Правилник за дейността на Общинско предприятие „Спортни имоти”

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1. (1) Този ПРАВИЛНИК се приема на основание чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие “Спортни имоти”.

(2) ОП “Спортни имоти” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет, на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

  (3) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община град Добрич в рамките на предоставените му правомощия.

  (4) ОП “Спортни имоти” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(5) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия Правилник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, решенията на Общински съвет град Добрич и заповедите на Кмета на Община град Добрич.

(6) ОП “Спортни имоти” е със седалище град Добрич, с адрес на управление: град Добрич, бул. “25-ти септември” № 10.

 

ПРЕДМЕТ  НА  ДЕЙНОСТ

 

Чл. 2. ОП “Спортни имоти” е с предмет на дейност:

1. Поддръжка, ремонт и експлоатация на спортно – материалната база;

2. Материално–техническо обезпечаване на общинската спортна програма, учебно – тренировъчната дейност на спортните клубове и външни прояви;

3. Организиране и провеждане на спортни мероприятия;

4. Събиране на дължимите наеми и такси за ползване на спортни имоти и  съоръжения;

5. Осигуряване на оптимална заетост на спортно – материалната база с цел ефективното й управление.

 

Чл. 3. Предмета на дейност може да се изменя с решение на Общински съвет град Добрич.

 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл. 4. ОП “Спортни имоти” се ръководи и представлява от директор.

Чл.5. Кметът на Община град Добрич назначава, след провеждане на конкурс, директора на общинското предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.

Чл.6. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съгласно действащото законодателство, решенията на Общински съвет и заповедите на Кмета на Община град Добрич.

Чл.7. За осъществяването на своите правомощия директорът на общинското предприятие издава заповеди.

Чл.8. Директорът назначава, преназначава, освобождава и налага дисциплинарни наказания на работниците и служителите на общинското предприятие, съгласно Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове към него.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

 

Чл.9. При осъществяване на дейността на ОП “Спортни имоти” директорът:

1. Управлява предоставеното му общинско имущество;

2. Разходва средствата в рамките на утвърдения с Решение на Общински съвет град Добрич бюджет за дейността;

3. Носи отговорност за своевременното събиране на дължимите наеми и такси за ползване на спортни имоти и съоръжения, които следва да се внасят  по бюджетната сметка на Община град Добрич.

4. Разработва и дава предложение за подходяща адмистративно–управленска структура и разписание на длъжностите;

5. Разработва Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организацията на стопанската му дейност, Вътрешни правила за организация на работната заплата, длъжностно разписание, поименно разписание на длъжностите на ОП и ги представя за утвърждаване от Кмета на Община град Добрич.

  1. Разработва и утвърждава длъжностни характеристики на персонала;

          7. Няма право да сключва договори с трети лица, освен граждански договори за дейности по поддръжката, за които няма съответен специалист, след съгласуване с Кмета на Община град Добрич.

 

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл.10. ОП “Спортни имоти” е с организационно–управленска структура, съгласно Приложение А и числен състав, съгласно Приложение Б, които са неотменна част от Правилника. Същите се утвърждават от Общински съвет, а длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите от Кмета на Община град Добрич.

Чл.11. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на Кмета на Община град Добрич.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ

 

Чл.12. Цялостният контрол по изпълнение на дейността на ОП “Спортни имоти“ се осъществява от Кмета на Община град Добрич. Той може да делегира своите права със заповед на други дирекции.

Чл.13. Общинското предприятие се разчита самостоятелно за всички данъци, такси и осигурителни вноски по Закона за местните данъци и такси, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Кодекса за социално осигуряване.

Чл.14. ОП “Спортни имоти“ осъществява счетоводната си  дейност  съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община град Добрич.

Чл.15. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения от Общински съвет годишен бюджетен кредит. Доставките на стоки, услуги и извършването на ремонтни дейности се извършва при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Чл.16. Община град Добрич регистрира предприятието пред статистическите органи.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Настоящият ПРАВИЛНИК е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и влиза в сила от 01.01.2010 година.

 

 

            Правилникът е приет с Решение 27-3 от 27.10.2009 г., изм. и доп. с Решение 29-7 от 21.12.2021 г. на Общински съвет град Добрич

 

 

            Приложение А

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТНИ ИМОТИ”

 

 

 

 

ДИРЕКТОР

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

   

Главен счетоводител

 

Организатор по труда

 

Инструктор спорт

 

Спасител

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технически сътрудник

 

РПСС

 

Лаборант

 

Огняр

 

 

 

 

 

 

 

 

Касиер

 

 
                                     

 

 

Приложение № А е прието с Решение 27-3 от 27.10.2009 г., изм. и доп. с Решение № 29-4 от 21.12.2021 г. на Общински съвет град Добрич.

 

 

Приложение Б

 

 

ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „СПОРТНИ ИМОТИ”

 

 

 

 

Длъжностно наименование

 

 

Численост

1.

Директор

 

1

2.

Главен счетоводител

 

1

3.

Инструктор спорт

 

3

4.

Организатор по труда

 

4

5.

Технически сътрудник – касиер

 

1

6.

РПСС

 

21

7.

Спасител

 

4

8.

Огняр

 

2

9.

Касиер

 

2

10.

Лаборант

 

1

 

 

 

Всичко численост:

 

40 щ. бройки

 

 

Приложение № Б е прието с Решение 27-3 от 27.10.2009 г., изм. и доп. с Решение № 29-4 от 21.12.2021 г. на Общински съвет град Добрич.

 

Дата на последна актуализация: 06.01.2022 г.

Прикачени файлове

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
8.98° C облачно
Нагоре