Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци за срок от 26.01.2018г. до 26.02.2018г. включително. Очакваме Вашите предложения и становища относно Наредбата на адрес: dobrich@dobrich.bg.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич е приета с решение № 4 – 9 от 30 януари 2008 година на Общински съвет – град Добрич. С нея се уреждат обществени отношения, които са свързани с определяне размерите на местните данъци на територията на община град Добрич. С приемане на наредбата, бяха изпълнени изискванията на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ в сила от 01.01.2008г., а именно Общинският съвет да определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите, определени със Закона за местните данъци и такси.

  1. Причини и мотиви за приемане на Наредба за изменения и допълнения в настоящата наредбата са следните:

В Държавен вестник брой 97 от 05.12.2017г., в сила от 01.01.2018 г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси. Конкретно измененията касаят чл.1, ал.1, т.8, чл.49, ал.4, чл.55, ал.4, ал.8, ал.9 и ал.12, чл.58, ал.2 и ал.5, чл.60, ал.6 и чл.61ч от Закона за местните данъци и такси.

В чл.55, ал.4 от ЗМДТ са настъпили изменения с които е направено уточнение, че данъкът се отнася за триколесно превозно средство, определено конкретно в чл.4 от Регламент (ЕС) № 168/2013г. на Европейския парламент и на Съвета от 15 Януари 2013г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства.

Според чл.4, буква „д” от Регламента, превозно средство от категория L5е (моторно триколесно превозно средство) се разделя на следните подкатегории:

        i) L5e-A превозно средство (триколесно), основно проектирани за превоз на пътници;

        ii) L5e-B превозно средство (товарно триколесно), универсално триколесно специално проектирано за превоз на стоки.

     С измененията в чл.55, ал.8 от ЗМДТ са извадени и вече не подлежат на данъчно облагане специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари.

       С измененията в чл.55, ал.9 от ЗМДТ са извадени и вече не подлежат на данъчно облагане специализираните ремаркета за превоз на тежки или извънгабаритни товари с товароподемност над 40 тона.

Настъпили са изменения и в чл.55, ал.12 от ЗМДТ съгласно, които към моторните шейни от 01.01.2018г., вече следва да бъдат облагани с данък и четириколесни превозни средства, които са определени в чл.4 от Регламент (ЕС) № 168/2013г..

Според чл.4, буква „е” от Регламента, четириколесни превозни средства са превозните средства от категория L6е (леко четириколесно), която се разделя на следните подкатегории: 1. L6е-А превозно средство (леко четириколесно за движение по пътищата) и 2. L6е-В превозно средство (леко четириколесно с повишена маневреност), които се подразделят на: L6e-BU превозно средство (леко четириколесно с повишена проходимост с общо предназначение): универсално превозно средство, специално проектирано за превоз на стоки и L6e-BP превозно средство (леко четириколесно с повишена маневреност за превоз на пътници): превозно средство, основно проектирано за превоз на пътници.

Освен това, налице са изменения и относно формулата за изчисление на данък върху таксиметров превоз на пътници в чл.61ч, ал.1 и ал.2 от ЗМДТ.

С предходен Държавен вестник, брой 97 от 2016г., в сила от 01.01.2017г. е налице промяна в чл.11, ал.4 от ЗМДТ, според която е предвидено, че при концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът на имота, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.

След внимателен преглед на наредбата установихме, че текстът на чл.10, ал.1 се дублира с текста по чл.4 от наредбата. За да се избегнат повторенията считам, че е необходимо текста на чл.10, ал.1 да отпадне.

С оглед приетите изменения в нормативната уредба и създадените нови законови промени, считам, че е необходимо да се приемат необходими адекватни изменения и в подзаконовите нормативни актове, които са свързани с прилагането и изпълнението на разпоредбите от закона. Текстовете от наредбата следва да се допълнят и изменят в съответствие с разпоредбите от по – висока степен, като се избегнат противоречия и несъответствия с приетите нови правни норми на Закона за местните данъци и такси.

 

  1. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

Постигане на съответствие и избягване на противоречия на текстовете от наредбата с нормите на Закона за местните данъци и такси. По – голяма яснота, коректност, публичност и обективност при определянето на общинските данъци, които се събират от общината. Спазване принципите за откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, конкретно при определяне размера, реда и начина на събиране и освобождаване от заплащане на местните данъци на територията на общината.

