НАРЕДБА за управление на общинските пътища

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. (1) С тази Наредба се определят условията и реда относно собствеността, управлението, ползването, изграждането, ремонта, поддържането и финансирането на пътищата от общинската пътна мрежа на община Добрич.

(2) Наредбата не се прилага за:

1. (изм. – реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) улиците в населените места и селищните образувания, с изключение на онези от тях, които едновременно са участъци от републикански или общински пътища;

2. (досег. т. 1 - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) селскостопанските пътища, осигуряващи достъп до земеделски земи;
3. (досег. т. 2 - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) горските пътища;
4. (досег. т. 3 - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) частните пътища, неотворени за обществено ползване.

Чл.2. (1) Пътищата на територията на общината образуват единна пътна мрежа и служат предимно за превоз на пътници и товари.

                        (2) Пътната мрежа се развива съобразно транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната среда и безопасността на движението.

                (3) Общинските пътища са свързани с републиканските пътища и /или/ с улиците в населените места.

Чл.3.(1) Общинските пътища са част от местната пътна мрежа, в която се включват и частните пътища.

                (2) Общинските и частните пътища са отворени за обществено ползване, осигуряват транспортни връзки от местно значение и са свързани с републиканските пътища.

                (3) Списъците на общинските пътища и промените в тях се утвърждават от Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството след съгласуване с кмета на общината.

                (4) Промяната на републикански пътища в общински се утвърждава от Министерския съвет след съгласие на общинския съвет.

Чл.4.Пътищата имат следните основни елементи:

1.обхват:
2.пътни съоръжения;
3. пътни принадлежности.

Чл.5.(1) Ограничителна ивица от двете страни на общинските пътища е с ширина един метър.

                (2) Ограничителната строителна линия при общинските пътища е 10 метра, измерена хоризонтално и перпендикулярно на оста на пътя от края на платното за движение или на лентата за аварийно спиране.

Чл.6.(1) Техническите параметри на местните пътища извън границите на населените места и селищните образувания, трябва да отговарят на граничните нормативни стойности, установени с нормите за проектиране на пътищата, определени в Наредба № 1/26.05.2000 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството.

                (2) Общинските пътища могат да бъдат с по-висока степен на техническа изграденост от нормативната при доказана техническа и икономическа целесъобразност. В този случай по-високата степен на техническа изграденият на пътя не води до промяна на неговите функции и значение на транспортната система.

 

ГЛАВА ВТОРА

 

СОБСТВЕНОСТ И ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 

Раздел І

Собственост

 

Чл.7.(1) Общинска собственост са местните пътища на територията на общината, които осигуряват маршрути от общински интерес.

                (2) Маршрути от общински интерес са тези, които отговарят на едно от следните условия:

 1. свързват урбанизирани територии в общината помежду им или с общински или с областни центрове;
 2. осигуряват транспортни връзки с други общински пътища, като образуват с тях непрекъсната пътна мрежа, свързана с републиканските пътища;
 3. осигуряват транспортни връзки с местности, курорти, ЖП гари, пристанища, културно-исторически паметници и други обекти от местно значение;
 4. свързват урбанизирани територии с обходни пътища от републиканските пътища.

Чл.8.Дължината на местната пътна мрежа се променя в следните случаи:

 1. при промяна на характера на собствеността на съществуващите пътища – публична собственост на държавата или на общината – по предложение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, направени въз основа на споразумителен протокол между кмета на общината и Национална агенция “Пътна инфраструктура”;
 2. при промяна на собствеността на съществуващите общински и частни пътища – по силата на съществуващата нормативна уредба и взаимна договореност между общината и съответните физически или юридически лица;
 3. при промяна на характера на съответния маршрут, което води и до промяна на функциите на пътя в транспортната система на страната;
 4. при изграждане от общината на нови общински пътища.

Чл.9.(1) Собствеността на общината се разпростира върху всички основни елементи на пътищата – обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности, както и върху всички изоставени при реконструкцията пътни участъци, които са запазени и не е възстановено първоначалното предназначение на земята.

                (2) Общинските пътища са публична общинска собственост.

Чл.10.Собствеността на пътищата се променя в следните случаи:

 1. при промяна на функциите и значението на пътя, чрез обявяването му по съответния ред за публична държавна собственост, съответно – за публична общинска собственост;
 2. при отчуждаване на частни пътища при условията и по реда на Закона за общинската собственост;
 3. въз основа на подадено писмено заявление от физически или юридически лица за прехвърляне на собствеността на общински път и решение на общинския съвет за промяна на публичната собственост на пътя в частна собственост.

Чл.11.(1) Публичната собственост на пътищата се променя от държавна в общинска и обратно с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта.

                (2) Предложенията за промяна на собствеността на пътищата се подготвят и се представят в Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на транспорта от:

 1. изпълнителния директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" съгласувано със съответните общини - за промяната в публична държавна собственост;
 2. кмета на общината съгласувано с Национална агенция "Пътна инфраструктура" - за промяната в публична общинска собственост.

