Правила за ползване на пасищата, мерите и ливадите от Общинския поземлен фонд на територията на община град Добрич за стопанската 2018-2019 година

Правилата за ползване на мерите и пасищата на територията на Община град Добрич, съгласно чл.37о, ал.2 от ЗСПЗЗ, включват:

1. Перспективен експлоатационен план за паша

1.1. Дългосрочно опазване на пасищата на територията на Община град Добрич, съобразено с утвърдените със Заповед РД 09-122/23.02.2015 година на Министъра на Земеделието и храните „Национални стандарти за добро земеделско и екологично състояние на земята”.

1.2. Установяване на контакти и взаимодействие на ниво населено място със земеделските стопани, с цел постигане на максимална ефективност при използване на пасищата, на възможен екологичен ефект и икономически растеж на района.

1.3. При разпределяне на пасищата да се отдаде приоритет на земеделските стопани, отглеждащи животни с цел стабилизиране на икономическото им състояние и утвърждаване на животновъдството като фактор за развитие на населеното място.

2. Правила за определяне начина на разпределение на пасищата за общо и индивидуално ползване

2.1. Пасища, мери и ливади за индивидуално ползване.

2.1.1. Пасищата, мерите и ливадите за индивидуално ползване от Oбщинския поземлен фонд се отдават под наем на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, съобразно броя и вида на регистрираните животни, по цена, определена по пазарен механизъм. Пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се предоставят под наем на лица, които нямат данъчни задължения към Общинския поземлен фонд.

2.1.2. Общинският съвет определя с решение пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Списък на имотите за индивидуално ползване с категории и се обявява в общината и се публикува на интернет страницата на общината.

2.1.3. Пасищата, мерите и ливадите се разпределят между правоимащите, които имат регистрирани животновъдни обекти в съответното землище, съобразно броя и вида на регистрираните пасищни селскостопански животни, в зависимост от притежаваните или ползвани на правно основание пасища, мери и ливади, но не повече от 15 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до седма категория и до 30 дка за 1 животинска единица в имоти от осма до десета категория.

2.1.4. Правоимащите лица подават заявление по образец до Kмета на общината, към което прилагат документи от първи до десети март на текущата година.

2.1.5. Кметът на общината назначава комисия, която определя необходимата за всеки кандидат площ по реда на т.2.1.3 и разпределя имотите за землището. Комисията съставя протокол за окончателното разпределение на имотите, при наличие на необходимите площи.

2.1.6. При недостиг на пасища, мери и ливади от Oбщинския поземлен фонд, в землището към разпределените по реда на т.2.1.5 имоти съответната комисия извършва допълнително разпределение в съседно землище, което може да се намира в съседна община или област, и съставя протокол за окончателното разпределение на имотите в срок до 1 юни. Този ред се прилага до изчерпване на имотите от Oбщинския поземлен фонд или до достигане на нормата по т.2.1.3. Разпределението се извършва последователно в съседното землище, община и област.

2.1.7. При недостиг на пасища, мери и ливади от Oбщинския поземлен фонд след разпределението по т.2.1.6 в съответното и съседни землища, по заявление от правоимащото лице в срок до 10 юни, комисията по т.2.1.5. предоставя служебно на Министъра на земеделието и храните или оправомощено от него лице протоколите и заявление за допълнително разпределение на имоти от държавния поземлен фонд.

2.1.8. Въз основа на протоколите на комисиите по т.2.1.5 и т.2.1.6 и след заплащане на наемната цена Кметът на общината сключва договор за наем. Минималният срок на договорите е 5 стопански години. Договорите съдържат данните по т.2.1.1, т.2.1.2 и се регистрират в общинската служба по земеделие. В договорите за наем се предвижда увеличаване на наемната цена с официалния инфлационен индекс на потребителските цени, публикуван от НСИ.

2.1.9. Останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд се отдават под наем чрез търг, в който се допускат до участие само собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ. Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.10. Останалите, след провеждане на търга по т.2.1.9 свободни пасища, мери и ливади се отдават чрез търг на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, по ред, определен в правилника за прилагане на ЗСПЗЗ. Договорите се сключват за една стопанска година.

2.1.11. Пасищата, мерите и ливадите от Oбщинския поземлен фонд, за които са сключени наемни договори, не могат да се преотдават за ползване на трети лица.

2.2. Пасища, мери и ливади от Oбщинския поземлен фонд за общо ползване.

По смисъла на ЗСПЗЗ „общо ползване” е традиционна практика на жителите от населеното място с дребни земеделски стопанства за пасищно животновъдство върху обществените мери и пасища, включително чрез образуване на едно или повече колективни стада.

3. Мерите и пасищата, предназначени предимно за косене

3.1. Косенето в пасищата да се извършва, като се спазват Националните стандарти, утвърдени със заповед на Министъра на земеделието и храните за добро екологично и земеделско състояние. Косенето да се извършва ръчно или с ръчни косачки за бавно косене, като се започва от средата към периферията.

3.2. Да не се извършва коситба в размножителния период на птиците.

4. Прокарите за селскостопански животни до местата за паша и водопоите

Като прокари за селскостопански животни до местата за паша и водопоите да се ползват съществуващите прокари и полските пътища.

5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата

5.1. Условия за опазване и поддържане на пасищата:

            5.1.1. За почвения слой не се допуска:

 1. нарушаване целостта на почвения слой - разкопаване, вземане на чимове, камъни, почва, разораване
 2. преминаването и движението с моторни превозни средства в самото пасище
 3. едновременното струпване на големи стада с животни на едно и също място за едновременно пашуване и за водопой

5.2. За биологично разнообразие - опазване и поддържане на местообитанията при паша, не се допуска:

 1. паленето на огън извън определените, обезопасени и обозначени за това места
 2. унищожаването на видовете от флората чрез изкореняване, изкопаване, сеч, промени в ландшафта
 3. оставянето на пашуващите животни без надзор
 4. внасянето на минерални торове за подобряване на тревата
 5. не се позволява разпръскването на битови отпадъци из пасището
 6. собственикът на животните е длъжен да осигури и гарантира изнасянето на битовите отпадъци извън пасището
 7. опожаряване на дървесна, храстова и тревна растителност по пасищата с цел предизвикване нов подраст
 8. поддържане в добро състояние наличните инфраструктурни обекти за водопой –чешми, корита и други

       6. Ветеринарна профилактика

6.1. Ветеринарна профилактика се прилага при доказано заболяване на животните, причинено от кърлежи. За целта заразените пасища се поставят в изолация и не се допуска паша на животни в заразени участъци.

6.2. При необходимост да се премине към химизация на неблагополучните райони със специфични ветеринарни препарати.

7. Охрана

Охраната на наетите мери и пасища от Oбщински поземлен фонд е съответно за сметка на ползвателите.

8. Режим на ползване, забрани и ограничения в зависимост от конкретните дадености на топографски, почвени, климатични и други физически условия и на развитието на животновъдството на територията на общината

Да се спазват всички правила, условия и разпоредби, разписани в т.5. Мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата.

 

Приети  с решение № 31-3 от 27.02.2018 г.на Общински съвет град Добрич

Актуално

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път

26.05.2023

На пресконференция днес бе представена пред местните средства за масова информация новата електронна услуга „Виртуална кухня“, която въвежда от 5 юни 2023 г. Община град Добрич. Абонатите на Детска млечна кухня в гр....

Детска млечна кухня гр. Добрич ще предлага възможност за регистрация и заявки по електронен път
ВИЖ ДОБРИЧ
16.27° C ясно небе
Нагоре