Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Във връзка с чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено осбъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги за срок от 26.01.2018г. до 26.02.2018г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища относно Наредбата на адрес: dobrich@dobrich.bg.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с решение № 10 – 7 от 31 Юли 2012 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат отношенията, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Добрич.

     

  1. Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

 

     В Държавен вестник брой 96 от 01.12.2017г., в сила от 02.01.2018 г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси. Конкретно измененията касаят чл.9а, ал.3 и ал.6 от Закона за местните данъци и такси и са свързани с приетия изцяло нов Закон за концесиите от Народното събрание на Република България, в сила от 02.01.2018г..

    С измененията в чл.9а, ал.3 от ЗМДТ, се предвижда възможност приходи от местни такси да не постъпват в бюджета на общината, а същите да постъпват в приход на концесионер по реда на ал.6.

    С измененията в чл.9а, ал.6 от ЗМДТ е предвидена възможност Общински съвет да може да определя кои местни такси, установени със закон, не се събират от общинска администрация, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат такси. С решение Общински съвет може да предвиди право на концесионерът да задържи целия или част от размера на събраните местни такси.

    С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите изменения в Закона за местните данъци и такси.

 

  1. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

 

      Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на местните такси и цени на услуги, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

 

3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на общината;
  • Законосъобразност при определяне на размера на местните такси и цени на услуги;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

       Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

     На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

     На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 26.02.2018 година.

 

 

 

 

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

      Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

    

§1. Създава се нов чл.10а, ал.1 и ал.2 със следните текстове:

Чл.10а (1) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината, освен ако с решението по ал.2 е предвидено друго.

     (2) Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени със закон, не се събират по реда на ал.1, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.

  

§2. В чл.10 ал.2 се отменя, досегашната ал.3 става ал.2, а досегашната ал.4 става ал.3.

 

§3. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:

    §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

 

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.41° C облачно
Нагоре