                (3) Преписката на предложението за промяна на собствеността на пътищата съдържа:

 1. заповед на изпълнителния директор на Национална агенция "Пътна инфраструктура" и решение на общинския съвет на съответната община, за промяна на публичната собственост на пътя;
 2. решение на общинския съвет за промяна на собствеността на съответния частен път;
 3. обяснителна записка с мотиви и обосновка на необходимостта от промяна на собствеността на пътя;
 4. писмено съгласие на заинтересуваните от промяната страни;
 5. съгласувателни писма;
 6. доклад на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на транспорта до Министерския съвет.

 

Раздел ІІ

 

Обществено ползване на пътищата. Концесии

 

Чл.12.(1) Общинските пътища са отворени за обществено ползване при спазване на правилата, установени със Закона за движение по пътищата и Закона за общинската собственост.

                (2) Частните пътища могат да бъдат отворени за обществено ползване, когато това се налага от обществен интерес по решение на общинския съвет и със съгласието на собственика при договаряне на взаимоотношенията.

                (3) Договорът по ал.2 се сключва от кмета на общината и в него се определя вида и размера на дължимото обезщетение и задълженията на страните по поддържането и ремонта на пътя.

Чл.13.(1) За отделни общински и частни пътища или отделни участъци от тях могат да се въвеждат временни забрани за обществено ползване при извършване на ремонтни работи, при природни бедствия и аварии, при неблагоприятен водотоплинен режим на настилката, при възникване на опасност за сигурността на движението и при провеждане на масови спортни мероприятия.

                (2) Забраните или разрешенията за въвеждане на забрани по ал.1 по искане на трети лица се издават от кмета на общината, съгласувано със сектор „Пътна полиция” при ОДП Добрич.

                (3) Когато с разрешенията по ал.2 се въвеждат забрани за обществено ползване за повече от 8 часа, задължително се сигнализира и указва обходен маршрут.

Чл.14.(1) Концесия върху общински пътища, включително върху такива, които ще бъдат изградени със средства на концесионера се предоставя при условията и по реда на Закона за концесиите.

                (2) Концесията може да се предоставя за изграждане, експлоатация или/и поддържане на конкретен общински път или на отделни негови участъци.

                (3) Концесионната територия обхваща обектите по ал.2 и съответстващите им площи от основните елементи на пътя – обхват, пътни съоръжения и пътни принадлежности.

 

 

Раздел ІІІ

 

Отчуждаване. Ограничения на собствеността

 

Чл.15.(1) Недвижими имоти – собственост на физически и юридически лица, необходими за изграждане и реконструкция на общински пътища се отчуждават при условията и по реда на Закона за общинската собственост.

                (2) Когато за изграждането или реконструкцията на общински пътища се засягат земеделски земи или гори и земи от горския фонд, промяната на предназначението им се извършва при условията и по реда на Закона за опазване на земеделските земи и правилника за неговото прилагане, респективно на Закона за горите и правилника за неговото прилагане.

Чл.16.(1) Земи извън границите на урбанизираните територии – собственост на физически или на юридически лица, могат да се използват временно за нужди, свързани с изграждането, ремонта и поддържането на общински пътища при условията и по реда на Закона за задълженията и договорите.

                (2) Промяната на предназначението на земеделските земи или на горите и земите от горския фонд, както и ползването им се осъществяват при спазване на разпоредбите на Закона за опазване на земеделските земи и правилника за неговото прилагане, респективно на Закона за горите и правилника за неговото прилагане.

                (3) В случаите по ал.1 договорите се сключват от кмета на общината и в тях се определят условията и срока за ползване на земята, размера на наема или на правото на ползване и дължимото обезщетение, ако такова е предвидено.

                (4) Временното ползване се допуска за срок не по-дълъг от пет години, след което земите се възстановяват съобразно тяхното предназначение от общината и се връщат на собственика.

Чл.17.(1) При стихийни бедствия и аварии, при които се прекъсва движението по пътя и за неговото възстановяване се налага да се построи обходен път, земите за временно ползване могат да се завземат преди да се извършат процедурите по Чл.16.

                (2) Завземането на земите в случаите по ал.1 се извършва със заповед на кмета на общината, като на собствениците се дължи обезщетение.

 

ГЛАВА ТРЕТА

 

СПЕЦИАЛНО ПОЛЗВАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 

Раздел І

 

Общи положения

 

Чл.18.(1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се издават по искане на заинтересуваните лица при условията и по реда на Чл.26 от Закона за пътищата и тази Наредба.

                (2) Разрешенията за специално ползване на общинските пътища се издават от кмета на общината.

                (3) При промяна на заинтересуваното лице разрешението за специално ползване се преиздава.