3. Очаквани резултати от приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

  • Синхронизиране на текстовете от наредбата с действащото законодателство в Република България;
  • Достигане на по – голяма яснота, коректност и публичност при определяне размера на местните данъци на територията на общината;
  • Законосъобразност при определяне на размера на местните данъци;
  • Повишаване качеството на обслужване на населението и по – добра информираност на местната общност.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на администрацията. 

4. Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

     За прилагането на новите текстове от наредбата, не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Реп. България:

 

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение в наредбата е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗМДТ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

На основание чл.77 от Административно-процесуалния кодекс, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, Община гр. Добрич уведомява всички заинтересовани лица, че открива производство по издаване на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община гр. Добрич. Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с проекта на интернет страницата на Община гр. Добрич. Формата за участие в производството по издаване на посочения акт от страна на заинтересованите лица и организации са писмени предложения, становища и възражения, които могат да бъдат депозирани в деловодството на Община гр. Добрич и на Интернет сайта на общината на e-mail: dobrich@dobrich.bg, в срок до 26.02.2018 година.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси и чл.76, ал.3 и чл.79 от Административно – процесуалния кодекс, приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, както следва:

    

   §1. Чл.8, ал.4 се изменя по следния начин:

   (4)  При концесия данъчно задължен е концесионерът. При концесия за добив данъчно задължено лице е собственикът на имота, с изключение на случаите, при които в полза на концесионера е учредено вещно право на ползване върху поземления имот или съответната част от него.

 

   §2. В чл.10, ал.1 се отменя, а ал.2 става чл.10 със следния текст:

   Чл.10. Всеки от съсобствениците на имота, съответно от съпритежателите на ограничено вещно право, може да плати данъка за целия имот за сметка на останалите.  

 

   §3. Чл. 41, ал.4 се изменя по следния начин:

   (4) Данъкът за триколесно превозно средство, определено в чл.4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 15 Януари 2013г. относно одобряването и надзора на пазара на дву-, три- и четириколесни превозни средства (ОВ, L 60/52 от 2 Март 2013г.), наричан по – нататък „Регламент (ЕС) № 168/2013” на базата на общото тегло е в размер, както следва:

       1. до 400 кг. включително – 8 лв.

       2. над 400 кг. – 12 лв.;

           Чл. 41, ал.8 се изменя по следния начин:

    (8) Данъкът за специализирани строителни машини (бетоновози, бетон-помпи и други), автокранове и други специални автомобили, без тролейбусите, е в размер от 125 лева.;

      Чл. 41, ал.9 се изменя по следния начин:

     (9) Данъкът за автокранове с товароподемност над 40 тона е в размер на 250 лева.;

           Чл. 41, ал.12 се изменя по следния начин:

   (12) Данъкът за моторни шейни и четириколесни превозни средства, определени в чл.4 от Регламент (ЕС) № 168/2013 е в размер на 100 лева.;

   §4. Чл. 62, ал.1 и ал.2 се изменят по следния начин:

 Чл. 62. (1)  Когато разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници е издадено през течение на годината, дължимият данък за текущата година се определя по следната формула:

ДДТГ = ГДТПП x БМ , където

                       12

ДДТГ е дължимият данък върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ГДТПП е размерът на годишния данък върху таксиметров превоз на пътници по чл. 59;

БМ е броят на месеците от текущата година, съответстващи на срока, за който е издадено разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

(2) Когато действието на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници бъде прекратено през течение на годината, от платения годишен данък се възстановява недължимо внесената част, определена по следната формула:

НВДТПП = ПДТПП x ОМ, където

        БМ

НВДТПП е недължимо внесената част от данъка върху таксиметров превоз на пътници за текущата година;

ПДТПП е платеният данък върху таксиметров превоз на пътници за срока за който е издадено разрешението;

БМ - броят на календарните месеци, за които е издадено разрешението и е платен данъкът върху таксиметров превоз на пътници;

ОМ – оставащият брой на календарните месеци от срока на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници, следващи месеца на прекратяване на разрешението за извършване на таксиметров превоз на пътници.

§5. В преходните и заключителни разпоредби на наредбата се създава §1 със следния текст:

§1. Наредбата за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община град Добрич, влиза в сила от датата на обнародване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

 

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
1.13° C предимно облачно
Нагоре