Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2018 г.

ВЪВЕДЕНИЕ

            Българските читалища (центрове на културните общности) са създадени от самите общности и са отворени за всички независимо от етническата принадлежност, възрастта, пола, политическите и религиозни възгледи. Първите читалища са създадени през 1856 година и оттогава са били признати за ключови организационни единици на българското общество. Читалищата извършват културни и образователни дейности, насочени към опазване традициите на българския народ, осигуряване на достъп до информация, разпространение на знания и запознаване на гражданите с ценностите и постиженията на науката, изкуството и културата. Читалищата са централно място в процеса на предаване на нематериалното културно наследство в страната. Тяхната ефективност се демонстрира и от нарастващия им брой през годините, както и от нарастващия брой участници в техните дейности, представляващи всички възрасти и групи от населението.

I. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧИТАЛИЩАТА В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

            През 2017 г. на територията на Община град Добрич функционират следните читалища:

Народно читалище „Йордан Йовков - 1870 г. ”

Народно читалище „Пробуда – 1939 г.”

Народно читалище „Романо дром – 2002 г. ”

Народно читалище „Мевляна – 2012 г. ”

Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“

В края на 2017 година бе учредено и Народно читалище „Добрич – 2017 г.“

            Всички читалища в Добрич съгласно ЗНЧ са съдебно регистрирани и са вписани в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения към Министъра на културата.

 

Рег. №

Читалище

Град

Област

17

„Йордан Йовков – 1870 г.“

Добрич

Добрич

1582

„Пробуда – 1939 г.“

Добрич

Добрич

2962

„Романо дром – 2002 г.“

Добрич

Добрич

3545

„Мевляна – 2012 г.“

Добрич

Добрич

3654

„Български искрици – 2016 г.“

Добрич

Добрич

3660

„Добрич – 2017“

Добрич

Добрич

 

Субсидирана численост на персонала и общ бюджет на читалищата

 

Съгласно Закона за народните читалища /чл.21, 22 и 23/ финансирането на читалищата се извършва с годишна държавна субсидия по изготвен държавен стандарт за  бройки субсидирана численост. Другите източници на финансиране на читалищата са: членски внос, културно-просветна и информационна дейност, наеми, дарения, завещания и др. С решение на общинския съвет читалищата могат да се финансират допълнително над определената субсидия със средства от собствените приходи на общината.

Със Закона за държавния бюджет за 2017 г., както и в Решение на Министерски съвет № 304 от 26.04.2016 г., допълнено и изменено с РМС № 920 от 02.11.2016 г.  за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели, са одобрени средствата от държавния бюджет, предвидени за развитие и подпомагане на читалищната дейност през 2017 година. 

Стандартът за 2017 г. за една субсидирана бройка е завишен от 7 080 на 7 300 лв. В стандарта за една субсидирана бройка са разчетени средства за дейност, както и за заплати, други възнаграждения и плащания на персонала, осигурителни вноски и издръжка, както и средства, съгласно Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/.

За 2017 година субсидирана численост за град Добрич е общо 43 бройки, спрямо 2016 г. завишаването е в размер на 1 нова субсидирана бройка  – 0,5 за читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ и 0,5 за читалище „Романо дром – 2002 г.“ за художествено-творческа дейност,  на базата на подадени от читалищата, разгледани и одобрени от Министерството на културата формуляри.

Общата сума на предоставената субсидия за читалищата като държавно-делегирани дейности възлиза на 313 900.

През 2017 г. Община град Добрич дофинансира Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“, Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“ и Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“ с Решение на Общински съвет град Добрич със сумата от 12 500 лв., а с Решение на Министерски съвет от 24 ноември 2017 г. са осигурени целеви средства в размер на 103 521 лв. за ремонт на Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“.

 

           

Материална база

 

Изхождайки от факта, че една от най-важните цели в развитието на съвременната градска среда е изграждането на инфраструктура за разпространение и осигуряване на достъп до културно съдържание, съществуващата мрежа от читалища на територията на град Добрич са благодатна възможност за разпространение и осигуряване именно на такъв достъп до културно съдържание и среда.