                (4) Разрешението за специално ползване на общинските пътища се издава по образец, утвърден с Наредбата за специално ползване на пътищата.

                (5) За разрешенията за специално ползване на пътищата се събират такси, определени от общинския съвет.

Чл.19.(1) Кметът на общината отказва издаване на разрешение за специално ползване на пътя, когато:

 1. не са налице условията по Чл.26, ал.7 от Закона за пътищата;
 2. специалното ползване предполага увреждане на собствеността на други лица или прави невъзможно ползването на пътя за дейности от обществен интерес;
 3. специалното ползване изисква трайна промяна на предназначението и характеристиките на пътя;
 4. предстои преустройство на пътя, предвидено с влязъл в сила подробен устройствен план;
 5. (нова - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) не е осигурена безопасността на автомобилното движение съгласно изискванията на Закона за движението по пътищата, установено със становище на органите на Министерството на вътрешните работи.

                (2) Отказите по ал.1 се мотивират писмено.

         Чл.20.(1) Разрешенията за специално ползване на пътищата се отнемат при неспазване на условията, предвидени в тях, при  нанасяне  на  повреди  и  щети  на  пътищата, както и при неплащане на таксите по чл.18, ал.5 от настоящата наредба.

 

 

 

 

 

Раздел ІІ

 

Изграждане и експлоатация на крайпътна инфраструктура

 

Чл.21.(1) Крайпътни обслужващи комплекси са всички сгради и съоръжения за обслужване на пътуващите и на пътните превозни средства заедно с прилежащия им терен, като: къмпинги, мотели, бензиностанции, газостанции, заведения за хранене, магазини, гаражи и паркинги, пунктове за техническо обслужване на автомобили и пунктове за ремонт на аварирали по пътя автомобили и др., в които се осъществява търговска дейност по смисъла на Търговския закон.

                (2) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него е задължително изискване при издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, Раздел ІІІ от Закона за устройство на територията.

                (3) (изм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) Разрешението за специално ползване по ал.2 при извършване на строителство е валидно за срок от две години.

Чл.22.(1) (изм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) Към искането за издаване на разрешение за специално ползване заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. копие от скицата (визата) за проектиране, с която се определят местоположението на обекта и пътната връзка към него, включително спрямо съседните поземлени имоти;

4. становище на органите на Министерството на вътрешните работи;

5. съгласуван технически проект – част „Пътна“ и „Организация на движението“.

Чл.23.(1) Разрешението по Чл.18, ал.1 от Закона за пътищата се издава, когато:

 1. не са налице основанията за отказ по чл.19, ал.1;
 2. са спазени изискванията на Наредба №1 от 2000 г. за проектиране на пътища и на нормите за проектиране към нея;
 3. отстоянието на търговския крайпътен обект от възли и кръстовища дава възможност за изграждане на пътни връзки към него при спазване на изискванията на наредбата по т.2, като се осигури зона за преплитане преди връзките за главните направления;
 4. съседни търговски крайпътни обекти са проектирани като крайпътни обслужващи комплекси, задължително отделени от платното за движение с разделителна ивица и локално пътно платно с общи вход и изход;
 5. проектът за сигнализация на обекта отговаря на изискванията на наредбите по Чл.14 от Закона за движение по пътищата;
 6. проектът предвижда повърхностните и отпадъчните води от площадката на търговския крайпътен обект да се отвеждат по начин, който не застрашава целостта на пътното тяло.

                (2) Не се разрешава изграждане на нови пътни връзки в зоните за престрояване пред кръстовища и пътни възли и в обхвата на кръгови кръстовища, шлюзове, връзки на пътни възли и уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети.

Чл.24.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнени условия в разрешението за специално ползване чрез изграждане на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него и е задължително изискване при издаване на разрешение за ползване по смисъла на глава единадесета от Закона за устройство на територията.

                (2) (отм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.)

                (2) (досег. ал. 3 - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа по смисъла на Чл.177 от Закона за устройство на територията, от която дата се дължи и таксата по Чл.18, ал.2 от Закона за пътищата.

Чл.25.Дължимата такса за специално ползване чрез експлоатация на търговски крайпътен обект и пътни връзки към него, определена от Общински съвет се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа.

 

Раздел ІІІ

 

Изграждане и експлоатация

на рекламни съоръжения в обхвата на пътя

 

Чл.26.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на рекламно съоръжение е задължително условие за издаване на разрешение за поставяне по смисъла на глава трета, раздел ІХ от Закона за устройство на територията.

                (2) (изм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно за срок от 6 месеца.

Чл.27. (изм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) Към искането за специално ползване по Чл.26 заинтересуваното лице прилага:

1. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;

2. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

3. съгласуван работен проект от администрацията, управляваща пътя или декларация-съгласие за изграждане на рекламно съоръжение, съответстващо на определен типов проект.

