Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2018 г.

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

ПРАВНА РЕГЛАМЕНТАЦИЯ.  ПРИНЦИПИ И ЦЕЛИ:

Настоящата програма за управление и разпореждане с общински имоти през 2018 г. съблюдава нормативните изисквания на чл. 8, ал. 9 от Закона за Общинската Собственост и привежда в изпълнение Стратегията за управление на общинска собственост за мандат 2015-2019г., приета с Решение №3 -3/15.12.2015г.на Общински Съвет град Добрич.

Управлението на общинската собственост визира и обхваща действията по експлоатация, поддръжка, ремонт, опазване на общинската собственост и разпореждане със същата.

При осъществяването на горепосочените действия са залегнати принципите на законосъобразност, публичност, състезателност при разпореждане и приоритетна защита на обществения интерес.

Общинската собственост е един от най-важните инструменти за осъществяване политиката в общината - икономическа, социална, екологична.

Ето защо настоящата програма е заложила на предварителният финансов анализ, като способ за избор на оптимално управленско решение, съобразено и с приетата политика на общината. Финансовият анализ предпоставя избор не само на оптималния способ за управление или разпореждане с общинската собственост, но и подходящия метод за това.

 

Основните  цели при управлението на общинската собственост са:

- осигуряване на устойчиво развитие на общината, подобряване селищната среда, създаване на условия за бизнес, култура, спорт, отдих, туризъм и повишаване на сигурността;

- опазване и подобряване на екологичната среда;

- повишаване на инвестиционния потенциал на общината;

- гарантиране на ефективно управление и повишаване приходите от стопанисването на общинската собственост. 

 Идентифициране на обема и функционалните характеристики и вида  на съществуващата общинска собственост.

Пълното идентифициране на обема общинска собственост е основна предпоставка за вземане на управленски решения по управление и разпореждане, което прави тази цел първостепенна и приоритетна.

 

ІІ. ОБХВАТ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

 

Настоящата Програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост обхваща бюджетната 2018 година и съдържа:

 

 

1. ОЧАКВАНИ ПРИХОДИ ОТ УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО ЗА БЮДЖЕТНАТА 2018 ГОДИНА:

 

1.

Приходи от наеми на имущество

615 000.00 лева

1.1.

Приходи от наеми на апартаменти

1 032 000.00 лева

2.

Приходи от наеми на земя

240 000.00 лева

3.

Продажба на сгради

350 000.00 лева

4.

Продажба на НДА (ОПС)

50 000.00 лева

5.

Продажба на земя

1 850 000.00 лева

6.

Приходи от концесии

246 000.00 лева

 

Общо:

383 000.00 лева

 

Забележка:

1. Посочените в таблицата стойности, с изключение на т.6 (Приходи от концесии), са без включен ДДС

2. В приходите са включени и наемите от ОП”Общински пазари”, ОП”Спортни имоти” и ОП„Обреден дом”

 

 

2. ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ

 

2.1. Общински терени, обекти и вещи:

 

И м о т

Площ

Предназначение

 

кв. м

 

1. Обекти:

Помещение по ул. „Клокотница”

80,00

производствени дейности и услуги

Сграда по ул. „Васил Левски” № 7

1133,00

офиси за административни нужди

Помещение по ул. „Хан Тервел”

32,40

услуги

Помещение - подземна градска тоалетна „Фонтана”

89,80

търговия за обществено обслужване

Помещение в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.11, по бул. „Добруджа” 32а, ет. 1, обект 11

45,97

особен вид дейности

Помещение /метален склад/ по бул. „25-ти септември”

96,00

услуги

Помещение с идентификатор 72624.615.3122.1.70 на партерния етаж по бул. „25-ти септември” №18

54,00

офис за административни нужди

Помещения по ул. „Отец Паисий” № 26

93,45

търговия и услуги

Сграда с идентификатор 72624.625.139.1 по ул. „Димитър Петков” № 5 /бивша стоматологична поликлиника/

1342,00

лекарски, стоматологични кабинети и офиси  за административни нужди; заведение за хранене и развлечение

Сграда по ул. „Даме Груев” 1 – Б

72.00

дейност с нестопанска цел

Помещения на втори етаж от триетажна сграда по бул. „Добруджа” 9-А

163,71

офиси за административни нужди

Павилион част от спирка на градски транспорт по ул. „Генерал Гурко”

6.00

търговия

Помещение № 1 с идентификатор 72624.625.389.1.1 на ул. „Иван Пенаков” №15 в жк „Добруджа”, вх. Г

102,40

офис за административни нужди

Помещения в сграда с идентификатор 72624.624.4954.1(Детска ясла № 4) по ул. „Любен Каравелов” №55

57,10

дейност с нестопанска цел

Сграда по ул. „Независимост” № 7-б

293,83

Дейност с нестопанска цел; заведение за хранене и развлечение

Сграда - Дом за стари хора в ПИ 72624.904.111

 

търговия; автомати за напитки, закуски и др.

Павилион (част от спирка на градски транспорт) по бул. „Трети март” до Летен театър, град Добрич, включен в УПИ І, кв. 816 по действащия кадастрален и ПУП-ПРЗ на ЦГЧ (част от имот с идент. 72624.626.4570)

4,00

търговия

Павилион (част от спирка на градски транспорт) по бул. „Трети март” срещу Летен театър, град Добрич, включен в УПИ ХІ, кв. 67 по действащия кадастрален и ПУП-ПРЗ на ЦГЧ ( част от имот с идент. 72624.624.950)

4,00

търговия

Помещения в сграда с идентификатор 72624.623.644.1 по ул. „Славянска” № 18

186,70

заведение за хранене и развлечение

Павилион – част от спирка на градски транспорт, ПИ 72624.621 ул. „Батовска” (до старо обръщало на тролейбусен транспорт)

6.00

търговия

Павилион - част от спирка на градски транспорт, находящ се в общинско място с идентификатор 72624.624.9501, публична общинска собственост, по ул. „Панайот Хитов”, срещу МБАЛ

4,00

търговия

Помещения в търговски обект с идентификатор 72624.623.628.1.5 и

помещения в сграда с идентификатор 72624.623.628.1.4

находящи се на ул. „България” № 5

370,00

 

340,00

 

заведение за развлечение и хранене

Сграда по ул. „Независимост” № 7 /Корпус ІІІ/

8214,35

офиси за административни нужди, автомати за напитки, закуски и др.; особен вид дейности;

Сграда с идентификатор 72624.624.8020.1 по ул. „Максим Горки” № 8

 

108,35

дейност с нестопанска цел

Сграда с идентификатор 72624.623.8030.1 на ул. „Славянска” 24

82,00

дейност с нестопанска цел

Помещения в партерния етаж на жилищна сграда на бул. „25-ти септември” № 5

200,35

дейност с нестопанска цел

Сграда - Младежки център „Захари Стоянов”, едноетажно и двуетажно тяло и дворно място в ПИ 72624.623.8031

 

2275,00

8025,00

Офиси за административни нужди, търговия, автомати за напитки, закуски и др.

Сграда с идентификатор 72624.621.25.2 в ж.к. „Добротица”

728,00

производствени дейности и услуги

Помещение № 3 в павилион в УПИ I кв.54 на жк. „Балик Йовково”- юг до бл.21

40,76

търговия

Помещение по ул. „Христо Ботев”

31,50

производствени дейности и услуги

Помещение -магазин 130 в жк. „Дружба” 2- УПИ ХVI, кв.7 с идент.72624.620.11.6 по плана на Дружба 1,2 и 4 по ул. „Никола Петков”

65,50

производствени дейности и услуги

Помещение в административната сграда на Център за защита на природата и животните

44,67

Заведение за хранене и развлечение

Помещение по ул. „Никола Петков” в жк. „Дружба” 2

140,67

заведение за хранене и развлечение

Помещение по ул.“Ген.Георги Попов“

№ 66 до ОУ „Й. Йовков”с идентификатор 72624.618.296.1

11,20

Производствени дейности и услуги

Помещение № 1 в павилион в УПИ I кв.54 на жк. „Балик Йовково”- юг до бл.21

24,00

търговия

Помещение по ул. „Суха река” и пресечката с ул.”Вардар”

25,70

услуги

Сграда находяща се в жк „Балик-Йовково”-юг, кв.44, парцел IV – ул. „Агликина поляна” № 19

389,50

Търговия; офиси за административни нужди

Павилион по ул. „Христо Ботев” до бл.12 в жк. „Балик-Йовково”-север

6,00

търговия

Помещение № 2 в павилион в УПИ I кв.54 на жк. „Балик Йовково”- юг до бл.21

31,50

търговия

Помещение в УПИ ХVI, кв.7, жк. „Дружба”2

18,00

особен вид дейност

Помещение в обект - разсадника

44,00

производствени дейности и услуги

Помещение м/у бл.4 и бл.6 в жк. „Христо Ботев”

43,30

производствени дейности и услуги

Помещения в подлез на бул. „Добруджа”до„КАТ”

132,50

търговия и услуги

Сграда по бул.“Добруджа“ № 8А с идентификатор 72624.619.14

1218.00

офиси за административни нужди, автомат за напитки, закуски и др.

Сграда в кв. 572, парцел ХХІІІ, по ул. „Суха река” № 37 с идентификатор 72624.7626

8450.00

поставяне на автомат за напитки, закуски и др.

Помещения в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.9 на бул. ”Добруджа” №32а, ет.7, обект 9, в ПИ 72624.607.998

41,15

18,39

офиси за административни нужди

 

Помещения в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.10 на бул. „Добруджа” №32а, ет.7, обект 10 в ПИ 72624.607.998

52,59

23,50

офиси за административни нужди

Част от общински имот, находящ се в ж.к. „Балик –Йовково” - Север до бл. 12

12,00

за поставяне на преместваем обект по одобрен модел, за услуги

Част от общински имот, находящ се в ж.к. „Балик-Йовково” – Юг срещу бл. 53

12,00

за поставяне на преместваем обект по одобрен модел, за услуги

Част от общински имот, находящ се в ж.к. „Балик-Йовково” – Юг между бл. 53 и 54

12,00

за поставяне на преместваем обект по одобрен модел, за услуги

Част от общински имот, находящ се в ж.к. „Балик-Йовково” – Юг по ул. „Димитър Ковачев” пред бл. 28

12,00

за поставяне на преместваем обект по одобрен модел, за услуги

Част от общински имот, в УПИ VIII, квартал № 2 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Дружба 1, 2 и 4” до бл. 9

12,00

за поставяне на преместваем обект по одобрен модел, за услуги

Павилион, поставен върху общинско място, публична общинска собственост, в ПИ 72624.623.9511 по ул. „Независимост”, в улична регулация, пред северната страна на УПИ IV в кв. 46 на ЦГЧ

3,15

за търговия – продажба на ядки, цигари и алкохол

Павилион, поставен върху общинско място, публична общинска собственост, в ж.к. „Дружба 2” пред УПИ XVI-11, кв. 7 по ПУП-ПРЗ на ж.к. „Дружба 1, 2 и 4” на град Добрич

2,52

за търговия

Част от имот, частна общинска собственост, находящ се в УПИ I кв. 563 по кадастрален и ЗРП на „ЖК Русия-1“ град Добрич

12.00

за поставяне на преместваем обект – павилион по одобрен модел

Част от имот, публична общинска собственост, находящ се в градски парк „Свети Георги"

4.20

за поставяне на преместваем обект – готово заводско изделие с унифициран дизайн – „Павилион за продажба на прясно изцедени сокове”

Павилион – част от спирка на градски транспорт, находящ се в общинско място с идентификатор 72624.618.31, публична общинска собственост, по ул. „Христо Ботев“ до пазара

6.00

за търговия

 

2. Земя

Имот в землището на град Добрич с идентификатор ПИ 72624.11.3 по КККР на град Добрич

100002,00

земеделска земя

 

Общинско място по бул.”25-ти септември”, пред бившия магазин „Млад техник“

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място по ул.”Независимост”/до градинката на ритуален дом/.

4,60

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в УПИ І, кв. 1267 на жк. „Север” 2 по бул. „25-ти септември”

15,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в УПИ І, кв. 86 по ул. „Неофит Бозвели”

15,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в улична регулация до северната страна на заслон за градски транспорт по ул.”Цар Петър”.

 

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място ПИ 72624.623.332 по ул.”Независимост” пред кино Добрич

 

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място по ул.”Отец Паисий”, в улична регулация, североизточно от УПИ ІІ, кв.79 по плана на ЦГЧ

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място по бул. „25-ти септември”, в уличната регулация, в градинката до НЕК

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в поземлен имот 72624.611.178 по бул. „Русия”, пред УПИ III, кв. 1113 на жк. „Север” І

6.00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в поземлен имот 72624.614.1752 по бул. „Русия”, между Агромагазин и Автогара пред УПИ IV, кв. 507 на жк. „Русия” I

6.00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в УПИ ХVІІ, кв. 15 на ЦГЧ /до Битовия комбинат/

15,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в УПИ V, кв. 546 на жк. „Русия” 1 по ул. „Дунав”

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в УПИ ІV, кв. 563 на жк. „Русия”1 по бул. „Русия”

 

 

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в поземлен имот 72624.625.9534 по бул.”25-ти септември” до Професионална гимназия по туризъм

3.50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в улична регулация по ул. „Димитър Петков” до УПИ ІІ, кв. 13 на ЦГЧ пред І-во ДКЦ

3.50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общински места в поземлен имот 72624.625.9501 в УПИ І, кв. 48 на ЦГЧ на пл.”Свобода” – 2 броя

7,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в поземлен имот 72624.625.9516 в УПИ Х, кв. 14 по ул.”Охрид” до подлеза на пазара

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в поземлен имот 72624.614.9020 на ул. „Александър Стамболийски” в УПИ ІІ, кв. 519 на жк „Русия” 1 в североизточния ъгъл на кръстовището с ул. „Полк. Калотинов”

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място по ул. „Отец Паисий”, южно от спирка до бивша Стоматологична поликлиника

2.50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в УПИ ХХІІІ, кв. 511 по Кадастрален и ЗРП на жк. „Русия” 1 /до тоалетната на ЦКП/

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в улична регулация до УПИ І, кв. 554 по бул. „Русия”

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място на пл. „Свобода” в УПИ І за „Озеленяване и обществено обслужване” в кв. 48 на ЦГЧ

4,60

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място на пл. „Свобода” в УПИ І за „Озеленяване и обществено обслужване” в кв. 48 на ЦГЧ

3,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място по ул. „Димитър Петков” на северния тротоар пред УПИ ІІ за „Поликлиника” в кв 13 на ЦГЧ

3,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място по бул.”25-ти септември” в УПИ І в кв. 711 на жк. „Добротица”

6.00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в УПИ V, кв. 67 по бул. „3-ти март” /до кубинките/

 

15,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в УПИ ІІ, кв. 702 на жк.„Добротица”

 

15,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в ПИ 72624.623.9511 в улична регулация по ул. „България”

 

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в поземлен имот 72624.623.9511 в улична регулация по ул. „Независимост” между хотел „Добруджа” и бл. 29 на пл. „Свобода”

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в ПИ 72624.623.9511 по ул. „Независимост” в най-източния джоб на градинката пред Галерията

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в ПИ 72624.623.9511 по ул. „Независимост” пред южната част на градинката пред хотел Добруджа

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в ПИ 72624.623.9511 по ул. „Независимост” в най-западния джоб на градинката пред Галерията

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в ПИ 72624.623.9517 по ул. „България” пред северния вход на хотел България

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в ПИ 72624.624.993 на югозападната част на пресечката на ул. „Райко Цончев” с бул. 3-ти март

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в поземлен имот 72624.623.9511 в улична регулация по ул. „Независимост” пред хотел „Добруджа”

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в ПИ 72624.624.715 по ул. „Ален мак”

9,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „България” идентификатор 72624.623.332 до площад „Демокрация”, северно от сграда с идентификатор 72624.623.628.1 /пред заведение – сладкарница „Шоколад”/

4,00

поставяне на „Витрина” по чл. 56 от ЗУТ за търговия

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „Независимост” с идентификатор 72624.623.9515, южно от имот с идентификатор 72624.623.1124 /пред сграда - Дом на науката и техниката И. Попов/

 

4,00

поставяне на „Витрина” по чл. 56 от ЗУТ за търговия

Общинско място в улична регулация, находящо се на бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, на изток от имот с идентификатор 72624.623.642 /хотел „България”/

 

4,00

поставяне на „Витрина” по чл. 56 от ЗУТ за търговия

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „Независимост” с идентификатор 72624.623.9511 до пл. „Свобода”, между имот с идентификатор 72624.623.333 /хотел Добруджа/ и имот с идентификатор 72624.623.341 /бл. 29/

 

4,00

поставяне на „Витрина” по чл. 56 от ЗУТ за търговия

Общинско място в улична регулация, находящо се на бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, между сграда с идентификатор 72624.625.413.1 /Централна Поща/ и сграда с идентификатор 72624.625.9555.1 /читалище ”Йордан Йовков”/

4,00

поставяне на „Витрина” по чл. 56 от ЗУТ за търговия

Общинско място в улична регулация, находящо се на ул. „Славянска” с идентификатор 72624.623.9545, между сграда с идентификатор 72624.623.552.1 /до аптека „ВИВА”/ и сграда с идентификатор 72624.624.715.3 /кафе-аператив „Калисто”/

4,00

поставяне на „Витрина” по чл. 56 от ЗУТ за търговия

Общинско място в улична регулация, находящо се на бул. „25-ти септември” с идентификатор 72624.625.9501, между сграда с идентификатор 72624.625.5657.1 и сграда с идентификатор 72624.625.67.1 /на западния край на паркинга зад Съдебна палата/

4,00

поставяне на „Витрина” по чл. 56 от ЗУТ за търговия

Общинско място № 1 в УПИ IX -5, кв..3 на жк. „Дружба” 1,2 и 4

12.00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в УПИ I, кв. 43 на жк. „Балик-Йовково”- юг на ул. „Агликина поляна” и ул.”Ясна поляна”

6.00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в УПИ І, кв.7 по ул. „Боряна”  ж.к „Балик-Йовково”-север

8,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място по ул. „Никола Петков” с/у ученическо общежитие

6.00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място № 2 в УПИ IX -5, кв. 3 на жк. „Дружба” 1,2 и 4

12,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място по ул. „Никола Петков”, в уличната регулация, на западния тротоар пред РУМ

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място по бул.”Добруджа”, на тротоара пред КАТ

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място по бул.”Добруджа”, на тротоара срещу на КАТ

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в УПИ VIII, кв.3 на ж.к.“Балик-Йовково“- север по ул.“Христо Ботев“

20,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в ж.к „Дружба” 2 пред УПИ VI-11, кв. 7 на ж.к „Русия” 2 пред блок 12

3,50

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място по ул.”Христо Ботев”, в уличната регулация на северния тротоар пред пощата в ж.к „Балик”

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в УПИ І, кв. 4 по плана на ж.к „Строител” до бл. 59

12,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в ж.к Дружба по ул. „Стефан Стамболов” /пред РУМ/

1265,00

паркинг

Общинско място по ул. „Христо Ботев” в улична регулация на северния тротоар пред новата „Поща”

6,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място по ул. „Христо Ботев” в УПИ І, кв. 30 на жк. „Балик-Йовково”-юг до бл. 7

12,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място по ул. „Агликина поляна” в УПИ Х, кв.43 по Кадастрален и ЗРП на жк. “Балик –Йовково” - юг, северно от бл. 31

15,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място № 3 в УПИ IX -5, кв..3 на жк. „Дружба” 1,2 и 4

12,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място по ул.”Родопи”

10,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общински места по ул. „Ангел Стоянов” в ПИ 72624.610.130, 72624.611.182

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

Общински места по бул. „25-ти септември” в ПИ 72624.622.1092, 724.608.1, 72624.611.141, 72624.625.9501,  72624.613.9503, 72624.621.63, 

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

Общински места по бул. „Добруджа” в ПИ 72624.604.999; 72624.617.11; 72624.620.16; 72624.609.15; 72624.607.998.2

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

Общински места по бул. „3-ти март” в ПИ 72624.624.9521; 72624.603.88; 72624.603.90; 72624.603.93; 72624.410.32

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

Общински места по бул. „Добричка епопея” в ПИ 72624.627.9501

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

Общински места по бул. „Русия” в ПИ 72624.617.32; 72624.615.9013; 72624.616.573

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

Общински места по ул. „Независимост” в ПИ 72624.623.9511; 72624.623.9515

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

Общински места по ул. „Независимост” и ул. „България” в ПИ 72624.623.141; 72624.623.332;

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

Общински места по ул. „България” в ПИ 72624.623.9517;  72624.623.9516

 

