Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 23.02.2018 г. до 26.03.2018 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Предложение  на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредба за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич (Наредбата) е приета с Решение № 24-4 от 19.09.2017г. на Общински съвет град Добрич.

С тази наредба се  определят реда и условията за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване под наем, управлението и разпореждането с жилища от общинския жилищен фонд на територията на Община град Добрич.

 

1.         Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в Наредбата.

Зачестилите случаи на неплатени наеми и консумативи на общинските жилища, както и недостатъчните грижи на наемателите по  съхранението и поддържането общинските жилища налагат създаване на законов механизъм за преграждане  и утвърждаване на подобни практики.

С оглед повишаване събираемостта на наемите, както и обезпечаването на евентуални липси на материални активи от общинските жилища се въвеждат изискванията за заплащане на депозит, при сключване на договор за наем на общинско жилище. Въвежда се солидарна отговорност на всички пълнолетни членове на домакинството на наемателя. Начисляват се лихви, при просрочие падежа на наемното плащане. Наемателите се задължават да поддържат наетото жилище с грижата на добри стопани.

В тази връзка, съобразно изложените мотиви, предлагам  да се направят промени на цитираните по-долу разпоредби в Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич.

В тази връзка предлагам  Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, а именно:

§1. Изменя се и се допълва разпоредбата на  чл.4 :

Стара редакция чл.4  Отговорните длъжностни лица от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация са длъжни да:

1.  Организират, регистрират и отчитат общинските жилища.

2. Проучват постъпилите искания за настаняване в резервни и ведомствени жилища или жилища по чл. 3, ал. 1 т. 3 и предлагат на Кмета на Общината проекти за решения за предоставянето им.

3. Проучват и обосновават потребността от ведомствени и резервни жилища по вид и брой. Когато се установи, че наличните ведомствени и резервни жилища надвишават потребностите или са недостатъчни, предлагат на Кмета на Общината промяна на предназначението им от Общински съвет.

4. Водят и поддържат регистър на общинските жилища, който съдържа данни освен за общинските жилища и за подадените от лица и семейства заявления за определяне на жилищни нужди, включените и извадените от Окончателен годишен списък лица и семейства, настанените в общински жилища лица и семейства, иззетите от наематели общински жилища и други данни, касаещи състоянието на общинските жилища.

5. Осъществяват контрол по изпълнение на наемните договори на общинските жилища.

6. Реализират фактическото настаняване на лицата в жилища от общинския жилищен фонд.

Нова редакция, чл.4,ал.1

Отговорните длъжностни лица от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация са длъжни да:

1.  Организират, регистрират и отчитат общинските жилища.

2. Проучват постъпилите искания за настаняване в резервни и ведомствени жилища или жилища по чл. 3, ал. 1 т. 3 и предлагат на Кмета на Общината проекти за решения за предоставянето им.

3. Проучват и обосновават потребността от ведомствени и резервни жилища по вид и брой. Когато се установи, че наличните ведомствени и резервни жилища надвишават потребностите или са недостатъчни, предлагат на Кмета на Общината промяна на предназначението им от Общински съвет.

4. Водят и поддържат регистър на общинските жилища, който съдържа данни освен за общинските жилища и за подадените от лица и семейства заявления за определяне на жилищни нужди, включените и извадените от Окончателен годишен списък лица и семейства, настанените в общински жилища лица и семейства, иззетите от наематели общински жилища и други данни, касаещи състоянието на общинските жилища.

5. Осъществяват контрол по изпълнение на наемните договори на общинските жилища.

6. отменена

 

§2. Създава се Нова разпоредба на чл.4, ал.2:

Чл.4,ал.2 Фактическото настаняване на лицата в жилища от общинския жилищен фонд се реализира от служители при „Жилфонд-инвест“ ЕООД.

 

§3. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл.5:

Стара редакция:

Чл.5. Ремонтите и поддържането на общинските жилища - апартаменти от общинския жилищен фонд се осъществява от Кмета на Общината, чрез дирекция „Общинска собственост”.

 

 

 

Нова редакция:

Чл. 5, ал.1 Ремонтите и поддържането на общинските жилища - апартаменти от общинския жилищен фонд се осъществява, под общото ръководство и контрол на  Кмета на Общината, чрез  „Жилфонд-инвест”ЕООД.

 

 

§4. Създава се нова разпоредба чл.5, ал.2:

Поддръжката и извършването на текущи ремонти, дължащи се на обикнованото ползване на имота, а именно: боядисване в жилището, ремонт на подови настилки, поддръжка на ВиК инсталация, включително душове, батерии,тоалетно казанче, както и Ел. инсталации, вкл. осветителни тела, крушки,бушони, ел.табла, ремонт на врати, прозорци и др. са за сметка на наемателя.

