Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Във връзка с чл. 26, ал.3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено осбъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги за срок от 26.01.2018г. до 26.02.2018г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища относно Наредбата на адрес: dobrich@dobrich.bg.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич е приета с решение № 10 – 7 от 31 Юли 2012 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат отношенията, които са свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на Община град Добрич.

     

  1. Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

 

     В Държавен вестник брой 96 от 01.12.2017г., в сила от 02.01.2018 г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси. Конкретно измененията касаят чл.9а, ал.3 и ал.6 от Закона за местните данъци и такси и са свързани с приетия изцяло нов Закон за концесиите от Народното събрание на Република България, в сила от 02.01.2018г..

    С измененията в чл.9а, ал.3 от ЗМДТ, се предвижда възможност приходи от местни такси да не постъпват в бюджета на общината, а същите да постъпват в приход на концесионер по реда на ал.6.

    С измененията в чл.9а, ал.6 от ЗМДТ е предвидена възможност Общински съвет да може да определя кои местни такси, установени със закон, не се събират от общинска администрация, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат такси. С решение Общински съвет може да предвиди право на концесионерът да задържи целия или част от размера на събраните местни такси.

    С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите изменения в Закона за местните данъци и такси.

 

  1. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

 

      Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на местните такси и цени на услуги, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

 

3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на общината;
  • Законосъобразност при определяне на размера на местните такси и цени на услуги;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

 

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

       Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

     На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

     На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община гр. Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 26.02.2018 година.

 

 

 

 

      Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

      Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.7 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.9 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, както следва:

    

§1. Създава се нов чл.10а, ал.1 и ал.2 със следните текстове:

Чл.10а (1) Приходите от местните такси постъпват в бюджета на общината, освен ако с решението по ал.2 е предвидено друго.

     (2) Общинският съвет с решение може да определи кои местни такси, установени със закон, не се събират по реда на ал.1, а се събират от концесионер, на когото е възложено предоставянето на услугите, за които се заплащат такси. С решението общинският съвет определя правото на концесионера да задържи целия или част от размера на събраните такси.

  

§2. В чл.10 ал.2 се отменя, досегашната ал.3 става ал.2, а досегашната ал.4 става ал.3.

 

§3. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:

    §1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

 

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

 

 

 

Актуално

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА

09.06.2023

Четвърти кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА ще се проведе в Добрич на 23 и 24 юни 2023 г. Организатори на спортното събитие са отново Община град Добрич, СБА Добрич и Пътна полиция Добрич...

Добрич отново ще бъде домакин на IV кръг от Републиканския шампионат по приложно колоездене за деца по правилата на ФИА
ВИЖ ДОБРИЧ
26.09° C облачно
Нагоре