Финансово подпомагане на спортните клубове за високи спортни постижения

 

 

НАРЕДБА

ЗА УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ ЗА ВИСОКИ СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ

 

 

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл. 1.  С тези условия, ред и критерии за определяне законосъобразното и обективно разпределение на финансовите средства от Община Добрич, за подпомагане на спортните клубове за високи спортни резултати.

 

Чл. 2.  Средствата се предоставят за дейност /детско – юношески спорт и спорт за всички, организационна, обучение, учебно – тренировъчна и състезателна/ на спортни клубове, развиващи дейност със социални функции, както и за закупуване на спортна екипировка, уреди и съоръжения.

 

Чл. 3.  Размерът на финансовото подпомагане за спортните клубове се определя на база постигнатите спортно – технически резултати от състезателите и отборите, обхвата възрастови групи от занимаващи се, спортна база и условия за развитие, както и степента на участие в общинските прояви.

 

 

Глава втора

                                                                     

Раздел I

УСЛОВИЯ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

 

Чл. 4. Спортните клубове, които кандидатстват за финансово подпомагане от Община Добрич, трябва да отговарят на следните условия:

            1. да са вписани Националния регистър на спортните организации на Държавна агенция на младежта и спорта, което доказват със съответното Удостоверение;

            2. да имат валидно членство в съответната лицензирана спортна федерация и да са вписани в централният регистър на Държавна агенция на младежта и спорта;

            3. да развиват дейност, включена в схемите на ДАМС по чл. 6, т. 2 и чл.10 от Наредба № 1 от 08.02.2007 г.;

            4. да водят активен тренировъчен процес и да участват в състезания, включени от съответ­ната спортна федерация в държавния спортен календар и в мероприятия от общинския спортен календар;

            5. да нямат финансови задължения към общината и държавата;

            6. да водят отчетност според изискванията на Закона за счетоводството и Национален счетоводен стандарт № 9.

 

Чл. 5. Право на финансово подпомагане имат спортните организации по смисъла на чл. 11 от Закона за физическото възпитание и спорта, които осъществяват социално значима спортна дейност.

 

Чл. 6. Не се подпомагат спортни клубове, регистрирани като търговски дружества.

 

 

 

 

1

 

Чл. 7. Не се подпомагат с финансови средства спортни клубове, на които Общината е отдала за ползва­не стопански обекти, приходите, от които остават за клуба и клубове осигурили си дългосрочна издръжка от спонсори, чрез получени срещу това стопански обекти или общинска земя.

 

 

Раздел ІІ

КРИТЕРИИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ

 

Чл. 8. На финансово подпомагане подлежат спортни клубове, характеризиращи се с:

          1. Постигнати резултати в Международния спортен календар /МСК/ и Държавния спортен кален­дар /ДСК/: състезатели на спортни клубове, участвали и класирани в Европейски и Световни първенства или в Държавните първенства през последната година;

          2. Стимулиране развитието на Детско - юношеския спорт в град Добрич - обхват на състезатели и от­бори по възрастови групи на спортните клубове, взели участие в Държавните първенства през последната година.

          3. Организиране и провеждане на традиционни за Община Добрич спортни прояви от добрички спортни клубове.

          4. Организиране и провеждане на състезания и турнири, включени в Програмата за ученически спорт за последната година.

          5. Критерий за конкурентност - в отборните и индивидуалните спортове

 

Раздел III

Механизъм за оценка на спортните резултати

по Раздел II /чл. 8, т. 1/

 

Чл. 9. Всеки клуб може да отчете класиране от Международния спортен календар както следва:

 

ТАБЛИЦА 1

 

Вид първенство

Мъже, Жени

Юноши, Девойки, Младежи

Олимпийски игри

До Х - то място

 

Световни първенства

До VIII - мо място

До VIII - мо място

Европейски първенства

До VI - то място

До VI - то място

 

Чл. 10. Когато с едно участие се отчетат две класирания се взема предвид по-доброто.

 

Чл. 11. Спортен клуб, подготвил състезател участник в Олимпийски игри или Световни и Европейски пър­венства, получава еднократно точки за всеки състезател както следва:

 

                                           Мъже. Жени             Юноши. Девойки. Младежи

1. Олимпийски игри                           80

2. Световни първенства          50                                          40

3. Европейски първенства      30                                         20

 

Чл.12. Класирането на състезателите от съответните спортни клубове в Международния спортен кален­дар се оценява според Таблица 2.

 

 

 

 

 

2

 

ТАБЛИЦА 2

 

Класиране

Световни първенства

Европейски първенства

Олимпийски игри

 

 

м. ж.

юн. д. младежи

юн. д. младежи

м. ж.

м. ж.

