Община Добрич обявява обществено обсъждане на Проект за Критерии за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по Общинската транспортна схема

Във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове в срок от 19.10.2017 г. до 27.11.2017 г. Община град Добрич приема предложения и становища относно Проект за Критерии за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по Общинската транспортна схема на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

                                                      

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

 Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

ОТНОСНО: Критерии за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по Общинската транспортна схема на Община град Добрич.

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Във връзка със социалната политика на Община град Добрич, с цел стимулиране ползването на градския транспорт, Общината осигурява безплатни карти за пътуване на хора с увреждания по линии от общинската транспортна схема.

В бюджета  на Община град Добрич за 2017 г. във функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи” за карти на хора с увреждания бе одобрена сума в размер на 52 000 хил. лв. с ДДС. Към настоящият момент липсват критерии за определяне на хората с увреждания, които да се ползват от правото на безплатен превоз по Общинската транспортна схема.

 1. Причини  и  мотиви  за  приемане  на Критерии за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по Общинската транспортна схема на Община град Добрич:

Одитен доклад № 0500100514 на Сметната палата с препоръка “Да се разработят и внесат за приемане от Общинския съвет критерии за определяне на лицата с увреждания, имащи право на безплатен транспорт по линиите на градския транспорт на гр. Добрич, разходите за които се финансират от общинския бюджет“.

2. Цели, които се поставят с приемане на Критериите:

●   Да се утвърдят условията, реда и критериите за определяне на лицата с увреждания, отговарящи на условията за получаване на карти за безплатен превоз по общинската транспортна схема на Община град Добрич;

●  Да се регламентират условията за заплащане на издадените годишни абонаментни карти на лица с увреждания.

3. Очаквани резултати от  приемането на  Критериите:

● Създаване на ясни правила и достъпна информация за определяне правоимащите лица;

●    Законосъобразно и целесъобразно разпореждане с бюджетни средства;

4. Финансови средства, необходими за прилагане на критериите:

За предлаганите критерии не са необходими допълнителни финансови средства.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Настоящите Критерии за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по Общинската транспортна схема на Община град Добрич са в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.    

На основание чл.26, от Закона за нормативните актове проектът за Критерии за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по Общинската транспортна схема на Община град Добрич е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич, за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок да направят своите предложения и становища, относно изготвения проект на Критерии за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по Общинската транспортна схема на Община град Добрич - Приложение №1.

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:

                                                                                                                                   Проект!

 

                                                        РЕШЕНИЕ:

Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация: 

   1. Приема Критерии за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по Общинската транспортна схема на Община град Добрич съгласно Приложение №1.

     2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи действия във връзка с изпълнение на решението.

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

ПРОЕКТ

Приложение №1

 

КРИТЕРИИ

за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по Общинската транспортна схема на Община град Добрич

 

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Нормативният регламент за правата на хората с увреждания в България е изключително широк и обхваща всички области на живота: образование и професионална подготовка, трудова заетост, създаване на условия за достъпна жизнена и архитектурна среда, създаване на условия за достъп до транспортни услуги, социално-икономическа защита. Основният нормативен акт е Закон за интеграцията на хората с увреждания (ЗИХУ), влязъл в сила от 01.01.2005 г. Подробни разпоредби, предназначени за интеграцията на хората с увреждания, се съдържат и в редица други закони: Кодекса за социално осигуряване, Кодекса на труда, Закона за защита от дискриминация, Закона за насърчаване на заетостта. Относими разпоредби, касаещи хората с увреждания, се съдържат и в Закона за данъците върху доходите на физическите лица, Закона за местни данъци и такси, Закона за пътищата, Закона за висшето образование, Закона за здравното осигуряване и Закона за устройство на територията.

Съгласно дефиницията, дадена в допълнителните разпоредби на ЗИХУ, под "увреждане" следва да се разбира всяка загуба или нарушаване в анатомичната структура, във физиологията или в психиката на даден индивид. Съществена е и дефиницията, дадена в този закон за "човек с трайно увреждане". За такъв се приема лице, което в резултат на анатомично, физиологично или психическо увреждане е с трайно намалени възможности да изпълнява дейности по начин и в степен, възможни за здравия човек, и за което органите на медицинската експертиза са установили степен на намалена работоспособност или са определили вид и степен на увреждане 50 % и над 50 %. Установяването на вида и степента на увреждане на лицата се извършва чрез медицинска експертиза. Тя е детайлно регламентирана в Закона за здравето и Наредбата за медицинската експертиза, с която се определят нейните принципи и критерии, ред за установяване на вида и степента на увреждане, както и условията и реда за нейното извършване.