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

Общинско място по ул. ”Ген лейтенант Т. Кантарджиев” в ПИ 72624.611.179

 

поставяне на рекламно-информационни елементи

Общинско място на източния тротоар на ул. ”Агликина поляна”, на 5 метра от УПИ ХХIV-395, кв. 24 по Кадастрален и ЗРП на жк. „Балик-Йовково” – Север

 

12.00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в ПИ 72624.619.1 в УПИ II кв.30 на ж.к.“Балик-Йовково“-юг

15,00

монтаж на павилиони по чл. 56 от ЗУТ за търговска дейност

Общинско място в ПИ с идентификатор 72624.619.427, находящ се в жк „Балик”

4846.00

За временно използване свързан с изграждането и ремонта на обект, на техническата инфраструктура

Стадион Дружба, представляващ ПИ 72624.621.204, находящ се в Градски парк "Свети Георги"

28000

дейност с нестопанска цел

Общинско място в жк. ”Балик” ПИ 72624.618.138

5 000

паркинг

Общинско място в поземлен имот 72624.621.91 в жк. „Добротица” по ул. „Любен Станчев”, в улична регулация

912,00

паркинг

Общинско място в УПИ VII, кв.18 по ул. „Теменуга”

 

2612,00

паркинг

Част от общински имот, находящ се в ПИ 72624.617.97, УПИ II, кв. 663 по Кадастрален и ЗРП на жк. „Русия 3-4”, на ул. „Кокиче” № 23, град Добрич

12,00  

поставяне на павилион на основание чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност (продажба на закуски)

Част от общински имот, находящ се в ПИ 72624.615.65, УПИ VI в квартал № 572 по Кадастрален и ЗРП на жк. „Русия 2”

12,00  

поставяне на павилион на основание чл. 56 от ЗУТ, за търговска дейност (продажба на пакетирани стоки)

3. Училища

Училище „Отец Паисий”

в ПИ 72624.614.2423

сграда с идентификатори

72624.614.2423.1

Масивна едноетажна сграда

 

 

3452,00

 

963,00

66,00

закрит образователен процес

СУ „Св. Св. Кирил и Методий”

в ПИ 72624.607.804

Сгради с идентификатори:

72624.607.804.1;

72624.607.804.2;

72624.607.804.3;

72624.607.804.4;

72624.607.804.5;

72624.607.804.6

 

 

23462,00

 

1068,00

297,00

303,00

54,00

500,00

15,00

действащ образователен процес

ОУ „Стефан Караджа” в ПИ 72624.622.4374

Сгради с идентификатори:

72624.622.4374.1

72624.622.4374.2;

72624.622.4374.3;

72624.622.4374.6;

72624.622.4374.8

 

 

6768,00

 

816,00

225,00

389,00

105,00

168,00

действащ образователен процес

ДГ /до ОУ „Христо Ботев”/по ул. „Цар Самуил” № 14 в сграда с идентификатор 72624.622.3660

 

 

134,00

закрит образователен процес

ОУ „Христо Ботев”

 в ПИ 72624.622.3660

Сгради с идентификатори:

72624.622.3660.1

72624.622.3660.2

72624.622.3660.3

72624.622.3660.4

72624.622.3660.5

72624.622.3660.6

 

4369,00

 

1021,00

495,00

55,00

57,00

22,00

50,00

действащ образователен процес

ОУ „Христо Смирненски”

в ПИ 72624.625.400;

Сгради с идентификатори:

 72624.625.400.1;

72624.625.400.2;

72624.625.400.6;

72624.625.400.7

 

4782,00

 

478,00

67,00

630,00

684,00

действащ образователен процес

ОУ „Николай. Вапцаров”

 в ПИ 72624.608.1710;

Сгради с идентификатори: 72624.608.1710.1;

72624.608.1710.4

 

3884,00

 

539,00

276,00

действащ образователен процес

ПГ „Иван Вазов”

В ПИ 72624.626.4576

Сгради с идентификатор:

-72624.626.4576.1;

-72624.626.4576.2;

-72624.626.4576.3;

-72624.626.4576.1.1;

 

7768,00

 

1022,00

539,00

391,00

600,70

действащ образователен процес

СУ „П.Р.Славейков”

 в ПИ 72624.624.4572

сгради с идентификатор:

 - 72624.624.4572.1;

- 72624.624.4572.2;

- 72624.624.4572.3;

- 70624.624.4572.4;

 

11123,00

 

1269,00

241,00

382,00

568,00

действащ образователен процес

ЕГ „Гео Милев”

В ПИ 72624.623.4560

сгради с идентификатор:

- 72624.623.4560.1;

- 72624.623.4560.2;

- 72624.623.4560.3;

 

8336,00

 

1204,00

373,00

15,00

действащ образователен процес

Училище „Дора Габе”

в ПИ 72624.620.18

сгради с идентификатор:

72624.620.18.1;

72624.620.18.2;

72624.620.18.3;

72624.620.18.4

 

 

 

29082,00

 

1248,00

573,00

381,00

215,00

закрит образователен процес

ОУ „Панайот Волов”

 в ПИ 72624.619.88

сгради с идентификатори:

72624.619.88.1

72624.619.88.4

72624.619.88.6

72624.619.88.7

 

10819,00

 

1256,00

567,00

237,00

374.00

 

действащ образователен процес

СУ „Георги.Стойков Раковски”

в ПИ 72624.617.97

 

23342,00

действащ образователен процес

СУ „Св.Св. Климент Охридски”

в ПИ 72624.617.969

 

16472,00

действащ образователен процес

Училище “Бачо Киро“

 в ПИ 72624.617.614

сгради с идентификатори:

72624.617.614.1

72624.617.614.2

 

6883,00

 

685,00

242,00

закрит образователен процес

СУ „Димитър Талев”

 в ПИ 72624.619.503

сгради с идентификатори:

72624.619.503.1;

72624.619.503.2

72624.619.503.3

72624.619.503.4

72624.619.503.5

 

11321,00

 

847,00

640,00

183,00

57,00

12,00

действащ образователен процес

СУ „Любен Каравелов”

в ПИ 72624.619.5

сгради с идентификатори:

72624.619.5.3

72624.619.5.4

72624.619.5.5

72624.619.5.6

 

21095,00

 

235,00

576,00

249,00

384,00

действащ образователен процес

ОУ „Йордан Йовков”

 в ПИ 72624.618.1

сгради с идентификатори:

72624.618.1.1;

72624.618.1.2

72624.618.1.3

72624.618.1.4

72624.618.1.6

 

11726,00

 

191,00

643,00

421,00

307,00

151,00

действащ образователен процес

Професионална Гимназия по Аграрно Стопанство в ПИ 72624.611.176

100459,00

действащ образователен процес

4. AEMO “СТАРИЯ ДОБРИЧ”

Помещение в АЕМО ”Стария Добрич”

21,30

ателие за извършване на художествена дейност

Помещение в АЕМО ”Стария Добрич”

33,60

производствени дейности и услуги

Помещение в АЕМО ”Стария Добрич”

32,14

тъкачница

Помещение в АЕМО ”Стария Добрич”

15,40

берберница (бръснаро - фризьорски салон)

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” 

31,05

художествена обработка на

метали

Помещение в АЕМО “Стария Добрич” 

99,00

изработване на национални костюми

Помещение в АЕМО “Стария Добрич”

33,00

обработка на метали

5. ОП „Спортни имоти”

Помещения – част от административна сграда с идентификатор 72624.624.715.2 по бул. „25-ти септември” № 10

400,55

офиси за административни нужди

Помещения по бул. „25-ти септември” № 13

88,00

търговия

Помещения в сграда на ул. „Иван Хадживълков” № 10

339,20

спортна дейност

ПИ 72624.621.207 в УПИ ХІV, кв.1 по плана на ЦГЧ, жк. „ Добротица”, бул. 25-ти септември № 1, ведно с сграда с идентификатор 72624.621.207.1

15071,00

 

 

102,00

спортна дейност и търговия

Общинско място в ПИ 72624.621.208 в УПИ ХІV, кв. 1 по плана на ЦГЧ, жк. „Добротица”, бул. „25-ти септември” № 1 с изградени постройки с идентификатори 72624.621.208.1;

 72624.621.208.2;

 72624.621.208.3;

 72624.621.208.4;

72624.621.208.5;

 72624.621.208.6;

72624.621.208.7;

72624.621.208.10;

 72624.621.208.11

125216,00

 

 

 

7506,00

467,00

312,00

731,00

66,00

337,00

79,00

168,00

19,00

офиси за административни нужди, спортна дейност, производствени дейности и, услуги; търговия

6. ОП „Общински пазари”

Сграда – Хали с идентификатор 72624.614.2387.8 по ул. „Отец Паисий”

358,00

търговия

Централен кооперативен пазар

4268,00

търговия

МП „Дружба 1” с идентификатор72624.620.61

3107,00

търговия

Център за Базарна търговия

1245,00

търговия

МП „Христо Ботев” с идентификатор 72624. 618.300

 

689,00

търговия

7. ОП „Обреден дом”

Павилион № 1 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

9,00

14,00

търговия

Павилион № 2 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

 

 

9,00

13,50

търговия

Щанд № 1 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

2,10

5,40

търговия

Щанд № 2 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

2,10

5,40

търговия

Щанд № 3 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

2,10

5,40

търговия

Щанд № 4 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

2,10

5,40

търговия

Щанд № 5 по схемата за преместваеми обекти на паркинга пред Гробищен парк и прилежаща площ

2,10

5,40

търговия

8. Вещи

 

Вид

брой

 

Стоматологични столове:

ЮС-5m

Медиа

Сименс

Херана

 

19

2

1

1

 

Стоматологични машини:

ЮС-5m

Медиа

Сименс М-1

Херана

22

2

1

1

 

Стерилизатори

2

 

Компресори

3

 

 

2.2. Общински жилищни имоти(апартаменти)

N:

АДРЕС

ВИД ЖИЛИЩЕ

КВ.М.

