Община Добрич набира заявления за ползване на услугата "Обществена трапезария"

О Б Я В А

 

Във връзка с подписан Договор BG05FMOP001-3.002-0172-C01 и Допълнително споразумение между Община град Добрич и Агенция за социално подпомагане, в изпълнение на проект  „Грижа за по-добър живот“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане,Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица Операция тип 3: ”Осигуряване на топъл обяд -2016-2019” BG05FMOP001-3.002, Община град Добрич обявява, че от 07.09.2017г. до 13.09.2017г. /включително/, от 9.30 часа до 16.30 часа,  в Корпус 3 /бивш партиен дом/, етаж 11, започва набирането на заявления-декларации от желаещите да ползват услугата ”Обществена трапезария”.

Изпълнението на проекта цели:

-   Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата Национална програма за подпомагане на обществените трапезарии, както и намаляване на броя на живеещите в бедност лица чрез подпомагането им с храни с оглед задоволяване на основно материално лишение.

-   По проекта ще бъдат подпомогнати 110 представители на целевите групи за периода от месец октомври 2017г. до месец април 2018г.

-  Целевите групи по тази операция се определят с Наредба на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.)

Основните целеви групи за предоставяне на топъл обяд са:

  1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане;
  2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях.
  3. Самотно живеещи лица и семейства,получаващи минимални пенсии/пенсии за осигурителен стаж и възраст,пенсии за инвалидност,наследствени пенсии,пенсии несвързани с трудова дейност/;
  4. Скитащи и бездомни деца и лица.

 Допълнителна целева група:

1.  Лица, настанени в Център за временно настаняване.

При подаването на заявленията-декларации, кандидатите трябва да представят следните документи:

  1. Документ за самоличност/лична карта,паспорт/ за справка;
  2. Ако в семейството има деца, родителите да представят акт за раждане на децата /за справка/;
  3. Кандидати, освидетелствани от ТЕЛК да представят копие от Експертно решение на ТЕЛК;
  4. Безработните кандидати да представят регистрационен картон от Дирекция”Бюро по труда”.

След приключване на приема на документи, комисия сформирана със заповед на Кмета на Община град Добрич ще извърши оценка и подбор на кандидат-потребителите,  в съответствие с указаните целеви групи по проекта и съгласно списъци, предоставени от Дирекция „Социално подпомагане”.

Комисията  ще изготви поименни списъци на одобрените потребители и  чакащите резерви, които ще бъдат изнесени на 29.09.2017г. пред офиса на проекта Корпус 3 /бивш партиен дом/, етаж 11 и публикувани на официалния сайт на община град Добрич.

 

Актуално

Любовта няма възраст!

08.02.2023

Община Добрич се включва в Международната седмица на брака, която се провежда от 7 до 14 февруари и цели да обърне значимо внимание на семейството като институция. По този повод и в името на любовта на 10 февруари от 10.30 часа в Дом...

Любовта няма възраст!
ВИЖ ДОБРИЧ
-3.28° C слаб снеговалеж
Нагоре