 

I

245

100

125

200

500

 

II

215

80

105

170

450

 

III

195

75

90

150

400

 

IV

180

65

80

135

350

 

V

160

60

75

110

325

 

VI

150

55

70

100

300

 

VII

130

-

60

-

275

 

VIII

120

-

50

-

250

 

IX

-

-

-

-

225

 

X

-

-

-

-

200

 

 

Чл. 13. /1/ Всеки спортен клуб има право да отчете най-много по 2 /две/ индивидуални класирания по избор за всеки свой състезател, независимо в коя възрастова група и в кое Държавно първенство индиви­дуално или отборно е взел участие.

             /2/ За колективните спортове се признава и класирането в турнира за Националната купа.

             /3/ Точките по ал. 1 и 2 се оценяват по Таблица 3.

 

ТАБЛИЦА 3

 

Държавно първенство

Класиране

Деца

юн. д. мл. в.

юн. д. ст. в.

Младежи

Мъже и жени

I

45

55

68

75

90

II

35

43

53

60

70

III

33

41

50

57

66

IV

29

35

43

48

57

V

25

30

37

42

49

VI

21

26

32

36

42

VII

19

23

28

34

37

VIII

18

22

26

32

35

IX

16

20

24

30

25

X

15

18

23

28

20

XI

14

17

21

27

-

XII

13

16

20

26

-

XIII

12

15

18

-

-

XIV

11

14

17

-

-

XV

10

13

16

-

-

XVI

9

12

15

-

-

 

            /4/ За спортните игри се начисляват точки на всички състезатели от отбора по отделно - основни и резерви, но не повече от 12 души.

            /5/ При преминаване на състезател от един добрички спортен клуб в друг добрички спортен клуб, двата клуба получават по 50% от точките за съответното постижение за първата година след преми­наването. Съответното преминаване се удостоверява писмено от съответната спортна федерация.

 

 

3

 

Механизъм за оценка на спортните резултати

По чл. 8, т. 2

 

Чл. 14. Резултатът от набраните точки от Държавните първенства на съответния спортен клуб е в зави­симост от обхванатите /броя/ спортисти, възрастови групи и отбори, взели участие в състезанията от Държавния спортен календар.

 

Чл. 15. /1/ Отчитането на обхванатите възрастови групи става с коефициент за обхват в 4 групи за всеки пол както следва:

 

За  1 в.  

група

- 1

За 5 в.

групи

- 1,20

За  2 в.

групи

- 1,05

За 6 в.

групи

- 1,25

За З в.

групи

- 1,10

За 7 в.

групи

- 1,30

За  4 в.

групи

- 1,15

За 8 в.

групи

- 1,35

         

 

 /2/ С този коефициент за обхват се умножават само точките от Държавния спортен календар.

 

Чл. 16. /1/ Броят на възрастовите групи се удостоверява по заверената картотека от съответната спортна фе­дерация.

              /2/ Броят на състезателите във всяка група трябва да отговаря на норматива на съответната спортна федера­ция. Същите трябва да са участвали в състезания от Държавния спортен календар.

 

Чл. 17. Полученият общ сбор от точки по чл. 8, т. 1 на всеки спортен клуб се умножават с коефициент за олимпизъм, който спортния клуб получава:

             1. За олимпийски спортове и дисциплини - 2,00

             2. За неолимпийски спортове и дисциплини - 1,00

 

Чл. 18. Полученият общ сбор от точки по чл. 8, т. 1 на всеки спортен клуб, на когото не му е предоставена възможност да ползва общинска или държавна спортна база без да заплаща наем за състезателно - тренировъчната си дейност, се умножава с коефициент 1,20.

 

Механизъм за оценка на спортните резултати

по чл. 8, т. 3 и 4

 

Чл. 19. /1/ Спортни клубове, които организират и провеждат спортни прояви, традиционни за Община град Добрич, получават еднократно за дадено състезание 250 точки.

                /2/ Спортни клубове, които организират и провеждат прояви от Програмата за училищен спорт получават еднократно за дадено състезание 75 точки, но за не повече от три прояви.

               /3/  Точките от предходните алинеи не се умножават с коефициент, а се прибавят към крайния сбор.

 

Механизъм за оценка на спортните резултати

по чл. 8, т. 5

 

Чл. 20. Критериите и коефициентите за конкурентност при отборните и индивидуалните спортове, съобразно броя участващи отбори или състезатели са следните:

 

4

 

1. Отборни спортове:

а/ До 6 участващи отбора - 1.00

б/ От 7 до 12 участващи отбора - 1.20

в/ Над 12 участващи отбора - 1.30

2. Индивидуални спортове:

а/ До 9 участника - 1.00

б/ От 10 до 20 участника - 1.20

в/ От 21 до 30 участника - 1.30

г/ Над 30 участника - 1.50

 

 

Раздел ІV

УКАЗАНИЯ ЗА ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл. 21. Община град Добрич подпомага спортни клубове, отговарящи на условията и критериите по чл. 8.