 

§5. Създава се нова разпоредба чл.5, ал.3:

Основните ремонти на имота, както и на общите части на сградата , в която той попада  при наемно отношение,  за един и същ имот до 10години са за сметка на община град Добрич, а при надвишаване на 10 годишния срок за сметка на наемателя.

 

§6. Изменя се и се допълва разпоредбата на  чл.6, ал.2, т.8:

Стара редакция:

 Имат доказан средно месечен доход  на член от семейството/домакинството след облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от трудови възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, земеделски земи под аренда и други, не повече от приетата минимална работна заплата за страната.

Нова редакция:

Имат доказан средно месечен доход  на член от семейството/домакинството след облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от трудови възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, земеделски земи под аренда и други, обезпечаващ заплащане на месечен наем и консумативи за жилището.

 

§7. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл.11, ал.1:

Стара редакция:

Кметът на Общината назначава комисия за изготвяне на окончателен годишен списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище, със състав от 5 до 9 члена,  председател ресорния зам.- кмет и секретар – служител от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация.

Нова редакция:

Кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на всяко едно от  досиетата постъпили в периода 01 юли до 30 септември на текущата година и изготвяне на окончателен годишен списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище, със състав от 5 до 9 члена,  председател ресорния зам.- кмет и секретар – служител от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация.

 

§8. Създава се нова разпоредба чл.25, ал.4:

Наемателите на общински жилища, чийто домакинството претърпи изменение в състава на неговите членове, подават заявление до Кмета на Община град Добрич в 30 дневен срок от настъпилото изменение.

 

§9. Създава се нова разпоредба чл.25, ал.5:

Въз основа на подаденото заявление по предходната разпоредба, Кмета на Община град Добрич издава Заповед, в която отразява изменението и вписва новия член и/ или отписва предишен член на домакинството на титуляра.

 

§10. Създава се нова разпоредба чл. 30, ал.2:

Лекари и специалисти по здравни грижи, слкючили трудов договор с лечебно заведение за болнична помощ на територията на Община град Добрич, които нямат жилищен имот на територията на Общината, след подаване на писмено искане от лечебното заведение, в което работят, за срок на трудовата им заетост в него.  

§11. Създава се нова разпоредба чл.44, ал.3:

  Наемната цена цена е  дължима  от датата на сключване на договор за наем.

 

§12. Създава се нова разпоредба чл.44, ал.4:

Наемната цена се заплаща най-късно до 25-то число на текущия месец.

 

§13. Създава се нова разпоредба чл.44, ал.5:

При неплащане на наемната цена най-късно до 25-то число на текущия месец, се начисляват лихви в размер на 0.05% за всеки изминал ден.

 

§14. Създава се нова разпоредба чл.44, ал.6:

 Наемната цена се актуализира със Заповед на Кмета на Общината в съответствие с отчетения от Национален Статистически Институт индекс на инфлация.

 

§15. Създава се нова разпоредба чл.44, ал.7:

 Актуализацията на наемната цена се извършва с анекс към договора.

 

 §16. Създава се нова разпоредба чл.44, ал.8:

 При подписване  договор за наем на общинско жилище наемателя заплаща на наемодателя 3/три/ месечни наема, представляващи депозит, който обезпечава:

1.грижливото и добросъвестно ползване и стопанисване на имота, неговите материални активи и оборудване;

2. покриване на разходи за липси, повреди и щети, причинени от наемателя и неговото домакинство в имота;

3. неплатени наеми, потребени и незаплатени електричество и вода;

4. неплатени суми, дължими по реда на етажната собственост на сградите;

 

§17. Създава се нова разпоредба чл.44, ал.9:

Наемодателят може да прихваща от депозита дължими суми след прекратяването на договора.  Депозитът се връща при условие, че наемателя е изряден платец, няма задължения към наемодателя и му предостави  последните фактури и/или служебни бележки за  заплатени наем, електричество и вода, както и разходи  определени от общото събрание на сградата, в която попада имота по смисъла на Режима на Етажната Собственост.

 

 §18. Създава се нова разпоредба чл.45, ал.2:

Всички пълнолетни членове на семейството / домакинството на наемателя, вписани в Заповедта за настаняване подписват Договора за наем на общинско жилище и отговарят като солидарни длъжници за произтичащите от неговата цялост  задължения от: наем, ел и вик консумативи, битови отпадъци, такси и разходи, определени от общото събрание на сградата, в която попада имота по смисъла на Режима на Етажната Собственост, както  и имуществени вреди .

 

§19. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич не изменя действащите договори за наем на общински жилища, които запазват правното си  действие до изтичане срока на договора.

 

§20. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич влиза в сила от датата на обнародването и в печата или разгласяването и по друг начин на територията на общината.