 

 

Читалище

Адрес

Правен статус на сградния фонд

„Йордан Йовков – 1870 г.“

 

Ул. „25 септември“ 44

Предоставена сграда

Публична общинска собственост

„Пробуда – 1939 г.“

 

Бул. „Добруджа“ 200

ЖК „Рилци“

 

Предоставена сграда

Публична общинска собственост

„Романо дром – 2002 г.“

Ул. „Васил Левски“ 7

Предоставена сграда

Частна общинска собственост

„Мевляна – 2012 г.“

 

Ул. „Отец Паисий“ 16

Предоставена сграда

Публична общинска собственост

„Български искрици – 2016 г.“

 

Ул. „Д-р Константин Стоилов“ 18

Не е предоставена сграда

„Добрич – 2017 г.“

 

Ул. „Константин Стоилов“ 34, Вх. 4

Не е предоставена сграда

 

            Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“ и Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“ се помещават в сгради, строени специално за нуждите на читалищата – разполагат с библиотечни зали, концертни зали със сцена и салон за зрители, репетиционни, кабинети, хранилища. Сградите на двете читалища дават възможност за разгръщане на управленската инициатива с цел набиране на собствени приходи от читалищна собственост, което и става на практика.

            НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“ се помещава в сграда на ул. „25 септември“ – 44. Сградата разполага с концертна зала с 350 места, 7 зали, 20 кабинета, репетиционни, хранилища. Сградата е с обща  площ – 4 467 кв.м, а застроената площ – 1 498.40 кв.м. Сградата на читалището е газифицирана с изключение на концертната зала. Община град Добрич ще получи целево 103 521 лв. за финансиране демонтажа и ремонт на покрива на НЧ „Йордан Йовков – 1870“ с решение на Министерски съвет от 24 ноември 2017 г.            Народно читалище „Йордан Йовков – 1870“ разполага с 50 дка земеделска земя.

            Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“ се помещава в сграда, строена през 50-те години на миналия век. Намира се на бул. „Добруджа“ - 200 – ЖК „Рилци“. Обща  площ – 1 554 кв.м., вкл. мази и дворно пространство. Разполага с концертна зала с 250 места, помещение за библиотека, репетиционни, 2 кабинета. Базата е предоставена с Решение на Общински съвет за безвъзмездно ползване.

            Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“ се намира на ул. „Васил Левски“ 7. Обща площ - 240 кв.м. Базата е общинска собственост, предоставена е за ползване с решение на Общински съвет град Добрич. Разполага със зала за библиотека и читалня, експозиционна зала, репетиционна зала и 7 кабинета. Читалището не разполага с концертна зала.

            През 2017 година Община град Добрич предостави на Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“ част от базата на бившето училище „Отец Паисий“ – 2 кабинета, за нуждите на читалището.

            Читалищата на територията на Община град Добрич разполагат с обществено достъпен сграден фонд.

           

Дейност

А. Библиотечно и информационно обслужване

            Съгласно Закона за обществените библиотеки читалищните библиотеки са обществени библиотеки на територията на населеното място, изградени на принципите на близост, достъпност и оперативност на основното библиотечно-информационно обслужване на населението. Читалищните библиотеки не са самостоятелни юридически лица. Те функционират към народните читалища и се създават съгласно ЗНЧ.

            Читалищните библиотеки изпълняват разнообразни функции: събират, съхраняват, организират и предоставят за ползване библиотечен фонд; извършват библиотечно-информационно обслужване; извършват краеведска дейност; съдействат за повишаване на образователното ниво, продължаващото образование, информираността, качеството на живот, социалната интеграция и разширяването на електронния достъп до информацията.