 1. ЦЕЛИ
 1. Да се утвърдят условията, реда и критериите за определяне на лицата с увреждания, отговарящи на условията за получаване на карти за безплатен превоз по общинската транспортна схема на Община град Добрич.
 2. Да се регламентират условията за заплащане на издадените годишни абонаментни карти на лица с увреждания.
 3. Да се повиши активността на организации на хора с увреждания;
 4. Да се подпомогнат социално уязвими групи.
 1. ДОПУСТИМОСТ И УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА КАРТИ ЗА ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ
 1. За подпомагане по настоящите правила могат да кандидатстват всички сдружения на хора с увреждания, регистрирани на територията на Община град Добрич.
 2. Всички хора с увреждания с определена трайна намалена работоспособност над 50 %, както и техните придружители, (когато имат право на такива), с постоянен адрес на територията на Община град Добрич, които са членове на сдруженията от т.1.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СДРУЖЕНИЯТА НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
 1. В срок до 30 ноември всяка година сдруженията на хората с увреждания представят в Община град Добрич копие на членската книга с броя лица, членуващи в тях, заверена към датата на предоставяне.
 2. В срок до 20 декември сдруженията на хората с увреждания представят в деловодството на Община град Добрич утвърдени списъци на членовете, за които следва да бъдат издадени годишни карти за транспорт. Списъците следава да съдържат следните реквизити:
 • Трите имена;
 • Транспортния оператор, от който биха желали да получат карта.
 • Копие на ТЕЛК (НЕЛК) решения – заверено от съответното лице.
 1. Председателите на сдруженията или упълномощени от тях лица предоставят в транспортните фирми снимки на всички хора с увреждания, включени в списъка по т.2.
 2.  Председателите на сдруженията или упълномощени от тях лица получават от транспортните фирми определения им брой годишни абонаментни карти с приемо-предавателен протокол, подписан от двете страни.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБЩИНАТА
 1. В срок до 10 декември, съобразно членската маса  на сдруженията от предоставените членски книги и прогнозния брой годишни карти за транспорт, общинска администрация  определя броят на карти, които ще бъдат предоставени за следващата календарна година и уведомява всяко сдружение.
 2. В 7 дневен срок след предоставяне на списъци на членовете на сдруженията, на които следва да се издадат абонаментни карти, общинска администрация извършва проверка относно допустимост по раздел III и спазване на изискванията по раздел IV, т.2.
 3. Обобщените списъци  се изпращат на транспортните фирми, за издаване на утвърдения брой карти.
 4. Общината имам право да извършва текущ и последващ контрол, относно издадените абонаментни карти.
 1. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТРАНСПОРТНИТЕ ФИРМИ
 1. Да извършват превоз на хора с увреждания за календарната година по линиите на градския транспорт в град Добрич при спазване на всички технически нормативни документи, действащи в областта на транспорта;
 2. Като превозвачи, изпълняващи договор с Община град Добрич за обществен превоз на пътници по линии на градската транспортна схема, да издават безплатно на хората с увреждания, определени в предварително съгласуван с Общината списък, годишни абонаментни карти за всички линии от общинската транспортна схема, по които осъществяват обществен превоз.
 3. Да извършват превоз на хора с увреждания по договорените цени до приемането на бюджета за  календарната година.
 4. Да съблюдават всички изисквания, свързани с безопасността на движението.
 5. Да водят текуща отчетност за издадените безплатни карти.
 1. ЗАПЛАЩАНЕ НА ИЗДАДЕНИТЕ КАРТИ ОТ ТРАНСПОРТНИТЕ ФИРМИ
 1. Транспортните фирмите предоставят картите на сдруженията на хора с увреждания срещу приемо-предавателен протокол.
 2. Транспортните фирми в 7 дневен срок информират Община град Добрич за издадените годишни карти, като прилагат копия на приемо-предавателните протоколи.
 3. Община град Добрич изплаща издадените годишни карти след приемане на общинския бюджет по договорени единични цени, съгласно действащите договори за обществен превоз на пътници.
 4. Всички разходи, надвишаващи договореното, които транспортните фирми са  извършили без изричното писмено съгласие на Общината, са за тяхна сметка.
 5. Стойността на извършените дейности се доказват с фактури от транспортните фирми.
 6. Дължимите суми се превеждат в 20 /двадесет/ дневен срок след представяне на разходооправдателен документ, по банкова сметка на транспортната фирма.

 

Критерии за определяне на хората с увреждания, имащи право на безплатен превоз по Общинската транспортна схема на Община град Добрич са приети с Решение №…………….2017 година на Общински съвет град Добрич.

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
7.05° C предимно ясно
Нагоре