 

2.         Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на наредбата.

Основните цели на проекта за изменение и допълнение на Наредбата са: повишаване степента на ефективност при управление на общинското имущество.

 

3.         Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на Наредбата.

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

•          Повишаване качеството на обслужване на населението и по-добра информираност на местната общност.

•          Ефективно управление на общинската собственост в полза на гражданите.

 

4.         Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство, Европейската харта за местно самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич за обществено обсъждане.

           На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич е уведомила всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 26.03.2018 година.

 

            Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:

 

ПРОЕКТ!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3 от Закона за нормативните актове и чл. 79 от Адмнистративнопроцесуалния кодекс:

 

1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, а именно: 

                  §1. Изменя се и се допълва разпоредбата на  чл.4 :

Стара редакция чл.4  Отговорните длъжностни лица от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация са длъжни да:

1.  Организират, регистрират и отчитат общинските жилища.

2. Проучват постъпилите искания за настаняване в резервни и ведомствени жилища или жилища по чл. 3, ал. 1 т. 3 и предлагат на Кмета на Общината проекти за решения за предоставянето им.

3. Проучват и обосновават потребността от ведомствени и резервни жилища по вид и брой. Когато се установи, че наличните ведомствени и резервни жилища надвишават потребностите или са недостатъчни, предлагат на Кмета на Общината промяна на предназначението им от Общински съвет.

4. Водят и поддържат регистър на общинските жилища, който съдържа данни освен за общинските жилища и за подадените от лица и семейства заявления за определяне на жилищни нужди, включените и извадените от Окончателен годишен списък лица и семейства, настанените в общински жилища лица и семейства, иззетите от наематели общински жилища и други данни, касаещи състоянието на общинските жилища.

5. Осъществяват контрол по изпълнение на наемните договори на общинските жилища.

6. Реализират фактическото настаняване на лицата в жилища от общинския жилищен фонд.

 

Нова редакция, чл.4,ал.1

Отговорните длъжностни лица от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация са длъжни да:

1.  Организират, регистрират и отчитат общинските жилища.

2. Проучват постъпилите искания за настаняване в резервни и ведомствени жилища или жилища по чл. 3, ал. 1 т. 3 и предлагат на Кмета на Общината проекти за решения за предоставянето им.

3. Проучват и обосновават потребността от ведомствени и резервни жилища по вид и брой. Когато се установи, че наличните ведомствени и резервни жилища надвишават потребностите или са недостатъчни, предлагат на Кмета на Общината промяна на предназначението им от Общински съвет.

4. Водят и поддържат регистър на общинските жилища, който съдържа данни освен за общинските жилища и за подадените от лица и семейства заявления за определяне на жилищни нужди, включените и извадените от Окончателен годишен списък лица и семейства, настанените в общински жилища лица и семейства, иззетите от наематели общински жилища и други данни, касаещи състоянието на общинските жилища.

5. Осъществяват контрол по изпълнение на наемните договори на общинските жилища.

6. отменена

 

§2. Създава се Нова разпоредба на чл.4, ал.2:

Чл.4,ал.2 Фактическото настаняване на лицата в жилища от общинския жилищен фонд се реализира от служители при „Жилфонд-инвест“ ЕООД.

 

§3. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл.5:

Стара редакция:

Чл.5. Ремонтите и поддържането на общинските жилища - апартаменти от общинския жилищен фонд се осъществява от Кмета на Общината, чрез дирекция „Общинска собственост”.

Нова редакция:

Чл. 5, ал.1 Ремонтите и поддържането на общинските жилища - апартаменти от общинския жилищен фонд се осъществява, под общото ръководство и контрол на  Кмета на Общината, чрез  „Жилфонд-инвест”ЕООД.

 

§4. Създава се нова разпоредба чл.5, ал.2:

Поддръжката и извършването на текущи ремонти, дължащи се на обикнованото ползване на имота, а именно: боядисване в жилището, ремонт на подови настилки, поддръжка на ВиК инсталация, включително душове, батерии,тоалетно казанче, както и Ел. инсталации, вкл. осветителни тела, крушки,бушони, ел.табла, ремонт на врати, прозорци и др. са за сметка на наемателя.

 

§5. Създава се нова разпоредба чл.5, ал.3:

Основните ремонти на имота, както и на общите части на сградата , в която той попада  при наемно отношение,  за един и същ имот до 10години са за сметка на община град Добрич, а при надвишаване на 10 годишния срок за сметка на наемателя.

 

§6. Изменя се и се допълва разпоредбата на  чл.6, ал.2, т.8:

Стара редакция:

 Имат доказан средно месечен доход  на член от семейството/домакинството след облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от трудови възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, земеделски земи под аренда и други, не повече от приетата минимална работна заплата за страната.