4. нотариално заверено съгласие от собственика на земята, когато рекламното съоръжение се изгражда в обслужващите зони на пътя, копие на документ за собственост и актуална скица на имота;

5. протокол за предварителен оглед от администрацията, управляваща пътя, органите на Министерството на вътрешните работи и заинтересуваното лице. В протокола се съдържат и мерки за безопасност в съответствие с изискванията на Техническите правила за приложение на ограничителни системи за пътища по републиканската пътна мрежа.

Чл.28.(1) Разрешение за изграждане на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се издава когато:

 1. не са налице основанията за отказ по Чл.19, ал.1;
 2. рекламното съоръжение отстои не по-малко от 500 м. от пътни възли и кръстовища за общинските пътища;
 3. рекламното съоръжение не ограничава видимостта на сигнализацията с пътни знаци;
 4. (изм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) рекламното съоръжение в целия си габарит отстои най-малко на 3 м от ръба на пътната настилка, а отстоянието от центъра на носещата му колона до ръба на пътната настилка е не по-малко от 5 м;
 5. разстоянието между отделни рекламни съоръжения по посока на движението е не по-малко от 200 м;
 6. (нова - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) горният ръб на фундамента на рекламното съоръжение не надвишава нивото на терена.

                (2) Отказва се издаването на разрешение за изграждане на рекламни съоръжения:

 1. в зони с ограничена видимост;
 2. в уширени пътни участъци, предназначени за кацане на самолети;
 3. окачени на конструкцията на мостови съоръжения и надлези;
 4. (отм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.)
 5. в средната разделителна ивица;
 6. изградени като премостващи конструкции над общинските пътища;
 7. наподобяващи пътните знаци и указателните табели по форма, цвят, съдържание и символи;
 8. (нова - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) когато рекламното съоръжение е с профил на носещата колона, различен от кръг.

Чл.29.(1) Разрешението за специално ползване на пътя чрез експлоатация на рекламно съоръжение се издава по искане на заинтересуваното лице при изпълнение на условията в разрешението за специално ползване чрез изграждане на рекламно съоръжение и е задължително условие за издаване на разрешение за ползване по смисъла на глава единадесета от Закона за устройство на територията.

(2) (изм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) Към искането заинтересуваното лице прилага констативен протокол за изграденото рекламно съоръжение. В случаите, когато искането за издаване на разрешение за експлоатация на рекламни съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващите зони е подадено по електронен път, констативният протокол за изграденото рекламно съоръжение се подава на хартиен носител.

                (3) Разрешението за специално ползване по ал.1 е валидно от датата на издаване на разрешението за ползване на строежа по смисъла на Чл.177 от Закона за устройство на територията, от която дата се дължи и таксата.

                (4) Всяко съчетание на пътни знаци с рекламен материал се счита за реклама.

Чл.30. Дължимата такса за специално ползване чрез експлоатация на рекламно съоръжение, се заплаща в едномесечен срок от датата на издаване на разрешение за ползване на строежа.

 

 

 

 

 

 

Раздел ІV

 

Прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя

 

Чл.31.(1) (изм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на глава осма, раздел III от Закона за устройство на територията.

Чл.32. (изм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) Разрешението за специално ползване на пътя чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона се изисква при:

1. изграждане на подземни и надземни линейни и отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона;

        2. пресичане на пътя от подземни или надземни линейни съоръжения;

3. ремонт и реконструкция на подземни или надземни линейни и отделно стоящи  съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона.

Чл.33. (изм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) Към искането за издаване на разрешение по Чл. 31 заинтересуваното лице прилага:

1. декларация по образец на администрацията, управляваща пътя, с която се заявява, че при необходимост от изместване на съоръжението заявителят ще извърши това за собствена сметка;

2. удостоверение за наличие или липса на публични задължения по чл. 87, ал. 6 ДОПК;

3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението;

4. съгласуван от администрацията, управляваща пътя, технически или работен проект за съответния вид специално ползване на пътя, както и становище от органите на Министерството на вътрешните работи за част "Пътна" и част "Организация на движението";

5. документ за собственост и скица на имота, за нуждите на който се изгражда съоръжението, а при сключен договор за присъединяване между съответното експлоатационно дружество и лицето, за чиито нужди се изгражда съоръжението, се представя само копието от договора;

6. нотариално заверено пълномощно на представителя на лицето, за чиито нужди се издава разрешението за специално ползване на пътя, в случаите, когато искането не се подава лично.

Чл.34.(1) Разрешение за специално ползване чрез прокарване на подземни и надземни проводи в обхвата на пътя се допуска, при условие, че проводът или съоръжението са проектирани така, че по време на експлоатация и в случаи на авария няма да застрашават елементите на пътя и безопасността на движението.

