Правилник за дейността на Общинско бюджетно предприятие „Устойчиви дейности и проекти”

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

 Чл.  1.  (1)  Този правилник се приема на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост и урежда осъществяването дейността на Общинско бюджетно  предприятие „Устойчиви дейности и проекти”.

          (2)  Общинското бюджетно предприятие „Устойчиви дейности и проекти” се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет на основание чл. 54, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

(3)  Общинското бюджетно предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община град Добрич в рамките на предоставените му правомощия.

         (4) Общинското бюджетно предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и решенията на Общински съвет град Добрич.

 

 

ПРЕДМЕТ  НА  ДЕЙНОСТ

Чл. 2. (доп. с реш. № 37-2 от 14.09.2010 г., изм. с реш. № 42-6 от 18.12.2018 г.)Предметът на дейност на Общинското предприятие е: поддържане на зелената система, ново озеленяване, охрана, благоустройство и комунални дейности, поддържане на общинската инфраструктура, социално обслужване, организация, изпълнение и текущ контрол на дейности по проекти.

Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се изменя с решение на Общински съвет град Добрич.

 

СЕДАЛИЩЕ

 

Чл. 4. (изм. с реш. № 37-2 от 14.09.2010 г.) Общинското бюджетно предприятие  „Устойчиви дейности и проекти” има седалище град Добрич с адрес на управление:  ул. „Георги Измирлиев“ № 14.

 

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл. 5. При осъществяване на дейността си общинското бюджетно предприятие:

1.    Сключва договори с трети лица като представител на Общината;

2.    Управлява предоставеното му общинско имущество;

3.    Разработва и дава предложение за подходяща административно – управленска структура и разписание на длъжностите;

4.    Разходва средствата в рамките на утвърдения с Решение на Общински съвет град Добрич бюджет  за дейността.

 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл. 6. Общинското бюджетно предприятие се ръководи и представлява от директор.

Чл. 7. Кметът на общината назначава директора на общинското бюджетно предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения, съгласно Кодекса на труда.

Чл. 8. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съгласно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината.

Чл. 9. За осъществяването на своите правомощия директорът на общинското бюджетно предприятие издава заповеди.

Чл. 10. Директорът назначава, преназначава и уволнява работниците и служителите на общинското бюджетно предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях, съгласно Кодекса на труда.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА (нов с реш. 16-5 от 18.12.2020г.)

 

чл. 11. (нов с реш. 16-5 от 18.12.2020г.) При осъществяване на дейността на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ Директорът:

 

1. (нова с реш. 16-5 от 18.12.2020г.) Управлява предоставеното му общинско имущество;

2. (нова с реш. 16-5 от 18.12.2020г.) Разходва средствата на предприятието в рамките на утвърдения с решение на Общински съвет гр. Добрич, бюджет за дейността;

3. (нова с реш. 16-5 от 18.12.2020г.) Разработва и дава предложение за подходяща административно-управленска структура и разписание на длъжностите;

4. (нова с реш. 16-5 от 18.12.2020г.) Разработва Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организацията на стопанската му дейност, Вътрешни правила за организация на работната заплата, длъжностно разписание, поименно разписание на длъжностите на общинското предприятие и ги представя за утвърждаване от Кмета на Община гр. Добрич;

5. (нова с реш. 16-5 от 18.12.2020г.) Разработва и утвърждава длъжностни характеристики на персонала;

6. (нова с реш. 16-5 от 18.12.2020г.) Няма право да сключва договори с трети лица, освен граждански договори за дейности, за които няма съответен специалист, след съгласуване с Кмета на Община гр. Добрич. 

 

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл. 12. (изм. с реш. 16-5 от 18.12.2020г.) Организационно – управленската структура /Приложение А/ и численият състав /Приложение Б/ на предприятието се утвърждават от Общинския съвет, а длъжностното разписание – от Кмета на Общината.

Чл. 13. (изм. с реш. 16-5 от 18.12.2020г.) Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на Кмета на Общината.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ

 

Чл. 14. (изм. с реш. 16-5 от 18.12.2020г.) Общинското бюджетно предприятие осъществява счетоводната си дейност  съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Чл. 15. (изм. с реш. 16-5 от 18.12.2020г.) Община град Добрич регистрира предприятието пред статистическите органи.

 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост и влиза в сила от деня на приемането му от Общинския съвет.

 

           §1. (нов с реш. 16-5 от 18.12.2020г.)Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за дейността на ОП „Устойчиви дейности и проекти“ влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването му по друг начин на територията на общината.

 

       Приет с решение № 22-1 от 02.12.2004 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с реш. № 37-2 от 14.09.2010 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение № 42-6 от 18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич; изм. и доп. с решение № 16-5 от 18.12.2020 г. на Общински съвет град Добрич.

 

 

 

 

 

 

Приложение А

                                                                                                                               

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„УСТОЙЧИВИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ”

 

 

ДИРЕКТОР

 

Администрация

Звено Охрана

Звено Озеленяване

                                                              Приложението е изм. с реш. № 42-6 от 18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

 

Приложение Б

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

„УСТОЙЧИВИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ”

Длъжностно наименование

Численост

1

Директор

1

2

Специалист озеленител

1

3

Гл. счетоводител

1

4

Счетоводител

1

5

Експерт

1,5

6

Техник озеленител

4

7

Специалист

0,5

8

Специалист Човешки ресурси

1

9

Оператор копирна техника

1

10

Оператор телефонна централа

1

11

Домакин

2

12

Организатор охрана

1

13

Охранител

10

14

Портиер

1

15

Електротехник поддръжка на сгради

1

16

Електротехник обслуж. и рем. на електросъоръжения

2

17

Огняр

1

18

Огняр/ работник озеленяване

1

19

Шофьор лек автомобил

1

20

Шофьор лекотоварен автомобил

1

21

Шофьор платформа/ организатор резитби

1

22

Шофьор платформа

1

23

Шофьор товарен автомобил

4

24

Шофьор-цистерна

1

25

Тракторист

1

26

Чистач

6,5

27

Архивар

0,5

28

Монтьор ремонт на машини и оборудване

1

29

Работник озеленяване

72

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ:

122

                                                 Приложението е изм. с реш. № 42-6 от 18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

 

Дата на публикуване: 04.01.2021 г.

Прикачени файлове

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре