Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове в срок от 23.02.2018 г. до 26.03.2018 г. Община град Добрич приема предложения и становища относно Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Йордан Йорданов - Кмет на Община град Добрич

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Предлагам на Вашето внимание Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич. Нейното приемане се налага с влизането в сила на Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. и промените в нормативната уредба на МОН след януари 2017 г.. В предлагания документ се запазват основните положения, свързани с условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от детските градини с досега действащите Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич  в сила от 01.01.2017 г. и Правила за електронен прием  на деца в общинските детски градини на територията на Община град Добрич в сила от 17.01.2017 г. Новите моменти са, както следва:

1. Доразработват се целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна форма на педагогическо взаимодействие по избор на родителя при условие и по ред, определени от държавните образователни стандарти за предучилищното образование/ чл.7, ал.1,2,3 от Наредбата/, в изпълнение на изискванията на чл.67, ал.1 от ЗПУО;

2. Съгласно чл. 63, ал.1 и 3, и чл.64 от ЗПУО учебната година в детските градини и училища включва учебно и неучебно време. За детските градини тя започва на 15 септември и завършва на 14 септември следващата година, като учебното време е в периода 15 септември  - 31 май на следващата година. Това е отразено в глава девета на Наредбата;

3 В Наредбата се въвеждат условията и реда на eлектронен прием  на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община град Добрич.  

4. Въвеждат се организацията на почасова и сезонни дейности, като допълнителни услуги в детските градини на територията на Община град Добрич  в съответствие с  чл.68 от ЗПУО. /глава десета от Наредбата/

 

1. Причини и мотиви за приемането на настоящата наредба:

 

С Решение №14-2/29.11.2016 г. на общински съвет-Добрич е приета Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич по чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищно образование.

Необходимостта от приемане на нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич се налага поради някои трудности, които възникват при прилагането на действашата към момента Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, свързани със систематизиране на информацията за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини.

            Индентиицирани са и трудности, свързани с:

  • Систематизиране и прозрачност на процеса при реда за записване , отписване и преместване на децата в детските градини;
  • Достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини;
  • Ефективност при използване на предлаганите услуги в детските градини и повишаване на тяхното качество;
  • В съответствие с чл. 68 от Закон за предучилищното и училищно образование не е регламентирана организацията на дейности, като допълнителни услуги в детските градини на територията на Община град Добрич.

Настоящата наредба отменя действието на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, приета с Решение №14-2/29.11.2016 г. на общински съвет-Добрич.

В тази връзка е необходимо Общински съвет град Добрич да приеме нова наредба, с която да определи по- благоприятни условия в реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич:

 

2.1.Систематизиране на информацията за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини.

2.2.Въвеждане на допълнителни услуги по отглеждане на децата.

2.3. По-ефективно използване на предлаганите услуги в детските градини и повишаване на тяхното качество.

2.4. Избягване на случаите на фиктивно записване на децата в детските градини;

2.5. Систематизиране и прозрачност на процеса при реда за записване , отписване и преместване на децата в детските градини.

2.6.Достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини.;

2.7. Запазване и развитие на българската образователна традиция.

 3. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич:

 

Приемането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, и прилагането на новите разпоредби няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

 

 4. Очаквани резултати от прилагането:

4.1. Спазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование на територията на Община град Добрич и синхронизиране на Наредбата с действащото законодателство;

4.2. Повишаване качеството на предоставяните от детските градини педагогически и социални услуги;

4.3. Въвеждане на регламентирани процедури и практики по записването, отписването и преместването на деца в общинските детски градини и училища на територията на Община град Добрич;

4.4. Регулиране броя на децата в групите в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на детските градини.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич е разработена в съответствие с Европейското законодателство и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗПУО/ с тях.  Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предложените текстове в Наредбата.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, ведно с приложенията е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

            Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:

 

 ПРОЕКТ!

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 1 от ЗПУО (в сила от 01.08.2016 г.) и чл. 7, ал. 1 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование,

 

1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич - Приложение №1

С целия текст на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич можете да се запознаете тук.  

 

 

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
8.98° C облачно
Нагоре