                (2) Едновременно с разрешението за специално ползване на пътя чрез прокарване на подземни и надземни проводи и съоръжения и ремонт в обхвата на пътя може да бъде поискано и разрешение за специално ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

                (3) (изм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) В случаите на внезапно произлезли повреди ремонтната дейност се осъществява съгласно чл.26, ал.5 от Закона за пътищата, като заедно с уведомяването на общината се заплаща съответната такса за временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя и се прилага проект (схема) за временна организация на движението при извършване на ремонт.

 

Раздел V

 

Временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя

 

Чл.35. Разрешенията за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се издават от кмета на общината по образец.

Чл.36.Разрешение за специално ползване на пътя чрез временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя се изисква при:

 1. провеждане на автомобилни ралита, състезания и други масови мероприятия, при които се налага спиране на движението на пътни превозни средства и отклоняването им по временни маршрути или въвеждане на ограничения за движението им;
 2. ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на ограничения на движението при извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи при изграждане на търговски крайпътни обекти и пътни връзки към тях, изграждане на рекламни съоръжения или прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения;
 3. извършване на други неупоменати дейности в Чл.26, ал.1 и 2 от Закона за пътищата, които изискват ограничаване, прекъсване, отклоняване, спиране или въвеждане на други ограничения за движението.

Чл.37. Към искането по Чл.35 заинтересуваното лице прилага:

 1. проект или схема за временна организация на движението;
 2. копие от разрешението за строеж – в случаите, когато такова се изисква от Закона за устройство на територията;
 3. копие от документа за платена такса за издаване на разрешението.

 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

 

УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ

 

Чл.38.(1) Общинските пътища се управляват от кмета на общината, а частните пътища – от собствениците им.

                (2) Общините и собствениците на частни пътища съгласуват с Национална агенция ,,Пътна инфраструктура” проектите за изграждане и експлоатация на улиците, част от републиканската пътна мрежа и свързване на общинските пътища с републиканските.

Чл.39.Кметът на общината:

 1. организира, ръководи и контролира дейностите, свързани с изграждането, ремонта, поддържането и управлението на общинската пътна мрежа;
 2. организира, възлага и контролира дейностите, свързани с непосредственото изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища;
 3. организира и осъществява защита на общинските пътища, включително на пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
 4. осигурява общественото ползване на общинските пътища чрез регулиране и контрол, даване на разрешения или въвеждане на забрана за ползване;
 5. издава и отнема разрешения за специално ползване на пътищата;
  6. съставя актове за нарушения по тази наредба или упълномощава длъжностни лица в администрацията, кметове и кметски наместници на населени места на територията на общината да съставят актове за установяване на нарушенията и издава наказателни постановления.

Чл.40.(1) В зоната от оста на пътя до ограничителната строителна линия се забранява извършването на всякакво строителство, подобрения или разширения на съществуващите обекти, освен тези които са предназначени за обслужване на пътуващите, при условие, че е гарантирана безопасността на движението.

                (2) В обхвата на пътя се забранява:

 1. извършването на каквито и да било работи по пътното платно, преди да бъдат поставени необходимите предупредителни и сигнални знаци;
 2. поставянето и складирането на материали, които не са необходими за пътя или са резултат от битова или стопанска дейност в съседни имоти;
 3. движение на верижни трактори и машини или коли с назъбени колела и гуми с шипове по асфалтови покрития; освен в случаите на снега почистване;
 4. превоз на мокри товари, които наводняват пътното платно;
 5. влизането в пътищата с непочистени машини и замърсяването на пътното платно, пътните съоръжения и пътните принадлежности с кал и други отпадъчни материали;
 6. влаченето на дървета, слама и др. подобни по пътното платно;
 7. косенето на трева и пашата на добитък.

Чл.41.(1) За дейности извън специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забранява:

 1. в обхвата на пътя без разрешение:

а) засаждане или изсичане и изкореняване на дървета или храсти;

б) поставяне на пътни знаци;

в) прекъсването, отклоняването или спирането на движението;

г) изграждането на рекламни съоръжения и поставянето на пътни знаци или рекламни материали;

д) поставяне на възпоменателни знаци и табели;

е) движението на тежки и извънгабаритни превозни средства.

2. в обхвата на пътя и в обслужващите зони без разрешение:

    а) изграждането на сгради и съоръжения, както и реконструкцията и промяната на тяхното предназначение;

   б) прокарването на нови и реконструкцията на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура;

   в) добиването на кариерни и други строителни материали;

   г) изграждането на пътни връзки към съседни имоти, включително земеделски земи и земи от горския фонд.

                (2) За дейности от специалното ползване на общинските пътища без разрешение се забраняват:

1.в обхвата на пътя и ограничителната строителна линия:
а) движението на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства;
б) изграждането, реконструкция и експлоатация на подземни или надземни линейни или отделно стоящи съоръжения на техническата инфраструктура;

в) временното ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя.

2. в обхвата на пътя и обслужващите зони:

а) изграждането на търговски крайпътни обекти;

б) експлоатацията на крайпътни обекти.