1

ХРИСТО БОТЕВ 1 А 13

Апартамент

59

2

ХРИСТО БОТЕВ 1 Б 18

Апартамент

59

3

ХРИСТО БОТЕВ 2 А 2

Апартамент

62,7

4

ХРИСТО БОТЕВ 2 А 7

Апартамент

59

5

ХРИСТО БОТЕВ 2 А 10

Апартамент

59

6

ХРИСТО БОТЕВ 2 Б 12

Апартамент

59

7

ХРИСТО БОТЕВ 3 А 3

Апартамент

59

8

ХРИСТО БОТЕВ 3 Г 5

Апартамент

62,7

9

ХРИСТО БОТЕВ 3 Д 3

Апартамент

59

10

ХРИСТО БОТЕВ 4 А 17

Апартамент

42

11

ХРИСТО БОТЕВ 4 А 22

Апартамент

55

12

ХРИСТО БОТЕВ 4 Б 3

Апартамент

55

13

ХРИСТО БОТЕВ 4 В 8

Апартамент

42

14

ХРИСТО БОТЕВ 4 Г 2

Апартамент

58,8

15

ХРИСТО БОТЕВ 4 Г 16

Апартамент

55

16

ХРИСТО БОТЕВ 4 Г 23

Апартамент

58,8

17

ХРИСТО БОТЕВ 4 Д 3

Апартамент

55

18

ХРИСТО БОТЕВ 4 Д 20

Апартамент

42

19

ХРИСТО БОТЕВ 5 А 6

Апартамент

55

20

ХРИСТО БОТЕВ 5 А 24

Апартамент

55

21

ХРИСТО БОТЕВ 5 Б 12

Апартамент

55

22

ХРИСТО БОТЕВ 5 Г 8

Апартамент

42

23

ХРИСТО БОТЕВ 5 Г 17

Апартамент

42

24

ХРИСТО БОТЕВ 5 Г 23

Апартамент

42

25

ХРИСТО БОТЕВ 6 А 2

Апартамент

42

26

ХРИСТО БОТЕВ 6 А 8

Апартамент

42

27

ХРИСТО БОТЕВ 6 А 23

Апартамент

42

28

ХРИСТО БОТЕВ 6 В 15

Апартамент

55

29

ХРИСТО БОТЕВ 6 В 17

Апартамент

42

30

ХРИСТО БОТЕВ 8 А 3

Апартамент

75,8

31

ХРИСТО БОТЕВ 8 А 24

Апартамент

75,8

32

ХРИСТО БОТЕВ 8 Б 2

Апартамент

55

33

ХРИСТО БОТЕВ 8 В 22

Апартамент

75,8

34

ХРИСТО БОТЕВ 8 В 23

Апартамент

42

35

ХРИСТО БОТЕВ 8 Д 12

Апартамент

55

36

ХРИСТО БОТЕВ 8 Д 15

Апартамент

55

37

ХРИСТО БОТЕВ 9 А 15

Апартамент

75,8

38

ХРИСТО БОТЕВ 9 А 17

Апартамент

42

39

ХРИСТО БОТЕВ 9 А 21

Апартамент

75,8

40

ХРИСТО БОТЕВ 9 Б 1

Апартамент

55

41

ХРИСТО БОТЕВ 9 Б 7

Апартамент

55

42

ХРИСТО БОТЕВ 9 Б 11

Апартамент

55

43

ХРИСТО БОТЕВ 9 Б 22

Апартамент

55

44

ХРИСТО БОТЕВ 9 Б 24

Апартамент

55

45

ХРИСТО БОТЕВ 9 В 23

Апартамент

42

46

ХРИСТО БОТЕВ 9 Д 2

Апартамент

42

47

ХРИСТО БОТЕВ 9 Д 7

Апартамент

75,8

48

ХРИСТО БОТЕВ 9 Д 12

Апартамент

55

49

ХРИСТО БОТЕВ 9 Д 15

Апартамент

55

50

ХРИСТО БОТЕВ 9 Д 17

Апартамент

42

51

ХРИСТО БОТЕВ 8 Д 11

Апартамент

42

52

ХРИСТО БОТЕВ 9 Г 18

Апартамент

55

53

ХРИСТО БОТЕВ 2 А 17

Апартамент

62,7

54

ХРИСТО БОТЕВ 3 В 9

Апартамент

59

55

ХРИСТО БОТЕВ 5 В 13

Апартамент

55

56

ХРИСТО БОТЕВ 5 Г 24

Апартамент

55

57

ХРИСТО БОТЕВ 9 Г 19

Апартамент

55

58

ХРИСТО БОТЕВ 1 В 14

Апартамент

62,7

59

ХРИСТО БОТЕВ 7 В 20

Апартамент

42

60

ХРИСТО БОТЕВ 6 Д 11

Апартамент

42

61

ХРИСТО БОТЕВ 4 Б 22

Апартамент

55

62

ХРИСТО БОТЕВ 9 А 20

Апартамент

42

63

ХРИСТО БОТЕВ 2 В 2

Апартамент

62,7

64

ХРИСТО БОТЕВ 8 Г 17

Апартамент

58,8

65

ХРИСТО БОТЕВ 1 Б 12

Апартамент

59

66

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 А 19

Апартамент

60,1

67

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 А 4

Апартамент

58,3

68

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 А 19

Апартамент

38,3

69

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 А 20

Апартамент

58,3

70

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 Б 17

Апартамент

36,5

71

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 Б 18

Апартамент

55,4

72

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 Б 19

Апартамент

76,8

73

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 А 1

Апартамент

69,2

74

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 А 23

Апартамент

38,3

75

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 2

Апартамент

36,5

76

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 3

Апартамент

55,4

77

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 5

Апартамент

36,5

78

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 8

Апартамент

36,5

79

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 17

Апартамент

36,5

80

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 В 14

Апартамент

54,2

81

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 В 19

Апартамент

60,1

82

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 В 21

Апартамент

60,1

83

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 Г 3

Апартамент

55,4

84

ДИМ. КОВАЧЕВ 23 А 10

Апартамент

94,7

85

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 А 18

Апартамент

60,1

86

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 В 24

Апартамент

60,1

87

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 Г 19

Апартамент

55,4

88

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 Г 21

Апартамент

76,8

89

ДИМ. КОВАЧЕВ 40 Б 16

Апартамент

42,2

90

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 А 24

Апартамент

60,1

91

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 А 9

Апартамент

60,1

92

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 А 24

Апартамент

58,3

93

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 А 18

Апартамент

60,1

94

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 Б 6

Апартамент

60,1

95

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 4 А 2

Апартамент

43

96

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 1

Апартамент

76,8

97

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 В 12

Апартамент

60,1

98

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 А 23

Апартамент

54,2

99

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 А 19

Апартамент

38,3

100

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 А 8

Апартамент

54,2

101

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 Б 14

Апартамент

36,5

102

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 В 11

Апартамент

54,2

103

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 Б 9

Апартамент

65,3

104

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 3 В 5

Апартамент

36,5

105

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 А 5

Апартамент

69,2

106

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 6 А 7

Апартамент

38,3

107

ДИМИТЪР КОВАЧЕВ 8 Г 2

Апартамент

36,5

108

ИГЛИКА 2 А 2

Апартамент

42

109

ИГЛИКА 2 А 3

Апартамент

55

110

ИГЛИКА 2 А 4

Апартамент

75,8

111

ИГЛИКА 2 А 9

Апартамент

55

112

ИГЛИКА 2 А 17

Апартамент

42

113

ИГЛИКА 2 А 7

Апартамент

75,8

114

ИГЛИКА 2 Б 1

Апартамент

55

115

ИГЛИКА 2 Б 8

Апартамент

58,8

116

ИГЛИКА 2 Г 1

Апартамент

55

117

ИГЛИКА 2 Д 2

Апартамент

42

118

ИГЛИКА 2 Д 5

Апартамент

42

119

ИГЛИКА 3 Г 1

Апартамент

55

120

ИГЛИКА 3 Г 3

Апартамент

55

121

ИГЛИКА 3 Г 14

Апартамент

58,8

122

ИГЛИКА 3 Г 15

Апартамент

55

123

ИГЛИКА 3 Г 23

Апартамент

58,8

124

ИГЛИКА 5 Б 1

Апартамент

60,1

125

ИГЛИКА 5 Б 2

Апартамент

54,2

126

ИГЛИКА 5 Б 3

Апартамент

60,1

127

ИГЛИКА 5 Б 7

Апартамент

60,1

128

ИГЛИКА 5 Б 13

Апартамент

60,1

129

ЕКЗАРХ ЙОСИФ 3 2

Апартамент

80

130

ИГЛИКА 2 А 24

Апартамент

55

131

ИГЛИКА 5 Б 4

Апартамент

60,1

132

ИГЛИКА 3 Г 16

Апартамент

55

133

ИГЛИКА 2 Д 14

Апартамент

42

134

БОРЯНА 2 А 3

Апартамент

76,8

135

БОРЯНА 3 В 18

Апартамент

55,4

136

БОРЯНА 4 А 8

Апартамент

58,4

137

БОРЯНА 2 А 14

Апартамент

36,5

138

СИЛИСТРА 51 А 15

Апартамент

65,2

139

СИЛИСТРА 51 Б 22

Апартамент

42,2

140

СИЛИСТРА 53 А 2

Апартамент

86,3

141

СИЛИСТРА 53 А 19

Апартамент

42,2

142

СИЛИСТРА 53 А 22

Апартамент

42,2

143

СИЛИСТРА 53 Б 8

Апартамент

65,2

144

СИЛИСТРА 53 Б 19

Апартамент

65,2

145

СИЛИСТРА 53 Б 20

Апартамент

65,2

146

СИЛИСТРА 53 В 14

Апартамент

84,9

147

СИЛИСТРА 53 В 16

Апартамент

84,9

148

СИЛИСТРА 53 Г 17

Апартамент

62,7

149

СИЛИСТРА 53 Д 1

Апартамент

83,5

150

СИЛИСТРА 53 Е 6

Апартамент

84,9

151

СИЛИСТРА 53 Е 12

Апартамент

84,9

152

СИЛИСТРА 53 Е 16

Апартамент

84,9

153

СИЛИСТРА 53 А 18

Апартамент

85,2

154

СИЛИСТРА 55 16

Апартамент

42,2

155

СИЛИСТРА 53 Б 11

Апартамент

65,2

156

СИЛИСТРА 53 Б 1

Апартамент

87,2

157

БАЛИК 18 В 17

Апартамент

42,1

158

БАЛИК 18 В 23

Апартамент

62,2

159

БАЛИК 18 В 25

Апартамент

42,1

160

БАЛИК 18 Г 24

Апартамент

42,1

161

БАЛИК 18 А 4

Апартамент

65

162

БАЛИК 18 В 29

Апартамент

42,1

163

БАЛИК 22 В 29

Апартамент

42,1

164

БАЛИК 22 Г 20

Апартамент

42,1

165

БАЛИК 22 Г 29

Апартамент

42,1

166

БАЛИК 22 Б 19

Апартамент

42,1

167

БАЛИК 22 Г 18

Апартамент

45

168

БАЛИК 22 Б 13

Апартамент

42,1

169

БАЛИК 44 А 4

Апартамент

42

170

БАЛИК 44 А 8

Апартамент

42

171

БАЛИК 44 А 19

Апартамент

62

172

БАЛИК 44 А 24

Апартамент

42

173

БАЛИК 44 А 28

Апартамент

42

174

БАЛИК 44 А 31

Апартамент

62

175

БАЛИК 44 А 32

Апартамент

42

176

БАЛИК 44 Б 3

Апартамент

62

177

БАЛИК 44 Б 6

Апартамент

45

178

БАЛИК 44 Б 8

Апартамент

42

179

БАЛИК 44 Б 10

Апартамент

45

180

БАЛИК 44 Б 14

Апартамент

45

181

БАЛИК 44 Б 18

Апартамент

45

182

БАЛИК 44 Б 20

Апартамент

42

183

БАЛИК 44 Б 24

Апартамент

42

184

БАЛИК 44 Б 29

Апартамент

42

185

БАЛИК 50 А 3

Апартамент

97,9

186

БАЛИК 44 А 16

Апартамент

42

187

БАЛИК 44 А 11

Апартамент

62

188

БАЛИК 44 Б 4

Апартамент

42

189

БАЛИК 44 А 3

Апартамент

62

190

БАЛИК 44 Б 22

Апартамент

45

191

БАЛИК 44 Б 11

Апартамент

62

192

БАЛИК 50 А 11

Апартамент

97,9

193

БАЛИК 50 А 13

Апартамент

97,9

194

БАЛИК 50 Б 1

Апартамент

60,1

195

БАЛИК 50 Б 8

Апартамент

54,2

196

БАЛИК 50 Б 15

Апартамент

60,1

197

БАЛИК 50 Б 19

Апартамент

60,1

198

БАЛИК 50 Б 21

Апартамент

60,1

199

БАЛИК 50 Б 22

Апартамент

60,1

200

БАЛИК 50 Б 24

Апартамент

60,1

201

БАЛИК 50 В 1

Апартамент

60,1

202

БАЛИК 50 В 15

Апартамент

60,1

203

БАЛИК 50 Б 3

Апартамент

60,1

204

БАЛИК 50 А 1

Апартамент

97,9

205

БАЛИК 50 А 2

Апартамент

78,2

206

БАЛИК 50 Б 14

Апартамент

54,2

207

БАЛИК 50 Б 5

Апартамент

54,2

208

БАЛИК 50 Б 11

Апартамент

54,2

209

БАЛИК 57 А 6

Апартамент

60,1

210

БАЛИК 57 А 19

Апартамент

60,1

211

БАЛИК 57 А 24

Апартамент

60,1

212

БАЛИК 57 Б 16

Апартамент

60,1

213

БАЛИК 57 А 1

Апартамент

60,1

214

БАЛИК 57 Б 19

Апартамент

60,1

215

БАЛИК 57 А 13

Апартамент

60,1

216

БАЛИК 57 Б 20

Апартамент

54,2

217

БАЛИК 59 В 1

Апартамент

60,1

218

БАЛИК 59 В 2

Апартамент

54,2

219

БАЛИК 59 В 5

Апартамент

54,2

220

БАЛИК 59 Г 1

Апартамент

55,4

221

БАЛИК 59 Г 3

Апартамент

76,8

222

БАЛИК 59 Г 4

Апартамент

55,4

223

БАЛИК 59 Г 11

Апартамент

36,5

224

БАЛИК 59 Г 13

Апартамент

55,4

225

БАЛИК 61 А 11

Апартамент

54,2

226

БАЛИК 61 Б 2

Апартамент

54,2

227

БАЛИК 61 Б 11

Апартамент

54,2

228

БАЛИК 61 Б 21

Апартамент

60,1

229

БАЛИК 61 Б 24

Апартамент

60,1

230

БАЛИК 61 Г 3

Апартамент

76,8

231

БАЛИК 61 Г 20

Апартамент

36,5

232

БАЛИК 61 Б 1

Апартамент

58,4

233

25 СЕПТЕМВРИ 41 55

Апартамент

58,8

234

25 СЕПТЕМВРИ 39 72

Апартамент

75,7

235

25 СЕПТЕМВРИ 27 Б 3

Апартамент

65,1

236

25 СЕПТЕМВРИ 39 11

Апартамент

58,8

237

ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 45 8

Апартамент

42,1

238

ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 45 33

Апартамент

42,1

239

ИЛАРИОН МАКАРИОПОЛСКИ 45 1

Апартамент

56,76

240

СТОИЛ ВОЙВОДА 16 58

Апартамент

42,1

241

ТРЕТИ МАРТ 10 58

Апартамент

42,1

242

ТРЕТИ МАРТ 14 29

Апартамент

42,1

243

ТРЕТИ МАРТ 41 В 11

Апартамент

42,2

244

ТРЕТИ МАРТ 43 В 15

Апартамент

55

245

ТРЕТИ МАРТ 14 35

Апартамент

58,8

246

ХАН ТЕРВЕЛ 194 3

Апартамент

63,1

247

ХАН ТЕРВЕЛ 194 20

Апартамент

42,2

248

ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ 3 Б 2

Апартамент

46

249

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 4 Б 11

Апартамент

41,6

250

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 10 А 18

Апартамент

59,3

251

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 12 Б 32

Апартамент

59,3

252

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 12 Б 33

Апартамент

59,3

253

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 12 A 33

Апартамент

59,3

254

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 12 А 32

Апартамент

59,3

255

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 12 Б 28

Апартамент

59,3

256

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 10 Б 34

Апартамент

59,3

257

КАПИТАН АНДРЕЕВ 2 1

Апартамент

23,5

258

ЯСНА ПОЛЯНА 2 А 7

Апартамент

55,4

259

КАМЕНИЦА 8 3

Апартамент

60,1

260

КИРИЛ И МЕТОДИЙ МИР 1 3 38

Апартамент

42,6

261

ДУНАВ 16 В 20

Апартамент

39,7

262

ДУНАВ 18 Б 5

Апартамент

39,7

263

ДУНАВ 22 А 22

Апартамент

53,1

264

ДУНАВ 22 Г 14

Апартамент

39,7

265

ДУНАВ 22 Ж 23

Апартамент

39,7

266

ДУНАВ 24 А 23

Апартамент

56,8

267

ДУНАВ 24 Б 3

Апартамент

53,1

268

ДУНАВ 24 В 22

Апартамент

53,1

269

ДУНАВ 24 Г 6

Апартамент

75

270

ДУНАВ 24 Д 12

Апартамент

73,5

271

ДУНАВ 24 Д 14

Апартамент

39,7

272

ДУНАВ 24 Д 19

Апартамент

75

273

ДУНАВ 24 Д 22

Апартамент

75

274

ДУНАВ 24 Д 24

Апартамент

73,5

275

ДУНАВ 22 Д 23

Апартамент

39,7

276

ДУНАВ 22 В 23

Апартамент

56,8

277

ДУНАВ 22 Ж 3

Апартамент

53,1

278

ДУНАВ 24 Д 23

Апартамент

39,7

279

ДУНАВ 22 Е 19

Апартамент

53,1

280

ДУНАВ 22 Ж 8

Апартамент

39,7

281

ДУНАВ 22 Е 16

Апартамент

53,1

282

ДРУЖБА 1 2

Апартамент

25

283

ДРУЖБА 1 40

Апартамент

58,7

284

ДРУЖБА 1 44

Апартамент

58,7

285

ДРУЖБА 1 48

Апартамент

58,7

286

ДРУЖБА 1 51

Апартамент

60,5

287

ДРУЖБА 5 3

Апартамент

25

288

ДРУЖБА 5 32

Апартамент

58,7

289

ДРУЖБА 5 44

Апартамент

58,7

290

ДРУЖБА 5 48

Апартамент

58,7

291

ДРУЖБА 5 51

Апартамент

60,5

292

ДРУЖБА 5 52

Апартамент

58,7

293

ДРУЖБА 10 26

Апартамент

60,5

294

ДРУЖБА 10 50

Апартамент

60,5

295

ДРУЖБА 14 А 4

Апартамент

53,1

296

ДРУЖБА 14 Б 10

Апартамент

73,5

297

ДРУЖБА 14 Б 15

Апартамент

53,1

298

ДРУЖБА 14 Б 17

Апартамент

39,7

299

ДРУЖБА 14 Б 18

Апартамент

53,1

300

ДРУЖБА 14 Б 19

Апартамент

73,5

301

ДРУЖБА 14 В 1

Апартамент

53,1

302

ДРУЖБА 14 Г 8

Апартамент

39,7

303

ДРУЖБА 14 Д 13

Апартамент

53,1

304

ДРУЖБА 14 Д 21

Апартамент

52

305

ДРУЖБА 14 Е 2

Апартамент

39,7

306

ДРУЖБА 14 Е 8

Апартамент

39,7

307

ДРУЖБА 14 Е 18

Апартамент

53,1

308

ДРУЖБА 14 Е 23

Апартамент

39,7

309

ДРУЖБА 15 Д 2

Апартамент

56,8

310

ДРУЖБА 15 Е 2

Апартамент

39,7

311

ДРУЖБА 15 Е 23

Апартамент

39,7

312

ДРУЖБА 18 Е 5

Апартамент

39,7

313

ДРУЖБА 18 З 20

Апартамент

39,7

314

ДРУЖБА 18 З 23

Апартамент

39,7

315

ДРУЖБА 19 Б 14

Апартамент

39,7

316

ДРУЖБА 19 Б 23

Апартамент

39,7

317

ДРУЖБА 19 Г 3

Апартамент

53,1

318

ДРУЖБА 19 Г 13

Апартамент

73,5

319

ДРУЖБА 20 А 22

Апартамент

53,1

320

ДРУЖБА 20 Б 1

Апартамент

73,5

321

ДРУЖБА 20 Б 2

Апартамент

39,7

322

ДРУЖБА 20 Б 3

Апартамент

53,1

323

ДРУЖБА 20 Г 1

Апартамент

73,5

324

ДРУЖБА 20 Г 8

Апартамент

39,7

325

ДРУЖБА 20 Г 20

Апартамент

39,7

326

ДРУЖБА 20 Г 23

Апартамент

39,7

327

ДРУЖБА 20 Д 4

Апартамент

53,1

328

ДРУЖБА 20 Е 14

Апартамент

39,7

329

ДРУЖБА 20 Е 20

Апартамент

39,7

330

ДРУЖБА 21 А 9

Апартамент

52

331

ДРУЖБА 21 Г 23

Апартамент

39,7

332

ДРУЖБА 21 Д 21

Апартамент

52

333

ДРУЖБА 21 Е 12

Апартамент

53,1

334

ДРУЖБА 21 Е 23

Апартамент

39,7

335

ДРУЖБА 21 Ж 3

Апартамент

52

336

ДРУЖБА 21 З 24

Апартамент

53,1

337

ДРУЖБА 29 В 13

Апартамент

40

338

ДРУЖБА 29 Г 4

Апартамент

63

339

ДРУЖБА 29 Е 3

Апартамент

63

340

ДРУЖБА 29 Ж 18

Апартамент

84

341

ДРУЖБА 29 Ж 21

Апартамент

84

342

ДРУЖБА 30 А 20

Апартамент

63

343

ДРУЖБА 30 Б 10

Апартамент

63

344

ДРУЖБА 30 Г 10

Апартамент

63

345

ДРУЖБА 30 Г 22

Апартамент

63

346

ДРУЖБА 31 Б 13

Апартамент

40

347

ДРУЖБА 31 В 16

Апартамент

63

348

ДРУЖБА 31 Г 10

Апартамент

40

349

ДРУЖБА 31 Г 22

Апартамент

40

350

ДРУЖБА 20 Г 5

Апартамент

39,7

351

ДРУЖБА 29 А 2

Апартамент

83

352

ДРУЖБА 1 45

Апартамент

58,7

353

ДРУЖБА 30 Б 14

Апартамент

64

354

ДРУЖБА 21 Е 11

Апартамент

39,7

355

ДРУЖБА 20 Е 5

Апартамент

39,7

356

ДРУЖБА 15 Г 11

Апартамент

39,7

357

ДРУЖБА 31 А 21

Апартамент

64

358

ДРУЖБА 5 46

Апартамент

60,5

359

ДРУЖБА 29 Г 22

Апартамент

63

360

ДРУЖБА 15 А 2

Апартамент

56,8

361

ДРУЖБА 20 Е 12

Апартамент

53,1

362

ДРУЖБА 29 В 2

Апартамент

83

363

ДРУЖБА 31 Г 21

Апартамент

63

364

ДРУЖБА 20 Д 24

Апартамент

52

365

ДРУЖБА 19 Г 20

Апартамент

39,7

366

ДРУЖБА 18 Б 23

Апартамент

39,7

367

ДРУЖБА 15 В 11

Апартамент

56,8

368

ДРУЖБА 10 43

Апартамент

60,5

369

ДРУЖБА 1 6

Апартамент

60,5

370

ДРУЖБА 31 Б 12

Апартамент

63

371

ДРУЖБА 31 Б 10

Апартамент

40

372

ДРУЖБА 14 Б 23

Апартамент

39,7

373

ДРУЖБА 20 Д 10

Апартамент

53,1

374

ДРУЖБА 21 Г 8

Апартамент

39,7

375

ДРУЖБА 20 В 24

Апартамент

52

376

ДРУЖБА 14 Е 3

Апартамент

53,1

377

ДРУЖБА 20 В 14

Апартамент

56,8

378

РУСИЯ 49 1

Апартамент

60

379

РУСИЯ 49 4

Апартамент

53

380

РУСИЯ 49 11

Апартамент

53

381

РУСИЯ 49 12

Апартамент

54

382

РУСИЯ 49 14

Апартамент

28

383

РУСИЯ 49 19

Апартамент

