Заседание № 32 на 27.03.2018 г.

Проект!

ДНЕВЕН   РЕД

1. Предложение  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

2. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

3. Бюджетна прогноза за периода 2019-2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

4. Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в частта Приложение Б, определящо числеността на персонала и длъжностното разписание.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

5. Подкрепа на внедрената Интегрирана система за управление на качеството и околната среда по стандарти ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

6. Приемане на предложение от концесионера Тодорка Желязкова Желева за прекратяване по взаимно съгласие на Договор № 42/09.10.2003 г. за предоставяне на концесия върху имот, публична общинска собственост: „Кожухарска работилница”, находящ се в АЕМО „Стария Добрич”, град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

7. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.474.85 (за селскостопански, горски, ведомствен път - общинска собственост) за обект: Кабелна линия СН за електрозахранване на ПИ 72624.474.108 (земеделска земя) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

8. Разрешаване изработване на проект на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за Поземлен имот (ПИ) 72624.621.63 (за първостепенна улица - общинска собственост) обект: Външно кабелно електрозахранване Н.Н.1 kV за сграда в ПИ 72624.443.41 (урбанизирана територия) в землището на град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

9. Отчет на Програмата за развитие на туризма в Община град Добрич през 2017 година и приемане на Програма за развитие на туризма в Община град Добрич през 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

10. Приемане на Общинска програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2018 година.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

11. Обявяване на имот – публична общинска собственост за частна общинска собственост.

ВНОСИТЕЛ: Йордан Йорданов, Кмет на Община град Добрич

12. Предложение за прекратяване на съсобственост в ПИ 72624.154.9 по КККР на гр. Добрич, находящ се на ул. „Калиакра” № 95.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

13. Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост – Магазин № 14 за търговска дейност, находящ се на Централен кооперативен пазар.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

14. Предоставяне безвъзмездно право на управление на част от имот - публична общинска собственост, в двора на ОУ „Хан Аспарух” в ж.к. Добротица на Изпълнителна агенция по околна среда, за автоматична измервателна станция за контрол качеството на атмосферния въздух в град Добрич.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

15. Продажба на земеделски земи - лозя, общинска собственост, по реда на  ЗОС.

ВНОСИТЕЛ: Елка Димова, Зам.-кмет на Община град Добрич

16. Кандидатстване с проектно предложение „Реконструкция и благоустрояване на градската среда в Добрич” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.011 - Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Добрич по Приоритетна ос 1: „Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Инвестиционен приоритет 3 „Градска среда” на Оперативна програма „Региони в растеж”.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

17. Утвърждаване на промени в общинската транспортна схема.

ВНОСИТЕЛ: Росица Йорданова, Зам.-кмет на Община град Добрич

18. Определяне правомощията на представителя в Общото събрание на акционерите на „Многопрофилна болница зa активно лечение - Добрич” АД .

ВНОСИТЕЛ: Иво Пенчев, Председател на Общински съвет град Добрич

ДРУГИ:

18.1. Изслушване на граждани (ако има заявки).

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
3.38° C слаб дъжд
Нагоре