Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП "Комуналстрой" в частта Приложение Б, определящо числеността на персонала и длъжностното разписание

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в частта Приложение Б, определящо числеността на персонала и длъжностното разписание за срок от 23.02.2018 г. до 26.03.2018 г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища на адрес: dobrich@dobrich.bg. 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

    Относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“ в частта Приложение Б, определящо числеността на персонала и длъжностното разписание

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

     Общинско предприятие „Комуналстрой“ е създадено с Решение № 16-8/31.01.2017г. на Общински съвет град Добрич с основна цел да изпълнява текущи ремонти и поддръжка на общинско имущество (имоти и инфраструктура), както и други строително-ремонтни и монтажни дейности (неотложни или планирани) на общински обекти.

 

1. Причини и мотиви за приемане на Правилника за изменение и допълнение.

     Настоящото предложение се отнася единствено до Приложение Б от Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой” - Добрич, с което се определя числеността на персонала и длъжностното разписание на предприятието. С Решение № 16-8/31.01.2017 г. на Общински съвет град Добрич е приет Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой“, структура и числен състав на предприятието. С Решение № 19-6/25.04.2017г. на Общински съвет – гр. Добрич, беше прието увеличение на числеността на персонала на предприятието с 5 строителни работници.

     Както е известно договорът на Община гр. Добрич с фирмата, която осъществява дейностите по ремонт и поддръжка на мрежите и съоръженията за уличното осветление на територията на Община гр. Добрич, изтича на 31.03.2018г. и от 01.04.2018г. тези дейности трябва да бъдат поети от ОП „Комуналстрой”. Предвид възникналата нужда от извършване на множество неотложни и планови ремонтни дейности на осветителните мрежи и съоръжения на територията на Община град Добрич и с оглед ограниченият състав на персонала в общинското предприятие е необходимо да се създаде нова щатна бройка служители на длъжност „електротехници за поддръжка на уличното осветление” с 3 нови места.

     Считам, че по този начин дейността на предприятието ще бъде по-качествена, ефективна и по - евтина, тъй като ще се намали необходимостта от външно възлагане за извършване на необходими дейности по ремонт и поддръжка на уличното осветление на територията на града, като ще се действа оперативно, с минимални разходи на времеви и финансови ресурси.

           

2. Цели и очаквани резултати от приемане на измененията.

    С приемането на изменение в правилника, чрез увеличението на числения състав на предприятието, се цели своевременно реагиране на възникнали аварии и възможност за осъществяване на планови ремонти по мрежите и съоръженията за уличното осветление. Очакванията са след въвеждане на промените, значително да се подобри ефикасността и бързината на извършваните дейности.

 

3. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба

      Необходимите средства за прилагането на измененият правилник са в размер на общо 30 373 лв. за периода от 01.04.2018г. до края на 2018г., описани подробно, както следва:

  • Средства за работна заплата – 24 400 лв.;
  • Средства за осигурителни вноски  – 4 612 лв.;
  • Средства за работно облекло – 930 лв.;
  • Средства за СБКО – 431 лв..

 

4. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

      Предлаганият проект за приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой” на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗОС/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Правилника.

     На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

     На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Комуналстрой”. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 26.03.2018 година.

 

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

 

Проект!

РЕШЕНИЕ:

 

     Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 52, ал. 4 във вр. с чл. 52,  ал. 3 от Закона за общинската собственост и на основание чл. 79 от АПК:

  1. Приема Правилник за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП “Комуналстрой“, конкретно Приложение Б от правилника, касаещ длъжностното разписание и числеността на персонала;
  2. Изменя свое Решение № 19-6/25.04.2017г., като в Приложение Б от правилника, се създава нова т.12 „Електротехници за поддръжка на улично осветление” – 3 души, думите „25 щатни бройки” се заменят с „28 щатни бройки”;
  3. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи съгласно закона действия.

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Приложение № 1

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № Б – старо

 

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ

НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ “КОМУНАЛСТРОЙ”

 

Длъжностно наименование

 

Численост

 

 

Директор

1

1

Главен счетоводител

 

1

2

Касиер-счетоводител

 

1

3

Техник инвест.контрол

 

1

4

Маркировчик

 

3

5

Ел.монтьор

 

2

6

Багерист

 

1

7

Строителни работници

 

8

8

Диспечер МА

 

1

9

Заварчик

 

1

10

Пазачи

 

2

11

Шофьор

 

3

ВСИЧКО:

25

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № Б – ново

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ

НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ “КОМУНАЛСТРОЙ”

 

Длъжностно наименование

 

Численост

 

 

Директор

1

1

Главен счетоводител

 

1

2

Касиер-счетоводител

 

1

3

Техник инвест.контрол

 

1

4

Маркировчик

 

3

5

Ел.монтьор

 

2

6

Багерист

 

1

7

Строителни работници

 

8

8

Диспечер МА

 

1

9

Заварчик

 

1

10

Пазачи

 

2

11

Шофьор

3

12

Електротехници за поддръжка на улично осветление

 

3

ВСИЧКО:

28

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
13.55° C облачно
Нагоре