54

384

РУСИЯ 49 21

Апартамент

28

385

РУСИЯ 49 25

Апартамент

53

386

РУСИЯ 49 28

Апартамент

28

387

РУСИЯ 49 35

Апартамент

28

388

РУСИЯ 49 41

Апартамент

30

389

РУСИЯ 49 42

Апартамент

28

390

РУСИЯ 49 49

Апартамент

28

391

РУСИЯ 49 54

Апартамент

54

392

РУСИЯ 49 62

Апартамент

30

393

РУСИЯ 49 63

Апартамент

28

394

РУСИЯ 49 64

Апартамент

60

395

РУСИЯ 49 69

Апартамент

30

396

РУСИЯ 49 70

Апартамент

28

397

РУСИЯ 49 74

Апартамент

53

398

РУСИЯ 49 76

Апартамент

30

399

РУСИЯ 49 78

Апартамент

60

400

РУСИЯ 49 84

Апартамент

28

401

РУСИЯ 49 91

Апартамент

28

402

РУСИЯ 49 92

Апартамент

60

403

РУСИЯ 49 96

Апартамент

54

404

РУСИЯ 49 97

Апартамент

30

405

РУСИЯ 49 98

Апартамент

28

406

РУСИЯ 49 99

Апартамент

60

407

РУСИЯ 49 100

Апартамент

52

408

РУСИЯ 49 103

Апартамент

54

409

РУСИЯ 49 104

Апартамент

30

410

РУСИЯ 49 105

Апартамент

28

411

РУСИЯ 49 107

Апартамент

52

412

РУСИЯ 49 108

Апартамент

60

413

РУСИЯ 49 106

Апартамент

60

414

РУСИЯ 49 110

Апартамент

54

415

РУСИЯ 49 113

Апартамент

60

416

РУСИЯ 49 114

Апартамент

52

417

РУСИЯ 51 1

Апартамент

60

418

РУСИЯ 51 6

Апартамент

30

419

РУСИЯ 51 9

Апартамент

52

420

РУСИЯ 51 17

Апартамент

60

421

РУСИЯ 51 20

Апартамент

30

422

РУСИЯ 51 28

Апартамент

28

423

РУСИЯ 51 39

Апартамент

53

424

РУСИЯ 51 41

Апартамент

30

425

РУСИЯ 51 42

Апартамент

28

426

РУСИЯ 51 46

Апартамент

53

427

РУСИЯ 51 48

Апартамент

30

428

РУСИЯ 51 53

Апартамент

53

429

РУСИЯ 51 55

Апартамент

30

430

РУСИЯ 51 56

Апартамент

28

431

РУСИЯ 51 58

Апартамент

52

432

РУСИЯ 51 64

Апартамент

60

433

РУСИЯ 51 67

Апартамент

53

434

РУСИЯ 51 69

Апартамент

30

435

РУСИЯ 51 76

Апартамент

30

436

РУСИЯ 51 77

Апартамент

28

437

РУСИЯ 51 79

Апартамент

52

438

РУСИЯ 51 83

Апартамент

30

439

РУСИЯ 51 84

Апартамент

28

440

РУСИЯ 51 98

Апартамент

28

441

РУСИЯ 51 99

Апартамент

60

442

РУСИЯ 51 102

Апартамент

53

443

РУСИЯ 51 105

Апартамент

28

444

РУСИЯ 51 108

Апартамент

60

445

РУСИЯ 51 112

Апартамент

28

446

РУСИЯ 51 113

Апартамент

60

447

РУСИЯ 51 114

Апартамент

52

448

РУСИЯ 53 14

Апартамент

52

449

РУСИЯ 55 2

Апартамент

52

450

РУСИЯ 55 3

Апартамент

60

451

РУСИЯ 55 6

Апартамент

60

452

РУСИЯ 55 26

Апартамент

52

453

РУСИЯ 55 35

Апартамент

54

454

РУСИЯ 55 41

Апартамент

54

455

РУСИЯ 55 51

Апартамент

60

456

РУСИЯ 55 59

Апартамент

54

457

РУСИЯ 55 61

Апартамент

60

458

РУСИЯ 55 66

Апартамент

60

459

РУСИЯ 55 69

Апартамент

60

460

РУСИЯ 55 77

Апартамент

54

461

РУСИЯ 55 82

Апартамент

53

462

РУСИЯ 55 85

Апартамент

60

463

РУСИЯ 55 86

Апартамент

52

464

РУСИЯ 55 88

Апартамент

53

465

РУСИЯ 55 90

Апартамент

60

466

РУСИЯ 55 91

Апартамент

60

467

РУСИЯ 55 95

Апартамент

54

468

РУСИЯ 55 97

Апартамент

60

469

РУСИЯ 57 13

Апартамент

30

470

РУСИЯ 57 16

Апартамент

52

471

РУСИЯ 57 20

Апартамент

30

472

РУСИЯ 57 108

Апартамент

60

473

РУСИЯ 57 109

Апартамент

53

474

РУСИЯ 59 9

Апартамент

52

475

РУСИЯ 59 11

Апартамент

53

476

РУСИЯ 59 14

Апартамент

28

477

РУСИЯ 59 15

Апартамент

60

478

РУСИЯ 59 20

Апартамент

30

479

РУСИЯ 59 27

Апартамент

30

480

РУСИЯ 59 41

Апартамент

30

481

РУСИЯ 59 44

Апартамент

52

482

РУСИЯ 59 61

Апартамент

54

483

РУСИЯ 59 69

Апартамент

30

484

РУСИЯ 59 70

Апартамент

28

485

РУСИЯ 59 76

Апартамент

30

486

РУСИЯ 59 84

Апартамент

28

487

РУСИЯ 59 101

Апартамент

60

488

РУСИЯ 59 104

Апартамент

30

489

РУСИЯ 59 105

Апартамент

28

490

РУСИЯ 59 112

Апартамент

28

491

РУСИЯ 59 114

Апартамент

52

492

РУСИЯ 53 89

Апартамент

54

493

РУСИЯ 51 65

Апартамент

52

494

РУСИЯ 55 49

Апартамент

60

495

РУСИЯ 51 45

Апартамент

60

496

РУСИЯ 57 107

Апартамент

52

497

РУСИЯ 51 81

Апартамент

53

498

РУСИЯ 57 24

Апартамент

60

499

РУСИЯ 55 78

Апартамент

60

500

РУСИЯ 49 95

Апартамент

53

501

РУСИЯ 59 113

Апартамент

60

502

РУСИЯ 49 79

Апартамент

52

503

РУСИЯ 57 76

Апартамент

30

504

РУСИЯ 53 86

Апартамент

52

505

РУСИЯ 53 87

Апартамент

60

506

РУСИЯ 57 97

Апартамент

30

507

РУСИЯ 59 49

Апартамент

28

508

РУСИЯ 59 62

Апартамент

30

509

РУСИЯ 51 93

Апартамент

52

510

РУСИЯ 49 66

Апартамент

60

511

РУСИЯ 49 2

Апартамент

52

512

РУСИЯ 57 45

Апартамент

60

513

РУСИЯ 59 83

Апартамент

30

514

РУСИЯ 51 97

Апартамент

30

515

РУСИЯ 49 51

Апартамент

52

516

РУСИЯ 53 46

Апартамент

53

517

РУСИЯ 49 89

Апартамент

54

518

РУСИЯ 59 1

Апартамент

60

519

РУСИЯ 49 93

Апартамент

52

520

РУСИЯ 57 102

Апартамент

53

521

РУСИЯ 55 75

Апартамент

60

522

РУСИЯ 55 87

Апартамент

60

523

РУСИЯ 51 54

Апартамент

54

524

РУСИЯ 57 101

Апартамент

60

525

РУСИЯ 51 96

Апартамент

54

526

РУСИЯ 51 66

Апартамент

60

527

РУСИЯ 51 80

Апартамент

60

528

РУСИЯ 49 109

Апартамент

53

529

РУСИЯ 51 90

Апартамент

30

530

РУСИЯ 55 63

Апартамент

60

531

РУСИЯ 51 86

Апартамент

52

532

РУСИЯ 51 57

Апартамент

60

533

БАЛИК 4 А 2

Апартамент

42

534

БАЛИК 4 А 4

Апартамент

62

535

БАЛИК 4 А 6

Апартамент

42

536

БАЛИК 4 А 7

Апартамент

45

537

БАЛИК 4 А 11

Апартамент

45

538

БАЛИК 4 А 17

Апартамент

42

539

БАЛИК 4 А 25

Апартамент

42

540

БАЛИК 4 А 30

Апартамент

42

541

БАЛИК 4 Б 2

Апартамент

42

542

БАЛИК 4 Б 3

Апартамент

45

543

БАЛИК 4 Б 5

Апартамент

42

544

БАЛИК 4 Б 13

Апартамент

42

545

БАЛИК 4 Б 15

Апартамент

45

546

БАЛИК 4 Б 16

Апартамент

62

547

БАЛИК 4 Б 17

Апартамент

42

548

БАЛИК 4 Б 18

Апартамент

42

549

БАЛИК 4 Б 23

Апартамент

45

550

БАЛИК 4 А 32

Апартамент

62

551

БАЛИК 4 А 12

Апартамент

62

552

БАЛИК 4 Б 7

Апартамент

45

553

БАЛИК 4 А 20

Апартамент

62

554

БАЛИК 20 В 21

Апартамент

65,5

555

БАЛИК 20 Г 2

Апартамент

85,2

556

БАЛИК 20 Г 7

Апартамент

42,3

557

БАЛИК 20 Д 1

Апартамент

85,2

558

БАЛИК 20 Д 4

Апартамент

64,3

559

БАЛИК 20 Д 5

Апартамент

65,5

560

БАЛИК 20 Д 7

Апартамент

64,3

561

БАЛИК 20 Д 9

Апартамент

65,5

562

БАЛИК 20 Д 14

Апартамент

65,5

563

БАЛИК 20 Д 17

Апартамент

65,5

564

БАЛИК 20 Д 22

Апартамент

64,3

565

БАЛИК 20 Е 2

Апартамент

85,2

566

БАЛИК 20 Е 3

Апартамент

65,5

567

БАЛИК 20 Е 4

Апартамент

42,3

568

БАЛИК 4 А 13

Апартамент

42

569

БАЛИК 20 Е 16

Апартамент

42,3

570

БАЛИК 20 Е 18

Апартамент

65,5

571

БАЛИК 20 Е 19

Апартамент

42,3

572

БАЛИК 20 Е 9

Апартамент

65,5

573

БАЛИК 20 Е 8

Апартамент

85,2

574

БАЛИК 20 В 3

Апартамент

65,5

575

БАЛИК 4 А 24

Апартамент

62

576

БАЛИК 20 Е 1

Апартамент

85,2

577

БАЛИК 20 Д 23

Апартамент

65,5

578

БАЛИК 21 А 1

Апартамент

85,2

579

БАЛИК 21 Б 10

Апартамент

42,3

580

БАЛИК 21 Б 11

Апартамент

84,6

581

БАЛИК 21 Б 13

Апартамент

42,3

582

БАЛИК 21 В 1

Апартамент

80,9

583

БАЛИК 21 В 2

Апартамент

106

584

БАЛИК 21 В 9

Апартамент

61,3

585

БАЛИК 21 В 14

Апартамент

84,4

586

БАЛИК 21 В 15

Апартамент

61,3

587

БАЛИК 21 Г 1

Апартамент

84,4

588

БАЛИК 21 Г 2

Апартамент

85,2

589

БАЛИК 21 Г 3

Апартамент

84,4

590

БАЛИК 21 Ж 6

Апартамент

61,3

591

БАЛИК 21 Ж 15

Апартамент

61,3

592

БАЛИК 21 Ж 18

Апартамент

61,3

593

БАЛИК 21 З 4

Апартамент

79,2

594

БАЛИК 21 З 12

Апартамент

79,2

595

БАЛИК 21 Ж 20

Апартамент

84,4

596

БАЛИК 21 В 17

Апартамент

84,4

597

БАЛИК 21 З 6

Апартамент

79,2

598

БАЛИК 21 З 1

Апартамент

84,4

599

БАЛИК 24 А 1

Апартамент

81,5

600

БАЛИК 24 В 1

Апартамент

42

601

БАЛИК 24 В 3

Апартамент

62

602

БАЛИК 24 В 5

Апартамент

42

603

БАЛИК 24 В 6

Апартамент

45

604

БАЛИК 24 В 12

Апартамент

42

605

БАЛИК 24 В 14

Апартамент

45

606

БАЛИК 24 В 23

Апартамент

62

607

БАЛИК 24 В 27

Апартамент

62

608

БАЛИК 24 В 32

Апартамент

42

609

БАЛИК 24 Г 1

Апартамент

42

610

БАЛИК 24 Г 4

Апартамент

42

611

БАЛИК 24 Г 5

Апартамент

42

612

БАЛИК 24 Г 8

Апартамент

42

613

БАЛИК 24 Г 11

Апартамент

62

614

БАЛИК 24 Г 12

Апартамент

42

615

БАЛИК 24 Г 13

Апартамент

42

616

БАЛИК 24 Г 22

Апартамент

45

617

БАЛИК 24 Г 17

Апартамент

42

618

БАЛИК 24 В 2

Апартамент

45

619

БАЛИК 24 В 19

Апартамент

62

620

БАЛИК 24 В 7

Апартамент

62

621

БАЛИК 24 Г 23

Апартамент

62

622

БАЛИК 24 В 9

Апартамент

42

623

БАЛИК 24 Г 18

Апартамент

45

624

БАЛИК 24 А 8

Апартамент

81,5

625

БАЛИК 24 А 17

Апартамент

81,5

626

БАЛИК 24 В 29

Апартамент

42

627

БАЛИК 24 А 20

Апартамент

81,5

628

БАЛИК 4 Б 29

Апартамент

42

629

БАЛИК 49 А 2

Апартамент

85,2

630

БАЛИК 49 А 4

Апартамент

42,3

631

БАЛИК 49 А 21

Апартамент

64,3

632

БАЛИК 49 А 22

Апартамент

42,3

633

БАЛИК 49 Б 1

Апартамент

85,2

634

БАЛИК 49 А 20

Апартамент

85,2

635

БАЛИК 51 А 2

Апартамент

45

636

БАЛИК 51 А 3

Апартамент

62

637

БАЛИК 51 А 5

Апартамент

42

638

БАЛИК 51 А 31

Апартамент

62

639

БАЛИК 51 Б 1

Апартамент

42

640

БАЛИК 51 Б 3

Апартамент

62

641

БАЛИК 51 Б 4

Апартамент

42

642

БАЛИК 51 Б 25

Апартамент

42

643

БАЛИК 51 Б 29

Апартамент

42

644

БАЛИК 51 Б 31

Апартамент

62

645

БАЛИК 51 В 13

Апартамент

62

646

БАЛИК 51 Г 4

Апартамент

42

647

БАЛИК 51 Г 19

Апартамент

42

648

БАЛИК 51 Г 20

Апартамент

85,2

649

БАЛИК 51 А 12

Апартамент

42

650

БАЛИК 51 Б 16

Апартамент

42

651

БАЛИК 51 Г 21

Апартамент

62

652

БАЛИК 51 В 18

Апартамент

62

653

БАЛИК 51 А 21

Апартамент

42

654

БАЛИК 51 Г 1

Апартамент

85,2

655

25 СЕПТЕМВРИ 18 40

Апартамент

36,8

656

25 СЕПТЕМВРИ 42 А 2

Апартамент

37

657

25 СЕПТЕМВРИ 42 Б 10

Апартамент

9

658

БАЛИК 1 А 1

Апартамент

42

659

БАЛИК 1 А 2

Апартамент

42

660

БАЛИК 1 А 3

Апартамент

45

661

БАЛИК 1 А 5

Апартамент

42

662

БАЛИК 1 А 7

Апартамент

45

663

БАЛИК 1 А 9

Апартамент

42

664

БАЛИК 1 А 17

Апартамент

42

665

БАЛИК 1 А 18

Апартамент

42

666

БАЛИК 1 А 21

Апартамент

42

667

БАЛИК 1 А 22

Апартамент

42

668

БАЛИК 1 А 23

Апартамент

45

669

БАЛИК 1 А 28

Апартамент

62

670

БАЛИК 1 Б 1

Апартамент

42

671

БАЛИК 1 Б 2

Апартамент

42

672

БАЛИК 1 Б 9

Апартамент

42

673

БАЛИК 1 Б 10

Апартамент

42

674

БАЛИК 1 Б 11

Апартамент

45

675

БАЛИК 1 Б 15

Апартамент

45

676

БАЛИК 1 Б 16

Апартамент

62

677

БАЛИК 1 Б 17

Апартамент

42

678

БАЛИК 1 Б 20

Апартамент

62

679

БАЛИК 1 Б 21

Апартамент

42

680

БАЛИК 1 Б 22

Апартамент

42

681

БАЛИК 1 А 16

Апартамент

62

682

БАЛИК 1 А 6

Апартамент

42

683

БАЛИК 2 А 18

Апартамент

42

684

БАЛИК 7 Г 15

Апартамент

62

685

БАЛИК 2 А 27

Апартамент

45

686

БАЛИК 2 Б 9

Апартамент

42

687

БАЛИК 2 Б 22

Апартамент

42

688

БАЛИК 2 Б 29

Апартамент

42

689

БАЛИК 2 Б 32

Апартамент

62

690

БАЛИК 2 Б 17

Апартамент

42

691

БАЛИК 2 Б 28

Апартамент

62

692

БАЛИК 3 А 9

Апартамент

42

693

БАЛИК 3 А 11

Апартамент

42

694

БАЛИК 3 А 15

Апартамент

42

695

БАЛИК 3 А 19

Апартамент

42

696

БАЛИК 3 А 24

Апартамент

62

697

БАЛИК 3 А 27

Апартамент

42

698

БАЛИК 3 Б 5

Апартамент

42

699

БАЛИК 3 Б 12

Апартамент

62

700

БАЛИК 3 Б 16

Апартамент

62

701

БАЛИК 3 Б 25

Апартамент

42

702

БАЛИК 3 А 1

Апартамент

42

703

БАЛИК 3 А 29

Апартамент

42

704

БАЛИК 3 А 25

Апартамент

42

705

БАЛИК 3 А 22

Апартамент

45

706

БАЛИК 3 Б 13

Апартамент

42

707

БАЛИК 3 Б 30

Апартамент

45

708

БАЛИК 3 А 6

Апартамент

45

709

БАЛИК 5 Б 32

Апартамент

42

710

БАЛИК 11 Б 1

Апартамент

84

711

БАЛИК 11 Б 22

Апартамент

42,2

712

БАЛИК 11 А 3

Апартамент

65,2

713

БАЛИК 11 А 7

Апартамент

65

714

БАЛИК 11 А 8

Апартамент

65

715

БАЛИК 19 В 2

Апартамент

106,5

716

БАЛИК 29 Г 19

Апартамент

42,2

717

БАЛИК 45 В 5

Апартамент

88,2

718

БАЛИК 7 А 1

Апартамент

42

719

БАЛИК 7 А 4

Апартамент

42

720

БАЛИК 7 А 5

Апартамент

42

721

БАЛИК 7 А 6

Апартамент

45

722

БАЛИК 7 А 9

Апартамент

42

723

БАЛИК 7 А 10

Апартамент

45

724

БАЛИК 7 А 12

Апартамент

42

725

БАЛИК 7 А 26

Апартамент

45

726

БАЛИК 7 А 27

Апартамент

62

727

БАЛИК 7 А 32

Апартамент

42

728

БАЛИК 7 Б 3

Апартамент

62

729

БАЛИК 7 Б 13

Апартамент

42

730

БАЛИК 7 Б 20

Апартамент

42

731

БАЛИК 7 Б 22

Апартамент

45

732

БАЛИК 7 Б 28

Апартамент

42

733

БАЛИК 7 Б 30

Апартамент

45

734

БАЛИК 7 Б 31

Апартамент

62

735

БАЛИК 7 В 10

Апартамент

45

736

БАЛИК 7 В 17

Апартамент

42

737

БАЛИК 7 В 21

Апартамент

42

738

БАЛИК 7 В 31

Апартамент

62

739

БАЛИК 7 Г 5

Апартамент

42

740

БАЛИК 7 Г 18

Апартамент

45

741

БАЛИК 7 Г 28

Апартамент

42

742

БАЛИК 7 Г 31

Апартамент

62

743

БАЛИК 7 Б 4

Апартамент

42

744

БАЛИК 7 А 31

Апартамент

62

745

БАЛИК 7 В 13

Апартамент

42

746

БАЛИК 7 А 11

Апартамент

62

747

БАЛИК 7 Б 21

Апартамент

42

748

БАЛИК 7 Г 30

Апартамент

45

749

БАЛИК 7 В 19

Апартамент

62

750

БАЛИК 7 Г 7

Апартамент

62

751

БАЛИК 7 Б 17

Апартамент

42

752

БАЛИК 7 Б 27

Апартамент

62

753

БАЛИК 7 Г 19

Апартамент

62

754

БАЛИК 7 В 8

Апартамент

42

755

БАЛИК 8 А 10

Апартамент

65

756

БАЛИК 8 А 12

Апартамент

65,2

757

БАЛИК 8 Б 13

Апартамент

42,2

758

БАЛИК 8 Б 14

Апартамент

86,1

759

БАЛИК 8 Б 4

Апартамент

42,2

760

БАЛИК 8 Б 10

Апартамент

42,2

761

БАЛИК 8 А 9

Апартамент

65,2

762

БАЛИК 9 А 17

Апартамент

65

763

БАЛИК 9 А 12

Апартамент

65,2

764

БАЛИК 9 Г 4

Апартамент

42,2

765

БАЛИК 9 Г 7

Апартамент

42,2

766

БАЛИК 9 Г 17

Апартамент

84,9

767

БАЛИК 9 Г 23

Апартамент

84,9

768

БАЛИК 9 А 19

Апартамент

65

769

БАЛИК 9 Б 9

Апартамент

65

770

БАЛИК 9 Г 10

Апартамент

42,2

771

БАЛИК 9 А 3

Апартамент

65,2

772

БАЛИК 9 А 4

Апартамент

65

773

БАЛИК 9 В 2

Апартамент

87,4

774

БАЛИК 9 Г 19

Апартамент

42,2

775

БАЛИК 9 Г 1

Апартамент

86,2

776

БАЛИК 9 Г 22

Апартамент

42,2

777

БАЛИК 13 А 1

Апартамент

42

778

БАЛИК 13 А 3

Апартамент

62

779

БАЛИК 13 А 7

Апартамент

62

780

БАЛИК 13 А 8

Апартамент

42

781

БАЛИК 13 А 13

Апартамент

42

782

БАЛИК 13 А 20

Апартамент

42

783

БАЛИК 13 А 21

Апартамент

42

784

БАЛИК 13 А 22

Апартамент

45

785

БАЛИК 13 А 24

Апартамент

42

786

БАЛИК 13 А 32

Апартамент

42

787

БАЛИК 13 Б 1

Апартамент

42

788

БАЛИК 13 Б 12

Апартамент

42

789

БАЛИК 13 Б 21

Апартамент

42

790

БАЛИК 13 Б 30

Апартамент

45

791

БАЛИК 13 Б 32

Апартамент

42

792

БАЛИК 13 В 1

Апартамент

42

793

БАЛИК 13 В 2

Апартамент

45

794

БАЛИК 13 В 4

Апартамент

42

795

БАЛИК 13 В 7

Апартамент

62

796

БАЛИК 13 В 9

Апартамент

42

797

БАЛИК 13 В 17

Апартамент

42

798

БАЛИК 13 В 18

Апартамент

45

799

БАЛИК 13 В 25

Апартамент

42

800

БАЛИК 13 В 29

Апартамент

42

801

БАЛИК 13 Г 8

Апартамент

42

802

БАЛИК 13 Г 12

Апартамент

42

803

БАЛИК 13 Г 19

Апартамент

62

804

БАЛИК 13 Г 21

Апартамент

42

805

БАЛИК 13 Г 22

Апартамент

45

806

БАЛИК 13 Г 23

Апартамент

62

807

БАЛИК 13 Г 28

Апартамент

42

808

БАЛИК 13 Г 29

Апартамент

42

809

БАЛИК 13 Г 31

Апартамент

62

810

БАЛИК 13 Г 32

Апартамент

42

811

БАЛИК 13 В 31

Апартамент

62

812

БАЛИК 13 Б 3

Апартамент

62

813

БАЛИК 13 Г 1

Апартамент

42

814

БАЛИК 13 А 27

Апартамент

62

815

БАЛИК 15 А 1

Апартамент

42

816

БАЛИК 15 А 12

Апартамент

42

817

БАЛИК 15 А 13

Апартамент

42

818

БАЛИК 15 А 20

Апартамент

42

819

БАЛИК 15 А 22

Апартамент

45

820

БАЛИК 15 Б 10

Апартамент

45

821

БАЛИК 15 Б 17

Апартамент

42

822

БАЛИК 15 А 4

Апартамент

42

823

БАЛИК 15 А 6

Апартамент

45

824

БАЛИК 15 А 8

Апартамент

42

825

БАЛИК 15 Б 2

Апартамент

45

826

БАЛИК 15 Г 13

Апартамент

42

827

БАЛИК 16 А 2

Апартамент

45

828

БАЛИК 16 А 10

Апартамент

45

829

БАЛИК 16 А 14

Апартамент

45

830

БАЛИК 16 А 15

Апартамент

62

831

БАЛИК 16 А 26

Апартамент

45

832

БАЛИК 16 А 32

Апартамент

42

833

БАЛИК 16 Б 4

Апартамент

42

834

БАЛИК 16 Б 11

Апартамент

62

835

БАЛИК 16 Б 12

Апартамент

42

836

БАЛИК 16 Б 15

Апартамент

62

837

БАЛИК 16 Б 17

Апартамент

42

838

БАЛИК 16 Б 18

Апартамент

45

839

БАЛИК 16 Б 20

Апартамент

42

840

БАЛИК 3 А 12

Апартамент

62

841

БАЛИК 16 В 17

Апартамент

42

842

БАЛИК 16 В 20

Апартамент

42

843

БАЛИК 16 Г 4

Апартамент

42

844

БАЛИК 16 Г 8

Апартамент

42

845

БАЛИК 16 Б 31

Апартамент

62

846

БАЛИК 16 А 27

Апартамент

62

847

БАЛИК 16 Б 19

Апартамент

62

848

БАЛИК 16 А 22

Апартамент

45

849

БАЛИК 16 А 23

Апартамент

62

850

БАЛИК 16 А 3

Апартамент

62

851

БАЛИК 17 А 2

Апартамент

45

852

БАЛИК 17 А 21

Апартамент

42

853

БАЛИК 17 А 31

Апартамент

62

854

БАЛИК 17 А 32

Апартамент

42

855

БАЛИК 17 Б 1

Апартамент

42

856

БАЛИК 17 Б 4

Апартамент

42

857

БАЛИК 17 Б 5

Апартамент

42

858

БАЛИК 17 Б 8

Апартамент

42

859

БАЛИК 17 Б 9

Апартамент

42

860

БАЛИК 17 Б 16

Апартамент

42

861

БАЛИК 17 Б 30

Апартамент

45

862

БАЛИК 17 В 4

Апартамент

42

863

БАЛИК 17 В 12

Апартамент

42