            Библиотеките се различават по обема библиотечни документи, посещаемост и брой на читателите. По своята същност това се определя от два основни фактора – местонахождение на библиотеката и читателите, които тя обслужва, както и наличието и обновлението на библиотечния фонд. Диапазонът във възрастовите граници на читателите е доста голям, което е и отличителна черта на читалищните библиотеки – тяхната общодостъпност. Според най-разпространената визия читалищната библиотека трябва да бъде общодостъпна – да е обществен просветен център, който организира и предлага културни събития за възможно най-широка аудитория.

            През годината библиотеките отбелязаха чрез различни форми – изложби, витрини, презентации, прожекции на филми, маратон на четенето, беседи, представяне на книги и др., всички значими дати и събития. През разглеждания период те участваха активно в културния календар на града с форми, характерни за тяхната дейност - отбелязването на Международния ден на детската книга, на Световния ден на книгата и авторското право, Деня на библиотекаря, кръгли годишнини на представители на литературата, изкуствата, науката.

                        Б. Любителско художествено творчество

            Любителското творчество се проявява във всички сфери на изкуството, предназначено е за всяка възрастова група. По традиция читалищата в Община град Добрич са основното място за развитие на любителското творчество като институция, която поддържа постоянни форми за развитие на знания и творчески умения. Днес любителското изкуство се разглежда в тясна връзка със свободното време на хората, с неформалното образование, с концепцията за учене през целия живот, като част от идеята за свободен и все по-широк достъп до културно съдържание. Много важна характеристика на любителското изкуство е, че от една страна, чрез него се създават предпоставки за реализация в областта на изкуствата, а от друга – се възпитава публика, която да има потребност от участие в обществения културен живот.

            Поради своята масовост и популярност, любителското изкуство е естествена среда за защита на културното многообразие и диалога между културите. В тази връзка любителското изкуство е много благодатна сфера за културна и социална интеграция на етнокултури, на социално изключени групи, хора с увреждания, възрастни хора и други групи в неравностойно положение.

            През 2017 година има ръст както на броя на любителските състави, така и на участниците в тях.

            Във всички читалища съществуват и развиват дейност различни по своя обхват любителски формации. В голямата си част това са основно фолклорни състави – танцови и музикални, групи за изворен фолклор, певчески групи. През годините засилен интерес се наблюдава и към музикалните школи, в които се изучават редица инструменти, както и към певческите и хорови формации. Не на последно място интересът е и към любителските театрални формации, школите по изобразително изкуство. В читалищата по традиция са застъпени и школите за изучаване на чужди езици.    

            И тук, при направата на единен профил на възрастовият характер може да се забележи тенденцията на присъствие на представители на различните поколения. Децата и младежите са възпитаници на школите, присъствието и участието на хора в активна работна възраст се наблюдава основно в танцовите формации и то предимно фолклорни. В групите за изворен фолклор и стари градски песни преобладават хората

в пенсионна възраст. Всичко това предопределя и характеристиката на посещаемост на читалищата, както и на развитието на отделните форми на любителско творчество. И тук обаче се намесват фактори от типа на демографската характеристика и профил на региона.

            През 2017 година любителските състави и възпитаниците на школите участваха активно в културния живот на града и страната – участваха в празници, конкурси, фестивали.

