Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд "Здраве"

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ за срок от 16.03.2018 г. до 23.04.2018 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg. 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

От Атанас Атанасов - Общински съветник

Относно: Приемане на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ на Община град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

С Правилника за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ на Община град Добрич се определят органите, реда и условията за финансово подпомагане на специализацията и/или осигуряването на социално – битови условия на лекари и специалисти по здравни грижи за необходимото кадрово обезпечаване на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Община град Добрич.

1. Причини и мотиви за приемане на Правилника.

 С Решение № 28 – 23 от 28.11.2017 г., Общински съвет град Добрич даде съгласие да бъде създаден Общински фонд „Здраве“ в Община град Добрич. С него се предвижда да бъдат подпомагани финансово и/или с битови придобивки лекари специализанти, ново-привлечени лекари и специалисти по здравни грижи от други населени места, които да работят на територията на Община град Добрич. На същото заседание, Общински съвет взе решение за създаване на временна комисия, която да изработи и предложи на Общински съвет град Добрич Правилник за работата и устройството на Общински фонд „Здраве“, в срок от 30 дни, след влизане в сила на решението.

В изпълнение решението на Общински съвет, Комисията проведе в 5 (пет) открити работни заседания и в определения срок изработи проект на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ на Община град Добрич.

       Съществените моменти в новият нормативен акт са следните:

Според чл.2, ал.1 от Правилника, дейността на Общинският фонд „Здраве“, ще се ръководи от Управителен съвет. Съставът на Управителния съвет ще се състои от петима общински съветници, които са предложени от ПК БФДП, ПК ЗОРК, ПК ЗСДДП за срока на мандата на ОбС, и от двама представители на общинската администрация, определени от Кмета на Община град Добрич. Председателят, зам. председателят и членовете на Управителния съвет ще се избират от Общински съвет град Добрич.

 Съгласно чл.2, ал.3 от Правилника, Управителният съвет на фонда е длъжен да предоставя доклад и финансов отчет за своята дейност, за всяка изтекла финансова година пред Общински съвет град Добрич, през месец януари на следващата година. Управителният съвет ще се контролира и от звеното за Вътрешен одит на Община град Добрич.

 В чл.5, ал.1 от Правилника е предвидено, че средствата за Общински фонд „Здраве“ ще се осигуряват от:

Бюджета на Община град Добрич, след решение на Общински съвет град Добрич;

Публични финансови програми и проекти;

Дарителски и благотворителни кампании;

Други източници на финансиране.

В чл.7 от Правилника е предвидено, че право да кандидатстват за подкрепа от Общински фонд „Здраве“, ще имат само лекари и специалисти по здравни грижи, които са сключили трудов договор с лечебно заведение за болнична помощ на територията на Община град Добрич.

Според чл.6, ал.2 от Правилника, финансовото и социално - битовото подпомагане ще се осъществява под формата на:

възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул и/или

възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич и/или

възстановяване на месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич до 50 % и/или

възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 50 % от минималната работна заплата за страната месечно.

В Нормативния акт подробно са описани реда и процедурите за отпускане на финансови средства и социално - битово подпомагане на лицата, условията и изискванията към кандидатите за подпомагане и цялостната организационна и финансова структура на общинския фонд. Предлагам за утвърждаване от Общински съвет и разработени образци от Заявление за подпомагане, Договор за подпомагане, Искане за плащане и Отчетна форма за подпомагане във връзка с прилагане на правилника, които са неразделна част от него.

2. Цели и очаквани резултати от приемане на Правилника.

 С приемане на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ на Община град Добрич, се цели привличането и задържането на млади медицински специалисти да работят в град Добрич, чрез тяхното финансово и социално – битово подпомагане. Преодоляване до известна степен на недостига от медицински кадри на територията на общината. Възможности за обучение на медицинските специалисти, повишаване на професионалната им квалификация и кариерно и личностно развитие. Повишаване мотивацията на медицинските специалисти и подобряване качеството на медицинските услуги и оттам подобряване здравето на гражданите в град Добрич. Очакванията са след въвеждането на нормативният акт, значително да се подобрят качеството и ефикасността на предлаганите медицински услуги на територията на общината.  

3. Финансови средства, необходими за прилагането на нормативния акт.

Според направените предварителни и прогнозни финансови разчети, необходимите средства за дейността на Общински фонд „Здраве” и за прилагането на правилника са в размер на 20 000,00 лева, за периода от 01.05.2018 г. до 31.12.2018 г. Първоначалните средства ще бъдат осигурени от Бюджета на Община град Добрич, след неговата актуализация.

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Предлаганият проект за приемане на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА, Закон за здравето, Закон за лечебните заведения и др./ свързани с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за нормативен акт е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община град Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ на Община град Добрич.   