864

БАЛИК 17 В 13

Апартамент

42

865

БАЛИК 17 В 16

Апартамент

42

866

БАЛИК 31 В 1

Апартамент

67,3

867

БАЛИК 17 В 24

Апартамент

42

868

БАЛИК 17 В 25

Апартамент

42

869

БАЛИК 17 В 29

Апартамент

42

870

БАЛИК 17 Г 1

Апартамент

42

871

БАЛИК 17 Г 4

Апартамент

42

872

БАЛИК 17 Г 7

Апартамент

62

873

БАЛИК 17 Г 8

Апартамент

42

874

БАЛИК 17 Г 13

Апартамент

42

875

БАЛИК 17 Г 14

Апартамент

45

876

БАЛИК 17 Г 15

Апартамент

62

877

БАЛИК 17 Г 16

Апартамент

42

878

БАЛИК 17 Г 20

Апартамент

42

879

БАЛИК 17 Г 24

Апартамент

42

880

БАЛИК 17 Г 25

Апартамент

42

881

БАЛИК 17 Г 28

Апартамент

42

882

БАЛИК 17 Г 29

Апартамент

42

883

БАЛИК 17 Г 31

Апартамент

62

884

БАЛИК 17 Г 32

Апартамент

42

885

БАЛИК 17 В 20

Апартамент

42

886

БАЛИК 17 Б 2

Апартамент

45

887

БАЛИК 17 В 8

Апартамент

42

888

БАЛИК 17 Г 21

Апартамент

42

889

БАЛИК 17 Г 12

Апартамент

42

890

БАЛИК 17 Г 18

Апартамент

45

891

БАЛИК 31 В 3

Апартамент

65,7

892

БАЛИК 31 В 4

Апартамент

67,3

893

БАЛИК 31 В 5

Апартамент

64,8

894

БАЛИК 31 В 16

Апартамент

67,3

895

БАЛИК 31 В 18

Апартамент

65,7

896

БАЛИК 31 Г 3

Апартамент

87

897

БАЛИК 31 В 13

Апартамент

67,3

898

БАЛИК 31 В 2

Апартамент

64,8

899

БАЛИК 31 В 20

Апартамент

64,8

900

БАЛИК 31 Г 17

Апартамент

44,1

901

БАЛИК 31 В 17

Апартамент

64,8

902

БАЛИК 32 А 5

Апартамент

64,8

903

БАЛИК 32 А 12

Апартамент

65,7

904

БАЛИК 32 Б 3

Апартамент

87

905

БАЛИК 32 Б 5

Апартамент

44,1

906

БАЛИК 32 Б 6

Апартамент

87

907

БАЛИК 32 Б 18

Апартамент

87

908

БАЛИК 32 В 1

Апартамент

65,7

909

БАЛИК 32 В 24

Апартамент

65,7

910

БАЛИК 32 Г 12

Апартамент

87

911

БАЛИК 32 Г 22

Апартамент

65,7

912

БАЛИК 32 Г 23

Апартамент

44,1

913

БАЛИК 32 Б 8

Апартамент

44,1

914

БАЛИК 32 Б 22

Апартамент

65,7

915

БАЛИК 32 Г 24

Апартамент

87

916

БАЛИК 34 А 1

Апартамент

67,3

917

БАЛИК 34 А 14

Апартамент

64,8

918

БАЛИК 34 А 16

Апартамент

67,3

919

БАЛИК 34 Б 3

Апартамент

87

920

БАЛИК 34 Б 11

Апартамент

44,1

921

БАЛИК 34 А 13

Апартамент

67,3

922

БАЛИК 35 Б 16

Апартамент

65,7

923

БАЛИК 36 А 2

Апартамент

106,5

924

БАЛИК 36 А 18

Апартамент

64,8

925

БАЛИК 36 Б 2

Апартамент

86,2

926

БАЛИК 36 Б 3

Апартамент

84

927

БАЛИК 36 Б 8

Апартамент

86,2

928

БАЛИК 36 Б 9

Апартамент

84

929

БАЛИК 36 Б 13

Апартамент

84

930

БАЛИК 39 А 2

Апартамент

85,4

931

БАЛИК 39 А 5

Апартамент

85,3

932

БАЛИК 39 А 6

Апартамент

85,4

933

БАЛИК 39 А 13

Апартамент

85,3

934

БАЛИК 39 А 14

Апартамент

85,4

935

БАЛИК 39 А 16

Апартамент

85,4

936

БАЛИК 39 Б 1

Апартамент

105,9

937

БАЛИК 39 Б 17

Апартамент

62,6

938

БАЛИК 39 Б 21

Апартамент

84,8

939

БАЛИК 39 Б 23

Апартамент

62,6

940

БАЛИК 39 Б 2

Апартамент

83,6

941

БАЛИК 39 А 4

Апартамент

85,4

942

БАЛИК 42 А 1

Апартамент

85,3

943

БАЛИК 42 А 2

Апартамент

85,4

944

БАЛИК 42 А 4

Апартамент

85,4

945

БАЛИК 42 А 8

Апартамент

85,4

946

БАЛИК 42 А 16

Апартамент

85,4

947

БАЛИК 42 Б 1

Апартамент

105,9

948

БАЛИК 42 Б 5

Апартамент

62,6

949

БАЛИК 46 Б 2

Апартамент

45

950

БАЛИК 42 Б 6

Апартамент

84,8

951

БАЛИК 42 Б 10

Апартамент

62,8

952

БАЛИК 42 Б 12

Апартамент

84,8

953

БАЛИК 42 Б 17

Апартамент

62,6

954

БАЛИК 42 Б 18

Апартамент

84,8

955

БАЛИК 42 Б 21

Апартамент

84,8

956

БАЛИК 42 Б 23

Апартамент

62,6

957

БАЛИК 42 Б 13

Апартамент

62,8

958

БАЛИК 42 А 10

Апартамент

85,4

959

БАЛИК 42 А 15

Апартамент

85,3

960

БАЛИК 42 А 11

Апартамент

85,3

961

БАЛИК 42 А 13

Апартамент

85,3

962

БАЛИК 42 Б 3

Апартамент

84,8

963

БАЛИК 42 Б 2

Апартамент

83,6

964

БАЛИК 46 А 5

Апартамент

42

965

БАЛИК 46 А 6

Апартамент

45

966

БАЛИК 46 А 9

Апартамент

42

967

БАЛИК 46 А 11

Апартамент

62

968

БАЛИК 46 А 12

Апартамент

42

969

БАЛИК 46 А 13

Апартамент

42

970

БАЛИК 46 А 16

Апартамент

42

971

БАЛИК 46 А 17

Апартамент

42

972

БАЛИК 46 А 19

Апартамент

62

973

БАЛИК 46 А 20

Апартамент

42

974

БАЛИК 46 А 21

Апартамент

42

975

БАЛИК 46 А 23

Апартамент

62

976

БАЛИК 46 А 24

Апартамент

42

977

БАЛИК 46 А 25

Апартамент

42

978

БАЛИК 46 А 26

Апартамент

45

979

БАЛИК 46 А 27

Апартамент

62

980

БАЛИК 46 А 29

Апартамент

42

981

БАЛИК 46 А 31

Апартамент

62

982

БАЛИК 46 Б 1

Апартамент

42

983

БАЛИК 46 А 3

Апартамент

62

984

БАЛИК 46 Б 8

Апартамент

42

985

БАЛИК 46 Б 9

Апартамент

42

986

БАЛИК 46 Б 10

Апартамент

45

987

БАЛИК 46 Б 14

Апартамент

45

988

БАЛИК 46 Б 15

Апартамент

62

989

БАЛИК 46 Б 17

Апартамент

42

990

БАЛИК 46 Б 19

Апартамент

62

991

БАЛИК 46 Б 23

Апартамент

62

992

БАЛИК 46 Б 24

Апартамент

42

993

БАЛИК 46 Б 26

Апартамент

45

994

БАЛИК 46 Б 27

Апартамент

62

995

БАЛИК 46 Б 28

Апартамент

42

996

БАЛИК 46 Б 32

Апартамент

42

997

БАЛИК 46 Б 12

Апартамент

42

998

БАЛИК 46 Б 29

Апартамент

42

999

БАЛИК 46 Б 30

Апартамент

45

1000

БАЛИК 46 А 18

Апартамент

45

1001

БАЛИК 46 Б 21

Апартамент

42

1002

БАЛИК 47 А 19

Апартамент

64,8

1003

БАЛИК 47 А 21

Апартамент

67,3

1004

БАЛИК 47 Б 1

Апартамент

86,2

1005

БАЛИК 47 Б 2

Апартамент

87

1006

БАЛИК 47 Б 18

Апартамент

65,7

1007

БАЛИК 48 А 7

Апартамент

55,4

1008

БАЛИК 48 А 16

Апартамент

55,4

1009

БАЛИК 48 Б 1

Апартамент

60,1

1010

БАЛИК 48 Б 21

Апартамент

60,1

1011

БАЛИК 48 В 2

Апартамент

58,4

1012

БАЛИК 48 В 3

Апартамент

65,3

1013

БАЛИК 48 В 7

Апартамент

76,4

1014

БАЛИК 48 Г 6

Апартамент

55,4

1015

БАЛИК 48 Г 11

Апартамент

36,5

1016

БАЛИК 48 Г 19

Апартамент

76,8

1017

БАЛИК 48 В 10

Апартамент

76,4

1018

БАЛИК 53 А 3

Апартамент

76,8

1019

БАЛИК 53 А 5

Апартамент

36,5

1020

БАЛИК 53 А 14

Апартамент

36,5

1021

БАЛИК 53 А 17

Апартамент

36,5

1022

БАЛИК 53 А 20

Апартамент

36,5

1023

БАЛИК 53 А 21

Апартамент

76,8

1024

БАЛИК 53 А 22

Апартамент

55,4

1025

БАЛИК 53 А 23

Апартамент

36,5

1026

БАЛИК 53 А 24

Апартамент

76,8

1027

БАЛИК 53 Б 6

Апартамент

65,3

1028

БАЛИК 53 Б 10

Апартамент

75,3

1029

БАЛИК 53 Б 13

Апартамент

75,3

1030

БАЛИК 53 Б 14

Апартамент

58,4

1031

БАЛИК 53 В 2

Апартамент

36,5

1032

БАЛИК 53 В 10

Апартамент

76,8

1033

БАЛИК 53 В 16

Апартамент

76,8

1034

БАЛИК 53 А 10

Апартамент

55,4

1035

БАЛИК 53 А 13

Апартамент

55,4

1036

БАЛИК 53 В 4

Апартамент

76,8

1037

БАЛИК 53 В 14

Апартамент

36,5

1038

БАЛИК 53 В 3

Апартамент

55,4

1039

БАЛИК 53 А 19

Апартамент

55,4

1040

БАЛИК 53 Б 1

Апартамент

75,3

1041

БАЛИК 54 А 19

Апартамент

55,4

1042

БАЛИК 54 Б 10

Апартамент

75,3

1043

БАЛИК 54 Б 22

Апартамент

75,3

1044

БАЛИК 54 Б 13

Апартамент

75,3

1045

БАЛИК 55 А 3

Апартамент

76,8

1046

БАЛИК 55 А 5

Апартамент

36,5

1047

БАЛИК 55 А 7

Апартамент

55,4

1048

БАЛИК 55 А 8

Апартамент

36,5

1049

БАЛИК 55 А 9

Апартамент

76,8

1050

БАЛИК 55 А 12

Апартамент

76,8

1051

БАЛИК 55 А 14

Апартамент

36,5

1052

БАЛИК 55 Б 3

Апартамент

65,3

1053

БАЛИК 55 Б 5

Апартамент

58,4

1054

БАЛИК 55 Б 6

Апартамент

65,3

1055

БАЛИК 55 Б 7

Апартамент

75,3

1056

БАЛИК 55 Б 8

Апартамент

58,4

1057

БАЛИК 55 Б 9

Апартамент

65,3

1058

БАЛИК 55 Б 10

Апартамент

75,3

1059

БАЛИК 55 Б 11

Апартамент

58,4

1060

БАЛИК 55 Б 12

Апартамент

65,3

1061

БАЛИК 55 Б 15

Апартамент

65,3

1062

БАЛИК 55 Б 16

Апартамент

75,3

1063

БАЛИК 55 В 2

Апартамент

54,2

1064

БАЛИК 55 В 7

Апартамент

60,1

1065

БАЛИК 55 В 8

Апартамент

54,2

1066

БАЛИК 55 В 9

Апартамент

60,1

1067

БАЛИК 55 В 10

Апартамент

60,1

1068

БАЛИК 55 В 15

Апартамент

60,1

1069

БАЛИК 55 В 18

Апартамент

60,1

1070

БАЛИК 55 В 20

Апартамент

54,2

1071

БАЛИК 55 В 21

Апартамент

60,1

1072

БАЛИК 55 Г 15

Апартамент

60,1

1073

БАЛИК 55 Г 20

Апартамент

54,2

1074

БАЛИК 55 Д 7

Апартамент

60,1

1075

БАЛИК 55 Д 9

Апартамент

60,1

1076

БАЛИК 55 Д 15

Апартамент

60,1

1077

БАЛИК 55 Е 1

Апартамент

55,4

1078

БАЛИК 55 Е 2

Апартамент

36,5

1079

БАЛИК 55 Е 8

Апартамент

36,5

1080

БАЛИК 55 Е 14

Апартамент

36,5

1081

БАЛИК 55 А 16

Апартамент

55,4

1082

БАЛИК 55 Д 16

Апартамент

60,1

1083

БАЛИК 55 А 18

Апартамент

76,8

1084

БАЛИК 55 А 6

Апартамент

76,8

1085

БАЛИК 55 В 24

Апартамент

60,1

1086

БАЛИК 55 Е 5

Апартамент

36,5

1087

БАЛИК 55 В 22

Апартамент

60,1

1088

БАЛИК 66 А 1

Апартамент

60,1

1089

БАЛИК 66 А 3

Апартамент

60,1

1090

БАЛИК 66 А 4

Апартамент

60,1

1091

БАЛИК 66 А 6

Апартамент

60,1

1092

БАЛИК 66 А 9

Апартамент

60,1

1093

БАЛИК 66 А 10

Апартамент

60,1

1094

БАЛИК 66 А 12

Апартамент

60,1

1095

БАЛИК 66 А 16

Апартамент

60,1

1096

БАЛИК 66 А 18

Апартамент

60,1

1097

БАЛИК 66 Б 1

Апартамент

60,1

1098

БАЛИК 66 Б 2

Апартамент

54,2

1099

БАЛИК 66 Б 3

Апартамент

60,1

1100

БАЛИК 66 Б 4

Апартамент

60,1

1101

БАЛИК 66 Б 5

Апартамент

54,2

1102

БАЛИК 66 Б 6

Апартамент

60,1

1103

БАЛИК 66 Б 7

Апартамент

60,1

1104

БАЛИК 66 Б 8

Апартамент

54,2

1105

БАЛИК 66 Б 12

Апартамент

60,1

1106

БАЛИК 66 Б 9

Апартамент

60,1

1107

БАЛИК 66 А 7

Апартамент

60,1

1108

БАЛИК 66 Б 10

Апартамент

60,1

1109

БАЛИК 66 А 2

Апартамент

54,2

1110

СТРОИТЕЛ 58 А 2

Апартамент

76

1111

СТРОИТЕЛ 58 Б 1

Апартамент

76

1112

СТРОИТЕЛ 58 Б 10

Апартамент

94,7

1113

СТРОИТЕЛ 58 В 10

Апартамент

76,8

1114

СТРОИТЕЛ 61 А 3

Апартамент

78,3

1115

СТРОИТЕЛ 61 А 6

Апартамент

78,3

1116

СТРОИТЕЛ 61 А 8

Апартамент

58,4

1117

СТРОИТЕЛ 61 А 17

Апартамент

58,4

1118

СТРОИТЕЛ 61 В 4

Апартамент

60,1

1119

СТРОИТЕЛ 61 В 10

Апартамент

60,1

1120

СТРОИТЕЛ 62 А 2

Апартамент

58,4

1121

СТРОИТЕЛ 62 А 3

Апартамент

75,3

1122

СТРОИТЕЛ 62 Б 1

Апартамент

97,9

1123

СТРОИТЕЛ 62 Б 4

Апартамент

78,2

1124

СТРОИТЕЛ 62 Б 10

Апартамент

78,2

1125

СТРОИТЕЛ 62 Б 12

Апартамент

78,2

1126

СТРОИТЕЛ 62 В 1

Апартамент

97,8

1127

СТРОИТЕЛ 62 В 2

Апартамент

78,2

1128

СТРОИТЕЛ 63 А 2

Апартамент

54,2

1129

СТРОИТЕЛ 63 А 13

Апартамент

60,1

1130

СТРОИТЕЛ 63 А 17

Апартамент

54,2

1131

СТРОИТЕЛ 63 Б 3

Апартамент

55,4

1132

СТРОИТЕЛ 63 Б 16

Апартамент

76,8

1133

СТРОИТЕЛ 64 А 1

Апартамент

60,1

1134

СТРОИТЕЛ 64 А 3

Апартамент

60,1

1135

СТРОИТЕЛ 64 А 15

Апартамент

60,1

1136

СТРОИТЕЛ 64 А 17

Апартамент

54,2

1137

СТРОИТЕЛ 64 Б 2

Апартамент

36,5

1138

СТРОИТЕЛ 64 Б 3

Апартамент

55,4

1139

СТРОИТЕЛ 64 А 13

Апартамент

60,1

1140

СТРОИТЕЛ 64 Б 4

Апартамент

76,8

1141

СТРОИТЕЛ 65 Б 8

Апартамент

94,7

1142

СТРОИТЕЛ 65 А 4

Апартамент

76

1143

СТРОИТЕЛ 65 А 3

Апартамент

94,7

1144

СТРОИТЕЛ 66 В 1

Апартамент

97,9

1145

СТРОИТЕЛ 66 В 3

Апартамент

97,9

1146

СТРОИТЕЛ 66 В 9

Апартамент

97,9

1147

СТРОИТЕЛ 67 А 2

Апартамент

78,2

1148

СТРОИТЕЛ 67 А 5

Апартамент

97,9

1149

СТРОИТЕЛ 67 А 7

Апартамент

97,9

1150

СТРОИТЕЛ 67 А 9

Апартамент

97,9

1151

СТРОИТЕЛ 67 Б 2

Апартамент

58,4

1152

СТРОИТЕЛ 69 В 3

Апартамент

60,1

1153

СТРОИТЕЛ 69 Г 18

Апартамент

42,5

1154

СТРОИТЕЛ 70 А 8

Апартамент

36,5

1155

СТРОИТЕЛ 70 А 13

Апартамент

76,8

1156

СТРОИТЕЛ 70 А 14

Апартамент

36,5

1157

СТРОИТЕЛ 70 В 7

Апартамент

65,3

1158

СТРОИТЕЛ 70 А 9

Апартамент

55,4

1159

СТРОИТЕЛ 71 Б 19

Апартамент

60,1

1160

СТРОИТЕЛ 71 В 16

Апартамент

60,1

1161

СТРОИТЕЛ 71 Г 2

Апартамент

42,5

1162

СТРОИТЕЛ 71 Г 6

Апартамент

42,5

1163

СТРОИТЕЛ 71 Б 4

Апартамент

60,1

1164

СТРОИТЕЛ 71 Б 5

Апартамент

54,2

1165

СТРОИТЕЛ 71 Б 13

Апартамент

60,1

1166

СТРОИТЕЛ 71 Б 10

Апартамент

60,1

1167

СТРОИТЕЛ 73 Б 1

Апартамент

60,1

1168

СТРОИТЕЛ 73 Б 3

Апартамент

60,1

1169

СТРОИТЕЛ 73 Б 6

Апартамент

60,1

1170

СТРОИТЕЛ 73 Б 15

Апартамент

60,1

1171

СТРОИТЕЛ 73 Б 2

Апартамент

54,2

1172

ЕМОНА 2 Б 4

Апартамент

65,3

1173

ЕМОНА 3 А 15

Апартамент

60,1

1174

ЕМОНА 3 А 19

Апартамент

60,1

1175

ЕМОНА 3 А 20

Апартамент

54,2

1176

БАЛИК 66 Б 16

Апартамент

60,1

1177

ЕМОНА 3 А 16

Апартамент

60,1

1178

ЕМОНА 2 А 16

Апартамент

76,8

1179

ЕМОНА 2 Б 3

Апартамент

75,3

1180

ЕМОНА 3 Б 15

Апартамент

56,6

1181

ЕМОНА 5 А 3

Апартамент

37,3

1182

БАЛИК 13 А 31

Апартамент

62

1183

СТРОИТЕЛ 72 Б 14

Апартамент

54,2

1184

СТРОИТЕЛ 71 В 5

Апартамент

54,2

1185

СТРОИТЕЛ 58 А 1

Апартамент

94,7

1186

БАЛИК 50 А 5

Апартамент

97,9

1187

25 СЕПТЕМВРИ 23 Г 8

Апартамент

50

1188

ЦАР ПЕТЪР 24 А 15

Апартамент

83,3

1189

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 1

Апартамент

54,6

1190

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 2

Апартамент

55,6

1191

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 3

Апартамент

53,5

1192

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 4

Апартамент

54,6

1193

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 5

Апартамент

54,6

1194

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 6

Апартамент

55,6

1195

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 7

Апартамент

41,6

1196

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 8

Апартамент

54,6

1197

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 9

Апартамент

55,6

1198

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 10

Апартамент

53,5

1199

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 11

Апартамент

54,6

1200

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 12

Апартамент

54,6

1201

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 13

Апартамент

55,6

1202

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 14

Апартамент

41,6

1203

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 15

Апартамент

54,6

1204

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 16

Апартамент

55,6

1205

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 17

Апартамент

53,5

1206

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 18

Апартамент

54,6

1207

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 19

Апартамент

54,6

1208

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 20

Апартамент

55,6

1209

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 22

Апартамент

54,6

1210

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 23

Апартамент

55,6

1211

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 24

Апартамент

53,5

1212

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 25

Апартамент

54,6

1213

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 26

Апартамент

54,6

1214

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 27

Апартамент

55,6

1215

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 28

Апартамент

41,6

1216

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 29

Апартамент

54,6

1217

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 30

Апартамент

55,6

1218

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 31

Апартамент

53,5

1219

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 32

Апартамент

54,6

1220

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 33

Апартамент

54,6

1221

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 34

Апартамент

55,6

1222

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 35

Апартамент

41,6

1223

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 36

Апартамент

54,6

1224

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 37

Апартамент

55,6

1225

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 38

Апартамент

53,5

1226

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 39

Апартамент

54,6

1227

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 40

Апартамент

54,6

1228

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 41

Апартамент

55,6

1229

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 42

Апартамент

41,6

1230

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 43

Апартамент

54,6

1231

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 44

Апартамент

55,6

1232

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 45

Апартамент

53,5

1233

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 46

Апартамент

54,6

1234

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 47

Апартамент

54,6

1235

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 48

Апартамент

55,6

1236

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 49

Апартамент

41,6

1237

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 51

Апартамент

55,6

1238

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 52

Апартамент

53,5

1239

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 53

Апартамент

54,6

1240

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 55

Апартамент

55,6

1241

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 56

Апартамент

41,6

1242

КЛИСУРА 6 Б 12

Апартамент

64,2

1243

КЛИСУРА 6 Б 15

Апартамент

72,7

1244

ОТЕЦ ПАИСИЙ 33 Б 17

Апартамент

46,93

1245

ДИМ. КОВАЧЕВ 23 Г 14

