Община Добрич обявява обществено обсъждане на Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Във връзка с чл.26, ал.3 от Закона за нормативните актове в срок от 10.10.2017 год. до 10.11.2017 год. Община град Добрич приема предложения и становища относно Проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

                                                                                          М  О  Т  И  В  И

 

Към проект за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

  1. Причини  и  мотиви  за  приемане  на Наредба  за изменения и допълнения в настоящата наредба:

Исканата промяна за изменение и допълнение в Раздел ІІ от Наредбата се налага, поради приемането с Решение № 19-3 от 25.04.2017 год. на ОС Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич. По искане на бизнеса с цел разширяване на дейността им в тази наредба определихме начина и реда за издаване на разрешение за поставяне на хладилни витрини, машини и съоръжения за топли и /или студени напитки, автомати за пакетирани закуски, сладолед, фризери пред търговски обекти и стелажи за цветя, плодове и зеленчуци пред обекти с такова предназначение. Поставянето на тези съоръжения на общински терени е свързано със заплащането на съответна такса. Това налага включването им в раздел ІІ „Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, площади, улични платна и терени с друго предназначение” от Наредбата за такси и цени на услуги.

      2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

      ●   Синхронизиране на текстовете в Наредбата за  реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

      ● Ограничаване на нерегламентираното ползване на общински терени с цел търговия.

3.Очаквани резултати от  приемането на  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

    ●  Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич  се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

      ●   Насърчаване на стопанска дейност;

      ●   Намаляване на административните тежести.

      ●   Увеличаване приходите в Община град Добрич.

      4. Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба:

      За предлаганите промени не са необходими финансови средства.

      5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

      Настоящите изменения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич са в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

 Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич (Наредбата) е приета с Решение № 10-7 от 31.07.2012 г.на Общински съвет Добрич Актуализирана е през годините в съответствие с измененията на приложимата нормативна уредба.

 

  1. Причини  и  мотиви  за  приемане  на Наредба  за изменения и допълнения в настоящата наредба:

Исканата промяна за изменение и допълнение в Раздел ІІ от Наредбата се налага, поради приемането с Решение № 19-3 от 25.04.2017 год. на ОС Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич. По искане на бизнеса с цел разширяване на дейността им в тази наредба определихме начина и реда за издаване на разрешение за поставяне на хладилни витрини, машини и съоръжения за топли и /или студени напитки, автомати за пакетирани закуски, сладолед, фризери пред търговски обекти и стелажи за цветя, плодове и зеленчуци пред обекти с такова предназначение. Поставянето на тези съоръжения на общински терени е свързано със заплащането на съответна такса. Това налага включването им в раздел ІІ „Такси за ползване на пазари, тържища, панаири, площади, улични платна и терени с друго предназначение” от Наредбата за такси и цени на услуги.

 

      2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредбата:

      ●   Синхронизиране на текстовете в Наредбата за  реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община град Добрич с Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич.

      ● Ограничаване на нерегламентираното ползване на общински терени с цел търговия.

  1. Очаквани резултати от  приемането на  Наредба за изменение и допълнение на  Наредбата за определянето и администрирането  на   местните такси и цени  на услуги на територията на Община град Добрич.

      ●  Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич  се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

      ●   Насърчаване на стопанска дейност;

      ●   Намаляване на административните тежести.

      ●   Увеличаване приходите в Община град Добрич.

    

      4. Финансови средства, необходими за прилагане на новата уредба:

      За предлаганите промени не са необходими финансови средства.

 

      5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

      Настоящите изменения на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич са в пълно съответствие с европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

      На основание чл.26, ал.3 от Закона за административните актове проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич, заедно с мотивите, за обществено обсъждане, като на заинтересованите лица е предоставен 30-дневен срок да направят своите предложения и становища.

      Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

                                                                                                                                   Проект!

 

                     РЕШЕНИЕ:

 

      Общински съвет град Добрич на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл.79 от Административно-процесуалния кодекс:

      1. Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич както следва:

      

       § 1. В Чл.22 се правят  изменения и допълнения:

        - ал. 1 се изменя така:

       „За ползване на тротоари, площади, улични платна и други терени за търговска дейност на открито пред търговски обекти, както и при провеждане на общински празнични мероприятия и продажба на сезонни стоки се заплаща такса за :

 

1. Централна градска зона, включваща територията, заключена между ул. „Независимост” до пресечката с ул. „Любен Каравелов”, ул. „България”, ул.„Отец Паисий”, ул. „Гоце Делчев”, ул. „Даме Груев”, бул. „25-ти септември” от площад „Тракия” до входа на Градски парк, площад „Свобода”

1,00 лв./ кв.м/ ден 

21,00 лв./ кв.м/ месец

2. Извън централна градска зона

0,80 лв./ кв.м/ ден 

18,00 лв./ кв.м/ месец

    

       § 2. Чл.24 се изменя така:

        „ За ползване на места върху които са организирани атракции – панорами, стрелбища, моторни лодки и други при провеждане на общински празнични мероприятия, включително разполагане на цирк се заплаща такса в размер на 0.50 лв./кв.м./ден.

     2. Възлага на Кмета на Община град Добрич последващи действия.

 

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

 

 

Актуално

ВИЖ ДОБРИЧ
6.68° C облачно
Нагоре