Правилник за дейността на Общинско предприятие „Обреден дом“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.  (1) Този правилник се приема на основание чл. 52, ал.3 от Закона за общинската собственост и урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие “Обреден дом”.

(2) ОП “Обреден дом” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

(3) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община град Добрич в рамките на предоставените му правомощия.

(4) ОП “Обреден дом” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(5) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, решенията на Общински съвет град Добрич и заповедите на Кмета на Общината.

   (6) ОП “Обреден дом” е със седалище град Добрич, с адрес на управление: град Добрич, ул. “Андриана Будевска” № 1

 

ПРЕДМЕТ  НА  ДЕЙНОСТ

 

Чл. 2. Предметът на дейност на Общинското предприятие е: Организация и извършване на услуги, свързани с радостните и траурни обреди. Осигуряване на съпътстващите ги стоки и аксесоари. Управление и поддържане  на гробищни паркове и терени, сгради, съоръжения и имущество общинска собственост. Водене регистър на гробните места и събиране и отчитане на таксите за гробоползване по Закона за местните данъци и такси.

Извършване на безплатни погребения на граждани, които са самотни, без близки и роднини, бездомни, безпризорни, настанени в заведения за социални услуги и регистрирани в службите за социално слаби, в рамките на гласуваните от Общински съвет Добрич бюджетни средства.

Чл.3. Определеният предмет на дейност може да се изменя с решение на Общински съвет град Добрич.

 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.4. ОП “Обреден дом” се ръководи и представлява от директор.

Чл.5. Кметът на Община град Добрич назначава, след провеждане на конкурс директора на общинското предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.

Чл.6. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съгласно действащото законодателство, решенията на Общински съвет и заповедите на Кмета на Община град Добрич.

Чл.7. За осъществяването на своите правомощия, директорът на общинското   предприятие издава заповеди.

Чл.8. Директорът назначава, преназначава, освобождава и налага дисциплинарни наказания на работниците и служителите на общинското предприятие, съгласно Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове към него.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

 

Чл.9. При осъществяване на дейността на ОП “Обреден дом” директорът:

  1. Управлява предоставеното му общинско имущество;
  2. Разходва средствата в рамките на утвърдения с Решение на Общински съвет град Добрич бюджет  за дейността;
  3. Носи отговорност за своевременното събиране на приходите от стоки и услуги и на дължимите такси за гробоползване, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Добрич, които следва да се внасят по бюджетната сметка на Община град Добрич;
  4. Разработва и дава предложение за подходяща адмистративно–управленска структура и разписание на длъжностите;
  5. Разработва Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организацията на стопанската му дейност, Вътрешни правила за организация на работната заплата, длъжностно разписание, поименно разписание на длъжностите на ОП и ги представя за утвърждаване от Кмета на Община град Добрич;
  6. Разработва и утвърждава длъжностни характеристики на персонала;
  7. Няма право да сключва договори с трети лица, освен граждански договори за дейности по поддръжката, за които няма съответен специалист, след съгласуване с Кмета на Община град Добрич.

 

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл.10. ОП “Обреден дом” е с организационно–управленска структура, съгласно Приложение А и числен състав, съгласно Приложение Б, които са неотменна част от Правилника. Същите се утвърждават от Общински съвет, а длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите - от Кмета на Община град Добрич.

Чл.11. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на Кмета на Община град Добрич.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ

 

Чл.12. Цялостният контрол по изпълнение на дейността на ОП “Обреден дом“ се осъществява от Кмета на Община град Добрич. Той може да делегира своите права със заповед на други дирекции.

Чл.13. Общинското предприятие се разчита самостоятелно за всички данъци, такси и осигурителни вноски по Закона за местните данъци и такси, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Кодекса за социално осигуряване.

Чл.14. ОП “Обреден дом“ осъществява счетоводната си дейност  съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община град Добрич.

Чл.15. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения от Общински съвет годишен бюджетен кредит. Доставките на стоки, услуги и извършването на ремонтни дейности се извършва при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Чл.16. Община град Добрич регистрира предприятието пред статистическите органи.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Настоящият Правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и влиза в сила от 01.01.2011 г.

 

                                   Приет с Решение 35-5 от 29.06.2010 г. на

 Общински съвет град Добрич

 

Прикачени файлове

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
8.85° C облачно
Нагоре