            В. Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство

            В съвременния свят нематериалното културно наследство се възприема като основен извор на идентичност. За съжаление обаче голяма част от неговите ценности, като музиката, танца, словото, обредите, съборите или традиционните културни умения са застрашени от изчезване. Ето защо от особено значение е да се поддържат и насърчават носителите на това нематериално културно наследство, за да могат те да продължат да практикуват дейностите и да предават познанията и уменията си на следващите поколения. Необходимо е да се създават условия за предаване на тези знания, което може да се осъществява с образователни програми в системата на образованието или неформалното образование. В този смисъл важно значение тук има дейността на читалищата като многофункционални институти, работещи в полза на общността – носител на нематериални културни ценности и естествена среда за предаване на традицията. Читалищата са форум за общуване между различните поколения, а от друга страна - реализират конкретни проекти и прояви. В това отношение изключително полезни са дейностите, които извършват Състав за градски шлагери „Добрич“, Фолклорен танцов клуб „Хорце“, Детска танцова школа „Хорце“ при НЧ „Й. Йовков – 1870 г.“, Група за автентичен фолклор, Танцов състав и Коледарска група при НЧ „Пробуда – 1939 г.“, Женски клуб, оркестрите и ансамблите при НЧ „Романо дром – 2002 г.“, Фолклорно-музикалната школа и езиковата школа при НЧ „Мевляна – 2012 г.“. Включването на любителските състави на Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“ е от съществено значение за реконструкциите на традиционните обреди и обичаи от народния календар - Бабинден, Трифон Зарезан, Цветница и Великден, Гергьовден, Еньовден и Коледа.  По традиция  НЧ „Романо дром – 2002 г.“ организира и честването на ромските празници: 14 януари – Василица и 8 април – Международен ден на ромите, а НЧ „Мевляна – 2002 г.“ – Тепреш, Хъдръллез и Сабантуй, Курбан байрям

            Г. Развитие на разнообразието от различни форми на културни дейности, практики и услуги

            Читалищата участват активно в културния календар на Добрич, като предлагат широк спектър от културни дейности – изложби, презентации, концерти, театрални постановки и чествания и едновременно с това участват в комплексните културни програми на общината.

            Анализът на състоянието и дейността на читалищата в Добрич показва, че и през 2017 г. те запазиха своето място в обществения и духовния живот на града. Бяха постигнати целите:

 • териториално покритие;
 • осъществяване на дейности, свързани с културното наследство на региона и страната;
 • подкрепа на всички жанрове на любителското художествено творчество за развитие на творческия потенциал;
 • поддръжка и развиване на библиотека и услугите, свързани с нея;
 • осъществяване на културни и образователни дейности с деца и младежи;
 • осъществяване на дейности за активен живот на възрастните хора;
 • подобряване на условията в читалищата за насърчаване на неформалното и самостоятелно учене, в контекста на дейностите за учене през целия живот;

защита и насърчаване на културното многообразие.

            Те продължиха да участват активно в изпълнението на програмните документи на Община град Добрич.Така те съдействат за развитието на гражданското общество и за постигането на нашата обща цел - превръщането на Добрич в добро и привлекателно място за живеене и развитие.

II. ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА

            Настоящата програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2018 година се приема в изпълнение на чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища въз основа на внесените от читалищата програми за развитието им и направените  предложения за дейността им през 2018 г. (чл.26а, ал.1 от Закона за народните читалища). Програмата е съобразена със стратегическите документи за развитието на общината.

            Изготвянето на Годишната програма за развитие на читалищната дейност в Община град Добрич за 2018 година цели да се постигне максимален синхрон между действията на местната власт, държавната политика в областта на културата, гражданското общество и самите читалища като културни и информационни центрове.

            Основна цел на програмата е разширяване и разнообразяване на дейността на народните читалища, подкрепа при създаването и реализирането на нови творчески продукти.

IIІ. ЦЕЛИ В РАБОТАТА НА ЧИТАЛИЩАТА

            Читалищата са устойчиви културни институции, които днес са призвани да насърчават креативната социална промяна в условията на съществуващото културно многообразие и процесите на всеобхватна глобализация. 

            Мисията на читалищата  е да съхранят националната ни култура и идентичност в контекста на предизвикателствата на днешния ден – развити информационни технологии, модерни средства за комуникация и глобалното общуване.

ІV. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ЗАДАЧИ В ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

            Основните направления и приоритетните задачи в читалищната дейност са регламентирани и произтичат от Закона за народните читалища и от общинската културна политика, осъществявана на основание на съществуващата нормативна уредба. Те са ориентирани към развитието и обогатяването на културния живот в общината и задоволяването на потребностите на гражданите чрез:

 • съхранение, укрепване и развитие на традициите на българския народ;
 • възпитаване и утвърждаване на националното самосъзнание и на културната идентичност;
 • обмен между културите на различните етноси;
 • разширяване на знанията на гражданите;
 • осигуряване на достъп до информация и комуникация;
 • насърчаване на социалното единство и солидарността между различните социални групи;
 • партниране на местното самоуправление в развитието на обществените и в частност на културните процеси.

V. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ:

 • уреждане и поддържане на библиотеки, читални, както и създаване и поддържане на електронни информационни мрежи;
 • развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;
 • организиране на школи, кръжоци, курсове, клубове, кино- и видеопоказ,  концерти, чествания и младежки дейности;
 • събиране и разпространяване на знания за родния край;
 • предоставяне на компютърни и интернет услуги;
 • допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната им дейност, в съответствие с действащото законодателство, като използват приходите от нея за постигане на определените им в устава цели

VI. ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА

 1. Читалищата финансират дейностите в рамките на държавната субсидия и собствените си приходи.

Годишната държавна субсидия за 2018 година за Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“, Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“, Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“ и Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“ (това са читалищата, които отговарят на разпоредбите на ЗНЧ) е в размер на 360 125 лв. на база субсидирана численост – 43 бр., по изготвен държавен стандарт – 8 375 лв. за бройка.

В сравнение с 2017 г. държавният стандарт е завишен от 7 300 лв. на 8 375 лв., а субсидираната численост е запазена – 43 бройки.

 1. Община град Добрич ще финансира читалищата и през 2018 г. Средствата се разпределят съгласно Критерии за разпределение на субсидията на народните читалища, одобрени от Министъра на културата, и за които се сключват договори между Кмета на Община град Добрич и председателя на съответното читалище на основание чл. 26 а, ал.3 от ЗНЧ.

VII. КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ

            Календарът на дейностите е на базата на направените от председателите на читалищата на територията на града - Народно читалище „Йордан Йовков – 1870 г.“, Народно читалище „Пробуда – 1939 г.“, Народно читалище „Романо дром – 2002 г.“, Народно читалище „Мевляна – 2012 г.“ и Народно читалище „Български искрици – 2016 г.“ предложения за дейност през 2018 година. Тези предложения се подават до 10 ноември на предходната година. Дейностите на Народно читалище „Добрич – 2017 г.“ ще бъдат включени в културния календар на Община Добрич, както и в Програмата за развитие на читалищната дейност - 2019 г. съгласно разпоредбите на ЗНЧ.

 

 

месец

събитие

организатор

януари

170 години от рождението на Христо Ботев /1848-1876/ - рецитал

 

95 години от рождението на Ивайло Петров

 

14 февруари – Ромска Нова година – концерт на децата от школите на НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

21 януари  – Бабинден – възстановка на обреди и обичаи

 

21 януари – Изложба, представена от Женски клуб

 

Изложба на шевици „Нека я съхраним за бъдещето“

 

27  - януари -  140 години от освобождението на Добрич от османско владичество

 

Историческа презентация „Освобождението на Добрич“

 

Участие на децата от Школата по изобразително изкуство в Международен конкурс за детска рисунка – Унгария

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

февруари

14 февруари – Трифон зарезан - възстановка на обреди и обичаи

 

14 февруари  – Св. Валентин и Трифон зарезан – „Любовта е вино – виното е любов“

 

19 февруари – 145 години от гибелта на Васил Левски

 

Историческа презентация „Васил Левски“

 

„Аз съм Левски“ – конкурс за рисунка, презентация

 

Конкурс за есе „Заветите на Левски“

 

Битова презентация „Сирни заговезни“

 

21 февруари – Международен ден на майчиния език – „Майчиният ми език и защо трябва да го запазим“

 

„Винорел“ – изложба на Школата по изобразително изкуство

 

Участие в работна среща на Национална мрежа „Готови за училище“

 

Работна среща-практикум

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

Март

Изработване на мартенички

Изработване и изложба на мартеници

 

 

 

1 март – Ден на самодееца  - честване

 

3 март - 140 години от Освобождението на България

 

 

 

 