                (3) Собственикът на подземни и надземни съоръжения на техническата инфраструктура, намираща се по обхвата на пътя и обслужващите зони при внезапно произлезли повреди, може да започне веднага възстановителни работи, като уведоми за това община град Добрич при условие, че е гарантирана безопасността на движението.

 

ГЛАВА ПЕТА

 

ИЗГРАЖДАНЕ, РЕМОНТ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЪТИЩАТА

 

 

Раздел І

 

Общи положения

 

Чл.42. Общинската администрация планира ежегодно дейностите по изграждане, ремонт и поддържане на общинските пътища и улици.

Чл.43. Общината поддържа общинските пътища съобразно транспортното им значение, изискванията на движението и опазване на околната среда.

Чл.44. Национална агенция “Пътна инфраструктура” и Община Добрич осъществяват съвместно по взаимна договореност дейностите по изграждането, поддържането и ремонта на републиканските пътища в границите на урбанизираните територии при условията и по реда, определени в Закона за пътищата и правилника за прилагането му.

Чл.45.(1) Изграждането, ремонтът и поддържането на общинските пътища се осъществява от общината.

                (2) Въвеждането на организация на движението при строителство и ремонт по пътищата и улиците да се съгласува с РПУ и кмета на общината и да се извършва при условия и ред, определени с Наредба № 16 от 23.07.2001 год. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт на пътищата и улиците.

Чл.46.(1) Поддържането включва полагането на системни грижи за осигуряване на целогодишна нормална експлоатация на пътя и осъществяване на мерките за защита на неговите съоръжения и принадлежности.

                (2) Организирането на дейностите по поддържане на общинските пътища е задължение на общината.

 

Раздел ІІ

 

Съгласуване на проекти

 

Чл.47.(1) На задължително съгласуване подлежат:

1. проектите за изграждане или реконструкция на общинските пътища;

2. проектите за изграждане или реконструкция на пътни кръстовища, възли и пътни връзки за свързване на:

а) общински и републикански пътища;

б) частни пътища с общински;

в) прилежащи територии с общинските пътища.

3. инвестиционни проекти, които засягат общинските пътища.

                (2) Съгласуването на проектите по т.1 и т.2 буква ,,а” се извършва от Изпълнителния Директор на Областно пътно управление - Добрич.

                (3) Съгласуването на проектите по т.2 букви ,,б” и ,,в” и т.3 се извършва от кмета или главния архитект на общината.

                (4) Съгласуването се извършва съгласно чл.144 от ЗУТ.

Чл.48.(1) При съгласуването кметът или главният архитект може да постави допълнителни изисквания към проектите, когато това е от значение за осигуряване на безопасността на движението.

                (2) Кметът или главният архитект на общината може да откаже съгласуването на проектите по ал.1 в следните случаи:

 1. ако нанасят повреди на публична собственост или пречат на нейното използване за дейности от обществен характер;
 2. при промяна предназначението и характеристиките на пътя или на пътната връзка;
 3. когато това е наложително поради преустройство на пътищата и пътните връзки;
 4. когато се изисква промяна на пътните връзки в съответствие с проекта на пътя или с действащия устройствен план.

                (3) Отказът за съгласуване на проекта се извършва с мотивирано решение, което подлежи на обжалване по реда на Административно процесуалния кодекс.

 

Раздел ІІІ

 

Зимно поддържане

 

Чл.49. Зимното поддържане включва комплекс от мероприятия, насочени към поддръжка на общинските пътища в зимни условия.

Чл.50.При зимно поддържане на пътищата се изпълняват следните видове работа:

 1. снегозащита на пътищата;
 2. събиране и предаване на информация за състоянието на пътната мрежа;
 3. снегопочистване;
 4. разпръскване на минерални материали (опесъчаване) за стопяване на снега и леда;
 5. организиране на работа при влошени метеорологични условия.

Чл.51.(1) За зимното поддържане на пътищата общината открива процедура за възлагане на обществена поръчка. Предметът на обществената поръчка е зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа, включваща почистване от сняг и лед и третиране против заледяване на пътната настилка и съоръжения.

                (2) Възлагането на обществената поръчка за зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа се извършва при условия и ред, определени със Закона за обществените поръчки.

Чл.52.(1) В земи, съседни на пътните участъци с интензивни снегонавявания през зимния период, могат да се разполагат временно снето защитни огради и съоръжения по реда на чл.16, ал.1.

                (2) Собственици или наематели на имоти, намиращи се по ниско от земното платно, са длъжни да осигурят нормално функциониране на водоотводните съоръжения.

 

Раздел IV

 

Планиране на изграждането, ремонта и поддържането на пътищата

 

Чл.53. Дейностите по планирането, изграждането, ремонта и поддържането на общинските пътища се осъществяват от общинската администрация.