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община град Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община град Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 23.04.2018 година.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

                                                                                                                                                                                   Проект!

РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т. 23 и ал. 2 във връзка с чл.17, ал.1, т.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.76, ал.3 от АПК:

Приема Правилник за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“ на Община град Добрич, съгласно Приложение № 1.

Утвърждава следните образци на документи, които са свързани с прилагането на нормативния акт, а именно: Заявление за подпомагане, Договор между Община гр. Добрич, Лечебното заведение и подпомаганото лице, Искане за плащане и Отчетна форма за подпомагане, съгласно приложенията към Правилника и представляващи неразделна част от него.

Първоначалните средства за упражняване дейността на Общински фонд „Здраве“ в размер на 20 000,00 лева да бъдат осигурени от Бюджета на Община град Добрич, след неговата актуализация.

Избира Управителен съвет в състав:

1. ................................. общински съветник - председател

2. ................................. общински съветник – зам. председател

3. ................................. общински съветник

4. ................................. общински съветник

5. ................................. общински съветник

6. ................................. общинска администрация

7. ................................. общинска администрация

 

Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи, съгласно закона действия в изпълнение на горепосочените решения.

 

ВНАСЯ:

АТАНАС АТАНАСОВ

Общински съветник и Председател на Временната комисия за изработване на

Правилник за работа и устройство на Общински фонд „Здраве”

 

ПРАВИЛНИК

 

за организацията, реда и работата на Общински фонд „Здраве“

 

(приет с Решение №……от …..2018 година на Общински съвет град Добрич)

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Раздел І. Предмет и обхват

Чл.1. С този правилник се определят органите, реда и условията за финансово подпомагане на специализацията и/или осигуряването на социално – битови условия на лекари и специалисти по здравни грижи за необходимото кадрово обезпечаване на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Община град Добрич от Общински фонд „Здраве“.

Раздел ІІ. Органи

Чл.2. (1) Дейността на Общински фонд „Здраве“ се ръководи от Управителен съвет. Съставът на Управителния съвет се състои от петима общински съветници, предложени от ПК БФДП, ПК ЗОРК, ПК ЗСДДП за срока на мандата, и от двама представители на общинската администрация, определени от Кмета на Община град Добрич. Председателят и зам. председателят на Управителния съвет се избират от Общински съвет град Добрич.

(2) Член на Управителния съвет може да бъде освободен преди изтичане на мандата му:

По негово искане;

При трайна невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от три месеца;

Ако отпадне основанието за утвърждаването му;

При влязла в сила присъда за тежко умишлено престъпление;

При влизане в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество;

При смърт.

(3) Управителният съвет предоставя доклад и финансов отчет за своята дейност, за изтеклата финансова година пред Общински съвет град Добрич, през месец януари на следващата година.

(4) Текущият контрол се осъществява от общинска администрация - звено „Вътрешен одит“.

(5) Решенията на Управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство.

(6) Разходването на средствата се извършва след решение на Управителния съвет.

(7) Решенията Управителния съвет се изпълняват от Кмета на Община град Добрич.

(8) Административната дейност на Управителния съвет се осигурява от служител на общинската администрация – член на Управителния съвет.

Раздел ІII. Компетентност и правила за работа на Управителния съвет

Чл.3. (1) Управителния съвет по чл. 2:

Провежда редовни заседания при присъствие на повече от половината от неговите членове;

Обявява критериите, реда, срока и мястото за прием на документи на сайта на Община град Добрич и сайтовете на лечебните заведения за болнична помощ;

Разглежда подадените заявления по чл. 9, ал.2, придружени със становище на ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ;

Взема решенията за одобряване на подалите заявления за финансово или социално-битово подпомагане лица с обикновено мнозинство от присъстващите, с явно гласуване;

Се произнася с решение по всяка преписка, което съдържа:

дата на постановяване;

имената на членовете на лица, присъствали при вземане на решението;

трите имена на подалото заявление лице, неговия адрес, ЕГН и входящия номер на заявлението му;

предложение за одобряване на искането: размер на отпуснатите средства/вид на социално-битовото подпомагане;

начална дата за изплащане/предоставяне;

мотивиран отказ по заявление.

(2) С цел подпомагане дейността на Управителния съвет, с право на съвещателен глас в заседанията могат да участват ръководители на лечебни заведения за болнична помощна територията на Община град Добрич.

(3) На заседанията на Управителния съвет могат да присъстват и подалите заявления лица, след покана за събеседване.

Чл.4. (1) За заседанията на Управителния съвет се изготвя протокол, който съдържа разгледаните заявления, взетите решения, резултатите от гласуването и списък на одобрените лица. Протоколът се подписва от членове на Управителния съвет, присъствали на заседанието в тридневен срок от изготвянето му.