Апартамент

36,5

1246

МЕТОДИ КУСЕВИЧ 4 23

Апартамент

126,4

1247

ДРУЖБА 20 Е 3

Апартамент

52

1248

БОРЯНА 4 А 6

Апартамент

75,3

1249

ДУНАВ 22 Г 23

Апартамент

39,7

1250

РУСИЯ 53 38

Апартамент

52

1251

ДОБРИЧКА ЕПОПЕЯ 14 Г 5

Апартамент

44,5

1252

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 А 16

Апартамент

60,1

1253

ДИМ. КОВАЧЕВ 25 А 17

Апартамент

54,2

1254

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 1

Апартамент

48,5

1255

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 2

Апартамент

55,6

1256

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 3

Апартамент

55,6

1257

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 4

Апартамент

51,8

1258

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 5

Апартамент

53,6

1259

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 6

Апартамент

55,6

1260

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 7

Апартамент

55,6

1261

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 8

Апартамент

51,8

1262

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 9

Апартамент

53,6

1263

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 10

Апартамент

55,6

1264

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 11

Апартамент

55,6

1265

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 12

Апартамент

51,8

1266

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 13

Апартамент

53,6

1267

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 14

Апартамент

55,6

1268

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 15

Апартамент

55,6

1269

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 16

Апартамент

51,8

1270

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 17

Апартамент

53,6

1271

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 18

Апартамент

55,6

1272

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 19

Апартамент

55,6

1273

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 20

Апартамент

51,8

1274

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 21

Апартамент

53,6

1275

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 22

Апартамент

55,6

1276

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 23

Апартамент

55,6

1277

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 24

Апартамент

51,8

1278

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 25

Апартамент

53,6

1279

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 26

Апартамент

55,6

1280

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 27

Апартамент

55,6

1281

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 28

Апартамент

51,8

1282

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 29

Апартамент

48,5

1283

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 30

Апартамент

55,6

1284

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 31

Апартамент

55,6

1285

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 А 32

Апартамент

51,8

1286

ПЕТЪР САРИЙСКИ 2 Б 66

Апартамент

48,6

1287

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 21

Апартамент

41,6

1288

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 50

Апартамент

54,6

1289

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 54

Апартамент

13,65

1290 

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 54

Апартамент

13,65

1291

СТ. ОБЩЕЖИТИЕ 2 Б 54

Апартамент

27,3

 

2.3. Общински земеделски земи (лозя)

Поземлен имот

Местност

Площ

(кв. м)

1

72624.2.106

"Богдан"

1877

2

72624.2.685

"Богдан"

469

3

72624.2.694

"Богдан"

503

4

72624.2.697

"Богдан"

354

5

72624.2.701

"Богдан"

530

6

72624.2.702

"Богдан"

465

7

72624.2.705

"Богдан"

484

8

72624.2.706

"Богдан"

498

9

72624.2.710

"Богдан"

500

10

72624.2.711

"Богдан"

500

11

72624.2.716

"Богдан"

549

12

72624.2.718

"Богдан"

660

13

72624.2.722

"Богдан"

625

14

72624.2.724

"Богдан"

679

15

72624.2.725

"Богдан"

578

16

72624.2.730

"Богдан"

601

17

72624.2.731

"Богдан"

698

18

72624.2.736

"Богдан"

929

19

72624.2.738

"Богдан"

550

20

72624.2.740

"Богдан"

565

21

72624.2.745

"Богдан"

558

22

72624.2.746

"Богдан"

330

23

72624.2.749

"Богдан"

575

24

72624.2.750

"Богдан"

486

25

72624.2.751

"Богдан"

611

26

72624.2.752

"Богдан"

582

27

72624.2.753

"Богдан"

430

28

72624.4.136

"Богдан"

1043

29

72624.4.762

"Богдан"

634

30

72624.4.777

"Богдан"

477

31

72624.5.357

"Богдан"

497

32

72624.5.378

"Богдан"

372

33

72624.5.894

"Богдан"

707

34

72624.5.900

"Богдан"

511

35

72624.5.901

"Богдан"

1029

36

72624.5.906

"Богдан"

549

37

72624.5.913

"Богдан"

482

38

72624.5.903

"Богдан"

464

39

72624.280.1

"Минково"

642

40

72624.280.6

"Минково"

488

41

72624.280.7

"Минково"

492

42

72624.280.675

"Минково"

298

43

72624.436.10

"Хиподрума"

452

44

72624.436.100

"Хиподрума"

549

45

72624.436.103

"Хиподрума"

571

46

72624.436.106

"Хиподрума"

500

47

72624.436.107

"Хиподрума"

500

48

72624.436.108

"Хиподрума"

500

49

72624.436.111

"Хиподрума"

469

50

72624.436.112

"Хиподрума"

504

51

72624.436.16

"Хиподрума"

465

52

72624.436.17

"Хиподрума"

496

53

72624.436.21

"Хиподрума"

484

54

72624.436.22

"Хиподрума"

494

55

72624.436.27

"Хиподрума"

464

56

72624.436.31

"Хиподрума"

492

57

72624.436.32

"Хиподрума"

445

58

72624.436.40

"Хиподрума"

461

59

72624.436.41

"Хиподрума"

491

60

72624.436.43

"Хиподрума"

407

61

72624.436.44

"Хиподрума"

387

62

72624.436.45

"Хиподрума"

423

63

72624.436.46

"Хиподрума"

490

64

72624.436.47

"Хиподрума"

469

65

72624.436.48

"Хиподрума"

447

66

72624.436.49

"Хиподрума"

512

67

72624.436.50

"Хиподрума"

495

68

72624.436.53

"Хиподрума"

492

69

72624.436.54

"Хиподрума"

437

70

72624.436.70

"Хиподрума"

431

71

72624.436.73

"Хиподрума"

421

72

72624.436.8

"Хиподрума"

694

73

72624.436.87

"Хиподрума"

543

74

72624.436.88

"Хиподрума"

500

75

72624.436.91

"Хиподрума"

500

76

72624.436.95

"Хиподрума"

500

77

72624.436.96

"Хиподрума"

463

78

72624.436.99

"Хиподрума"

506

79

72624.900.10

"Алмалии"

678

80

72624.900.100

"Алмалии"

538

81

72624.900.114

"Алмалии"

482

82

72624.900.116

"Алмалии"

500

83

72624.900.128

"Алмалии"

524

84

72624.900.135

"Алмалии"

509

85

72624.900.142

"Алмалии"

524

86

72624.900.143

"Алмалии"

465

87

72624.900.146

"Алмалии"

274

88

72624.900.171

"Алмалии"

494

89

72624.900.180

"Алмалии"

598

90

72624.900.21

"Алмалии"

493

91

72624.900.214

"Алмалии"

480

92

72624.900.227

"Алмалии"

538

93

72624.900.25

"Алмалии"

748

94

72624.900.297

"Алмалии"

482

95

72624.900.300

"Алмалии"

479

96

72624.900.310

"Алмалии"

654

97

72624.900.32

"Алмалии"

482

98

72624.900.336

"Алмалии"

537

99

72624.900.337

"Алмалии"

488

100

72624.900.340

"Алмалии"

482

101

72624.900.341

"Алмалии"

978

102

72624.900.35

"Алмалии"

535

103

72624.900.4

"Алмалии"

642

104

72624.900.40

"Алмалии"

638

105

72624.900.42

"Алмалии"

498

106

72624.900.43

"Алмалии"

499

107

72624.900.46

"Алмалии"

568

108

72624.900.49

"Алмалии"

639

109

72624.900.5

"Алмалии"

511

110

72624.900.516

"Алмалии"

1020

111

72624.900.52

"Алмалии"

506

112

72624.900.55

"Алмалии"

486

113

72624.900.57

"Алмалии"

471

114

72624.900.58

"Алмалии"

626

115

72624.900.68

"Алмалии"

642

116

72624.900.73

"Алмалии"

503

117

72624.900.74

"Алмалии"

505

118

72624.900.75

"Алмалии"

495

119

72624.900.76

"Алмалии"

497

120

72624.900.77

"Алмалии"

518

121

72624.900.79

"Алмалии"

505

122

72624.900.80

"Алмалии"

515

123

72624.900.8

"Алмалии"

704

124

72624.900.82

"Алмалии"

519

125

72624.900.9

"Алмалии"

601

126

72624.901.109

"Гаази баба"

502

127

72624.901.134

"Гаази баба"

131

128

72624.901.145

"Гаази баба"

635

129

72624.901.217

"Гаази баба"

661

130

72624.901.297

"Гаази баба"

593

131

72624.901.36

"Гаази баба"

513

132

72624.901.37

"Гаази баба"

491

133

72624.901.39

"Гаази баба"

503

134

72624.901.54

"Гаази баба"

507

135

72624.901.66

"Гаази баба"

462

136

72624.902.111

"Гаази баба"

535

137

72624.902.122

"Гаази баба"

853

138

72624.902.125

"Гаази баба"

620

139

72624.902.165

"Гаази баба"

702

140

72624.902.277

"Гаази баба"

511

141

72624.902.280

"Гаази баба"

262

142

72624.902.281

"Гаази баба"

615

143

72624.902.297

"Гаази баба"

593

144

72624.902.32

"Гаази баба"

924

145

72624.902.343

"Гаази баба"

639

146

72624.902.347

"Гаази баба"

1227

147

72624.902.348

"Гаази баба"

1050

148

72624.902.40

"Гаази баба"

375

149

72624.902.8

"Гаази баба"

494

150

72624.902.9

"Гаази баба"

577

151

72624.903.10

"Гаази баба"

655

152

72624.903.14

"Гаази баба"

533

153

72624.903.19

"Гаази баба"

637

154

72624.903.5

"Гаази баба"

517

155

72624.903.6

"Гаази баба"

608

156

72624.904.145

"Гаази баба"

894

157

72624.904.199

"Гаази баба"

917

158

72624.904.345

"Гаази баба"

264

159

72624.904.380

"Гаази баба"

1002

160

72624.904.49

"Гаази баба"

1358

161

72624.904.66

"Гаази баба"

359

162

72624.904.68

"Гаази баба"

869

163

72624.905.137

"Гаази баба"

541

164

72624.905.143

"Гаази баба"

681

165

72624.905.144

"Гаази баба"

539

166

72624.905.148

"Гаази баба"

610

167

72624.905.149

"Гаази баба"

882

168

72624.905.152

"Гаази баба"

432

169

72624.905.154

"Гаази баба"

1039

170

72624.905.197

"Гаази баба"

631

171

72624.905.249

"Гаази баба"

452

172

72624.905.28

"Гаази баба"

409

173

72624.905.30

"Гаази баба"

421

174

72624.905.31

"Гаази баба"

290

175

72624.905.313

"Гаази баба"

392

176

72624.905.316

"Гаази баба"

491

177

72624.905.317

"Гаази баба"

438

178

72624.905.320

"Гаази баба"

518

179

72624.905.341

"Гаази баба"

554

180

72624.905.46

"Гаази баба"

500

181

72624.905.5

"Гаази баба"

458

182

72624.905.569

"Гаази баба"

1539

183

72624.905.580

"Гаази баба"

479

184

72624.905.58

"Гаази баба"

672

185

72624.905.637

"Гаази баба"

620

186

72624.905.67

"Гаази баба"

677

187

72624.906.11

"Гаази баба"

1271

188

72624.906.141

"Гаази баба"

998

189

72624.906.153

"Гаази баба"

452

190

72624.906.196

"Гаази баба"

519

191

72624.906.216

"Гаази баба"

337

192

72624.906.248

"Гаази баба"

557

193

72624.906.253

"Гаази баба"

648

194

72624.906.260

"Гаази баба"

1016

195

72624.906.261

"Гаази баба"

487

196

72624.906.269

"Гаази баба"

567

197

72624.906.275

"Гаази баба"

473

198

72624.906.279

"Гаази баба"

659

199

72624.906.280

"Гаази баба"

1004

200

72624.906.281

"Гаази баба"

470

201

72624.906.282

"Гаази баба"

517

202

72624.906.283

"Гаази баба"

410

203

72624.906.289

"Гаази баба"

512

204

72624.906.293

"Гаази баба"

462

205

72624.906.294

"Гаази баба"

420

206

72624.906.304

"Гаази баба"

468

207

72624.906.313

"Гаази баба"

497

208

72624.906.314

"Гаази баба"

492

209

72624.906.332

"Гаази баба"

477

210

72624.906.338

"Гаази баба"

437

211

72624.906.355

"Гаази баба"

427

212

72624.906.369

"Гаази баба"

467

213

72624.906.411

"Гаази баба"

477

214

72624.906.420

"Гаази баба"

443

215

72624.906.428

"Гаази баба"

713

216

72624.906.463

"Гаази баба"

712

217

72624.906.59

"Гаази баба"

506

218

72624.906.61

"Гаази баба"

441

219

72624.906.63

"Гаази баба"

887

220

72624.906.67

"Гаази баба"

532

221

72624.906.75

"Гаази баба"

820

222

72624.906.94

"Гаази баба"

1006

223

1964

"Чорчолийки"

500

224

1965

"Чорчолийки"

500

225

1998

"Чорчолийки"

900

226

2003

"Чорчолийки"

450

227

2007

"Чорчолийки"

500

228

6122

"Чорчолийки"

807

 

 2.4. Пасища, мери

предназначение на имота

кадастрален идентификатор

площ /кв.м

1

пасище, мера

72624.15.147

37 475

2

пасище, мера

72624.174.57

116 164

3

пасище, мера

72624.300.26

60 735

4

пасище, мера

72624.122.420

742

5

пасище, мера

72624.137.22

10 942

6

пасище, мера

72624.201.40

155 335

7

пасище, мера

72624.201.41

58 502

8

пасище, мера

72624.201.54

56 753

9

пасище, мера

72624.284.74

12 688

10

пасище, мера

72624.289.30

23 987

11

пасище, мера

72624.673.67

113 734

12

пасище, мера

72624.328.21

89 291

 

 

2.5. Полски пътища:

 

предназначение на имота

кадастрален идентификатор

площ /кв.м

1

полски път

72624.66.139

1,101

2

полски път

72624.417.80

1,721

3

полски път

72624.219.28

1,938

4

полски път

72624.308.103

1,524

5

полски път

72624.308.102

3,293

6

полски път

72624.474.86

1,074

7

полски път

72624.284.73

0,586

8

полски път

72624.459.88

0,489

9

полски път

72624.308.101

3,379

10

полски път

72624.308.110

0,081

11

полски път

72624.455.58

0,028

12

полски път

72624.321.197

7,44

13

полски път

72624.11.55

3,916

14

полски път

72624.90.176

0,655

15

полски път

72624.509.109

0,664

16

полски път

72624.308.108

0,654

17

полски път

72624.479.64

0,498

18

полски път

72624.201.42

0,912

19

полски път

72624.187.24

0,484

20

полски път

72624.207.33

0,137

21

полски път

72624.369.18

1,240

22

полски път

72624.110.63

3,080

23

полски път

72624.93.46

5,582

24

полски път

72624.66.139

2,266

25

полски път

72624.462.78

0,321

26

полски път

72624.417.88

0,190

 

 

 

3. ПРЕДОСТАВЯНЕ БЕЗВЪЗМЕЗДНО ЗА УПРАВЛЕНИЕ:

 

 

 

Имот

 

Предназначение

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.11 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.1, обект 11,  който се намира в сграда с идентификатор 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение: за търговска дейност;

 

 

За търговска дейност

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.1 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.2, обект 1, със застроена площ – 131.69 кв.м. и 58.85 кв.м. от общите части на сградата, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.2 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.3, обект 2, със застроена площ – 138.21 кв.м. и 61.76 кв.м. от общите части на сградата,  който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.3 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.4, обект 3,  със застроена площ – 46.70 кв.м. и 20.87 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.4 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.4, обект 4, със застроена площ – 80.46 кв.м. и 35.96 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.5 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.5, обект 5, със застроена площ – 49.27 кв.м. и 22.02 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.6 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.5, обект 6,  със застроена площ – 89.36 кв.м. и 39.93 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.7 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.6, обект 7, със застроена площ - 44.68 кв.м. и 19.97 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.8 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.6, обект 8, със застроена площ – 74.34 кв.м. и 33.22 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

Самостоятелен обект от сграда с идентификатор 72624.607.998.2.9 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.7, обект 9,  със застроена площ – 41.15 кв.м. и 18.39 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.10 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул. обруджа №32а, ет.7, обект 10,  със застроена площ – 52.59 кв.м. и 23.50 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност;

За търговска дейност

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.13 по КККР на гр. Добрич, находящ се в гр.Добрич, бул.Добруджа №32а, ет.8, обект 13, със застроена площ – 98.08 кв.м. и 43.83 кв.м. от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998, с предназначение на самостоятелния обект: за друг вид самостоятелен обект в сграда;

За търговска дейност

 

 

 

4. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ

 

4. 1. Учредяване възмездно право на ползване:

 

И м о т

Площ (кв. м)

Предназначение

ПИ с идентификатор 72624.176.52 по КККР на град Добрич

10366,00

Пустееща необработваема земя

 

 

4.2.  Учредяване безвъзмездно право на ползване:

 

И м о т

Площ

(кв. м)

Предназначение

Сграда по ул. Васил Левски № 7

 

1133,00

административни нужди

І-ви и II – ри етаж и стаи с № 4, 5 и 6 на ІІІ-ти етаж в сграда по ул. Йордан Йовков №17 от сграда по ул. Йордан Йовков № 17, с ПИ 72624.623.251.2

341,00

Офиси

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.622.1115.1.57 по бул.”25-ти септември” №25

275,39

административни нужди

Общински нежилищен имот по ул.”Климент Охридски” №36А

214,50

клуб на инвалидите

Общински имот във вход Б на общежитие №2 по ул. „Калиакра” 54

43,00

пощенска станция

Апартамент с идентификатор 72624.622.5564.1.23, по ул. „Методи Кусевич” № 4, ет. 8, ап. 23,

144.75

социални услуги

Сграда с идентификатор 72624.609.1811 по ул. Отец Паисий 62

75,36

клубна база

Сграда с идентификатор 72624.614.2888.1 по ул. Вардар 45

349,90

административна сграда

Сграда с идентификатор 72624.625.5649.2.9 по бул. 25-ти септември 62

482,00

административна сграда

Част от двуетажна сграда с идентификатор 72624.608.1779.2 /Корпус І/, представляваща целия първи етаж

260,00

стопанска дейност

Офис № 1 с идентификатор 72624.625.389.1.1 на ул. „Иван Пенаков” № 15 в жк „Добруджа”, вх. Г

102,40

обществена дейност

Помещения по ул. Александър Стамболийски № 13А

100,85

клуб на пенсионера

Сграда с идентификатор 72624.624.1123.1 по бул. 3-ти март № 38,

изба,

 гараж

 и застроено дворно място

68,00

26,00

16,00

270,00

офиси, клубна база

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.604.472.1.116, апартамент № 16 и изба № 6, находящ се на ул. „Силистра” № 53, вх. В, ет. 8

94,01

жилище за социални услуги

Част от сграда на ОУ „Хан Аспарух” с идентификатор 72624.621.14.7

 и част от ПИ 72624.621.14

416,00

7280,00

учебни цели, монтиране на автоматична измервателна станция

Общински имот с идентификатор 72624.623.4469.1.2 на ул. „Шипка” № 5А

74,42

център за временно настаняване на хора

Сграда по ул. Независимост № 7 /Корпус ІІІ/

8 214,35

административни нужди, офиси

Имот в ж.к. „Добротица в ПИ 72624.621.15 в едно с сграда с идентификатор 72624.621.15.1

126

социални услуги

Общински имот в ж.к. „Добротица” с идентификатор 72624.621.17 в едно с

-72624.621.17.1;

-72624.621.17.2;

-72624.621.17.3;

-72624.621.17.4;

-72624.621.17.6;

4807.00

144.00

618.00

356.00

84.00

69.00

социални услуги

Помещение по ул.Орфей 21-А

93,84

клуб на пенсионера

Общински имот в кв. 572, парцел ХХІІІ, находящ се по ул. Суха река № 37 с идентификатор 72624.7626 по КК на град Добрич

8450.00

 

 

социални дейности

 

Общински нежилищен имот по бул.“Русия“    № 88

95,00

клубна база

Административна сграда по бул.“Добруджа“ № 8А с идентификатор 72624.619.14

1218.00

 

административни нужди

Част от сграда на ЦДГ № 20 в ж.к.“Балик“

4.05

за детска кухня

Част от общински поземлен имот с идентификатор 72624.615.9060 по КККР, идeнтичен с УПИ XXIX в кв. 572 по Кадастрален и ЗРП на жк „Русия 2”

3531,00

дейност с нестопанска цел

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.2.10 по КККР на град Добрич, находящ се в град Добрич, бул. „Добруджа” № 32а, ет.7, обект 10, със застроена площ – 52.59 кв.м и 23.50 кв.м от общите части на сграда с идентификатор 72624.607.998.2, който се намира в сграда с 72624.607.998.2, разположена в поземлен имот с идентификатор 72624.607.998.

 

52.59

за офис и провеждане на безплатни скринингови прегледи

 

Поземлен имот с идентификатор 72624.620.18, ведно с:

  • Масивна четириетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.1 с площ 1 248.00 кв. м и изба с площ 1 248.00 кв. м;
  • Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.2, със застроена площ 573.00 кв. м и изба с площ 573.00 кв. м;
  • Масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.3 с площ 381.00 кв. м и изба с площ 381.00 кв.м;
  • Масивна двуетажна сграда с идентификатор 72624.620.18.4 с площ 215.00 кв.м и изба с площ 215.00 кв. м.

 

29 085.00

 

 

 

 

читалищни, образователни, здравни, социални, хуманитарни дейности

 

 

 

5. УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ:

 

Имот

Площ  (кв. м)

Отреждане

Идентификатор по КККР

1

УПИ VІІІ, кв. 32 по плана на ЖК „Балик-Йовково" - Юг

2556.00

за гаражи

72624.619.73

2

УПИ ІV, кв. 35 по плана на ЖК„Балик-Йовково" - Юг

5194.00

за гаражи

72624.619.474

3

УПИ ІІІ, кв.13 по плана на ЖК”Балик- Йовково" - Север, ул."Оп. Д. Ковачев"

1162.00

за гаражи

72624.618.246

4

УПИ XI, кв. 572 по плана на ЖК”Русия 2”

3163.00

за гаражи

72624.615.7631

5

УПИ XXV, кв.1510 по плана на ЖК ”Иглика”

52.00

за трафопост

72624.612.248

6

УПИ XI-25, кв. 305 по плана на част от "Северна индустриална зона", бул. "25-ти септември" и ул. "Войвода Д. Калъчлията"

4 485.00

за жилищно строителство

72624.611.25

7.

УПИ III, кв.1501 по ПУП- ПРЗ на ЖК „Иглика”

1 000

за обществено и делово обслужване

72624.612.255

8.

УПИ V, кв. 13 по Кадастрален и ЗРП на ж.к. „Балик - Йовково”- Север

140.00

за гаражи

72624.618.248

 

 

5.1. Учредяване право на пристрояване и/или надстрояване, на основание чл. 38, ал.2 от ЗОС

 

Имот

площ

Отреждане

Идент. по КККР

1

УПИ IV-91, кв. 31 по кадастрлен и ЗРП на ЖК „Балик-Йовково" – юг, ул Бойчо Огнянов №12

460.00

за жилищно строителство

72624.619.37

2.

УПИ I, кв.20 по ПУП- ПРЗ на ЦГЧ, ул.Георги Кирков №15

409.00

комплексно застрояване

72624.623.195

3.

УПИ I, кв.5 по ПУП- ПРЗ на ЦГЧ, ул.Цар Петър №2

11 714

комплексно застрояване

предстои изменение на КК

4.

УПИ XXVIII- 3499, кв.579 по кадастрален и ЗРП на ЖК”Русия 2”, ул.Батовска №10

455.00

за жилищно строителство

72624.615.3499

5.

УПИ III в кв.7, предвиден по ПУП - ПРЗ на ЖК „Дружба 1, 2 и 4“

 

485.00

за жилищно строителство, обществено и делово обслужване

72624.620.97

 

 

6. ПРОДАЖБА НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ:

 

6.1. Продажба на урегулирани поземлени имоти:

 

Имот

Отреждане

Идентификатор по КККР

Площ /кв. м./

1

УПИ І, кв. 120 по плана на ЦГЧ, ул. “Д-р Ив. Пенаков”  №6

жилищно строителство

72624.625.83

469.00

2

УПИ V, кв. 36 по плана на ЦГЧ, ул. “Иван Вазов” №8 (ПУЦ)

обществено и делово обслужване

72624.623.4508 72624.623.4549

761.00

3

УПИ V-3726, кв. 95 по плана на ЦГЧ, ул. “Хан Омуртаг”  №17

жилищно строителство

72624.622.3726

291.00

4

УПИ II-3723, кв. 95 по плана на ЦГЧ, ул. “Хан Омуртаг”  №25

жилищно строителство

72624.622.3723

243.00

5

УПИ XI, кв. 738 по плана на

ЖК ”Добротица”, южно от бл. 23

обществено и делово обслужване

72624.621.34

368.00

6

УПИ I, кв. 721 по плана на

ЖК ”Добротица”

обществено и делово обслужване

 

72624.621.274

5 687.00

7

УПИ І, кв. 720 по плана на 

ЖК ”Добротица”

обществено и делово обслужване

72624.621.272

7 359.00

8

УПИ І, кв. 727 по плана на 

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.270

5 919.00

9

УПИ I, кв. 729 по плана на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.269

6 555.00

10

УПИ I, кв. 731 по плана на

ЖК ”Добротица”

жилищно строителство

72624.621.275

4 573.00

11

УПИ II, кв.719 по ПУП- ПРЗ на  ЖК ”Добротица” на град Добрич

жилищно строителство

72624.621.357

902.00

12

УПИ III, кв.719 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Добротица” на град Добрич

жилищно строителство

72624.621.358

903.00

13

УПИ II, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, южно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.74

1 556.00

14

УПИ VI, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, срещу СОУ „Дора Габе”

обществено и делово обслужване

72624.620.73

2 755.00

15

УПИ VIII, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, западно от бл. 18

обществено и делово обслужване

72624.620.71

1 547.00

16

УПИ V, кв. 5 по плана на

ЖК ”Дружба”, между бл. 18 и бл. 22

етажен паркинг

72624.620.68

1 934.00

17

УПИ X, кв.2 по ПУП- ПРЗ на

ЖК ”Дружба 1, 2, 4”

за паркинг

72624.620.93

825.00

18

УПИ V, кв. 67 по плана на

ЖК ”Балик Йовково” – юг,

ЖК ”Модерна махала”

търговия и услуги

72624.619.459

2 073.00

19

УПИ І, кв. 66, ЖК ”Модерна махала”

обществено обслужване

72624.619.456

6 834.00

20

УПИ I, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.487

609.00

21

УПИ I, кв.63 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

търговия, услуги, паркинг и озеленяване

72624.619.513

9 858.00

22

УПИ II, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.488

432.00

23

УПИ III, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.489

432.00

24

УПИ IV, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.490

588.00

25

УПИ V , кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.491

448.00

26

УПИ VI, кв.59 по Кадастрален и ЗРП на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг

жилищно строителство

72624.619.492

476.00

27

УПИ XXXI, кв. 45 по плана на ЖК ”Балик- Йовково”- Юг,

ул. „Орфей”

за пазар

72624.619.426

978.00

28

УПИ VI, кв. 10 по плана на

ЖК ”Балик- Йовково” – Север, ул. „Боряна”

обществено обслужване

72624.618.295

490.00

29

УПИ ХХХVІІІ, кв. 20 по плана на ЖК „Балик-Йовково” – Север, ул. „Теменуга”

жилищно строителство

72624.618.291

353.00

30

УПИ ІV в кв. 20 по плана на

ЖК „Балик-Йовково” – Север, срещу №10 на ул. „Ружа”

жилищно строителство

72624.618.289

205.00

31

УПИ I, кв. 23 по плана на

ЖК ”Балик – Йовково” – Север,

ул. „Емона” и ул. „Теменуга”

търговия и услуги

72624.618.266

883.00

32

УПИ XXVII, кв. 572 по плана на ЖК ”Русия 2”, западно от „ЛИДЛ”, ул. „Суха река”

спортен комплекс

72624.615.9059

2 808.00

33

„УПИ VІІІ, кв. 529 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. Осъм, южно от № 1А

обществено и делово обслужване

72624.614.9056

412.00

34

„УПИ VІІ, кв. 529 по плана на ЖК „Русия 1”, ул. „Осъм”, южно от № 1А

обществено и делово обслужване

72624.614.9055

400.00

35

УПИ II, кв. 664 по плана на

ЖК ”Русия 1”, ул. „Осъм”, срещу №4 и 6

обществено обслужване

72624.614.2656

394.00

36

УПИ VII, кв.557 по плана на

ЖК ”Русия 1”, ул.Дунав

жилищно строителство

72624.614.3201

434.00

37

УПИ XIV, кв.648 по плана на

ЖК ”Русия 3, 4”, ул.”Ивайло” №11

жилищно строителство

72624.617.1018

367.00

38

УПИ VII, кв. 748 по плана на

ЖК ”Изгрев”, ул. „Купен”  №17

жилищно строителство

72624.613.963

288.00

39

УПИ X, кв. 746 по плана на

ЖК ”Изгрев”, ул. „Купен”  №20Б

жилищно строителство

72624.613.959

251.00

40

УПИ XVI, кв. 741 по плана на ЖК „Изгрев”, ул. Роза  №16а

жилищно строителство

72624.613.873

221.00

41

УПИ XVI, кв. 746 по плана на ЖК „Изгрев”, ул. „Купен” № 28

жилищно строителство

72624.613.538

217.00

42

УПИ ХХ, кв. 742 по плана на

ЖК „Изгрев“, ул. „Ружа” №36

жилищно строителство

72624.613.1015

204.00

43

УПИ ХХІ, кв. 742 по плана на

ЖК „Изгрев“, ул. „Ружа”,  №38

жилищно строителство

72624.613.1014 

277.00

44

УПИ І, кв. 742 по плана на

ЖК „Изгрев“, ул. „Роза”  №27

жилищно строителство

 

72624.613.1013

248.00

45

УПИ III, кв. 745 по плана на

ЖК ”Изгрев”, ул. „Купен”

жилищно строителство

72624.613.1006

350.00

46

УПИ V, кв. 724 по плана на

ЖК ”Изгрев”, ул. „Купен”

жилищно строителство

72624.613.1005

301.00

47

УПИ I- 467, кв.725 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Изгрев”, ул. „Купен” №68

жилищно строителство

72624.613.467

328.00

48

УПИ I- 240, 241, кв. 1504 по плана на ЖК ”Иглика”,

ул. „Надежда”  №29

обществено и делово обслужване

72624.612.250

1 544.00

49

УПИ XVIII, кв. 4 по плана на

ПЗ ”Север”, бул. „25- ти септември”

обществено и делово обслужване

72624.611.9551

495.00

50

УПИ XIII- 1824, кв. 1125 по плана на ЖК ”Север 1, 2”,

ул.  „Хайдут Пейо”  №2

жилищно строителство

72624.609.1831

237.00

51

УПИ XVIII-1811, кв. 1115 по плана на ЖК ”Север 1, 2”,

ул. „Климент Охридски”  №22

жилищно строителство

72624.609.1811

145.00

52

УПИ І- 1772, кв. 1102 по плана на ЖК „Север 1”, ул. „Люле Бургас”  №55

жилищно строителство

72624.609. 1772

150.00

53

УПИ III, кв. 1297 по плана на

ЖК ”Север 1, 2”, ул. „Баба Тонка” №49а

жилищно строителство

72624.606.550

664.00

54

УПИ ХІ- 505, кв. 1247 по плана на ЖК „Север 1, 2”, ул. „Индже войвода”  №21

жилищно строителство

72624.606.505

346.00

55

УПИ VIII- 1559, кв.1117 по ПУП- ПРЗ на ЖК ”Север 1, 2”, ул. „Иван Рилски” №1

жилищно строителство

72624.608.1559

194.00

56

УПИ Х, кв. 328 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона”, ул. „Св. П. Атанасов”, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1044.21 със ЗП-1670.00 кв.м.

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1044

3 985.00

57

УПИ ІХ, кв. 328 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона”, ул. „Св. П.Атанасов”, ведно с построената в него масивна едноетажна сграда с идентификатор 72624.604.1043.22 със ЗП-809.00 кв.м.

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1043

3 637.00

58

УПИ I, кв.324 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона” на град Добрич,

ул. „Св. П.Атанасов”

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1048

17 555.00

59

УПИ I, кв.325 по ПУП- ПРЗ на „Бизнес зона” на град Добрич, ул. Св. П.Атанасов

производствена и складова дейност (ПСД)

72624.604.1049

21  829.00

60

УПИ V, кв.25 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Хан Тервел”, срещу №195

жилищно строителство

72624.604.1014

1 200.00

61

УПИ I, кв. 25 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Хан Тервел”

жилищно строителство

72624.604.1013

1 782.00

62

УПИ VIII, кв. 4 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Св.П.Атанасов”, западно от №14

жилищно строителство

72624.604.1011

251.00

63

УПИ I, кв. 4 по плана на ЖК ”Запад”, ул. „Катюша”, западно от №7

жилищно строителство

72624.604.1010

336.00

64

УПИ ХІІІ, кв. 957 по плана на ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.688

1 865.00

65

УПИ ІІ-661, 663, кв. 960 по плана на ЖК „Рилци”, ул. „Сирма войвода”  №47А

жилищно строителство

72624.602.661

871.00

66

УПИ ІІ, кв. 961 по плана на

ЖК ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1089

670.00

67

УПИ І, кв. 961 по плана на

ЖК ”Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1088

726.00

68

УПИ І- 660, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.660

645.00

69

УПИ ІІІ- 662, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.662

857.00

70

УПИ ІV- 1084, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1084

555.00

71

УПИ ХХІІІ- 1085, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1085

408.00

72

УПИ ХХІV- 1086, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1086

536.00

73

УПИ ХХV- 1087, кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.1087

458.00

74

УПИ ХХVІ-664 в кв. 960

по Кадастрален и ЗРП на

ЖК „Рилци”

жилищно строителство

72624.602.664

268.00

75

УПИ ІV в кв. 815 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ

за обществено и делово обслужване

72624.626.9521

13 341.00

76

УПИ ХІІ-884 в кв. 937 по Кадастрален и ЗРП на ЖК „Рилци“, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 6

жилищно строителство

72624.602.884

1 251.00

 

6.2. Продажба на земеделски земи (лозя):

 

Поземлен имот (идент. по КККР)

Местност

Площ       (кв. м)

Начин на трайно ползване

1

72624.436.100

"Хиподрума"

549

лозе

2

72624.436.103

"Хиподрума"

571

лозе

3

72624.436.95

"Хиподрума"

500

лозе

4

72624.436.96

"Хиподрума"

463

лозе

5

72624.436.99

"Хиподрума"

506

лозе

6

72624.900.14

"Алмалии"

572

лозе

7

72624.900.21

"Алмалии"

425

лозе

8

72624.902.233

"Гаази баба"

500

лозе

9

72624.902.308

"Гаази баба"

1102

лозе

10

72624.902.32

"Гаази баба"

924

лозе

11

72624.902.8

"Гаази баба"

494

лозе

12

72624.903.14

"Гаази баба"

533

лозе

13

72624.904.380

"Гаази баба"

1002

лозе

14

72624.904.49

"Гаази баба"

1702

лозе

15

72624.905.31

"Гаази баба"

290

лозе

16

72624.905.320

"Гаази баба"

518

лозе

17

72624.906.269

"Гаази баба"

567

лозе

18

72624.906.275

"Гаази баба"

473

лозе

19

72624.906.463

"Гаази баба"

712

лозе

20

72624.603.327

Землище град Добрич

15518

изоставена орна земя

21

72624.903.19

"Гаази баба"

637

лозе

22

72624.905.569

"Гаази баба"

1539

лозе

 

 

6.3. Продажба на жилищни имоти:

 

Адрес

Предназначение

1

 ЖК "Балик", бл.1, вх.А, ет.2, ап.6

жилищен имот, апартамент

2

ЖК "Балик", бл.1, вх.А, ет.7, ап.28

жилищен имот, апартамент

3

ЖК "Балик", бл.3, вх.А, ет.3, ап.12

жилищен имот, апартамент

4

ЖК "Балик", бл.5, вх.Б, ет.8, ап.32

жилищен имот, апартамент

5

ЖК "Балик", бл.7, вх.А, ет.3, ап.10

жилищен имот, апартамент

6

ЖК "Балик", бл.7, вх.Б, ет.7, ап.27

жилищен имот, апартамент

7

ЖК "Балик", бл.7, вх.Б, ет.8, ап.30

жилищен имот, апартамент

8

ЖК "Балик", бл.7, вх.Б, ет.8, ап.30

жилищен имот, апартамент

9

ЖК "Балик", бл.7, вх.В, ет.6, ап.21

жилищен имот, апартамент

10

ЖК "Балик", бл.7, вх.Г, ет.2, ап.5

жилищен имот, апартамент

11

ЖК "Балик", бл.7, вх.Г, ет.2, ап.7

жилищен имот, апартамент

12

ЖК "Балик", бл.8, вх.А, ет.4, ап.9

жилищен имот, апартамент

13

ЖК "Балик", бл.8, вх.Б, ет.2, ап.4

жилищен имот, апартамент

14

ЖК "Балик", бл.9, вх.А, ет.7, ап.19

жилищен имот, апартамент

15

ЖК "Балик", бл.9, вх.Г, ет.6, ап.17

жилищен имот, апартамент

16

ЖК "Балик", бл.11, вх.А, ет.2, ап.3

жилищен имот, апартамент

17

ЖК "Балик", бл.13, вх.А, ет.7, ап.27

жилищен имот, апартамент

18

ЖК "Балик", бл.13, вх.А, ет.8, ап.32

жилищен имот, апартамент

19

ЖК "Балик", бл.15, вх.А, ет.1, ап.4

жилищен имот, апартамент

20

ЖК "Балик", бл.16, вх.Б, ет.4, ап.15

жилищен имот, апартамент

21

ЖК "Балик", бл.16, вх.Г, ет.1, ап.4

жилищен имот, апартамент

22

ЖК "Балик", бл.17, вх.В, ет.4, ап.13

жилищен имот, апартамент

23

ЖК "Балик", бл.17, вх.Г, ет.5, ап.18

жилищен имот, апартамент

24

ЖК "Балик", бл.17, вх.Г, ет.4, ап.15

жилищен имот, апартамент

25

ЖК "Балик", бл.18, вх.В, ет.8, ап.29

жилищен имот, апартамент

26

ЖК "Балик", бл.20, вх.Е, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

27

ЖК "Балик", бл.20, вх.Е, ет.7, ап.18

жилищен имот, апартамент

28

ЖК "Балик", бл.21, вх.З, ет.3, ап.6

жилищен имот, апартамент

29

ЖК "Балик", бл.22, вх.Г, ет.5, ап.20

жилищен имот, апартамент

30

ЖК "Балик", бл.24, вх.В, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

31

ЖК "Балик", бл.24, вх.Г, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

32

ЖК "Балик", бл.24, вх.Г, ет.5, ап.17

жилищен имот, апартамент

33

ЖК "Балик", бл.29, вх.Г, ет.7, ап.19

жилищен имот, апартамент

34

ЖК "Балик", бл.32, вх.Б, ет.2, ап.6

жилищен имот, апартамент

35

ЖК "Балик", бл.32, вх.В, ет.8, ап.24

жилищен имот, апартамент

36

ЖК "Балик", бл.32, вх.Г, ет.8, ап.24

жилищен имот, апартамент

37

ЖК "Балик", бл.34, вх.А, ет.5, ап.14

жилищен имот, апартамент

38

ЖК "Балик", бл.34, вх.А, ет.6, ап.16

жилищен имот, апартамент

39

ЖК "Балик", бл.36, вх.Б, ет.2, ап.3

жилищен имот, апартамент

40

ЖК "Балик", бл.39, вх.А, ет.3, ап.5

жилищен имот, апартамент

41

ЖК "Балик", бл.44, вх.А, ет.1, ап.3

жилищен имот, апартамент

42

ЖК "Балик", бл.44, вх.А, ет.4, ап.16

жилищен имот, апартамент

43

ЖК "Балик", бл.44, вх.Б, ет.3, ап.10

жилищен имот, апартамент

44

ЖК "Балик", бл.44, вх.Б, ет.6, ап.22

жилищен имот, апартамент

45

ЖК "Балик", бл.46, вх.А, ет.5, ап.17

жилищен имот, апартамент

46

ЖК "Балик", бл.49, вх.А, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

47

ЖК "Балик", бл.49, вх.А, ет.7, ап.20

жилищен имот, апартамент

48

ЖК "Балик", бл.50, вх.А, ет.3, ап.5

жилищен имот, апартамент

49

ЖК "Балик", бл.50, вх.В, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

50

ЖК "Балик", бл.51, вх.Б, ет.8, ап.29

жилищен имот, апартамент

51

ЖК "Балик", бл.51, вх.В, ет.7, ап.18

жилищен имот, апартамент

52

ЖК "Балик", бл.53, вх.А, ет.1, ап.3

жилищен имот, апартамент

53

ЖК "Балик", бл.53, вх.Б, ет.2, ап.6

жилищен имот, апартамент

54

ЖК "Балик", бл.54, вх.А, ет.7, ап.19

жилищен имот, апартамент

55

ЖК "Балик", бл.55, вх.Е, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

56

ЖК "Балик", бл.57, вх.А, ет.5, ап.13

жилищен имот, апартамент

57

ЖК "Балик", бл.59, вх.Г, ет.1, ап.3

жилищен имот, апартамент

58

ЖК "Балик", бл.66, вх.А, ет.6, ап.16

жилищен имот, апартамент

59

ЖК "Дружба", бл.1, ет.2, ап.6

жилищен имот, апартамент

60

ЖК "Дружба", бл.5, ет.11, ап.44

жилищен имот, апартамент

61

ЖК "Дружба", бл.10, ет.11, ап.43

жилищен имот, апартамент

62

ЖК "Дружба", бл.14, вх.Б, ет.7, ап.19

жилищен имот, апартамент

63

ЖК "Дружба", бл.14, вх.Е, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

64

ЖК "Дружба", бл.14, вх.Е, ет.8, ап.23

жилищен имот, апартамент

65

ЖК "Дружба", бл.19, вх.Г, ет.7, ап.20

жилищен имот, апартамент

66

ЖК "Дружба", бл.20, вх.Г, ет.2, ап.5

жилищен имот, апартамент

67

ЖК "Дружба", бл.20, вх.Д, ет.2, ап.4

жилищен имот, апартамент

68

ЖК "Дружба", бл.21, вх.А, ет.3, ап.9

жилищен имот, апартамент

69

ЖК "Дружба", бл.29, вх.Е, ет.2, ап.3

жилищен имот, апартамент

70

ЖК "Дружба", бл.30, вх.А, ет.7, ап.20

жилищен имот, апартамент

71

ЖК "Дружба", бл.30, вх.Б, ет.4, ап.10

жилищен имот, апартамент

72

ЖК "Дружба", бл.31, вх.Б, ет.5, ап.12

жилищен имот, апартамент

73

ЖК "Иглика", бл.2, вх.Б, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

74

ЖК "Иглика", бл.5, вх.Б, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

75

ЖК "Иглика", бл.5, вх.Б, ет.5, ап.13

жилищен имот, апартамент

76

ЖК "Строител", бл.61, вх.В, ет.2, ап.4

жилищен имот, апартамент

77

ЖК "Строител", бл.62, вх.Б, ет.5, ап.10

жилищен имот, апартамент

78

ЖК "Строител", бл.62, вх.В, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

79

ЖК "Строител", бл.63, вх.Б, ет.1, ап.3

жилищен имот, апартамент

80

ЖК "Строител", бл.64, вх.А, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

81

ЖК "Строител", бл.65, вх.А, ет.2, ап.3

жилищен имот, апартамент

82

ЖК "Строител", бл.66, вх.В, ет.2, ап.3

жилищен имот, апартамент

83

ЖК "Строител", бл.71, вх.Б, ет.2, ап.4

жилищен имот, апартамент

84

ЖК "Строител", бл.73, вх.Б, ет.1, ап.3

жилищен имот, апартамент

85

ЖК "Строител", бл.73, вх.Б, ет.5, ап.15

жилищен имот, апартамент

86

ЖК "Хр.Ботев", бл.2, вх.Б, ет.4, ап.12

жилищен имот, апартамент

87

ЖК "Хр.Ботев", бл.4, вх.А, ет.8, ап.22

жилищен имот, апартамент

88

ЖК "Хр.Ботев", бл.5, вх.Б, ет.4, ап.12

жилищен имот, апартамент

89

ЖК "Хр. Ботев", бл.6, вх.Д, ет.4, ап.11

жилищен имот, апартамент

90

ЖК "Хр.Ботев", бл.8, вх.А, ет.8, ап.24

жилищен имот, апартамент

91

ЖК "Хр.Ботев", бл.8, вх.Б, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

92

ЖК "Хр.Ботев", бл.9, вх.А, ет.5, ап.15

жилищен имот, апартамент

93

ЖК "Хр. Ботев", бл.4, вх.Г, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

94

ЖК "Хр. Ботев", бл.8, вх.В, ет.2, ап.4

жилищен имот, апартамент

95

бул."25-ти септември", №27, вх.Б, ет.1, ап.3

жилищен имот, апартамент

96

бул. "Трети март", бл.41, вх.В, ет.4, ап.11

жилищен имот, апартамент

97

бул. "Добр. епопея", №10, вх.Б, ет.7, ап.34

жилищен имот, апартамент

98

бул. "Добр. епопея", №14, вх.Г, ет.2, ап.5

жилищен имот, апартамент

99

бул. "Русия", бл.49, ет.4, ап.25

жилищен имот, апартамент

100

бул. "Русия", бл.49, ет.10, ап.69

жилищен имот, апартамент

101

бул. "Русия", бл.49, ет.15, ап.99

жилищен имот, апартамент

102

бул. "Русия", бл.51, ет.3, ап.17

жилищен имот, апартамент

103

бул. "Русия", бл.51, ет.6, ап.42

жилищен имот, апартамент

104

бул. "Русия", бл.51, ет.7, ап.45

жилищен имот, апартамент

105

бул. "Русия", бл.51, ет.7, ап.46

жилищен имот, апартамент

106

бул. "Русия", бл.51, ет.7, ап.48

жилищен имот, апартамент

107

бул. "Русия", бл.51, ет.10, ап.65

жилищен имот, апартамент

108

бул. "Русия", бл.51, ет.10, ап.67

жилищен имот, апартамент

109

бул. "Русия", бл.51, ет.13, ап.86

жилищен имот, апартамент

110

бул. "Русия", бл.51, ет.15, ап.105

жилищен имот, апартамент

111

бул. "Русия", бл.51, ет.16, ап.112

жилищен имот, апартамент

112

бул. "Русия", бл.55, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

113

бул. "Русия", бл.55, ет.11, ап.63

жилищен имот, апартамент

114

бул. "Русия", бл.55, ет.15, ап.85

жилищен имот, апартамент

115

бул. "Русия", бл.59, ет.15, ап.101

жилищен имот, апартамент

116

ул. "Боряна", бл.4, вх.А, ет.3, ап.8

жилищен имот, апартамент

117

ул. "Г. Бенковски", №3, вх.Б, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

118

ул. "Дунав", бл.22, вх.Г, ет.8, ап.23

жилищен имот, апартамент

119

ул. "Дунав", бл.22, вх.Е, ет.6, ап.16

жилищен имот, апартамент

120

ул. "Дунав", бл.22, вх.Е, ет.7, ап.19

жилищен имот, апартамент

121

ул. "Дунав", бл.24, вх.В, ет.8, ап.22

жилищен имот, апартамент

122

ул. "Емона", бл.3, вх.Г, ет.5, ап.15

жилищен имот, апартамент

123

ул. "Ил. Макариополски", №45, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

124

ул. "Оп. Дим.Ковачев", №6, вх.А, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

125

ул. "Оп. Дим.Ковачев", №6, вх.Б, ет.5, ап.14

жилищен имот, апартамент

126

ул. "Оп. Дим.Ковачев", № 23, вх.А, ет.5, ап.10

жилищен имот, апартамент

127

ул. "Оп. Дим.Ковачев", №25, вх.В, ет.4, ап.12

жилищен имот, апартамент

128

ул. "Оп. Дим.Ковачев", №40, вх.Б, ет.6, ап.16

жилищен имот, апартамент

129

ул. "Силистра", №53, вх.А, ет.1, ап.2

жилищен имот, апартамент

130

ул. "Силистра", №53, вх.Б, ет.1, ап.1

жилищен имот, апартамент

131

ул. "Силистра", №53, вх.Е, ет.6, ап.12

жилищен имот, апартамент

132

ул. "Хан Тервел", №194, ет.1, ап.3

жилищен имот, апартамент

133

ул. "Цар Петър", №24, вх.А, ет.3, ап.15

жилищен имот, апартамент

134

жк „Балик“, бл. 4, вх. Б, ет. 8, ап. 29

жилищен имот, апартамент

135

жк „Балик“, бл. 7, вх. Б, ет. 1, ап. 4

 

жилищен имот, апартамент

136

жк „Балик“, бл. 7, вх. В, ет. 8, ап. 31

 

жилищен имот, апартамент

137

жк „Балик“, бл. 13, вх. Б, ет. 8, Ап. 30

жилищен имот, апартамент

138

жк „Балик“, бл. 13, вх. В, ет. 8, Ап. 31

жилищен имот, апартамент

139

жк „Балик“, бл. 15, вх. А, ет. 4, Ап. 13

жилищен имот, апартамент

140

жк „Балик“, бл. 16, вх. А, ет. 4, Ап. 15

жилищен имот, апартамент

141

жк „Балик“, бл. 16, вх. Б, ет. 5, Ап. 20

жилищен имот, апартамент

142

жк „Балик“, бл. 20, вх. Д, ет. 1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

143

жк „Балик“, бл. 20, вх. Д, ет. 3, Ап. 7

жилищен имот, апартамент

144

жк „Балик“, бл. 21, вх. В, ет. 4, Ап. 9

 

жилищен имот, апартамент

145

жк „Балик“, бл. 21, вх. В, ет. 6, Ап. 15

жилищен имот, апартамент

146

жк „Балик“, бл. 24, вх. Г, ет. 5, Ап. 18

 

жилищен имот, апартамент

147

жк „Балик“, бл. 32, вх. Г, ет. 4, Ап. 12

жилищен имот, апартамент

148

жк „Балик“, бл. 42, вх. А, ет. 2, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

149

жк „Балик“, бл. 44, вх. А, ет. 3, Ап. 11

жилищен имот, апартамент

150

жк „Балик“, бл. 50, вх. Б, ет. 1, Ап. 1

 

жилищен имот, апартамент

151

жк „Балик“, бл. 55, вх. Е, ет. 1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

152

ул. „Боряна“, бл. 3, вх. В, ет. 6, Ап. 18

 

жилищен имот, апартамент

153

жк „Дружба“, бл. 14, вх. Б, ет. 4, Ап. 10

жилищен имот, апартамент

154

жк „Дружба“, бл.14, вх. Д, ет. 7, Ап. 21

жилищен имот, апартамент

155

жк „Дружба“, бл. 15, вх. Д, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

156

жк „Дружба“, бл.20, вх. В, ет. 5, Ап. 14

жилищен имот, апартамент

157

жк „Дружба“, бл. 20, вх. Г, ет. 7, Ап. 20

жилищен имот, апартамент

158

ул. „Оп. Д. Ковачев“, бл.3, вх. А, ет.7, Ап. 19

жилищен имот, апартамент

159

жк „Иглика“, бл. 2, вх. А, ет. 8, Ап. 24

жилищен имот, апартамент

160

жк „Иглика“, бл. 3, вх. Г, ет. 5, Ап. 14

жилищен имот, апартамент

161

бул. „Русия“, бл. 49, ет. 4, Ап. 54

жилищен имот, апартамент

162

бул. „Русия“, бл. 51, ет. 15, Ап. 102

жилищен имот, апартамент

163

ул. „Силистра“, № 53, вх. Д, ет.1, Ап. 1

жилищен имот, апартамент

164

жк „Строител“, бл. 62, вх. Б, ет. 2, Ап. 4

жилищен имот, апартамент

165

жк „Строител“, бл. 63, вх. А, ет.6, Ап.17

жилищен имот, апартамент

166

жк „Строител“, бл.64, вх. А, ет.6, Ап.17

 

жилищен имот, апартамент

167

жк „Хр. Ботев“, бл. 2, вх. В, ет.1, Ап. 2

 

жилищен имот, апартамент

168

жк „Хр. Ботев“, бл. 6, вх. А, ет. 1, Ап. 2

жилищен имот, апартамент

169

жк „Хр. Ботев“, бл. 9, вх. Б, ет.8, Ап. 24

жилищен имот, апартамент

 

 

 

 

 

6.4. Продажба на нежилищни имоти

Имот

Отреждане

Идентификатор по КККР

Площ /кв. м/

1.

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 72624.607.998.1.13 по КККР на град Добрич, бул.Добруджа №32

 

 

офис

72624.607.998.1.13

89.80

 

7. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ:

 

                           Имот

Площ, кв.м

             Описание

1.

УПИ ІІІ-4573, кв. 56 по плана на ЦГЧ, ул. „Ангел Кънчев“, №5

34.5/527

жилищно строителство

2.

УПИ XXI-12, кв. 918 по плана на ж.к. „Рилци”, ПИ 72624.601.12 по КККР на град Добрич, ул. „Г.Желязков” № 32-а

1 437/2 537

жилищно строителство

3.

УПИ I-370, кв.26 по кадастрален и ЗРП на ж.к „Запад”, ПИ 72624.604.370 по КККР на град Добрич, ул. „Четник Никола Алексиев” № 13-а

49/389

жилищно строителство

4.

Сграда с идентификатор 72624.603.125.1 по КККР на град Добрич, бул. „Трети март” № 50

134/219

склад

5.

Дворно място с площ 255.00 кв.м, представляващо 255/4355 кв.м  в ид. части от ПИ 72624.154.9, находящ се на ул. „Калиакра“ № 95

255/4355

дворно място

6.

Част от ПИ 72624.623.4430 по КККР на град Добрич с площ 33.00 кв. м, УПИ V- 4430, кв.102 по ПУП-ПРЗ на ЦГЧ на град Добрич, находящ се на ул. „Независимост” № 32

33/803

жилищно строителство

7.

Част от ПИ 72624.622.3720, по КККР на град Добрич, а именно дворно място с площ 7.00 кв. м, представляващо 7/306 кв. м в идеални части от ПИ 72624.622.3720,  находящ се на ул. „Панайот Волов“ № 7

7/306

дворно място

8.

Дворно място с площ 7.00 кв.м, представляващо 7/307 кв.м в идеални части от ПИ 72624.604.324 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Армейска“ № 46

 

7/307

дворно място

9.

Дворно място с площ 104.00 кв.м, представляващо 104/584 кв.м в идеални части от ПИ 72624.606.439 по КККР на град Добрич, находящ се на ул. „Вежен“ № 5

104/584

дворно място

10.

ПИ 72624.902.119 по КККР на град Добрич, представляващ земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе, находящ се в местността „Гаази баба“, град Добрич

234

земеделска земя с начин на трайно ползване - лозе

 

 

8. ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТИ:

 

               

                           Имот

Площ

кв.м

Описание

1.

ПИ 72624.433.17 по КККР на град Добрич

(Гробищен парк)

5 000

земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе

2.

ПИ 72624.433.119 по КККР на град Добрич

 

1 000

земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе

3.

ПИ 72624.433.116 по КККР на град Добрич

 

500

земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе

4.

ПИ 72624.433.115 по КККР на град Добрич

500

земеделска земя, с начин на трайно ползване - лозе

 

 

9. ИМОТИ/ОБЕКТИ ИЛИ ЧАСТИ ОТ ТЯХ, ЗА КОИТО ПРЕДСТОЯТ ПРОЦЕДУРИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА КОНЦЕСИЯ ПО РЕДА НА ЗК:

 

 

1.

 

Части от имоти, общинска собственост, представляващи: елементи на градското обзавеждане - спирки на масовия градски транспорт (тристранно заграден навес до 8,50 кв.м с осигурени места за сядане) – 7 бр. и определените, съгласно дадената виза от главния архитект на Община град Добрич, места за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност – павилиони до 6,00 кв.м, разположени в близост до спирките – 7 бр., както следва:

Общинско място по ул. „Отец Паисий”, в улична регулация, североизточно от УПИ II, кв.79 по плана на ЦГЧ.

  • Общинско място по бул. „25 септември”, в уличната регулация, срещу бившия магазин „Млад техник“.
  • Общинско място по бул. „25-ти септември”, пред бившия магазин „Млад техник“.
  • Общинско място по ул. „Христо Ботев”, в уличната регулация, на северния тротоар пред Пощата в ЖК „Балик“.
  • Oбщинско място по ул. „Никола Петков”, в уличната регулация, на западния тротоар, пред бившия РУМ.
  • Общинско място по бул. „Добруджа“ на тротоара пред КАТ.
  • Общинско място по бул. „Добруджа“, на тротоара срещу КАТ.

2.

 

 

Търговски обект с площ 370,00 кв.м с идентификатор 72624.623.628.1.5  по КККР на град Добрич, актуван с АОС № 4086/17.07.2008 г.(кафе сладкарница „Шоколад”).

 

III. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Настоящата Програма обхваща бюджетната 2018 година. Тя се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост. По своята същност тя е отворен документ и може да бъде актуализирана през годината.

 

Приета с решение № 30-6 от 30 януари 2018 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 32-12 и решение № 32-15 от 27 март 2018 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 33-14 и решение № 33-30 от 24 април 2018 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 34-8, решение № 34-14, решение № 34-17 и решение № 34-19 от 29 май 2018 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 35-11, решение № 35-12, решение № 35-18 и решение № 35-20 от 26 юни 2018 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 36-8, решение № 36-14 и решение № 36-18 от 31 юли 2018 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 37-13 от 18 септември 2018 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 40-3, решение № 40-9, решение № 40-10, решение № 40-11 и решение № 40-13 от 30 октомври 2018 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 41-8 и решение № 41-12 от 27 ноември 2018 година на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 42-14 от 18 декември 2018 година на Общински съвет град Добрич.

Прикачени файлове

Актуално

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич

30.11.2022

Във връзка с предстоящите светли празници за поредна година Община град Добрич кани гражданите да посетят Коледната изложба базар от ръчно изработени сувенири от потребителите на социалните услуги, представена във фоайето на Общината от...

Изложба базар на Социални услуги – Община град Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
2.11° C облачно
Нагоре