Чл.54. За общинските пътища се създава и поддържа информационна база, която съдържа:

 1. списък на пътните отсечки и дължината им;
 2. вид, основа;
 3. широчина на пътните платна;
 4. вид на покритието (конструкцията);
 5. банкети, канавки;
 6. водоотводни съоръжения;
 7. участъци с концентрация на ПТП;
 8. други данни.

Чл.55. За състоянието на пътищата се извършва периодично обследване и за отделните участъци се прави следната категоризация:

 1. категория ,,А” – неотложна нужда от ремонтно-възстановителни работи;
 2. категория ,,Б” – необходимост от ремонтно-възстановителни работи;
 3. категория ,,В” – не е необходим ремонт;
 4. категория ,,Г” – не е възможно да се поддържа, за основен ремонт.

Чл.56.(1) Критериите за приоритетите за ремонт на пътни участъци са:

 1. връзка с други селища;
 2. население на селищата, които обслужва;
 3. среднодневна интензивност на движението;
 4. осигурено допълнително финансиране;
 5. период от време от последен ремонт;
 6. период от време от последно преасфалтиране;
 7. квадратура на участъците за ремонт.

                (2) След определянето на приоритетите по категории и ползване на критериите от ал.1 се изготвя поименен списък на пътните участъци за включване в годишната инвестиционна програма на общината.

 

Раздел V

 

Програма за развитие на пътната мрежа

 

Чл.57. Програмата за развитие на общинската пътна мрежа се разработва, като секторна част от раздел ,,Инфраструктура и опазване на околната среда” в съдържанието на Общинските планове за развитие, съгласно Закона за регионалното развитие.

Чл.58.(1) Програмата се изготвя на база анализираната информация от раздел ІV.

                (2) Критериите по чл.56 имат различна степен на важност и за всеки един се въвеждат коефициенти, които определят тяхното относително тегло в общата сума.

                (3) Сумата от тези критерии, коригирана с тяхното относително тегло дава величината на коефициента на пътя.

Чл.59.(1) Всички участъци по категории се подреждат в низходящ ред, съответстващ на определените приоритетни участъци за финансиране.

                (2) Постигнатите резултати се оценяват ежегодно с цел изготвяне на програма за следващата година.

Чл.60.(1) Дългосрочната програма за финансиране и развитие на пътната мрежа се изготвя за период от 15 години, като в първите 5 години се разчита достигане на нормално ниво за експлоатация на всички участъци, а следващия 10 годишен период – за реконструкция (рехабилитация) на всички общински пътища.

Чл.61.(1) Годишната Програма за изграждането, ремонта и поддържането на пътищата се разработва, като оперативен документ за реализация на основните приоритети и цели съобразно ресурсното осигуряване на предвидените мерки.

                (2) В Програмата за реализация се посочват пътните участъци за строителство, ремонт и поддържане, тяхната проектна готовност, както и източниците за финансиране.

                (3) Според приоритетите на включените обекти се съставя Индикативна финансова таблица, в която се посочват източниците за финансиране.

Чл.62. Годишната Програма се изпраща до Областния управител, Регионалния съвет за развитие и Министерството на регионалното развитие и благоустройството съобразно определените срокове.

Чл.63. След приемането на Програмата от Общинския съвет, кметът на общината организира конкурс за изпълнител на обектите съобразно със Закона за обществените поръчки, за които е осигурено финансиране.

 

Раздел VІ

 

Финансиране

 

Чл.64.(1) Изграждането, реконструкцията, ремонтът и поддържането на общински пътища се финансират със средства от държавния бюджет, от бюджета на общината, с безвъзмездно предоставени средства, със заеми от международни финансови институции и чрез проекти.

                (2) Средствата за финансиране на дейностите по ал.1 се определят със Закона за държавния бюджет и бюджета на общината за съответната година.

Чл.65. Предложенията за годишното финансиране и обосновката към него се представят от кмета на общината за разглеждане и одобрение от общинския съвет.

 

ГЛАВА ШЕСТА

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл.66. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) Наказват се с глоба от 200 до 500 лв. физическите лица, които извършат или разпоредят да бъдат извършени следните дейности в обхвата на пътя:

 1. изсичане и изкореняване на дървета и храсти, косене на трева и бране на плодове без разрешение на администрацията, която управлява пътя;
 2. паша на добитък и опожаряване на растителността;
 3. движение с непочистени от кал машини;
 4. превозване на мокри товари, с които се овлажнява платното за движение;
 5. превозване на насипни материали в превозни средства, позволяващи тяхното разпиляване;
 6. поставяне и складиране на материали, които не са свързани с експлоатацията на пътя;
 7. влачене на дървета и други предмети;
 8. движение с верижни машини, освен при снегопочистване.

                (2) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 500 до 1000 лева.