 „Жената днес“ – конкурс за най-оригинални ръкоделия и най-добре подготвено домашно ястие

 

22 март – „Цветна пролет“ – викторина

Изработка на облекла от нетрадиционни /екологични/ материали и модно ревю

 

Отбелязване на Невруз /Първа пролет/ с татарската общност в Дома на културата в гр. Мангалия, Румъния – концерт на фолклорната група към читалището

 

Отбелязване на Първа пролет

 

28 март – Световен ден за борба с туберкулозата – отбелязване

 

Изложба „Мама“ на Школата по изобразително изкуство

 

„Слънчеви цветя“ – посрещане на Първа пролет с изработване на апликации от хартия

Обучителен семинар в гр. Добрич

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

април

Седмица на детската книга и изкуствата за деца. Дни на отворени врати за безплатно ползване на библиотеката от деца

 

1 април – Цветница – възстановка на обреди и обичаи, боядисване на яйца

Конкурс „Цветята в моя дом“, изложба на стайни цветя „Цветница – красота и вдъхновение“

Пролетни празници – Лазаровден, Цветница и Великден

 

2 април – Международен ден на детската книга – „В чудния свят на книгите“ – драматизация на детски приказки от Андерсен

 

 

8 април – Великден - „Да нашарим яйцата“ – конкурс за най-шарено и най-здраво яйце

„Весел Великден“

 

8 април – Международен ден на ромите

 

Дни на младежката активност – творчески изяви на ученици в конкурси, изложби, изработка на атрактивни постери и картички с послание да пазим природата, да съхраним земята, спортни празници и др.

 

Априлско въстание – историческа презентация

 

21 април – Беседа – Мевлид

 

22 април - Световен ден на Земята

 

 

23 април - Световен ден на книгата и авторското право – Маратон на четенето

 

Представяне на книгите на д-р Хасан Ефраимов и Фирдевс Бююкатеш

 

Изложба „Великден“ на Школата по изобразително изкуство

 

Великденски концерт на Музикална школа

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

май

Празници на НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“ с участието на деца от всички школи, формации и състави по повод 148 години читалищно дело в Добрич

 

Участие на децата от Школата по изобразително изкуство в Национален конкурс „Рецептите на баба“ – София

 

4 май – Хоро на мегдана

 

6 май – Изложба „Гергьовден“ (Едерлези)

 

 

11 май – Ден на библиотекаря (седмица)

 

 

 

 

Литературно четене „Маратон на четенето“, „Стани библиотекар за един ден“, „Подари книга, стани приятел“

 

15 май – Обичаите в нашия дом – разказ от извора с посещение на най-възрастния жител на квартала

 

24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост

 

 „Тепреш, Хъдръллез и Сабантуй – мост между минало и настояще“

 

Участие на Фолклорна певческа група към читалището в Националния етнофестивал - Бургас

 

Свещени дни и нощи в мюсюлманския и християнски календар. Начало на месец Рамазан /15 май 2018 г./ . Среща разговор с представители на двете религии

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

юни

1 юни – Ден на детето

 

 

Конкурс „По- по- най- “ и детска постановка

Карнавал с любими приказни герои и рисунки на асфалт

 

2 юни – Ден на Ботев и падналите за свободата и независимостта на България

Изложба с материали за Ботев „Живеем в страната на Ботев“

 

100 години от рождението на Иван Станев – цигулар, музикален педагог, дългогодишен директор на Музикална школа при НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

Лятна занималня

 

10 юни – Ден на ромската жена – изложба

 

15 юни – „Здравей, любимо лято!“ – забавни игри за деца

 

15 юни – Концерт по случай Рамазан Байрям

 

24 юни – Еньовден – събиране на билки

 

Лято в библиотеката на НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

Участие на децата от Школата по изобразително изкуство в международен конкурс – Румъния

 

Участие в национален детски ромски фестивал „Отворено сърце“ и кръгла маса на тема „Образователни проблеми на ромите“ – Велико Търново

 

