Обществени поръчки по проекта

1. Обществена поръчка с предмет: „Извършване на допълнително проектиране и реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич по Проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1“, включваща 3 /три/ обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр.Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ 1“;

Обособена позиция № 2 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2“;

Обособена позиция № 3 – „Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежa на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 3“.

Статус на обществената поръчка:

 • По Обособена позиция 1  е сключен договор с ОБЕДИНЕНИЕ ДЗЗД СВЕЖЕСТ 2018;
 • по Обособена позиция 2 е сключен договор с "Хидрострой" АД град София;
 • по Обособена позиция 3 е сключен договор с ДЗЗД "ДОБРОТИЦА 2016" град Варна;
 • Линк към електронното досие на обществената поръчка в Профила на купува на Община град Добрич, където са прикачени всички документи по обявяването и провеждането на поръчката:

http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=84e596eb-dbcc-4112-9f4b-5cf0e852e8c1

2. Обществена поръчка с предмет: „Извършване на консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор на „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1“, включваща 2 /две/ обособени позиции:

Обособена позиция № 1 – „Консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор по смисъла на ЗУТ и Инженер по смисъла на договорните условия на ФИДИК на Инженеринг за модернизация и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води на гр. Добрич“;

Обособена позиция № 2 – „Консултантски услуги по упражняване на независим строителен надзор по смисъла на ЗУТ на Реконструкция и рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежи на гр. Добрич“.

Статус на обществената поръчка:

 • по Обособена позиция 1 е сключен договор с ДЗЗД „ЕНАР – ТРАФИК” град Аксаково;
 • по Обособена позиция 2 е сключен договор с ДЗЗД „ЕНАР – ТРАФИК” град Аксаково;
 • Линк към електронното досие на обществената поръчка в Профила на купува на Община град Добрич, където са прикачени всички документи по обявяването и провеждането на поръчката:

http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=46446af8-8a9a-4e60-971d-2d605198ff1f

3. Обществена поръчка с предмет: „Изпълнение на инженеринг (проектиране и строителство) на обект: „Реконструкция и разширение на Пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Добрич“,  съгласно изискванията на Договорните условия на ФИДИК (FIDIC) за технологично оборудване и проектиране  –  строителство за електро и машинно – монтажни работи и за строителни и инженерни обекти, проектирани от изпълнителя (Жълта книга)” издание 1999 г. и изискванията на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите им нормативни актове“.

Статус на обществената поръчка:

 • Сключен е договор с Обединение "Гис Аква БГ" град София;
 • Линк към електронното досие на обществената поръчка в Профила на купува на Община град Добрич, където са прикачени всички документи по обявяването и провеждането на поръчката:

http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=aea10e91-cf8e-409b-a7a2-a9e146cc5a7c

4. Обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на техническа помощ за управлението на проект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Добрич – Фаза 1.

Статус на обществената поръчка:

 • Сключен договор с Обединение „Добрич Аквапроджект“;
 • Линк към електронното досие на обществената поръчка в Профила на купува на Община град Добрич, където са прикачени всички документи по обявяването и провеждането на поръчката:

http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=728c8fc0-8250-42aa-ab22-2d22f5fd7b0f

5. Обществена поръчка с предмет: „Доставка на оборудване за административни цели и канцеларски материали, необходими за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“, финансиран по ОП „Околна среда 2014 - 2020 г.“ по обособени позиции, включваща 2 /две/ обособени позиции:

Обособена позиция – ОП 1: „Доставкана оборудване и принадлежности за офиса, необходими за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“;

Обособена позиция – ОП 2: „Доставка на канцеларски материали, включени в списъка по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП, необходими за изпълнение на проект: „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“

Статус на обществената поръчка:

 • Обособена позиция 1 е прекратена на основание чл.110, ал.1, т.2 от ЗОП;
 • по Обособена позиция 2 е сключен договор с „Офис В“ ООД град Добрич;
 • Линк към електронното досие на обществената поръчка в Профила на купува на Община град Добрич, където са прикачени всички документи по обявяването и провеждането на поръчката:

http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=8564e266-6e4a-442a-8396-d3673745bb6e

6. Обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на мерки за информация и комуникация (публичност и визуализация) на проект:  „Интегриран проект за подобряване на водния сектор на гр. Добрич – етап 1“ - с прогнозна стойностт 180 000 лв. без ДДС, финанасиран по ОП “Околна среда 2014 - 2020 г. по обособени позиции”:

Обособена позиция №1: „Изработване на печатни материали (брошури, дипляни) общо 500 броя“;

Обособена позиция №2: „Изработване, доставка и монтаж на 4 броя билбордове, които ще бъдат поставени на определени от възложителя места; изработване и монтаж на 4 броя постоянни обяснителни табели след изпълнението на дейностите по проекта; изработване и доставка на 2 броя информационни табели; организиране на 6 броя публични събития, включително осигуряване на зала, необходимото за това оборудване, кафе паузи и др.; организиране на общо 5 броя официални церемонии (първи копки, церемонии по рязане на ленти) за стартиране на проекта, за стартиране и приключване на строително монтажните работи за отделните подобекти, както и при приключване и въвеждане на обектите в експлоатация и приключване на дейностите по ДБФП; изработване на филм, в който да бъде обхванат целият период по изпълнение на дейностите на проекта; изработване на 60 броя стикери за доставените по проекта машини, оборудване и ДМА“.

Статус на обществената поръчка:

 • Сключен договор: по ОП 1 с ВОЕННО – ИНВАЛИДНА КООПЕРАЦИЯ „КОРОНА”, град Чирпан; по ОП 2 с "Триера комюникейшънс" ЕООД, град София
 • Линк към електронното досие на обществената поръчка в Профила на купува на Община град Добрич, където са прикачени всички документи по обявяването и провеждането на поръчката:                               

http://46.47.127.246/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=8529bea8-1fa1-479b-b969-bf49eba998d1

7. Проектиране и изпълнение на СМР по реконструкция и рехабилитация на канализационна мрежа гр. Добрич и съпътстващ водопровод – ЛОТ1 от проект „Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич – Фаза 1"" финансирана по Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020” съфинансирана от Европейския фонд за Регионално развитие , Кохезионния фонд на ЕС и Република България;

Статус на обществената поръчка:

 • Обществената поръчка е обявена на 23.11.2017 г., срокът за подаване на оферти е 17:00 часа на 03.01.2018 г.
 • Линк към електронното досие на обществената поръчка в Профила на купува на Община град Добрич, където са прикачени всички документи по обявяването и провеждането на поръчката:

http://egateway.dobrich.bg/procurement.aspx?ProviderID=92e44767-d947-4aa1-9695-3cb81099318f&Guid=c042854c-43b9-46dd-b2d3-36dc4e1666b3

 

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-1.94° C ясно небе
Нагоре