Нова редакция:

Имат доказан средно месечен доход  на член от семейството/домакинството след облагане със съответните данъци за предходната година, формиран от трудови възнаграждения, помощи, пенсии, наеми, хонорари, дивиденти, земеделски земи под аренда и други, обезпечаващ заплащане на месечен наем и консумативи за жилището.

 

§7. Изменя се и се допълва разпоредбата на чл.11, ал.1:

Стара редакция:

Кметът на Общината назначава комисия за изготвяне на окончателен годишен списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище, със състав от 5 до 9 члена,  председател ресорния зам.- кмет и секретар – служител от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация.

Нова редакция:

Кметът на Общината назначава комисия за разглеждане на всяко едно от  досиетата постъпили в периода 01 юли до 30 септември на текущата година и изготвяне на окончателен годишен списък на лица, семейства/домакинства с установени жилищни нужди и с право за настаняване в общинско жилище, със състав от 5 до 9 члена,  председател ресорния зам.- кмет и секретар – служител от дирекция „Общинска собственост“ в общинска администрация.

 

§8. Създава се нова разпоредба чл.25, ал.4:

Наемателите на общински жилища, чийто домакинството претърпи изменение в състава на неговите членове, подават заявление до Кмета на Община град Добрич в 30 дневен срок от настъпилото изменение.

 

§9. Създава се нова разпоредба чл.25, ал.5:

Въз основа на подаденото заявление по предходната разпоредба, Кмета на Община град Добрич издава Заповед, в която отразява изменението и вписва новия член и/ или отписва предишен член на домакинството на титуляра.

 

§10. Създава се нова разпоредба чл. 30, ал.2:

Специалисти в сферата на здравеопазването от други населени места, които нямат жилищен имот на територията на Община град Добрич, след подаване на писмено искане от лечебното заведение, в което работят, за срока на трудовата им заетост в него.

 

§11. Създава се нова разпоредба чл.44, ал.3:

  Наемната цена цена е  дължима  от датата на сключване на договор за наем.

 

§12. Създава се нова разпоредба чл.44, ал.4:

Наемната цена се заплаща най-късно до 25-то число на текущия месец.

 

§13. Създава се нова разпоредба чл.44, ал.5:

При неплащане на наемната цена най-късно до 25-то число на текущия месец, се начисляват лихви в размер на 0.05% за всеки изминал ден.

 

§14. Създава се нова разпоредба чл.44, ал.6:

 Наемната цена се актуализира със Заповед на Кмета на Общината в съответствие с отчетения от Национален Статистически Институт индекс на инфлация.

 

§15. Създава се нова разпоредба чл.44, ал.7:

 Актуализацията на наемната цена се извършва с анекс към договора.

 

 §16. Създава се нова разпоредба чл.44, ал.8:

 При подписване  договор за наем на общинско жилище наемателя заплаща на наемодателя 3/три/ месечни наема, представляващи депозит, който обезпечава:

1.грижливото и добросъвестно ползване и стопанисване на имота, неговите материални активи и оборудване;

2. покриване на разходи за липси, повреди и щети, причинени от наемателя и неговото домакинство в имота;

3. неплатени наеми, потребени и незаплатени електричество и вода;

4. неплатени суми, дължими по реда на етажната собственост на сградите;

 

§17. Създава се нова разпоредба чл.44, ал.9:

Наемодателят може да прихваща от депозита дължими суми след прекратяването на договора.  Депозитът се връща при условие, че наемателя е изряден платец, няма задължения към наемодателя и му предостави  последните фактури и/или служебни бележки за  заплатени наем, електричество и вода, както и разходи  определени от общото събрание на сградата, в която попада имота по смисъла на Режима на Етажната Собственост.

 

 §18. Създава се нова разпоредба чл.45, ал.2:

Всички пълнолетни членове на семейството / домакинството на наемателя, вписани в Заповедта за настаняване подписват Договора за наем на общинско жилище и отговарят като солидарни длъжници за произтичащите от неговата цялост  задължения от : наем, ел и вик консумативи, битови отпадъци, такси и разходи, определени от общото събрание на сградата, в която попада имота по смисъла на Режима на Етажната Собственост, както  и имуществени вреди .

 

§19. Настоящата Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич не изменя действащите договори за наем на общински жилища, които запазват правното си  действие до изтичане срока на договора.

 

§20. Наредба за изменение и допълнение на Наредба за  реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич влиза в сила от датата на обнародването и в печата или разгласяването и по друг начин на територията на общината.

 

 2. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич, влиза в сила след публикуването й в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

 

3. Възлага на  Кмета на Община град Добрич последващи законови действия, във връзка с изпълнение на решението.

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
3.65° C предимно облачно
Нагоре