осигури безпрепятствено ползване на мери и пасища – публична общинска собственост за ползване от земеделските стопани, регистрирани като земеделски производители и желаещите да поддържат мерите и пасищата в добро земеделско и екологично състояние.

1.2. При недостиг на мери и пасища в дадено землище да предостави в съседно землище.

1.3. Да упражнява контрол за спазване на мерките за опазване, поддържане и подобряване на ползването на пасищата и мерите.

2. Ползвателите на мерите и пасищата са длъжни:

2.1. Да ползват предоставените мери и пасища за индивидуално или общо ползване, единствено за паша на притежаваните и регистрирани пасищни животни, когато са регистрирани земеделски производители с животни.

2.2. Да не се събира такса от собствениците на животни.

2.3. Наемателите без животни, поддържащи в добро екологично състояние да предоставят свободен достъп до пасищата и мерите на животни, отглеждани в населеното място, както и да не събират такса от собствениците на единични животни, независимо от разходите, които са направили по почистването на пасищата.

2.4. Да не разорават предоставените им мери и пасища, както и да не променят начина на трайно ползване.

2.5. Да опазват постоянно затревените площи в близост до гори от навлизане на дървесна и храстовидна растителност в тях. Провеждането на сеч на отделно стоящи и групи дървета да се извършва, съгласно Закона за опазване на селскостопанското имущество.

2.6. Да използват мерите и пасищата щадящо и да районират пашата с оглед на опазването им.

2.7. Задължително да почистват мерите и пасищата от камъни, битови, строителни, промишлени и други отпадъци.

2.8. Да поддържат пасищата и мерите в добро земеделско и екологично състояние, в съответствие с Националните стандарти, утвърдени със Заповед РД 09-122/23.02.2015 година на Министъра на земеделието и храните, включително:

  • Задължително е запазването и поддържането на съществуващите трайни тераси.
  • Задължително е постоянните пасища и ливади да се почистват от нежелана храстовидна растителност. Да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове - орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина.
  • Задължително е да се запазват съществуващите полски граници (синори).

2.9. Да поддържат в добро здравословно състояние отглежданите животни (задължителните ваксинации и обезпаразитяване), с оглед недопускане разпространението на зарази и паразити.

2.10. Не се допускат торене и третиране на мерите и пасищата с препарати за растителна защита.

2.11. Да се ползват като прокари за животните до местата за паша и водопои имотите с начин на трайно ползване „прокар“ и съществуващите полски пътища.

2.12. Да охраняват и недопускат преминаването на моторни превозни средства.

2.13. Да провеждат необходимите мероприятия по осигуряване на пожарна безопасност в мерите и пасища.

VII. ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА

1. Кмета на Общината:

1.1. Ръководи и контролира изпълнението на мероприятията по стопанисване и управление на мерите и пасищата от Общинския поземлен фонд на територията на общината, съгласно ЗСПЗЗ.

1.2. Упълномощава длъжностни лица за провеждането на конкретни процедури и мероприятия в изпълнение изискванията на закона.

2. Дирекция „Общинска собственост”:

2.1. Отговаря за актуализацията на плана.

2.2. Съдейства и подпомага собствениците на животни в населените места по изпълнението на плана.

2.3. Изготвя договорите за ползване на мери и пасища от Общинския поземлен фонд.

2.4. Води регистър на сключените договори и следи техните срокове.

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

При изпълнение на плана, Община град Добрич взаимодейства с: Общинска служба по земеделие – Добричка, ОД „Земеделие“ град Добрич, ОД по безопасност на храните град Добрич.

ІX. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА

Наемите за ползване на мери и пасища, общинска собственост постъпват в приход на бюджета на общината.

 

Приет с решение № 31-3 от 27.02.2018 г.на Общински съвет град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре