Програма за капиталовите разходи на Община град Добрич за 2018 година

ОБЕКТ

Годишна задача

 

І. Собствени  бюджетни  средства

1 158 475

1

Площадка за безвъзмездно предаване на отпадъци от домакинствата (преходен)

425 328

2

Компютърна техника

16 000

3

Програмни продукти

2 436

4

Училища:

507 621

4.1

СУ „Петко Рачов Славейков”

84 410

4.1.1

Основен ремонт на ограда и фасади

60 000

4.1.2

Придобиване на структурна кабелна система - Wi/Fi

24 410

4.2

ОУ „Н. Й. Вапцаров”

14 765

4.2.1

Основен ремонт на сграда

14 765

4.3

ПМГ „Иван Вазов”

261 840

4.3.1

Основен ремонт на сграда

261 840

4.4

СУ „Св. Св. Кирил и Методий”

60 000

4.4.1

Изграждане на открити многофункционални спортни игрища

60 000

4.5

СУ „Св. Климент и Охридски”

54 000

4.5.1

Сценично оборудване

54 000

4.6

ОУ „Христо Смирненски”

32 606

4.6.1

Основен ремонт на сграда

32 606

5

Дирекция „Хуманитарни дейности” 

120 190

5.1

Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”

37 470

5.1.1

Компютърна техника

2 470

5.1.2

Закупуване на служебен автомобил

35 000

5.2

Функция „Здравеопазване”

76 480

5.2.1

Смяна на дограма ДЯ №4

1 480

5.2.2

Основен ремонт на покриви ДЯ №4 и №6

60 000

5.2.3

Доставка и монтаж на PVC преграда в ДЯ №5

3 000

5.2.4

Доставка и монтаж на помпена група в котелна инсталация и на бойлер за централно-битово горещо водоснабдяване в ДЯ №5

12 000

5.3

Функция „Образование”

1 240

5.3.1

Компютърна техника

1 240

5.4

Функция „Култура”

5 000

5.4.1

Закупуване на климатици

5 000

6

Регионална библиотека „Дора Габе”

10 000

6.1

Компютърна техника

5 500

6.2

Библиотечен софтуер

4 500

7.

ОБП „Устойчиви дейности и проекти”

8 000

7.1

Компютърна техника

2 000

7.2

Изграждане на система за видеонаблюдение за „Контрол синя зона"

6 000

8.

ОП Обреден дом Добрич

3 500

8.1

Подмяна на дограма „Възпоменателна зала”

3 500

9

Регионален исторически музей - Добрич

65 400

9.1

Реконструкция по автентични данни и адаптация за творчески дейности на къща - музей „Адриана Будевска” (преходен)

64 000

9.2

Придобиване на програмни продукти и лицензи (модул граждански договори)

400

9.3

Компютърна техника

1 000

 

II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2018 г.

543 602

1

Битова канализация по ул. „Разлог” и ул. „Вежен” (преходен)

45 729

1.1

Изграждане на битова канализация по ул. „Разлог” и ул. „Вежен”

44 625

1.2

Строителен надзор

1 104

2

Разширение на Гробищен парк

240 000

2.1

Изграждане на алеи

200 000

2.2

Разширение на Гробищен парк  - закупуване на земя

40 000

3

Изготвяне на инвестиционни проекти за основен ремонт (укрепване) на ДГ №12 „Щурче”  №18 „Дора Габе” и  №25 „Весела” (преходен)

31 008

4

Изготвяне на технически обследвания, съставяне на технически паспорти и изготвяне на инвестиционни проекти за рехабилитация на съоръжения, елементи на транспортната техническа инфраструктура по бул. „Добруджа”, ул. „Христо Ботев” и бул. „25-ти септември” (преходен)

32 496

5

Изграждане на архитектурна среда във връзка с преместване на паметника на Дора Габе от бивше у-ще „Дора Габе” в ДГ №18 „Дора Габе”

5 500

6

Изграждане на подпорна стена и ограда между УПИ I, публична общинска собственост „За спортна площадка” и УПИ V в кв. 810 на ЦГЧ на Община град Добрич

45 000

7

Изграждане на паркинг „Кооперативен пазар” в УПИ І, кв. 513, ЦГЧ Добрич

130 000

8

Закупуване на пушка за дистанционно упояване за нуждите на „Общински приют за безстопанствени животни”

3 800

9

Строително-монтажни работи по автоспирки (ЖК „Иглика” и по ул. „Батовска” - срещу „Резиденция”)

10 069

 

III. Средства от краткосрочен дълг

298 955

1

Изграждане на битова канализация по ул. „Разлог” и ул. „Вежен” (преходен)

91 955

2

Инвестиционен проект за обект „Реконструкция на водопроводна мрежа за кв. Рилци, град Добрич”

162 000

2.1

Разширение на Гробищен парк  - закупуване на земя (преходен)

20 000

2.2

Закупуване на три броя моторни превозни средства  (микробуси) за обезпечаване на дейността на Община град Добрич при предоставяне на социални услуги  (преходен)

25 000

 

IV. Средства от дългосрочен  дълг

600 000

1

Реконструкция  на тротоари по:

600 000

1.1

ул. „Независимост” – от ул. „Сан Стефано” до ул. „Любен Каравелов”, включително ул. „Хан Аспарух” в същия участък

105 000

1.2

ул. „Максим Горки”

90 000

1.3

ул. „Славянска”  - от ул. „Максим Горки” до бул. „25-ти септември”

60 000

1.4

ул. „Цар Петър” – от ул. „Васил Левски” до бул. „Добруджа”

125 000

1.5

ул. „Дунав” – от магазин „Кауфланд” до ул. „Александър Стамболийски”

35 000

1.6

ул. „Георги Кирков” – (от ул. "Методий Кусевич” до ул. „Цар Петър”) и ул. „Кирил и Методий”

185 000

 

V. Проекти

64 953 323

1

Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза I

57 144 248

2

Внедряване на мерки за енергийна ефективност и ремонт на сградата на РДПБЗН (ПС ПБЗН) - Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0001

448 950

3

Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0002

1 402 227

4

Енергийно обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Добрич, рег. №BG16RFOP001-1.011-0003

2 543 898

5

Реконструкция и модернизация на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Проф. д-р Георги Павлов”, рег. №BG16RFOP001-3.002-0032

1 190 715

6

Проект „За моето бъдеще” - ремонт и обновяване на „Дневен център за деца с увреждания”и наблюдавано жилище

107 635

7

Реконструкция и обновяване на образователна инфраструктура в Добрич - I, рег. №BG16RFOP001-1.011-0005

2 115 650

 

VI. Други

103 521

1

ПМС №260 от 24 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. по бюджета на Община Добрич за демонтаж и ремонт на покрив на Народно читалище „Йордан Йовков 1870”

103 521

 

ОБЩО:

67 657 876

 

РАЗШИФРОВКА НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ, ФИНАНСИРАНИ ПРЕЗ 2018 Г. ОТ ПРИХОДИ ПО

§40-00 Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгл. чл.127, ал.2 от Закона за публичните финанси

 

 

 

(в лв.)

No

Наименование и местонахождение на обектите

Годишна задача за 2018 г.

Източник на финансиране

§40-00

1

2

3

4

Постъпления от продажба на общински нефинансови активи,  (планирани по бюджета на общината за 2018 г.)

2 620 000

2 620 000

Внесен ДДС върху продажбите (планиран по бюджета на общината за 2018 г.)

370 000

370 000

Преходен остатък от 2017 г.

0

0

Общо:

2 250 000

2 250 000

Планирано финансиране на текущи ремонти на социална и техническа инфраструктура

1 073 530

1 073 530

Планирано финансиране на капиталови разходи:

0

0

Планирано погасяване на ползвани заеми  за финансиране на проекти на социалната и техническата инфраструктура

1 176 470

1 176 470

Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи

0

0

Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи

0

0

Погасяване на ползвани заеми за финансиране на проекти на социалната и техническа инфраструктура, в т.ч. за проекти

1 176 470

1 176 470

1

§83-22 „Погашения по дълг. Заеми от банки в страната” - Рехабилитация на водопровод по ул. „Христо Ботев”(от бул. „Русия” до ул. „Агликина поляна”, включително и сградни отклонения в междублокови пространства в ЖК „Христо Ботев”)

330 078

330 078

2

§83-22 „Погашения по дълг. Заеми от банки в страната”- Рехабилитация на водопровод по ул. „Софроний Врачански” (от ул. „Кл. Охридски” до ул. „Кубадин” и по ул. „Кл. Охридски” от ул. „Отец Паисий” до бул. „25-ти септември”)

202 272

202 272

3

§83-22 „Погашения по дълг. Заеми от банки в страната” - Междублоково пространство между  бул. „Добруджа”, ул. „Отец Паисий”, ул. „Климент Охридски”,  ул. „Иларион Макариополски”

339 916

339 916

4

§83-22 „Погашения по дълг. Заеми от банки в страната” - Рехабилитация на ул. „Дунав”/от ул. „Волга” до магазин Кауфланд/

304 204

304 204

 

 

 

 

 

Приета с решение № 30-5 от 30.01.2018  г.

на Общински съвет град Добрич

Актуално

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич

20.03.2023

Министерството на земеделието организира традиционно изложение на местни продукти в Добрич. Събитието ще се проведе в периода 27-28 март в зала „Добротица“, Парк Свети Георги, ул. „Хан Омуртаг“ 2А. На форума ще...

Министерството на земеделието организира изложение на местни продукти Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
6.19° C разкъсана облачност
Нагоре