(2) Всеки заявител има право да получи препис от протокола от заседанието на Управителния съвет.

Раздел ІV. Източници на финансиране на фонда

Чл.5. (1) Средствата за Общински фонд „Здраве“ се осигуряват от:

Бюджета на Община град Добрич, след решение на Общински съвет град Добрич;

Публични финансови програми и проекти;

Дарителски и благотворителни кампании;

Други източници.

(2) Управителният съвет депозира предложение до Кмета за необходимите средства по чл. 5, ал. 1, т. 1 до 15 ноември на всяка календарна година.

Раздел V. Разходване на средствата

Чл.6. (1) Общински фонд „Здраве“ подпомага лекари и специалисти по здравни грижи, които са сключили трудов договор с лечебно заведение за болнична помощна територията на Община град Добрич. Средствата се предоставят до изчерпване на наличностите във фонда.

(2) Финансовото и социално-битовото подпомагане се осъществява под формата на:

възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул

 и/или

възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

и/или

възстановяване на месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич до 50 %

и/или

възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 50 % от минималната работна заплата за страната месечно.

(3) Формата и срокът на подпомагане се определят с решение на Управителния съвет.

ГЛАВА ВТОРА

РЕД ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

Раздел І. Кандидати, условия за кандидатстване

I.I. Кандидати

Чл.7. Право да кандидатстват за подкрепа от Общински фонд „Здраве“ имат лекари и специалисти по здравни грижи, които са сключили трудов договор с лечебно заведение за болнична помощ на територията на Община град Добрич.

I.II. Условия за кандидатстване

Чл.8. Подалите заявление лица трябва да отговарят на следните критерии за финансово и социално-битово подпомагане от Общинския фонд „Здраве“ при Община град Добрич:

Да са сключили трудов договор с лечебно заведение за болнична помощна територията на Община град Добрич;

Да не са поставени под запрещение или осъждани за умишлено престъпление.

Раздел IІ. Документи за кандидатстване

Чл.9. (1) Кандидатите за получаване на подпомагане от Общинския фонд „Здраве“ при Община град Добрич подават Заявление по образец.

(2) Заявлението по ал. 1 се изготвя по образец Приложение № 1, ведно с изискуемите документи, посочени в него.

(3) Заявлението по ал.1 се подава в деловодството на Община град Добрич, където получава входящ номер и се насочва към Управителния съвет на фонда.

Раздел ІIІ. Процедура за финансово и социално-битово подпомагане

Чл.10. (1) За всяко заявление за подпомагане от Общинския фонд „Здраве“ при Община град Добрич се образува преписка, която съдържа Заявлението, приложените документи и решението на Управителния съвет заедно с мотивите към него.

(2) Преписката се разглежда от Управителния съвет на редовно заседание, в едномесечен срок от постъпване на Заявлението.

Чл.11. Управителният съвет се произнася с решения за одобрените или неодобрените лица, подали заявление в седемдневен срок, след подписването на протокола по чл. 4, ал. 1.

Чл.12. (1) Управителният съвет предоставя цялата преписка на Кмета на Община град Добрич за издаване на заповед по чл. 2, ал.7 и сключване на тристранен договор между подпомаганото лице, Община град Добрич и ръководителя на лечебното заведение за болнична помощ, представляващ Приложение 2 към настоящия правилник.

(2) За подпомагане с финансови средства, одобрените лекари и специалисти по здравни грижи представят ежемесечно, до 10-то число на следващия месец разходно-оправдателни документи, ведно с искане за плащане – Приложение 3  и Отчетна форма за отработените дни за отчетния месец Приложение 4 към настоящия правилник и съответстващи на изискванията на действащата Система за финансово управление и контрол на Община град Добрич.

(3) При прекратяване на трудовото правоотношение ръководителят на лечебното заведение за болнична помощ е длъжен да уведоми Кмета, в рамките на 3 (три) работни дни от датата на възникване на основанието за прекратяване на подпомагането. При прекратяване на трудовото правоотношение между лечебното заведение и подпомаганото лице се прекратява и финансовото и социално-битовото подпомагане съгласно чл.6 от настоящия правилник.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ, ПРЕХОДНИ, ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ И ПРИЛОЖЕНИЯ

§1. Този Правилник е приет с Решение № ...... по Протокол № ................../........................2018 година, от заседание на Общински съвет град Добрич, проведено на .......................................... 2018 година.

§2. Абревиатурите, термините и означенията са употребени в текста на този правилник, според смисъла им, установен със съответния нормативен акт.

§3. Приложения 1, 2, 3 и 4 са по образец и представляват неразделна част от правилника.

 

Приложение 1- Заявление

Приложение 2- Договор

Приложение 3- Искане за плащане

Приложение 4 - Отчетна форма

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
24.08° C облачно
Нагоре