 

Чл. 22. /1/ Спортните клубове, желаещи да получат финансови средства по реда на настоящата наредба, подават до­кладна записка до Община Добрич и ПК „Спорт и младежки дейности", като в нея се изпис­ват:

            1.  Пълното юридическо наименование на спортния клуб;

            2.  Пълен и точен адрес за кореспонденция;

            3.  Председател /президент/ на клуба;

            4.  Телефон;

            5.  Банкова сметка;

            6. Кратък опис на дейността, за която са необходими средствата /при осигурено и друго финансиране - да се посочи/

            7. Подпис и печат.

               /2/ При промяна на данните председателят информира своевременно Община град Доб­рич.

 

Чл. 23. Средствата се заявяват най-малко един месец преди проявата.

 

Чл. 24. Средствата се отпускат само за дейности, отговарящи на настоящата наредба.

 

Чл. 25. Финансовите средства се превеждат само по банков път, след представяне на фактура от страна на клуба.

 

Раздел V

ПРОЦЕДУРА И РЕД ЗА ОТЧИТАНЕ

 

Чл. 26. /1/ Спортните организации, които са получили средства от общинския бюджет отчитат и доказ­ват пред Община Добрич целесъобразността на разходваните средства, съгласно изисква­нията на Закона за счетоводството и Национален счетоводен стандарт №9, в съответствие Наредба на ДАМС за реда и условията за финансово подпомагане /обн. ДВ, бр. 19 от 02.03.2007 г./.

              /2/ До един месец след изразходването на финансовите средства спортният клуб представя в де­ловодствата на Община Добрич и ПК „Спорт и младежки дейности" копие от отчетните до­кументи, заверени с печат на клуба, текст "вярно с оригинала" и подпис на длъжностното лице от клуба.

         

 

 

 

5

 

 /3/ При обективни причини отчетът може да се отложи, но не по-късно от 15. януари на следващата година и при писмено известяване на причините, които налагат това.

 

 

Раздел VІ

КОНТРОЛ И САНКЦИИ

 

Чл. 27. Община Добрич, чрез ПК „Спорт и младежки дейности", упражнява контрол върху израз­ходването на отпуснатите средства, като има право да изисква всички необхо­дими счетоводни документи, информация за дейността и извършване на проверка на място.

 

Чл. 28. За правомерни ще бъдат признавани разходите, пряко свързани със спортната дейност на съответния клуб, удостоверени с:

            1. Фактури, свързани с транспортни разходи до мястото на състезанието, /без командировъчни разходи на лица, нямащи пряко отношение към спортната проява/;

           2. Фактури за храна /без алкохол, без коктейли/;

           3. Хонорарни сметки или ведомости за изплатени хонорар;

           4. Фактури за наеми за ползване на съответното спортно съоръжение, свързано със състезанието или тренировъчния лагер;

           5. Фактури за спортна екипировка, спортни уреди, спортни съоръжения;

           6. Материални награди /купи, медали, плакети, грамоти, спортни пособия и спортна екипировка/;

           7. Фактури за нощувки;

           8. Фактури за витамини и възстановителни средства /разрешени от Антидопинговата комисия/, придружени от декларация от съответния спортен клуб;

           9. Документи за пътни разходи и нощувки, свързани с пътувания в чужбина.

 

Чл. 29. Спортни клубове, които използват финансовите средства не по предназначение, ги възстано­вяват в пълен размер заедно с лихва, определена според основния лихвен процент към мо­мента на получаване на подпомагането.

 

Чл. 30. Спортни клубове, неотчели средствата до 15. януари се лишават от под­помагане от Община Добрич за следващата календарна година.

 

Чл. 31. Ако финансовите средства, разрешени за конкретно спортно състезание не се преведат от Общината до провеждането му, могат да се ползват и за следващи такива, след отпускането на парите, както и след представяне на нов финансов план.

 

Чл. 32. Спортни клубове, кандидатстващи за финансови средства чрез недобросъвестно представе­ни документи и неверни декларации, се лишават от финансово подпомагане.

 

Чл. 33. Спортни клубове, неотчели финансови средства, или отчели същите чрез недобросъвестно представени или некоректни документи се лишават от финансово подпомагане за срок от 2 /две/ години.

 

 

 

 

 

 

6

     

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§ 1. Указания по прилагането на наредбата се дават от Кмета на Общината.

 

§ 2. Настоящата Наредба влиза в сила в 14 дневен срок от публикуването й в местния печат.

 

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и е приета с Решение № 29-10 от 15 декември 2009 година на Общински съвет град Добрич.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕТЕЛИНА НИКОЛОВА                                    ИВАН МАНДЕВ

 

            (п)                                                                                 (п)

КМЕТ НА ОБЩИНА                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ГРАД ДОБРИЧ                                                       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
-3.99° C ясно небе
Нагоре