Чл.67. (1) (изм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) Наказват се с глоба от 1000 до 5000 лв., ако деянието не представлява престъпление, физическите лица, нарушили разпоредбите за забраната за строителство в ограничителните зони и извършване на действия извън специалното ползване, както и нормалното функциониране на водоотводните съоръжения или които извършват или наредят да бъдат извършени следните дейности:

 1. нанасяне на повреди или унищожаване на пътищата, пътните съоръжения и принадлежностите на пътя;
 2. движение на извънгабаритни и тежки пътни превозни средства и товари без разрешение на собственика или администрацията, управляваща пътя;
 3. разпиляване на вредни вещества, опасни за хората и околната среда;
 4. извършване в обхвата на пътя на:

а) дейности, застрашаващи безопасността на движението, или използване на пътищата извън тяхното предназначение;

б) дейности, предизвикващи прекъсване, отклоняване или спиране на движението;

 1. извършване в обхвата на пътя и обслужващите зони без разрешение на администрацията, управляваща пътя, на:

а) строителни и ремонтни работи по пътищата извън границите на урбанизираните територии и в населените места без регулационни планове;
б) прокарване на нови и ремонт на съществуващи телеграфни, телефонни, електропроводни, въжени и други линии, кабели, продуктопроводи, водопроводи, напоителни и други канали;
в) (отм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.)

г) (отм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.)

6. разкриване на кариери на разстояние, по-малко от 300 м от оста на пътя и на по-малко от 1000 м от мостовете, без разрешение на администрацията, която управлява пътя.

                (2) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2008 г.) (изм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) При повторно нарушение по ал. 1 глобата е от 2000 до 7000 лв.

                (3) При нарушение по ал. 1, т. 4 и 5 кметът на общината незабавно спира изпълнението на строителните работи при условия и по ред, определени в закон.

Чл.68. (1) (изм. - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) При нарушения по Чл.66 на юридическите лица и на едноличните търговци се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 5000 лв., а при нарушения по Чл.67 – в размер от 3000 до 8000 лв.

                (2) (нова - реш. № 24-5 от 19.09.2017 г.) При повторно нарушение по Чл.66 имуществената санкция е в размер от 2000 до 7000 лв., а по Чл.67 – в размер от 4000 до 12000 лв.

Чл.69.(1) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

                (2) Нарушенията се установяват с актове, съставени от длъжностни лица, определени от кмета на общината – за нарушения по общинските пътища и по молба на собственика – за частните пътища.

                (3) Наказателни постановления се издават за общински и частни пътища от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице.

                (4) Когато деянието съдържа признаци на престъпление, преписката се изпраща на прокурора.

Чл.70.(1) За нарушенията по Чл.66, ал.1 и Чл.67 освен наложените санкции нарушителят се задължава да отстрани последиците от нарушението в срока, определен в наказателното постановление.

                (2) При неизпълнение на изискванията по ал. 1 последиците се отстраняват от администрацията, управляваща пътя, за сметка на нарушителя. За вземането си от нарушителя администрацията може да поиска издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от Гражданския процесуален кодекс въз основа на извлечение от счетоводните си книги.

                (3) При извършване на дейности, определени като специално ползване на пътищата, без разрешение на администрацията, управляваща пътя, или на собственика на пътя, се налагат санкциите, предвидени в чл.57, ал.4, т.1, 2, 3, 4 от Закона на пътищата.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

 

§1. За неуредените въпроси в тази Наредба се прилагат разпоредбите на Закона за пътищата и подзаконовите актове по неговото прилагане.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§2. Специалното ползване на пътищата чрез превозване на тежки и извънгабаритни товари се извършва при условията и по реда на наредбата по Чл.139 от Закона за движение по пътищата.

§3. Заинтересуваните лица, които към датата на влизане в сила на наредбата извършват специално ползване на пътищата по смисъла на § 1, т.8 от допълнителните разпоредби на Закона за пътищата, са длъжни в тримесечен срок от тази дата да направят искане до кмета на общината, за издаване на необходимото разрешение за специално ползване на пътищата.

§4. Указания по прилагане на наредбата се дават от кмета на общината.

§5. Наредбата е приета на основание чл. 23 от Закона за пътищата с решение № 35-1 от 29 юни 2010 година на Общински съвет град Добрич  и влиза в сила в деня след публикуването й в местен ежедневник, изменена и допълнена с Наредба за изменение и допълнение, приета с решение № 24-5 от 19.09.2017 г., влизаща в сила след публикуване в печата или разгласяването й по друг начин на територията на общината.

Прикачени файлове

Актуално

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!

24.03.2023

На 23 март почина Рада Въртунинска, свързала живота си с културата в Добрич - с Окръжна библиотека, Държавен архив, Окръжен съвет за култура и Окръжен център за художествена самодейност. Тя е автор на над 15 книги – краеведски...

Поклон пред светлата памет на Рада Въртунинска!
ВИЖ ДОБРИЧ
17.47° C ясно небе
Нагоре