Международен обмен на знания и умения , изградени у децата под наслов „Моята история – мост към теб“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

юли

Участие на децата от Школата по изобразително изкуство в международен конкурс – Индия

 

„Диабетът – враг №1“ – здравна беседа

 

Конкурс – изложба „Здравей, ваканция“

 

18 юли - 181 години от рождението на Васил Левски

 

70 години от рождението на Йордан Кръчмаров - поет

 

Велопоход – състезание с велосипеди

 

Лятна занималня

 

Лятна читалня, тематични празници, анимация с децата „Моят любим приказен герой“

 

Лятно кино – безплатни прожекции на филми за малки и големи

 

Участие в работна среща на Национална мрежа „Готови за училище“

 

Участие в Национална кампания „Всички заедно, за силно и равно начало“

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

август

130 години от рождението на Дора Габе – „Най-добър рецитатор малчуган“ – състезание

„За нас това значи: родна реч, бащин дом, майчина милувка“

 

21 август -Концерт по повод Курбан Байрям

 

Лятна занималня

 

Посещение в зоопарка

 

Кампания „Всички деца – готови за училище“ в ромските квартали

 

Децата и природата – организиране на излети, походи и спортни игри

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

септември

6 септември – Съединението на България

Историческа презентация

 

Табло със снимки

 

 

15 септември – „Аз съм вече  първокласник“ – отчитане на резултатите от кампанията по записване на първокласници

 

22 септември – Ден на независимостта на България

Историческа презентация

 

Изложба „Моята „България – днес и утре“

 

25 септември – Ден на град  Добрич

 

 

Честване на 811 години от рождението на Мевляна Руми – поет, мистик и учител – литературно четене и екскурзия до гр. Коня, Турция

 

„Как прекарах моето лято“ – изложба на детски рисунки

 

132 години от рождението на Ран Босилек - рецитал

 

Изложба „Моят град“ на Школата по изобразително изкуство

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

 

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

октомври

Откриване на нов творчески сезон и нова учебна година

 

1 октомври – Международен ден на музиката и поезията

Месец на дарителството

 

Зимни празници – Димитровден

Битова презентация

 

„На учителя с любов“ – подаръче за любим учител, изработено от Клуб „Сръчни ръце“

 

Музикална вечер, посветена на 90 години от рождението на Кадрие Лятифова

 

Участие в национален етнофестивал  - Видин

 

Участие в Регионален конкурс „Надсвирване“, организиран от РФ „Искра“ - Шумен

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

Ноември

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ноември – Ден на народните будители

„Родолюбието в нас“ – честване и беседа

 

Историческа презентация

 

Среща с поети, писатели и дейци в областта на културата

 

21 ноември – 138 години от рождението на Йордан Йовков

„В света на Йовковите герои“ – литературно четене

 

14 ноември – „От кухнята на баба“ – предаване на опит от майка на дъщеря

 

21 ноември - Кулинарна изложба от домашни ястия по повод Ден на християнското семейство

Изложба „Моето семейство“

 

Зимни празници – Архангеловден, Ден на въведение Богородично – Битова презентация

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

 

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

декември

1 декември – Световен ден за борба със СПИН – раздаване на информационни материали за превенция

 

Коледни тържества с участието на възпитаниците на школите, формациите и съставите

 

Конкурс за новогодишна картичка, изложба на новогодишни компютърни рисунки и картички.

Изложба на сурвакници.

Коледно парти

 

Зимни празници – Никулден, Коледата при нас и по света

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

 

 

НЧ „Йордан Йовков – 1870 г.“

НЧ „Пробуда – 1939 г.“

НЧ „Романо дром – 2002 г.“

 

НЧ „Мевляна – 2012 г.“

 

 

 

 

 

НЧ „Български искрици – 2016 г.“

 

 

            Приета с решение № 30-10 от 30.01.2018 г.

                                                                                    на Общински съвет град Добрич

Прикачени файлове

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.19° C разкъсана облачност
Нагоре